Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.uaДрук

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Бережанської районної ради

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Постійні комісії районної ради

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійної комісії не можуть входити голова та заступник голови районної ради.

4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші
питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд її керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради ; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

7. Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями,
а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

8. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

11. Постійна комісія для вивчення питань розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

13. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом районної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

14. В Бережанській районній раді діють такі постійні комісії :

- з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва;

- з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів;

- з питань освіти, охорони здоров'я, культури, духовності, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації;

- з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

 
Друк

КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЗАКОННОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ:

І/ бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку, прав громадян ;

2/ готує висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності або відкликанням депутата виборцями, а також з достроковим припиненням повноважень депутата ;

З/ готує за дорученням ради або її голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховування радою питань про роботу депутата у раді, про виконання ними рішень ради та її органів ;

4/ вивчає за дорученням голови районної ради або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів місцевого самоврядування і подає за результатами перевірки рекомендації щодо покращення їх функціонування ;

5/ бере участь у підготовці і прийнятті рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради ;

6/ розглядає попередньо кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань ;

7/ розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради, що стосуються питань забезпечення законності, охорони громадського порядку, прав громадян, контролює їх виконання;

8/ попередньо заслуховує інформації прокурора, начальника органу внутрішніх справ про стан боротьби із злочинністю, а також керівників місцевої міліції, у разі її створення, про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на відповідній території;

9/ бере участь у перевірці забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності ;

10/ бере участь у роботі по роз'ясненню населенню прав, свобод та обов'язків громадянина, закріплених Конституцією України, чинним законодавством;

11/ бере участь у розробці заходів по ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;

12/ розглядає пропозиції та подає висновки з питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об'єктів спільної власності територіальних громад району, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку.

 

СКЛАД  КОМІСІЇ:

Голіний І.Б. - голова комісії

Соколовський Н.О. - заступник голови комісії

Воврик О.М. - секретар комісії

Карплюк О.І. - член комісії


 
Друк

КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, КУЛЬТУРИ,

МОЛОДІ, СПОРТУ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

1/ бере участь у розробці і здійсненні заходів та пропозицій, що сприяють розвитку освіти, охорони здоров’я, проблем материнства і дитинства, відродженню духовності та культури народу, розвитку його національно-культурних традицій, народної творчості і художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел та соціального захисту населення, які вносить на розгляд ради, готує висновки з цих питань, доповіді та співдоповіді;

2/ розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозицій з питань надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;

3/ бере участь у розробці програм, що сприяють роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, охорони здоров'я, материнства і дитинства, розглядає подану на затвердження ради районну програму зайнятості населення та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за організацією їх виконання;

4/ попередньо розглядає проекти програм, спрямованих на забезпечення розвитку всіх видів освіти, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і спортивних закладів усіх форм власності, всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертв політичних репресій, військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, сімей, які втратили годувальника,учасників бойових дій, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, щодо влаштування в будинки інвалідів громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишилися без опіки батьків, на виховання в сім‘ї громадян, готує рекомендації та висновки по тих питаннях, а також готує рекомендації щодо підвищення якості проведення культурно-освітніх заходів, визначних пам'ятних дат, ювілеїв, і т. ін., їх висвітлення в засобах масової інформації ;

5/ здійснює контроль за забезпеченням охорони пам'яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання ;

6/ сприяє забезпеченню у межах надання повноважень через національно-культурні товариства вивчення державної і рідної мови ;

7/ перевіряє в межах своїх повноважень роботу відділів освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, у справах сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту райдержадміністрації і підпорядкованих їм структур, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних підрозділів, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд районної ради ;

8/ перевіряє в межах своїх повноважень організацію медичного обслуговування та харчування в закладах освіти, оздоровчих закладах, забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях, а також якість проведення атестації робочих місць, умови праці та надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує відповідні проекти рішень ;

9/ вносить свої пропозиції, готує відповідні рішення про якість видавничої справи в районі ;

10/ попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного і соціального розвитку району, бюджету району і звіти про виконання планів і бюджету, вносить по них свої зауваження і пропозиції.

11/ попередньо розглядає питання погодження радою керівників, завідувачів культурно-освітніх закладів району, які відносяться до спільної власності територіальних громад району.

