Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення Бережанської районної ради

№27 від 17.12.2015р. 

 

                                                                  
РАЙОННА  ПРОГРАМА
енергоефективності та енергозбереження  на 2016-2019 роки


1. Паспорт  програми

1.    Ініціатор розроблення програми -   Сектор   розвитку  інфраструктури  районної державної  адміністрації


2.    Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми -  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року №159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» та від 24 липня 2013 року №669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», доручення голови обласної державної адміністрації від 28 квітня 2015 року №36 «Про утворення робочої групи для проведення енергетичного аудиту»


3.    Розробник програми -  Сектор   розвитку  інфраструктури  районної державної  адміністрації


4.    Співрозробники програми -

5.    Відповідальний виконавець програми -  Сектор   розвитку  інфраструктури  районної державної  адміністрації


6.    Учасники програми  -  Відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, охорони здоров’я районної державної адміністрації,  виконавчі комітети сільських рад


7.    Термін реалізації програми    2016 - 2019  роки


7.1.    Етапи виконання програм
(для довгострокових програм)                                -    


8.    Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні про-грами (для комплексних програм)          Обласний, районний, сільські


9.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації про¬грами, тис. грн., всього, у тому числі:   
9.1.    Коштів державного   бюджету  - 
9.2.    Коштів обласного бюджету    -
9.3.    Коштів місцевих бюджетів    -
9.4.    Коштів  інших  джерел     -

2.    Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Враховуючи те,  що у структурі  споживання енергетичних ресурсів в районі домінуюче місце займає природний газ, а основне та допоміжне обладнання значної кількості котелень бюджетних установ та організацій вичерпало допустимі терміни експлуатації, головним напрямком роботи у сфері енергозбереження є залучення до паливно-енергетичного балансу району енергії, виробленої з альтернативних джерел  та характерних для нашого регіону альтернативних видів палива.
Проблема високої енергоємності валового внутрішнього продукту має загальнодержавний характер, оскільки стосується конкурентноздатності продукції економіки, рівня її собівартості, обсягів споживання електроенергії, теплової енергії, природного газу, нафти і продуктів її переробки у суспільному виробництві, бюджетній сфері та населенням.
Одними з основних узагальнюючих показників розвитку економіки будь-якого регіону, що характеризують його ефективність в цілому, відповідність сучасному рівню розвитку техніки, технологій і організації суспільного виробництва є зміна обсягу валового регіонального продукту (ВРП), а також рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів на обсяг валового регіонального продукту (далі — енергоємність валового регіонального продукту).
У структурі використання паливно-енергетичних ресурсів району  найбільшу частку становить електрична енергія від загальних обсягів споживання, на природний газ та теплову енергію припадають менші частки в загальному балансі енергоспоживання.
За результатами реалізації заходів із енергозбереження, передбачених відповідними програмами, визначено, що загальний середньорічний потенціал енергозбереження по району становить 4-5% від річного енергоспоживання.
Проблеми неефективного використання енергоресурсів мають місце в усіх секторах економіки району, і в першу чергу, у трьох складових паливно-енер¬гетичного комплексу: виробництво, транспортування та споживання енер¬гії. Це призводить до підвищених витрат  енергоресурсів, які в структурі собі¬вар¬тості витрат на виробництво товарів та послуг неминуче призводять до зни¬же¬ння видатків місцевих бюджетів  на оплату праці і соціальних виплат, змен¬шен¬ня обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модер¬нізацію виробничих фондів і технологій, низки інших негативних факторів.
Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Принциповою умовою зменшення енергоємності валового регіонального продукту (далі – ВРП) є реалізація основних стратегічних напрямків підвищення енергоефективності: забезпечення структурно-технологічної перебудови економіки регіону та створення адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереження.

