Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Програма

розвитку фізичної культури і спорту в

Бережанському районі на 2015-2018 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа   органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 24.12.1993р. №1724-VI “Про фізичну культуру і спорт” (із змінами), Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. №828-р.

3.

Розробник програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Спів розробники програми

5.

Відповідальний виконавець програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ освіти, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Бережанський районний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” (далі – РЦФЗН «Спорт для всіх»), Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» (далі – ФСТ «Колос»), Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа (далі – ДЮСШ)

7.

Термін реалізації програми

2015-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для

комплексних програм)

Районний бюджет, бюджети міської і сільських рад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

9.

Загальний обсяг

фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

3151 тис. гривень

9.1.

Коштів районного бюджету

3151 тис. гривень

9.2

Кошти міської і сільських рад

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

9.3

Кошти інших джерел

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Фізична культура і спорт – невід’ємна частина виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення району. Її основне призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних можливостей людини, забезпечення здорового способу життя.

Спорт - це динамічний рух уперед з використанням новітніх технологій і методів виховання, навчання та оздоровлення широких верств населення, фундамент успішного майбутнього.

У районі збережено ефективну систему проведення спортивних заходів, перед усім комплексних та багатоступеневих змагань. Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно впливає на стан здоров'я населення, що у свою чергу позначається на погіршенні демографічної ситуації в Україні. За інтегральним показником здоров'я населення, яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі.

Наявна в районі база фізичного виховання, фізичної культури і спорту перебуває у кризовому стані і не може задовольнити потреб населення.

Так, у навчально-виховній сфері лише невелика частина загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів мають умови для проведення фізкультурно-спортивної роботи протягом усього навчального року.

Більшість спортивних споруд району потребують ремонтів та обладнання сучасним спортивним інвентарем.

Не в достатній мірі вирішується проблема реформування структури фізкультурно-спортивного руху у сільській місцевості. Малий відсоток мешканців села охоплено фізкультурно-оздоровчою роботою, при сільських радах району не працює жоден інструктор з фізичної культури, немає жодного плавального басейну.

Як наслідок більше 50% дітей мають відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. У підростаючого покоління різко прогресують хронічні хвороби серця, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. Ситуація загострюється через зростаючу популярність у дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові автомати, комп'ютерні ігри тощо), зростає кількість дітей, що курять, зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби, відповідно загострюється криміногенна ситуація.

Враховуючи стан розвитку в районі фізичної культури і спорту, Програмою передбачається створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов щодо підвищення життєдіяльності сфери фізичної культури і спорту, її формування в умовах адаптації до сучасних вимог.

3. Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення району до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення району, забезпечення виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя.

Метою Програми є впровадження діючої системи формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, спрямованих на збереження і зміцнення людського капіталу, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо-юнацького

і резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і ветеранів, розвиток клубної мережі для утвердження міжнародного авторитету держави у

світовому співтоваристві.

4. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Розвиток фізичної культури і спорту в контексті формування здорового способу життя - це надзвичайно актуальне питання, що має стати безумовним пріоритетом регіональної політики.

Негативні тенденції, які склались у сфері, потребують застосування ефективних механізмів і методів їх подолання. Реалізація Програми є оптимальним рішенням у вирішенні проблем розвитку сфери фізичної культури та спорту в районі.

Основні шляхи розв’язання проблем будуть спрямовані на вирішення питань будівництва та експлуатації спортивних споруд, розвитку масового та резервного спорту, доступності фізкультурно-оздоровчих послуг для всіх верств населення, забезпечення кваліфікованими кадрами, тощо.

Всі ці питання і є складовими частинами системи управління у визначеній сфері. Особливу увагу необхідно привернути до заходів з популяризації здорового способу життя і підвищенню престижу спорту.

 

5. Завдання і заходи та строки виконання Програми

Основними завданнями Програми є:

- фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах;

- розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту;

- спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян;

- фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед сільського населення;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- розвиток спорту вищих досягнень та спорту ветеранів;

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- організаційне та нормативно-правове забезпечення;

- медичне забезпечення;

- науково-методичне та інформаційне забезпечення.

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку.

Термін реалізації Програми - впродовж 2015-2018 років.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається:

- загальна кількість тих, хто займається фізкультурно-оздоровчою роботою в районі збільшиться протягом дії програми на 10 відсотків;

- забезпечення системи підготовки спортивних резервів для збірних команд району;

- підвищення результатів виступів збірних команд та окремих спортсменів у районних та обласних змаганнях;

- збільшення кількості учнів у дитячо-юнацькій школі;

- удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності;

- забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку фізкультурно-спортивного руху;

- створення належних матеріально-технічних умов для розвитку пріоритетних видів спорту, підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;

- створення належних умов до проведення районних змагань.

7. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного, міського та сільських бюджетів, коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідними бюджетами.

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей районного, міського та сільських бюджетів на відповідний рік.


Додаток

до програми розвитку фізичної культури і спорту в Бережанському районі на 2015-2018 роки

Перелік завдань і заходів Програми

№ з/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів

програми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі:

2015

2016

2017

2018

Разом

І. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах

І.

Забезпечення

рухової активністі дітей та молоді в обсязі 8-12 годин на тиждень

І.1. Проводити у загальноосвітніх навчальних закладах уроки з фізичної культури

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

І.2. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади спортивним обладнанням та інвентарем

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

І.3. Запровадити навчання плаванню учнів

1-4 класів, або годину активного відпочинку з урахуванням умов та наявності ресурсної бази.

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

І.4. Збільшити до 10 відсотків кількість дітей та молоді до занять в дитячо-юнацькій спортивній школі

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

І.5. Забезпечити систему організації шкільної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, орієнтованої на створення спортивних клубів

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

І.6. Проводити в навчальних закладах багатоступеневі, комплексні спортивно-масові змагання

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх»

районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

І.7. Проводити в навчальних закладах районні конкурси та спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх»

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

І.8. Забезпечити участь спортсменів і команд району в обласних та Всеукраїнських спортивно-масових заходах серед учнівської молоді

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх»

районний бюджет

15,0

15,0

20,0

20,0

70,0

ІІ. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

ІІ

Створення умов для занять дітей та підлітків

певним видом

спорту,

виявлення

обдарованої

молоді

ІІ.1. Впроваджувати передові форми співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з Бережанською ДЮСШ з метою відбору найбільш обдарованих дітей

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ІІ.2. Передбачити фінансування у повному обсязі видатків для забезпечення діяльності Бережанської ДЮСШ, забезпечити її необхідним обладнанням та інвентарем, у тому числі з урахуванням потреб дітей з обмеженими можливостями

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

360,0

360,0

380,0

380,0

1480,0

ІІ.3. Проводити спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед дітей різних вікових груп

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанська ДЮСШ

районний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

ІІ.4. Забезпечити підготовку та участь учнів Бережанської ДЮСШ у обласних, Всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, в тому числі проводити навчально-тренувальні збори

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанська ДЮСШ

районний бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

160,0

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

ІІ.5. Забезпечити активний відпочинок учнів Бережанської ДЮСШ у канікулярний період шляхом організації профільних спортивних змін в оздоровчих таборах

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанська ДЮСШ

районний бюджет

1,5

1,5

1,5

1,5

6,0

ІІ.6. Забезпечити доступ до спортивних споруд району Бережанською ДЮСШ на погоджених сторонами умовах

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанська ДЮСШ

районний бюджет

8,0

8,0

8,0

8,0

32,0

ІІ.7. Утворити спеціалізовані класи спортивного профілю в загальноосвітніх навчальних закладах району

2015-2018 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

районний бюджет

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

ІІІ. Спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян

ІІІ.

Збільшення

чисельності

населення

залученого до система-тичних занять фізичною культурою і

масовим

спортом за

місцем проживання, в місцях масового

відпочинку

ІІІ.1. Передбачити фінансування у повному обсязі видатків для забезпечення діяльності Бережанського РЦФЗН «Спорт для всіх»

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

районний бюджет

200,0

200,0

210,0

210,0

820,0

ІІІ.2. Сприяти розвитку мережі сучасних центрів та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх»

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ІІІ.3. Провести інвентаризацію спортивних споруд району з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових спортивних споруд

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ІІІ.4. Здійснити будівництво нових, провести ремонти, реконструкції, благоустрій існуючих спортивних споруд району для належного проведення спортивно-масових та культурно-видовищних заходів

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад

районний бюджет

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

ІІІ.5. Проводити чемпіонати, Кубки, турніри, першості та інші фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи серед різних верств

населення

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

Інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

ІІІ.6. При проектуванні та будівництві житлових масивів, споруд, виробничих підприємств враховувати потреби населення у спортивно-оздоровчих закладах згідно з існуючими нормами

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ІV. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері

ІV

Забезпечення

доступу

працівників

виробничої

сфери та установ до фізкультур-но-оздоров-чих занять за місцем

роботи.

