Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.uaДрук

Додаток

рішення районної ради

від 17 грудня 2015 року №15

Р Е Г Л А М Е Н Т
Бережанської районної ради

І. Загальні положення


1. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве   самоврядування в Україні” Бережанська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад Бережанського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України.

Районна рада складається з депутатів, які обираються жителями району на час скликання.
2. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

3. Районна рада утворює на строк своїх повноважень постійні комісії, які є її органами, обираються з числа її депутатів, підзвітні раді та відповідальні перед нею.

4. У своїй діяльності районна рада керується Конституцією України, законами України, іншим законодавчими і нормативними актами, власними рішеннями та цим регламентом.

II. Повноваження районної ради

5. Відповідно до ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні” виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання :
1) обрання голови ради, заступника голови районної ради та звільнення їх з посади;
2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", заслуховування звіту про його виконання;

7) заснування засобів масової інформації районної ради, призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

11) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

12) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
13) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;

14) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
15) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
16) затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

17) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районним і місцевими бюджетами сіл, міста;

18) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;

19) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, міста, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;

20) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

21) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволу;

22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

23) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

24) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

25) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

26) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних;

27) заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень; 28) прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;

29) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

30) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації;

31) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

32) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

36) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

33) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

6. Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання чинним законодавством.

III. Делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації

7. Відповідно до ст. 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада делегує районній державній адміністрації такі повноваження :

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради;

2) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;

4) сприяння інвестиційній діяльності на території району;

5) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, коштів населення району, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

6) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координація цієї роботи;

7) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

8) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

9) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

10) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;

11) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;

12) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;

13) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

14) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

15) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;
16) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

17) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

IV. Сесії районної ради


8. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

9. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради.

10. Наступні сесії ради скликаються головою районної ради.

11. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

12. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені законом;
2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації.
13. У разі, якщо голова районної ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

14. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

15. Сесія, як правило, скликається в районному центрі. В разі потреби сесія може бути скликана в іншому населеному пункті району (виїзна сесія).

16. Про час скликання, місце проведення сесії, питання, що виносяться на розгляд ради, депутати районної ради, а також запрошені повідомляються засобами телефонного зв’язку не пізніше, ніж за один день до дня пленарного засідання або засідання постійної комісії.

17. Пропозиції чи вимоги про скликання сесії подаються голові районної ради у письмовій формі з переліком питань, які необхідно розглянути, та з коротким обґрунтуванням необхідності скликання сесії. Такі подання розглядаються головою ради не пізніше, як у двотижневий строк.

18. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які виносяться на розгляд районної ради, розміщуються на сайті районної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», окремі видаються депутатам в день проведення пленарного засідання, а у виняткових випадках на вимогу депутата йому у виконавчому апараті надаються всі проекти рішення за три дні до проведення пленарного засідання.

19. Заяви, звернення, відношення з відповідними довідковими матеріалами юридичних, фізичних осіб щодо внесення в порядок денний чергової сесії для вирішення по суті подаються на ім’я голови районної ради.

20.Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

21. Пропозиції щодо питань на розгляд районної ради можуть вноситися головою районної ради, депутатами, постійними комісіями ради, головою районної державної адміністрації.


V. Порядок роботи сесії районної ради

22. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку пленарного засідання. Після відкриття сесії та її закриття виконується Державний Гімн України у музичному супроводі. Сесію районної ради відкриває і веде голова ради або його заступник. У випадку, коли сесія скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один із депутатів районної ради.

23. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

24. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, політичних партій, рухів, трудових колективів, преси, телебачення, радіо. Питання про кількість і персональний склад запрошених на сесію розглядається головою ради.

25. Сесія відкривається, якщо для участі в її роботі зареєстровано більше половини від загального складу ради. Якщо до визначеного терміну відкриття пленарного засідання не з'явиться встановлена кількість депутатів, голова районної ради оголошує засідання таким, що не відбулося, і визначає подальший порядок роботи.

26. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії районної ради. Головуючий на пленарному засіданні ради на вимогу депутатів із залученням лічильної комісії проводить перевірку кількості депутатів присутніх на засіданні. Якщо прийняття рішень не може проводитись у зв’язку з відcутністю кворуму, головуючий закриває пленарне засідання, або пропонує розгляд процедурних питань, різного.

27. Під час проведення сесії районної ради, її депутати розміщуються в лівій від входу передній частині залу засідань. Для осіб, запрошених на засідання районної ради, відводиться вільна ліва і права частина залу засідань. Запрошені особи не мають права втручатись у роботу районної ради, зобов'язані утримуватись від проявів схвалення чи не схвалення, додержуватися порядку і підкорятися розпорядженням головуючого.

28. Пленарні засідання сесії районної ради, як правило, розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніш, як о 18 годині, з перервою на 30 хвилин через кожні дві години роботи. Районна рада може встановити і інший час та тривалість засідань і перерв.

