Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА   «ВЕТЕРАН»

на 2015-2019 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 жовтня     2014 року № 473-од «Про проект обласної програми «Ветеран» на 2015-2019 роки»

3.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Управління економічного розвитку та інфраструктури, відділи охорони здоров’я, освіти, культури, національностей, релігії і туризму, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

 

 

Управління економічного розвитку та інфраструктури, відділи охорони здоров’я, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад району

7.

Терміни реалізації програми

2015-2019 роки

1)

етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І етап – 2015-2017 роки

ІІ етап – 2018-2019 роки

8.

Перелік місцевих бюд-жетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

- обласний бюджет

- місцевий бюджет

9.

Загальний обсяг фінансо-вих ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

1)

коштів обласного бюджету

9501,5 тис. гривень

2)

коштів місцевого бюджету

825,0 тис. гривень

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Одними з основних завдань як районної, так і Тернопільської обласної програми “Ветеран” на 2015-2019 роки (далі - Програма) є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни та праці, людей похилого віку, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист їх прав, наданих Конституцією України та законами України, підтримка статутної діяльності ветеранських організацій району.

Станом на 01 жовтня 2014 року в районі проживає 2478 ветеранів війни, серед них 2134 особи, які мають статус учасника війни, 178 осіб є учасниками бойових дій, 53 особи – інваліди війни, на 113 осіб поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. На даний час в районі проживає 32 ветерани ОУН-УПА, яким проводиться щомісячна доплата до пенсії в розмірі 150,00 гривень. Крім того, на даному етапі, виникла проблема матеріальної підтримки членів сімей загиблих в АТО. В районі є 2 особи які мають статус члена сім’ї загиблого учасника АТО.

Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, незважаючи на прийняття значної кількості актів законодавства та інших нормативних документів щодо соціального захисту ветеранів, на рівні держави, їх виконання не є достатнім через обмежене фінансування з державного бюджету.

Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоров’я та інтернатних установ системи соціального захисту населення району, на обслуговуванні в яких перебувають ветерани, залишається на неналежному рівні. У зв’язку з цим лише частково задовольняються потреби ветеранів та інвалідів війни із забезпечення безоплатним зубопротезуванням, кардіостимуляторами, пільговими ліками та виробами медичного призначення.

Завдяки частковому фінансуванню за рахунок коштів обласного та районного бюджету протягом 2010-2014 років забезпечено реалізацію основних положень програми “Ветеран” на 2010-2014 роки. Виділялися кошти на підтримку статутної діяльності громадських організацій ветеранів, надання нецільової грошової допомоги до річниці пам’ятних подій Другої світової війни, аварії на Чорнобильській АЕС, Дня незалежності України, з нагоди відзначення визвольної боротьби ветеранів ОУН-УПА.

Проте, через незначні обсяги фінансування заходів програми у попередні роки, залишаються проблемними питання покращення матеріального забезпечення, медичного, транспортного обслуговування, житлово-побутових умов проживання ветеранів та інвалідів війни.  

Затвердження проекту програми “Ветеран” на 2015-2019 роки та залучення на її виконання, крім коштів з обласного, ще коштів районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених проблемних питань.

 

3. Визначення мети програми

 

Метою програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав ветеранів війни і праці, людей похилого віку, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя. Мета програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку області і району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

З метою вирішення основних завдань програми її учасники:

- здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення її виконання;

- створюють умови для ефективної діяльності громадських ветеранських організацій;

- сприяють придбанню необхідного діагностичного та лікувального обладнання, покращенню соціально-побутового і медичного обслуговування ветеранів війни та праці, які перебувають в медичних комунальних установах та установах соціального захисту населення;

- сприяють підвищенню рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги;

- забезпечують щороку відзначення в районі пам’ятних подій Другої світової війни, Міжнародного дня людей похилого віку.

Виплата допомоги членам сімей загиблих в Афганістані та на території проведення антитерористичної операції, доплата до пенсії ветеранам ОУН-УПА  здійснюється за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету районному бюджету на відповідний бюджетний період упродовж 2015-2019 років на підставі угоди між обласною радою та районною державною адміністрацією.

Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів обласного бюджету у розмірі 9501,5 тис. гривень, зокрема на I етапі – 5580,9 тис. гривень, на II етапі – 3920,6 тис. гривень та районного бюджету в розмірі 825,0 тис. грн., з них на І-й етап 485,0 тис. гривень та на ІІ-й етап 340 тис. гривень.

Першочерговим на I етапі є виконання заходів щодо матеріальної підтримки членів сімей загиблих в АТО.