ІV.1. Проводити масові спортивні свята, спартакіади, дні активного відпочинку серед працівників та членів їх сімей установ, підприємств, організацій. Забезпечити їх участь у відповідних обласних і Всеукраїнських заходах

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

ІV.2. Сприяти введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної культури

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ІV.3. Надавати підтримку фізкультурно-спортивним товариствам у проведенні галузевих спартакіад та інших спортивно-масових заходів

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

V. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед сільського населення

V

Забезпечення

доступу сіль-ського насе-лення до

фізкультур-но-оздоров- чих занять та створення

належної

спортивної

інфраструк-

V.1. Сприяти проведенню у ВП НУБіП «Бережанський агротехнічний інститут» фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

1,5

1,5

1,5

1,5

6,0

V.2. Забезпечити проведення комплексних районних сільських спортивних ігор та районного огляду-конкурсу “Краще спортивне село”

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

тури в

сільській

місцевості

V.3. Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності у сільських населених пунктах

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанське ФСТ «Колос»

не потребує коштів

-

-

-

-

-

V.4. Проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи за участю всіх соціальних груп сільського населення та учнівської молоді. Забезпечити їх участь у відповідних заходах вищого рівня

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

V.5. Забезпечити участь спортсменів району в обласних та Всеукраїнських сільських спортивних іграх

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

10,0

10,0

15,0

15,0

50,0

міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

VІ. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед осіб з обмеженими фізичними можливостями

VІ

Забезпечення

фізкультур-но-оздоров-чої та фізкультурно-спортивної

діяльності серед осіб з обмеженими фізичними можливостями

VІ.1. Залучити населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

не потребує коштів

-

-

-

-

-

VІ.2. Вирішити питання щодо забезпечення безперешкодного доступу до всіх спортивних споруд району спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

VІ.3. Проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи серед осіб з обмеженими можливостями. Забезпечити їх участь у відповідних заходах вищого рівня

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

1,0

2,0

2,0

2,0

7,0

міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

VІІ. Розвиток спорту вищих досягнень та спорту ветеранів

VІІ

Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень та спорту ветеранів

VІІ.1. Розробити єдиний календар фізкуль-турно-оздоровчих і спортивно-масових заходів з урахуванням обласних, Всеукраїн-ських і міжнародних змагань, запровадити проведення традиційних районних та обласних змагань, які б популяризували розвиток пріоритетних видів спорту

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

VІІ.2. Забезпечити створення належних умов для підготовки спортсменів – членів, кандидатів та резерву збірних команд області, України та їх тренерів до офіційних змагань

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос», Бережанська ДЮСШ

районний бюджет

2,5

2,5

2,5

2,5

10,0

VІІ.3. Забезпечити співпрацю з районними федераціями з видів спорту, надавши їм відповідні повноваження

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

VІІ.4. Проводити районні спортивні заходи серед ветеранів та забезпечити участь спортсменів району в обласних, Всеукраїнських і міжнародних заходах серед ветеранів

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

2,5

2,5

2,5

2,5

10,0

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

VІІ.5. Проводити обласні, Всеукраїнські та міжнародні спортивно-масові заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

2,5

2,5

2,5

2,5

10,0

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

VІІ.6. Забезпечити участь спортсменів району в обласних, Всеукраїнських, міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

10,0

10,0

15,0

15,0

50,0

VІІ.7. Забезпечити участь спортсменів району в обласних, Всеукраїнських, міжнародних спортивних змаганнях з неолімпійських видів спорту

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

VІІ.8. Проводити навчально-тренувальні збори з олімпійських та неолімпійських видів спорту

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос»

районний бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

160,0

VІІ.9. Встановити стипендії та винагороди провідним спортсменам, спортсменам-членам, кандидатам і резерву збірних команд області і України та їх тренерам

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос», Бережанська ДЮСШ

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

VІІ.10. Проводити заходи з відзначення найкращих спортсменів, тренерів та команд за підсумками спортивного року

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанське ФСТ «Колос», Бережанська ДЮСШ

районний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

VІІІ. Кадрове забезпечення

VІІІ

Збереження і оновлення кадрового потенціалу, створення нової систе-ми підготов-ки та пере-підготовки фізкультур-них кадрів