29. Порядок денний і порядок роботи сесії районної ради визначаються радою. Рішення з цих питань приймається простою більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Обов'язковою умовою включення окремо внесених депутатами питань до порядку денного сесії є дотримання вимог п. 46 Регламенту.
30. Час для доповідей, як правило, до 30 хв., для співдоповідей – до 10. Для виступів в обговоренні надається до 5 хвилин, для реплік, в т. ч. з мотивів голосування – до 2-х хвилин. Часовий регламент може бути змінений за рішенням районної ради.

31. Заяви про надання слова для виступу передаються депутатами в письмовій формі головуючому на сесії районної ради через секретаріат сесії. Головуючий надає слово депутатам в порядку надходження заяв. У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

Головуючий на сесії може надати слово тим депутатам, хто не записався у секретаріаті для виступу, але наполягав на ньому. Голова ради, його заступник мають право взяти слово для виступу в будь-який час. Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, якщо його уповноважила відповідна комісія виступити від її імені.

Продовження доповідей, виступів понад встановлений регламентом час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів. Після закінчення визначеного часу для доповідей і виступів головуючий на сесії має право припинити доповідь чи виступ.

32. Припинення дебатів проводиться за рішенням районної ради, яке приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні;

До протоколу засідання ради включаються на прохання депутатів, які не мали змоги виступити у зв'язку з припиненням дебатів, тексти переданих ними в день сесії виступів.

33. У президію сесії районної ради входять голова ради, його заступник, а також запрошується голова районної державної адміністрації.

Для ведення протоколу сесії, здійснення організаційно-технічних заходів і виконання доручень головуючого чи ради відкритим голосуванням обирається секретаріат сесії з числа депутатів у складі голови і кількох членів.

Секретаріат сесії організовує ведення необхідних матеріалів засідань ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів в якості офіційних документів сесії, дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії. Після завершення сесії секретаріат подає голові ради /або його заступнику/ матеріали, що надійшли під час роботи сесії.

34. Головуючий на сесії районної ради (голова ради, його заступник):

1) забезпечує додержання цього регламенту і встановленого порядку роботи сесії;
2) керує засіданнями районної ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

3) оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

4) надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим в обговоренні питання;
5) вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи;

6) оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, зауважень щодо порядку ведення сесії;

7) проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень;

8) з власної ініціативи може ставити питання, що обговорюються, на додаткове голосування;
9) керує роботою лічильної комісії та оголошує результати голосування.

35. Протокол пленарного засідання сесії районної ради підписується головою ради або його заступником, а у випадках, передбачених ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування ” депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на пленарному засіданні.

36. Питання “Різне” включається в порядок денний кожної сесії за рішенням самої ради і розглядається в кінці сесії після обговорення всіх питань порядку денного. Для розгляду питань в "Різному” відводиться до 30 хвилин, для виступів – до 3-х хвилин. Бажаючі виступити з питання "Різне" подають записки у секретаріат сесії. Слово для виступу, довідок, зауважень і пропозицій з кожного питання одному депутату може надаватись не більше трьох разів. З питань "Різне" приймаються протокольні рішення або доручення районної ради та її голови. Проблеми, які піднімаються під час розгляду питання "Різне" надсилаються листами виконавцям для поглибленого вивчення та подальшого реагування.


VI. Правові акти районної ради і вимоги щодо них


37. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України і чинним законам.

38. Рішення районної ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України" Про місцеве самоврядування в Україні".

39. Рішення районної ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у таких випадках:

1) обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади ;

2) прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

3) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

40. Рішення районної ради підписується головою ради, заступником голови ради в разі відсутності голови, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. Додатки до рішень підписуються керуючим справами виконавчого апарату ради.

41. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

42. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

43. Рішення районної ради та розпорядження голови районної ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

44. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

45. При виникненні конфлікту інтересів голова, заступник голови, депутати районної ради керуються ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 28 – 36  Закону України «Про запобігання корупції».

Здійснення контролю за дотриманням вимог вказаних законів, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

46. Проекти рішень районної ради візуються керівниками відділів, управлінь, інших органів районної державної адміністрації, головами постійних комісій, що їх готували, заступниками голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, заступником голови районної ради.

47. Районна рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах. Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу.

48. Внесені на сесії районної ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються і подаються в письмовій формі через секретаріат сесії для долучення до інших офіційних документів сесії ради.

49. Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії районної ради:
1) включення питань до порядку денного сесії;

2) зміна порядку денного;

3) формування послідовності /черговості/ питань порядку денного;

4) встановлення регламенту пленарного засідання;

5) надання згоди на те, щоб на сесії були присутні особи, що не входять до числа запрошених;

6) визначення складу секретаріату сесії;

7) визначення складу лічильної комісії.

8) надання згоди на виступ запрошеному.

50. Процедурні питання (питання формування порядку денного, надання слова для виступу, персональний склад секретаріату, лічильної комісії, позбавлення слова чи участі в роботі сесії, форма голосування – відкрита чи закрита, порядок ведення сесії, тощо) голосуються шляхом підняття рук депутатами районної ради та приймається більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та подає підсумки голосування головуючому на сесії для оголошення. Результати голосування з процедурних питань не потребують оформлення окремих протоколів та фіксуються у протоколі сесії.

51. При проведенні голосування підрахунок голосів на сесії районної ради доручається лічильній комісії з числа депутатів ради. Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів складу комісії.