3. Визначення мети програми


Метою програми є реалізація політики енергоефективності та енергозбереження шляхом:
- скорочення споживання природного газу бюджетними установами області, підприємствами комунальної  теплоенергетики та бюджетної сфери;
- модернізація виробництва теплової енергії, зокрема, переведення котелень на альтернативні види палива; заміна застарілого енергоємного котельного обладнання; термомодернізація будівель житлового фонду та соціальної сфери;
- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;
- скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів;
- оптимізація паливно-енергетичного балансу району;
- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах.
Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми


Вирішення  існуючих проблем та досягнення мети програми здійснюватиметься шляхами:
- впровадження опалення на альтернативних видах палива;
- впровадження електричного опалення;
- проведення санації будівель і споруд установ та організацій бюджетної сфери;
- розвиток малої гідроенергетики та відновлювальних джерел енергії.

На завершення реалізації програми повинно бути досягнуто:
- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше 20% від базового 2015 року;
- переведення всіх бюджетних установ району на використання альтернативних джерел енергії для опалення;
- повне заміщення освітлювальних приладів енергоощадними на основі використання LED технології;
- забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 50% від базового року за спожиту електричну енергію та на 70 % за спожиті інші енергоносії, що використовуються для потреб опалення.
Примірний обсяг коштів, необхідних для забезпечення досягнення мети Програми та очікувані джерела фінансування наведені у таблиці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін  окупності  пілотних   проектів  Програми  складає  в середньому  від  1  до 3  років.
Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час складання місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів  Програми.


5. Шляхи розв’язання проблем

Рішення проблем буде забезпечуватиме реалізація заходів технічного та організаційного характеру.
Основними завданнями технічного характеру є:
- проведення модернізації та переведення  котелень,  що  обслуговують   об'єкти соціальної сфери,  на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; проведення  санації об'єктів соціальної сфери та будівель установ; впровадження електричного  теплоакумуляційного  обігріву  та гарячого   водопостачання у бюджетних установах; використання  альтернативних  та  відновлювальних  джерел  енергії;
- заміна застарілого котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери на високоефективне енергозберігаюче обладнання з використанням місцевих видів палива (відходи деревини);
- впровадження систем електроопалення (електротепло-акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання в бюджетній сфері;
- впровадження  малих  гідроелектростанцій, участь у проведенні  науковими  установами  фундаментальних та прикладних досліджень  в галузі фізикотехнічних проблем гідроенергетики району;
- впровадження сонячних колекторів;
- впровадження вітрових електростанцій;
- проведення санації будівель  бюджетних установ;
- впровадження енергоефективних освітлювальних приладів;
- модернізація технологічного обладнання промисловими підприємствами та організаціями району;
- проведення заходів з популяризації енергоефективності та енергоощадності серед населення району;
- реалізація роботи із стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування  частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання  та матеріалів.

Основними завданнями організаційного характеру є:
-    освоєння виробництва твердого палива (паливних брикетів та пилетів);
-    розвиток сировинної бази для виробництва біопалива;
-    участь у проведенні щорічного науково-практичного семінару - виставки енергоефективного обладнання та технологій з використанням альтернативних видів палива;
-    популяризація пропозицій із енергоефективності від грантодавців;
-    видання матеріалів щодо популяризації енергоефективності та альтернативних видів палива.

6. Перелік завдань і  заходів програми та результативні показники


Стан споживання енергоресурсів  і результати моніторингу районної ком¬п¬лексної програми енергозбереження засвідчили доцільність визначення ком¬плексу заходів, реалізація яких сприятиме оптимізації паливно-енергетичного балансу  району, більш високому технічному рівню постачання та упоряд¬ку¬ван¬ня рівня споживання.
Основні завдання та заходи Програми  наведені у додатку.
Вказані завдання і заходи  сформовані на підставі аналізу бази тепло генеруючого обладнання, що перебуває у сфері впливу структурних підрозділів районної державної адміністрації, пропозицій, у яких були визначені конкретні терміни та місця впровадження заходів, необхідні обсяги та джерела фінансування, розрахунковий економічний ефект від їх впровадження, а також звітності енергопостачальних організацій щодо споживання енергоносіїв всіма споживачами району.
Серед основних завдань та заходів Програми зокрема,  передбачені:

6.1.  Заміна та модернізація котелень і котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери з використанням  місцевих  альтернативних   видів палива.