12/ контролює вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в інших випадках, передбачених законодавством, готує відповідні проекти рішень ;

13/ перевіряє в межах своїх повноважень діяльність державних місцевих благодійних організацій і фондів, зареєстрованих і розташованих на відповідній території, закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності, вносить пропозиції до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я ;

14/ перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь, закладів охорони здоров'я, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних управлінь, відділів, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.

 

СКЛАД КОМІСІЇ:

Баран В.В. - голова комісії

Онишків Н.М. - заступник голови комісії

Надбережна І.М. - секретар комісії

Калинюк В.М. - член комісії

Пиріг О.С. - член комісії

Семеген Н.М. - член комісії


 
Друк

КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ,ЗЕМЕЛЬНИХ
 ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 

 

1/ бере участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості та інфраструктури, про регулювання земельних відносин, охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, стан агропромислового розвитку, які вносить на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді з даних питань;

2/ попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, районного бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них свої зауваження і пропозиції ;

3/ бере участь у підготовці і подає на затвердження ради проекти регіональних програм охорони довкілля, розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у питаннях планування, забудови та благоустрою відповідних територій, розвитку транспорту та промисловості;

4/ вивчає пропозиції, готує і виносить на розгляд ради питання щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду регіонального значення та інших територій, що підлягають особливій охороні ;

5/ разом з іншими постійними комісіями вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятниками природи, історії або культури, які охороняються законом ;

6/ здійснює контроль за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення ;

7/ бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та використанні пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, природних заповідників, ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій та інших надзвичайних ситуацій ;

8/ вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради, щодо здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень

9/ розглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання відповідно до чинного законодавства дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також скасування даного дозволу? встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної обробки джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води в промислових цілях ;

10/ розглядає пропозиції і подає висновки про встановлення окремим платникам пільг щодо плати за землю;

11/ спільно з іншими комісіями розглядає пропозиції та приймає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності, що перебувають у віданні районної ради ;

12/ готує рекомендації щодо об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на території району, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території району.

13/ розробляє проекти рішень ради, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

СКЛАД КОМІСІЇ:

Кулик А.В. - голова комісії

Гладкий Я.В. - заступник голови комісії

П'єнтак С.П. - секретар комісії

Білан І.Б. - член комісії

Манзій В.З. - член комісії

Пасемник Б.Д. - член комісії

Фльоц В.М. - член комісії


 
Друк

КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ФІНАНСІВ, БЮДЖЕТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

1/ попередньо розглядає проекти цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району ;

2/ спільно з іншими постійними комісіями готує висновки по проектах цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району, проекту районного бюджету, внесених змінах до них, по звітах про виконання бюджету та відповідних програм, подає на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань ;

3/ розглядає пропозиції та подає висновки стосовно розподілу переданих з Державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між бюджетами сільських рад ;

4/ здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та бюджету, виносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради з цих питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

5/ готує рекомендації по виявленню внутрігосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних і трудових ресурсів;

6/ контролює видатки, пов'язані із здійсненням районною радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад району, здійснює контроль за використанням вільних бюджетних коштів, а також надходжень та видатків позабюджетних фондів;

7/ виносить на обговорення питання розвитку та ефективного використання об’єктів спільної власності територіальних громад району, спільно з іншими комісіями розглядає пропозиції та подає висновки щодо призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності, що перебувають у віданні районної ради;

8/ бере участь у розробці питань, пов'язаних із залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних регіональних програм, контролює їх виконання;

9/ розглядає пропозиції відповідних сільських, пов'язані із створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, та готує висновки з метою внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

10/ розглядає пропозиції та подає висновки щодо розвитку підприємництва на території району, залучення вітчизняних та закордонних інвестицій в народногосподарський комплекс району, здійснює повноваження по реалізації державної регуляторної політики.

 

СКЛАД КОМІСІЇ:

Білик В.В. - голова комісії

Колодка Н.М. - заступник голови комісії

Кирик О.М. - секретар комісії

Ганич І.М. - член комісії

Німко В.Р. - член комісії

Петровський В.М. - член комісії

Ткач М.Б. - член комісії