52. Рішення ради з кожного питання порядку денного приймається на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Процедура прийняття рішення передбачає голосування проекту рішення за основу. Потім ставляться на голосування зміни чи доповнення до проекту рішення, кожна окремо, в порядку їх надходження і приймається шляхом підняття рук більшістю від загального складу ради. Після голосування за всі поправки голосується рішення ради в цілому із змінами та доповненнями з оформленням лічильною комісією протоколу поіменного голосування. Протокол повинен містити назву питання порядку денного сесії, загальний склад ради, кількість присутніх на сесії депутатів, кількість відсутніх на сесії депутатів, кількість депутатів, які голосували «За», кількість депутатів, які голосували «Проти», кількість депутатів, які «Утримались», кількість депутатів, які «Не голосували», кількість депутатів, які «Не брали участь у голосуванні».

53. Поіменне голосування проводиться головою лічильної комісії шляхом опитування депутатів згідно зі списком загального складу депутатів ради в алфавітному порядку. Кожен депутат при оголошенні його прізвища повинен чітко оголосити своє волевиявлення щодо проекту рішення словами «За», або «Проти», або «Утримався», або «Не голосую». Голова лічильної комісії відображає озвучене депутатом волевиявлення в протоколі відкритого поіменного голосування та після проведення підрахунку голосів подає підсумки голосування головуючому на сесії для оголошення. Протокол поіменного голосування підписується головою і секретарем лічильної комісії та є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Інформація щодо результатів поіменного голосування розміщується на офіційному веб-сайті Бережанської районної ради в день голосування. Протоколи поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку та надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

54. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії у визначеній кількості за встановленою районною радою формою. Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію.

55. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошуються головою лічильної комісії.

56. Кожному депутатові районної ради видається один бюлетень для виборів органу чи службової особи, які обираються, або для вирішення питання, яке розглядається радою. Бюлетені для таємного голосування депутатам видають члени лічильної комісії відповідно до списку депутатів після пред'явлення ними депутатського посвідчення.

57. Депутат заповнює бюлетень у кабіні (кімнаті) для таємного голосування шляхом проставлення у квадраті навпроти прізвища кандидата, якого підтримує, позначки “+” , а в бюлетені щодо проекту рішення - навпроти слів ”за” або ”проти”.

Недійсним вважаються бюлетені невстановленої форми, а при обранні службових осіб – бюлетені, в яких нема позначок, поставлені позначки у квадратах навпроти більш як одного кандидата, поставлені позначки у квадраті навпроти прізвища кандидата та слів “Не підтримую жодного кандидата”.

58. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. За інформацією лічильної комісії районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження протоколу.
59. Депутат районної ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутнім під час голосування, не має права подати свій голос пізніше.

60. При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування за рішенням районної ради проводиться повторне голосування.

61. Прийняті і зареєстровані рішення районної ради зберігаються у загальному відділі виконавчого апарату районної ради.


VII. Голова районної ради


62. Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням.

63. Голова районної ради виконує свої обов'язки до припинення ним повноважень депутата відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою ст. 55 відповідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

64. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

65. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

66. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.
Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

67. Голова районної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення);

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

68. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.


VIII. Заступник голови районної ради


69. Заступник голови районної ради обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень у порядку, встановленому законом.

70. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

71. Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

72. У випадках дострокового припинення повноважень заступника голови районної ради відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

73. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

74. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для голови ради.


IХ. Постійні комісії районної ради


75. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

76. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
77. До складу постійної комісії не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

78. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

79. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд її керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

80. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, організацій та їх філіалів і відділів необхідні матеріали і документи.
81. Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

82. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

83. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

84. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

85. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.

86. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

87. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.


Х.Тимчасові контрольні комісії ради


88. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

89. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
90. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
91. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

ХІ. Депутат районної ради


92. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

93. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

94. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

95. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

96. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

97. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

98. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
99. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

100. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

101. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.


XIІ. Колегія районної ради


102. Районна рада може утворити колегію ради. Колегія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Колегія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

103. До складу колегії ради входять голова ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

104. Колегія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.


XIIІ. Виконавчий апарат районної ради


105. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

106. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

107. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
108. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.


ХIV. Підзвітність і підконтрольність місцевої

державної адміністрації районній раді


109. Районна державна адміністрація є підзвітна районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих районною радою, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

110. Районна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає раді обґрунтовану відповідь.

111. Якщо недовіру голові місцевої державної адміністрації висловили не менше як дві третини депутатів від загального складу районної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.


ХV. Депутатські групи та фракції


112. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати  районної ради  можуть  на  основі  їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

113. Депутати районної ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками.

114. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата районної ради, передбачених законом.

115. Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від  персональної  відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

116. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п'яти депутатів районної ради.

117. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

118. Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

119. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

120. Організація діяльності депутатських груп визначається районною радою.

121. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж п’ять осіб;

2) у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати районної ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.

122. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

123. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради.

124. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному  засіданні районної ради інформує  депутатів районної ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

125. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Внесено зміни 25 лютого 2016 року                 відповідно до рішення №43