Основне та допоміжне обладнання значної кількості котелень (близько 25%) вичерпало допустимі терміни експлуатації, які перевищують 20 років. У цих котельнях експлуатуються малоефективні, морально та фізично зношені котли з низьким коефіцієнтом корисної дії (70-80%), застарілою автоматикою і пальниковими пристроями, що обумовлює значні витрати палива (на 20% вищі середнього світового рівня), неприпустимо високе забруднення оточуючого середовища і, в цілому, призводить до зниження надійності та якості теплопостачання.
Програмою передбачається:
- заміна або реконструкція малоефективних котлів з коефіцієнтом корисної дії нижче 80% з переводом на альтернативні  місцеві види палива та модернізація систем опалення;
- впровадження попереджувальної діагностики (енергетичного обстеження) стану систем теплопостачання у процесі експлуатації.

6.2. Впровадження систем  електроопалення (електротепло-акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання).

Стаціонарне  електричне  опалення   завойовує все більшу популярність завдяки високому коефіцієнту корисної дії до 99%, низьким капітальним витратам, простоті монтажу, високим гігієнічним й екологічним показникам, можливістю автоматизації регулювання та оптимізації витрат за рахунок багатотарифного обліку електроенергії. Однак паралельно з переводом на електроопалення необхідно вирішити питання збільшення потужності та підвищення категорійності електропостачання споживача, оскільки існуюча електромережа здебільшого не розрахована на навантаження системи електроопалення.
Застосування електроенергії для опалення дасть змогу вигідно використовувати недорогу «нічну» електроенергію, зменшуючи навантаження на енергомережі в денні години «пік».
Заміна газових котелень на електричні теплогенератори та акумуляційний електричний нагрів може забезпечити витіснення до 75% природного газу, що використовується при  теплопостачанні промисловості та побуту.

6.3. Проведення санації будівель бюджетних установ.


Тепловитрати через огороджуючі конструкції будинків в Україні складають до 70% всіх загальних витрат, а в розвинених країнах Західної Європи вони дорівнюють 38-44%, тобто в 2 рази менше.
Комплекс заходів з підвищення теплової ефективності будинків дозволить знизити на 40% тепловитрати.
Важливим кроком є утеплення огороджувальних конструкцій установ бюджетної сфери. Це дасть можливість значно покращити рівень теплозабезпечення та сприятиме зменшенню об’ємів природного газу для виробництва теплової енергії на опалення фонду за рахунок зменшення споживання теплоенергії на опалення  на 60% (при повній санації).
В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв, питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в бюджетних установах, набувають особливої актуальності у зв’язку із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання.
Проведення санаційних робіт у будівлях бюджетних установ дасть змогу зменшити обсяги бюджетного фінансування на їх утримання до 50%.


6.5. Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів.


З метою забезпечення скорочення енергоспоживання установами та орга¬ні¬заціями бюджетної сфери, переведення бюджетних установ на використання ене¬рго¬ефективних освітлювальних приладів в Програмі передбачено проведення заміну освітлювальних приладів в установах району, а також на повну заміну освітлювальних приладів в системах зовнішнього освітлення та влаштування нових систем зовнішнього освітлення виключно із використанням LED-технологій.

6.6. Використання відновлювальних джерел енергії.

Розвиток  гідроенергетики
Для малої гідроенергетики характерними є технологі¬чна освоєність одержання електроенергії, висока надій¬ність та гарантійність потужності, економічна конкурен¬тоспроможність, високі економічні  показники.
Головною перевагою є відсутність паливної складо¬вої в процесі отримання цієї електроенергії при впрова¬дженні МГЕС, що дає позитивний економічний та еко¬логічний ефект.