VІІІ.1. Забезпечити реалізацію на території району вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт» про виключне право вести педагогічну навчально-тренувальну роботу, роботу у сфері фізичної культури і спорту громадянам зі спеціальною освітою або підготовкою та за наявності документу, що виданий акредитованим навчальним закладом

Постій-но

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

VІІІ.2. Запровадити систему перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури

Постій-но

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

VІІІ.3. Забезпечити участь працівників сфери фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів в тематичних семінарах

Постій-но

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

VІІІ.4. Запровадити волонтерський рух в галузі фізичної культури і спорту

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ІХ. Матеріально-технічне забезпечення

ІХ

Збереження та рекон-струкція матеріально-технічної бази, повно-цінне функ-ціонування наявних спортивних об’єктів, будівництво нових спортивних споруд

ІХ.1. Провести інвентаризацію наявних спортивних споруд району

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ІХ.2. Організувати суворий контроль за ефективністю використання в районі спор-тивних споруд, не допускати перепрофілю-вання та ліквідації фізкультурно-спортивних об’єктів без створення рівноцінних їм

Постій-но

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ІХ.3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності створювати тренажерні зали, відновлювальні центри для працівників та членів їх сімей дотримуючись санітарно-гігієнічних вимог

Постій-но

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ІХ.4. Здійснювати заходи щодо облаштуван-ня і реконструкції наявних та будівництва і встановлення нових сучасних спортивних споруд

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської і сільських рад

районний, міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

інші джерела

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

Х. Організаційне та нормативно-правове забезпечення

Х

Координація дій усіх структур, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, формування нормативно-методичної і правової бази сфери фізичної культури і спорту

Х.1. Забезпечити укладання угод між структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації та громадськими організаціями фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості про їх участь у реалізації державної політики з фізичної культури і спорту

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Х.2. Вдосконалювати та забезпечувати проведення оглядів-конкурсу на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Х.3. Створити базу нормативно-правових актів, що регулюють організацію діяльності у сфері фізичної культури і спорту та функціонування закладів галузі

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ХІ. Медичне забезпечення

ХІ

Створення умов для підвищення оздоровчого ефекту занять фізичною культурою та спортом

ХІ.1. Забезпечити регулярні медичні огляди учнів загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів і використовувати результати оглядів при плануванні і організації занять фізичною культурою

Постій-но

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ХІІ. Науково-методичне та інформаційне забезпечення

ХІІ

Впровадження передових технологій

покращення

ХІІ.1. Проводити на базі вищих навчальних закладів науково-практичні конференції, семінари з проблем розвитку фізичної культури та спорту

Постій-но

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

здоров’я та фізичного розвитку населення, дієвої   систе-ми фізкуль-турної про-світи, яке сприяло б формуванню світогляду, активної та соціальної орієнтації на ведення здо-рового спосо-бу життя

ХІІ.2. Розробити концепцію розвитку фізичної культури і спорту в районі на наступні періоди

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ХІІ.3. Впроваджувати методичні рекомен-дації основ здорового способу життя і рухової активності та систему оцінки стану здоров’я дітей та учнівської молоді

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх»

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ХІІ.4. Забезпечити оновлення в навчальних закладах району, фізкультурно-оздоровчих клубах, ДЮСШ настінної агітації з фізичної культури і спорту з урахуванням національ-них спортивних досягнень та традицій

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанська ДЮСШ

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ХІІ.5. Розповсюджувати науково-популярні методичні видання, відеопродукцію, комп’ютерні програми на допомогу особам, які самостійно займаються фізичними вправами, інструкторам з фізичної культури та волонтерам у сфері фізичної культури і спорту

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

-

-

ХІІ.6.Забезпечити висвітлення в місцевих засобах масової інформації спортивних подій з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських, неолімпійських видів спорту, пропагуючи розвиток фізкультурно-спортивного руху в районі

2015-2018 роки

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, Бережанський РЦФЗН «Спорт для всіх», Бережанська ДЮСШ

не потребує коштів

-

-

-

-

-

Всього

764,5

765,5

810,5

810,5

3151,00

Районний бюджет

764,5

765,5

810,5

810,5

3151,00

міський і сільські бюджети

у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах

Кошти інших джерел

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством


8. Управління програмою.

Безпосередня організація реалізації Програми і контроль за виконанням положень Програми покладається на сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, який щоквартально розглядає певні питання на засіданнях та інформує в установленому порядку районну державну адміністрацію про хід її виконання.

В разі необхідності зміни та доповнення до Програми вносяться за поданням сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.