 

Ресурсне   забезпечення    програми

                                                                                                             тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми (роки)

Усього витрат на виконання програми

І етап

ІІ етап

2015

2016

2017

2018

2019

Обсяг ресурсів:

 

 

 

 

 

 

обласний бюджет

1820,3

1860,3

1900,3

1940,3

1980,3

9501,5

районний бюджет

115,0

195,0

175,0

165,0

175,0

825,0

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями програми є:

- покращення та координація роботи з питань соціального захисту ветеранів війни і праці, людей похилого віку;

- сприяння створенню умов для ефективної роботи ветеранських організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення статутних завдань;

- сприяння придбанню необхідного обладнання для стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання в с.Саранчуки  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району;

- широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань соціального захисту ветеранів та людей похилого віку;

- забезпечення перевезення ветеранів до закладів охорони здоров’я, місцевих органів влади, установ соціального захисту.

Виконання програми надасть змогу:

- покращити натуральну та матеріальну допомогу ветеранам війни, праці, військової служби, органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, реабілітованим жертвам політичних репресій;

- забезпечити ефективну роботу 4-х ветеранських організацій;

- покращити матеріальне становище 3-х сімей загиблих у Афганістані та 1-ї сім’ї загиблого під час проведення антитерористичної операції на Сході України.

6. Напрями діяльності та заходи районної програми ,,Ветеран” на 2015-2019 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльно-сті (прі-оритетні завданя)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джере-ла фінан-суваня

Всього

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  тис. гривень, у .ч.

Очікуваний результат

 

I етап

II етап

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1.

Органі-заційно-коорди-наційна діяль-ність

1.Забезпечити відзначення в районі героїчних змагань та днів перемог українського народу

щороку

сектор інформа-ційної діяльності та зв’язків з громадськістю, відділи культури, національностей, релігій і туризму, освіти, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

   -

 

-

-

-

-

-

вшанування учасників героїчних змагань українського народу
 

 

2.Забезпечити відзначення в районі Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та Міжнародного дня громадян похилого віку

15 лютого,           01 жовтня

щороку

сектор інформа-ційної діяльності та зв’язків з громадськістю, управління соціального захисту населен-ня, відділи куль-тури, національ-ностей, релігій і туризму та освіти районної держав-ної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

   -

 

-

-

-

-

-

привернення уваги суспіль-ства до розв’я-зання проблем громадян похилого віку, осіб з обмеже-ними фізичними можливостями. Надання матері-альної та інших видів соціальної допомоги

 

3.Забезпечити розвиток системи надання пільгових транспортних послуг ветеранам війни та підвищення рівня комфортності пересування ветеранів війни на транспорті шляхом організації в установленому порядку додаткових (на вимогу) зупинок, пристосованих пішохідних переходів, визначення місць для сидіння, тощо

постійно

управління економічного розвитку та інфраструктури, соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

 

не потре-бує фінан-сування

   -

 

-

-

-

-

-

створення сприятливих умов і комфортності для пересування інвалідів, ветеранів війни, осіб похилого віку та їх перевезення

 

4.Всебічно сприяти діяльності ветеранських громадських організацій, розвиткові творчих об’єднань ветеранів, гуртків художньої самодіяльності

постійно

відділ культури, національностей, релігій і туризму,   сектор інформа-ційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

   -

 

-

-

-

-

-

створення умов для культурного дозвілля ветеранів війни, праці, реабілітованих та патріотичного виховання молоді

 

5.Вжити заходів для розширення практики роботи виїзних медичних бригад (спеціалізованих діагностичних, консультативних, стоматологічних) медико-соціальних експертних комісій у сільських населених пунктах

постійно

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

   -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

попередження захворювання і надання консультацій інвалідам, ветеранам війни, праці, реабілітованим жертвам політичних репресій

 

6.Проводити щороку безкоштовне диспансерне обстеження інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів армії, громадян похилого віку, реабілітованих жертв політичних репресій, ветеранів ОУН-УПА

постійно

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

   -

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

попередження захворювання вказаної категорії громадян

 

 

7.Створити належні умови для лікування інвалідів війни, учасників бойових дій, інвалідів армії, учасників війни, реабілітованих жертв політичних репресій

2015-2019 роки

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

   -

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

покращення лікування вказаної категорії громадян

 

8.Організовувати вшанування ветеранів війни та праці, реабілітованих жертв політичних репресій у дні державних свят. Запрошувати ветеранів на урочисті збори, зустрічі у колективах із студентською та учнівською молоддю

постійно

відділ освіти ,   сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

   -

 

-

-

-

-

-

вшанування ветеранів війни та праці, реабілітованих, жертв політичних репресій, патріотичне виховання населення

 