Використання  енергії сонця та вітру

Вітроенергетична та геліотехніка порівняно з іншими джерелами енергії має наступні  переваги:
- низькі питомі трудовитрати на спорудження енергетичних               установок,  які менші, ніж для теплових і атомних електростанцій;
-    широкий технологічний діапазон прямого використання енергії (зокрема, автономність і робота в централізованих мережах, сумісність з іншими джерелами енергії);
- короткі терміни введення потужностей в експлуатацію;
- порівняна відсутність шкідливої дії установок на довкілля.
Реалізація програми в частині використання теплової енергії сонця здійснюватиметься в напрямку виробництва електроенергії за рахунок реа¬лі-за¬ції інвестиційних проектів. Програмою передбачена реалізація 1 проекту  з ви¬роб¬ництва електричної енергії з допомогою вітру потужністю до 15МВт та з допомогою енергії сонця до 5 МВт.

6.6. Інформаційна підтримка програми

Програмою передбачається розміщення інформації щодо питань енергоефективності в засобах масової інформації, проведення інших заходів щодо популяризації енергоефективності та альтернативних видів палива.


7. Нормативно – правове забезпечення реалізації програми

Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у відповідності з чинним законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів палива.
При використанні коштів державного бюджету та коштів державних підприємств закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з ви¬мо¬гами законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з вра¬ху¬ван¬ням прийнятих рішень Уряду, якими встановлюються стимули та за¬охо¬чен¬ня для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів  та обладнання.
При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги інших актів Президента, Уряду, відповідних центральних органів виконавчої влади.

8. Визначення строків та етапів виконання програми

Реалізація завдань програми передбачається провести в один етап за період 2015 – 2019 років.

9. Координація та контроль за ходом виконання програми
Звітування про  виконання заходів районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 року розпорядникам коштів проводити  щопівроку до 10 числа другого місяця, що наступає за звітним.
Контроль за виконанням районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 року покласти на сектор розвитку  інфраструктури обласної державної адміністрації.
Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у відповідності з чинним законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів палива.
При використанні коштів державного бюджету та коштів державних підприємств закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з вимогами законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з врахуванням прийнятих рішень Уряду, якими встановлюються стимули та заохочення для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів  та обладнання.
При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги інших актів Президента, Уряду, відповідних центральних органів виконавчої влади.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