9.Проводити роботу зі збереження й облаштування військових меморіалів, пам'ятників, меморіальних таблиць, місць масового захоронення жертв воєн, символічних могил

 

постійно

відділи культури, національностей, релігій і туризму, містобудування архітектури,   житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

-

 

-

-

-

-

-

утримання в належних умовах пам'ятників, меморіальних таблиць, місць масового захоронення жертв воєн та прилеглих до них територій

 

10.Оновити експозиції музеїв, кімнат бойової та трудової слави, присвячених подіям першої та другої світових воєн та антитерористичної операції, в навчальних закладах та закладах культури, краєзнавчих музеях

постійно

відділи культури, національностей, релігії і туризму, освіти районної державної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

   -

 

-

-

-

-

-

вшанування ветеранів війни та праці, реабілітованих жертв політичних репресій, патріотичне виховання населення

 

 

 

11.Покращити фінансування на медичне обстеження ветеранів війни в районі (зубопротез-ування, забезпечення меди-каментозними препаратами)

2015-2019     роки

відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

не потре-бує фінан-сування

-

-

-

-

-

-

отримання ветеранами медичних послуг та медикаментозних препаратів

 

2.

Матері-ально-технічне та фінан-сове забезпе-чення

1.Надавати ветеранам війни, праці, військової служби, органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, реабілітованим жертвам політичних репресій, дітям війни натуральну допомогу в межах бюджетних асигнувань, а також нецільову матеріальну допомогу, згідно з розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій

2015-2019 роки

управління соціального захисту населення, фінансове управління районної державної адміністрації

облас-ний бюджет

 

 

 

район-ний бюджет

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

300

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

40

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

50

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

60

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

70

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

80

щорічне покращення матеріально-побутових умов проживання даної категорії населення

 

 

 

 

 

2.Сприяти ефективній роботі   ветеранських організацій, що ведуть активну громадську діяльність та мають фіксоване членство, надавати їм фінансову підтримку з коштів районного бюджету для здійснення статутних завдань згідно з статтею 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

постійно

управління соціального захисту населення, фінансове управління районної державної адміністрації

облас-ний бюджет

 

 

 

район-ний бюджет

 

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

125

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

25

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

25

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

25

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

25

згідно кошторисних приз-начкень

 

 

 

 

25

щорічне поліпшення ефективності діяльності 15 громадських організацій ветеранів

 

 

3.Сприяти зміцненню матеріально-технічної, медичної бази комунальної установи стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання в с.Саранчуки   територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району.

2015 рік – заміна 2-х вхідних дверей, зовнішній ремонт будівлі відділення.

2016 рік - ремонт і обладнання нового приміщення кухні

2017 рік – ремонт даху відді-лення, обробка вогнетривким розчином деревини, заміри електричного опору.

2018 рік – облаштування цен-трального опалення, придбання котла на тверде паливо

2019 рік – придбання фун-кціональних медичних ліжок, протипролежневих матраців, масажерів.

 

постійно

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району

район-ний бюджет

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

покращення соціально-побутового та медичного обслуговування ветеранів війни та праці, які перебувають в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання;

4.Вжити заходів для забезпечення мобільним зв’язком інвалідів війни та учасників бойових дій у період Другої світової війни, реабілітованих жертв політичних репресій на Україні, інвалідів Афганістану, членів антитерористичної операції, ветеранів ОУН-УПА, у разі технічної неможливості забезпечення їх помешкань стаціонарним телефонним зв’язком

2015-2019 роки

управління економічного розвитку та   інфраструктури районної державної адміністрації

 

облас-ний бюджет

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

створення умов для спілкування та поліпшення якості життя ветеранів війни: ( при наявності відповідних заяв)

 

 

 

 

 

5.Щомісяця здійснювати доплату до пенсії в сумі 156 гривень для осіб, на яких поширюється статус ветеранів  ОУН-УПА

 

2015-2019

роки

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

облас-ний бюджет

 

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

покращення матеріального становища     ветеранів

ОУН – УПА

 

6.Надавати щомісячну допомогу сім’ям загиблих в Афганістані, та під час проведення антитерористичної операції в сумі 156 гривень

2015-2019 роки

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

облас-ний бюджет

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

згідно кошторисних приз-начкень

щорічне покращення матеріального становища сімей загиблих воїнів

 

                                                     Всього по  програмі (тис.грн.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

825,0


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених програмою, покладаються на виконавців та управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід і результати виконання заходів програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації щороку до 05 січня протягом 2016-2020 років.

Узагальнену інформацію про хід і результати виконання заходів програми управління соціального захисту населення районної державної адміністрації подає щороку до 15 січня протягом 2016-2020 років департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.