Додаток до Програми
ПЛАН
заходів до районної програми   енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки
(уточнення переліку   об'єктів,   на яких   будуть впроваджуватись заходи програми, проводитиметься щороку з   урахуванням умов, в яких вони будуть здійснюватись, стану розвитку   економіки країни в цілому, фінансових можливостей держави.)
№ з/п Назва напряму діяльності Перелік заходів програми Назви заходів та проектів із реалізації Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень, в тому числі по роках Очікуваний результат
2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Зменшення обсягу   технологічних витрат і   невиробничих витрат енергоресурсів в   результаті модернізації обладнання,   впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи   державного управління та популяризації енергоефективності 1) заміна та модернізація котелень і котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери з використанням місцевих альтернативних   видів палива Впровадження   енергозберігаючих заходів у Саранчуківській ЗОШ I-III ступенів. Капітальний ремонт із заміни   газового котла на твердопаливний, заміни системи опалення , зміни частини вікон і дверей на металопластикові, та влаштування піднавісу для дров у Саранчквській ЗОШ I-III ступенів районної ради в с.Саранчуки Бережанького району 2016 Відділ освіти районної державної адміністрації державний бюджет 287,02 щорічна економія коштів на опалення - 190тис.грн та заміщення природного газу – 38тис.м3
районний бюджет 71,755
Реконструкція паливної з встановленням твердопаливного котла в Рекшинському НВК “ДНЗ-ЗНЗ I-III ступенів ” державний бюджет 153,481 щорічна економія коштів на опалення -   173тис.грн та заміщення природного газу – 27тис.м3
районний бюджет 38,37
Реконструкція паливної з встановленням твердопаливного котла в Куропатницькому НВК “ ЗНЗ I-III ступенів - ДНЗ ” державний бюджет 170,538 щорічна економія коштів на опалення -   93тис.грн та заміщення природного газу – 20тис.м3
районний бюджет 42,634
Реконструкція паливної з встановленням твердопаливного котла в Жуківській     ЗОШ I-III ступенів державний бюджет 470,493 щорічна економія коштів на опалення - 250тис.грн та заміщення природного газу – 47тис.м3
районний бюджет 117,623
Реконструкція паливної з встановленням твердопаливного котла в Мечищівській     ЗОШ I-III ступенів державний бюджет 204,424 щорічна економія коштів на опалення -   52тис.грн та заміщення природного газу – 10тис.м3
районний бюджет 51,106
Будівництво котельні з піднавісом Нараївської ЗОШ І-ІІІ ступенів село Нараїв, Бережанський район державний бюджет 904,009 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 226,002
Енергоефективний проект розвитку: реконструкція паливної із встановленням котла на альтернативний вид палива потужністю 0,13 Гкал/год в Тростянецькій ЗОШ І-II ступенів   Бережанського району державний бюджет 238,681 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 59,67
Енергоефективний проект розвитку: реконструкція теплотраси і паливної з встановленням котла на альтернативний вид палива потужністю 0,167 Гкал/год в Словятинському НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів» –ДНЗ Бережанського району державний бюджет 473,595 щорічна економія коштів на опалення - 120тис.грн та заміщення природного газу – 25тис.м3
районний бюджет 118,399
Енергоефективний проект розвитку - модернізація системи опалення Словятинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів» –ДНЗ Бережанського району державний бюджет 523,66 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 130,915
Енергоефективний проект розвитку: реконструкція теплотраси і паливної з встановленням котла на альтернативний вид палива потужністю 0,06 Гкал/год в Надрічнянській ЗОШ І-II ступенів Бережанського району державний бюджет 225,578 щорічна економія коштів на опалення - 35тис.грн та заміщення природного газу – 7тис.м3
районний бюджет 56,394
Енергоефективний проект розвитку - модернізація системи опалення Надрічнянської ЗОШ І-II ступенів Бережанського району державний бюджет 203,053 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 50,763
Енергоефективний проект розвитку: реконструкція паливної з встановленням котла на альтернативний вид палива потужністю 0,11 Гкал/год в Урманській ЗОШ І-II ступенів Бережанського району державний бюджет 231,03 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 57,757
Енергоефективний проект розвитку - модернізація системи опалення Урманської ЗОШ І-II ступенів Бережанського району державний бюджет 405,497 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 101,374
Реконструкція теплотраси і опалювальних систем корпусів Бережанської центральної комунальної лікарні, м.Бережани 2016 Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації державний бюджет 1028,473 щорічна економія коштів на опалення -   436тис.грн та заміщення природного газу – 84тис.м3
районний бюджет 257,118
Енергоефективний проект розвитку: реконструкція приміщення районного будику народної творчості із встановленням паливної для використання альтернативних видів палива, заміна системи опалення, встановленя енергозберігаючих вікон, санація приміщення, Бережанський район 2016 державний бюджет 803,07 щорічна економія коштів на опалення -   57,2тис.грн та заміщення природного газу – 11тис.м3, покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 89,23
2) впровадження систем електроопалення (електротепло-акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) Впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву приміщень Бережанської районної ради 2017 Районна рада державний бюджет 1471,596 щорічне заміщення 68,4тис.м3 природного газу
районний бюджет 163,511
3) проведення санації будівель бюджетних установ Реконструкція нежитлової будівлі під лікарську амбулаторію в селі Стриганці Бережанського району Тернопільської області 2016 Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації державний бюджет 1587,371 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 176,375
Реконструкція будівлі з утепленням горищного перекриття та заміною вікон Вільховецької ЗОШ I-III ст. в с.Вільхівець, Бережанського р-ну, Тернопільської обл. 2016 Відділ освіти районної державної адміністрації державний бюджет 239,218 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 59,804
Реконструкція покрівлі Куропатницького НВК "ЗНЗ I-II ст. - ДНЗ" в с.Куропатники, Бережанського р-ну, Тернопільської обл. 2016 державний бюджет 1350 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 150
Реконструкція будівлі з утепленням горищного перекриття та заміною вікон Літятинського НВК "ЗНЗ I-II ст. - ДНЗ" в с.Літятин, Бережанського р-ну, Тернопільської обл. 2016 державний бюджет 174,824 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 43,706
Реконструкція даху Надрічнянської ЗОШ I-III ст. з утепленням перекриття другого поверху та заміною вікон і дверей по вул.Золочівська, 76в в с.Надрічне, Бережанського р-ну, Теронопільської обл. 2016 державний бюджет 232,755 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 58,189
Реконструкція покрівлі Потуторської ЗОШ І-ІІІ ступенів вул.Некрасова,42 село Потутори, Бережанський район 2016 державний бюджет 320,903 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 80,226
Впровадження енегозберігаючих заходів - капіальний ремонт даху із влаштуванням утеплення в у Шибалинській ЗОШ I-II ступенів с. Шибалин Бережанського району 2016 районний бюджет 50
інші джерела 270
Впровадження   енергозберігаючих заходів - утеплення фасаду у Вільхівецькій ЗОШ I-II ступенів в с.Вільхівець Бережанького району 2016 районний бюджет 30
інші джерела 200
Реконструкція покрівлі Словятинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів»–ДНЗ, село Словятин, Бережанський район 2016 державний бюджет 459,518 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 114,88
Енергоефективний проект розвитку: реконструкція (санація) приміщень сільських закладів культури, Бережанський район 2016 Відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації державний бюджет 720 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 80
Енергоефективний проект розвитку: реконструкція (санація) приміщень бібліотек-філіалів, Бережанський район 2016 державний бюджет 270 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 30
Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) в притміщенні клубу с.Волиця, Бережанський р-ну, Тернопільської обл. 2016 державний бюджет 73,004 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 18,251
Реконострукція даху з утепленням горищного перекриття Котівського будику культури по вул.Тиха, 1 в с.Котів Бережанського р-ну Тернопільскої обл 2016 державний бюджет 235,095 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 58,774
Реконструкція покрівлі (влаштування шатрового даху) з утепленням горищного перекриття адмінбудинку Бережанської районної ради по вул.Шевченка, 15 в м.Бережани, Тернопільської області 2016 Районна рада державний бюджет 814,684 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 203,671
Реконструкція покрівлі (влаштування шатрового даху) з утепленням горищного перекриття над залом засідань Бережанської районної ради по вул.Шевченка, 15 в м.Бережани, Тернопільської області 2016 Районна рада державний бюджет 337,114 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 84,279
Капітальний ремонт адмінбудинку Біщівської сільської ради по вул.Шевченка, 88 в с.Біще Бережанськогорайону Тернопільскої області 2016 Біщівська сільська рада державний бюджет 525,596 покращення санітарно-гігієнічних показників в приміщеннях установи
районний бюджет 131,399
4) впровадження енергоефективних освітлювальних приладів Влаштування джерел освітлення у бюджетних установах районного бюджету із використанням світлодіодних пристроїв 2016-2019 Відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, охорони здоров’я районної державної адміністрації інші джерела 1700 1700 1700 1700 встановлення 4217 світильників растрових накладних TCS 060 та 16868 ламп світлодіодних ESSENTIAL LEDtube 600мм 9w T8 6500 AP I PHILIPS
Модернізація існуючих та влаштування нових систем зовнішнього освітлення на території населених пунктів Бережанського району 2016-2019 Виконвчі комітети сільських рад інші джерела 640 768 921 1100 встановлення 1294 ламп світлодіодних LEDBulb 14-100W PHILIPS та 719 світильників вуличних світлодіодних ЛЕД020N 60Вт/850 Люмен
5) розміщення інформації в засобах масової інформації Підготовка тематичних матеріалів з основних напрямків енергозбереження та енергоефективності 2016-2019 Сектор розвитку інфраструктури районної державної адміністрації - підвищення проінформованості населення з основних шляхів зменшення енергоспоживання
6) участь у проведеннія науково-практичного семінару-виставки енергозберігаючого обладнання та технологій з використання альтернативних видів   палива Представлення тематичних добірок та здобутків в галузі енергозбереження та скорочення енергоспоживання 2016-2019 районний бюджет 1 1 1 1 підвищення проінформованості населення з основних шляхів зменшення енергоспоживання
2. Оптимізація структури енергетичного балансу області, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 1) впровадження малих гідроелектростанцій та проведення науковими   установами фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних проблем гідроенергетики Участь в дослідженнях енергетичного потенціалу малих річок району 2016-2019 - влаштування на річці Золота Липа в м.Бережанита в с.Саранчуки мінігідроелектростанцій проектною потіжністю до 0,5МВт
2) реалізація проектів з використанням енергії сонця для вироблення електричної енергії Надання сприяння у реалізації ТзОВ «Біоенергопродукт» проекту із улаштування геліоелектростанції потужністю 5 МВт 2016-2019 Сектор розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, виконавчий комітет Курянівської сільської ради - будівництво ТзОВ «Біоенергопродукт» геліоелектростанції потужністю 5МВт
3) реалізація проектів з будівництва вітрових електростанцій Надання сприяння у реалізації ТзОВ «Біоенергопродукт» проекту із улаштування вітроелектростанції потужністю 15 МВт 2016-2019 Сектор розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, виконавчий комітет Курянівської сільської ради - будівництво ТзОВ «Біоенергопродукт» вітроелектростанції потужністю 15МВт
6) освоєння виробництва
твердого палива (паливні брикети, пеллети)
Створення ринку попиту на продукцію із відходів деревообробної промисловості в обсягах не менше 1000 тонн на рік 2016-2019 Сектор розвитку інфраструктури районної державної адміністрації - збільшення частки використання тирсобрикетів та пилетів у загальому обсязі твердого палива, що використовується бюджетним установами району
3 Енергоефективність та енергозбереження промислової групи споживачів 1) модернізація котельного обладнання Влаштування електронних систем керування процесами горіння, оптимізація режимів роботи котельного обладнання 2016-2019 Промислові підприємства району власні кошти підприємств 20 20 30 40 Модернізація котельного обладнання, скорочення паливоємності продукції на 4% щороку
2) перевід котелень на використання альтернативних видів палива (відходи деревини, торф) Заміщення газових котлів на твердопаливні котли власні кошти підприємств 20 20 20 40 Перевід котельного обладнання на альтернативні види палива, скорочення паливоємності продукції на 8% щороку
3) модернізація технологічного обладнання Влаштування систем утеплення тепломагістралей, запровадженя екномних циркуляційних насосів та оптимізація процесів подачі теплоносія власні кошти підприємств 20 30 40 50 Скорочення паливо- та електроємності продукції на 3% щороку
4 Інформаційно-технічне забезпечення впровадження енергоефективності у населення 1) проведення заходів з популяризації енергоефективності серед населення (проведення консультацій, проведення круглих столів, виступи у масової інформації Створення належної матеріальної бази для підготовки матеріалів, формування презентацій, роботи із електронними версіями в сфері популяризації енегозбереження та енергоефективності Сектор розвитку інфраструктури районної державної адміністрації районний бюджет 20 10 5 5 Оптимізація підготовки матеріалів та різноманітних презентіцй, забезпечення належного рівня проведення тематичних семінарів
2) заходи із стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання иа матеріалів Проведення тематичних семінарів на темі запровадження енергозберігаючих систем та технологій за рахунок пільгового державного кредитування Сектор розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, місцеве відділення Ощадбанку України районний бюджет 1 1 1 1 Підготовка роздаткових брошур, презентаційних матеріалів, збільшення кількості отримувачів пільгових кредитів та обсягів кредитування
РАЗОМ: державний бюджет 13662,7 1471,6 0,0 0,0 15134,3
районний бюджет 2860,7 175,5 7,0 7,0 3050,2
інші джерела 2810,0 2468,0 2621,0 2800,0 10699,0
власні кошти підприємств 60,0 70,0 90,0 130,0 350,0
Всього 19393,3 4185,1 2718,0 2937,0 29233,5