Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,Укази Президента України від 30 вересня 2010 року №926/210 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року №927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»

3.

Розробник Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Співрозробник Програми

відділ освіти районної державної адміністрації, районний методичний кабінет

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи культури, національностей, релігій і туризму, сектор сім’ї молоді та спорту районної державної адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади району

7.

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

7.1

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

місцевий бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в тому числі

2 263,4 тис. гривень

9.1

кошти місцевого бюджету

2 263,4 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

За умови реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві своєї актуальності не втрачає проблема роботи з обдарованими та здібними дітьми. Перспективним шляхом її розв'язання є організація такого педагогічного процесу, який застосовує методику пошуку та відбору обдарованих та здібних учнів і створює умови для розвитку їх природно творчого потенціалу.

Сучасний етап системи освіти характеризується її розмаїттям: вона є традиційною і водночас має інноваційні елементи, вона передбачувана і разом з тим - суперечлива, спрямована на розвиток особистості та на задоволення її інтересів. Утверджуються нові стандарти мислення, поведінки людини, майбутня доля України пов'язується з високим інтелектом народу, його віковічною мудрістю. Актуальність вироблення продуктивної освітянської політики щодо створення умов для навчання талановитої молоді є очевидною і виявляється як в цілому в державі, так і на місцевому рівні.

Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів.

3. Визначення мети Програми

З метою створення системи роботи з обдарованими та здібними дітьми та її функціонування необхідно: вважати талановитими, здібними і обдарованими тих дітей, школярів та учнівську молодь, хто в силу видатних здібностей демонструє високі показники та унікальність у вивченні основ наук, у поезії, літературі, музиці, хореографії, живописі, народно-прикладному мистецтві, вокалі, спорті; хто має загальну багатопланову обдарованість та талановитість.

Програма є основою для розроблення шкільних програм роботи з обдарованою молоддю.

Мета Програми – відпрацювання, розробка, налагодження, впровадження ефективних науково-методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості, її соціального захисту.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення здійснюється у межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на утримання закладів освіти району з конкретизацією коштів на виконання Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів галузей освіти, культури, спорту, надання спонсорської допомоги, участі у грантових проектах.

Обсяги фінансування є орієнтовними і уточнюються щороку.

Ресурсне забезпечення районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання (роки)

Усього вит-рат на вико-нання Програми

2016

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього, (тис.грн.) у тому числі:

433,6

434,6

457,5

458,8

478,9

2 263,4

Районні, міські бюджети

433,6

434,6

457,5

458,8

478,9

       2 263,4

Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

Кошти небюджетних джерел

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

- задоволення потреб суспільства у становленні й розвитку творчих, діяльних, обдарованих учнів та вихованців;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з здібними, обдарованими та талановитими дітьми;

- забезпечення можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального потенціалу;

- визначення психологічного та педагогічного змісту навчально-виховного процесу для талановитих та здібних учнів;

- визначення особливостей педагогічних умов, які ефективно сприятимуть розвитку обдарованих учнів та шляхів взаємодії педагогів, учнів, батьків;

- підвищення соціального статусу обдарованих дітей та їх наставників;

- підвищення рейтингу навчальних закладів району на рівні області та держави.

Виконання Програми забезпечить:

- створення умов для інтелектуального розвитку і творчої самореалізації учнів та вихованців;

- підвищення у школярів інтересу до знань, наукового пошуку, дослідницької роботи;

- збільшення кількості призерів олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань.

- підвищення рівня науково-методичного, інформаційного та матеріального  забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими дітьми;

- стимулювання співпраці дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів у визначенні технологій навчання і виховання;

- поширення передового педагогічного досвіду вчителів у роботі з обдарованими дітьми;

- розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з даною категорією дітей та учнів;

- консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованими дітьми щодо удосконалення системи пошуку, відбору та підтримки здібних та обдарованих дітей.


6. Напрями діяльності та заходи з виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки

з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання захо

ду 

Виконавці 

Джерела фінансу

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. грн. у т.ч. по роках 

Очікуваний результат 

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Підвищення рівня інформа-ційного та нау-ково-методич-ного забезпе-чення педагогі-чних працівни-ків

1.1 Організовувати семіна-ри, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи для вчителів району з питань інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми та учнями.

постій-

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

місцевий бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

сприятиме оволодінню вчителями інноваційни-ми методами роботи з обда-рованими дітьми

1.2.Забезпечити   підви-щення фахового рівня педагогічних працівників шляхом залучення їх до участі у міжнародних прог-рамах, конференціях, семіна-рах, тренінгах різного рівня з питань роботи з обдаровани-ми дітьми.

щоріч-

но

відділ освіти районної державної адміністрації, районний методичний кабінет

місцевий бюджет

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

сприятиме пе-дагогам у залученні учнів до участі у міжнародних програмах, тренінгах, семінарах

1.3.Організовувати та   про-водити семінари, консуль-тації, “круглі столи” та інші форми методичної роботи для дітей та батьків з проб-лем розвитку здібностей та задатків дітей у навчальних закладах району

щоріч-

но

керівни-

ки закладів освіти

без фінансування

залучить батьків до розвитку здібностей та задатків у їхніх дітей

1.4.Організовувати семі-нари-практикуми, майстер-класи для педагогічних працівників позашкільних закладів з питань обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми

щоріч-

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

місцевий бюджет

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

сприятиме працівникам позашкільних закладів з пи-тань організа-ції роботи з обдарованими дітьми

1.5.Створення банку ме-тодичної літератури з питань роботи з обдарованими діть-ми

2016

районний методичний кабінет

без фінансування

створення банку методичної літератури для педагогів

1.6.Забезпечити педаго-гічних працівників, які працюють з обдаровани-ми дітьми, нормативни-ми, інструктивними, ме-тодичними та інформа-ційними документами

щоріч-

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

місцевий бюджет

1,0

1,0

1,1

1,2

1,2

забезпечить педпрацівни-ків інструктив-но методич-

ними документами для роботи з обдарова-ними дітьми

1.7.Популяризувати здо-бутки обдарованих дітей через місцеві ЗМІ

щоріч-

но

відділ освіти районної державної адміністрації, районний методичний кабінет

без фінансування

популяризуватиме здобутки обдарованих дітей серед громадськості району

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Виявлення обдарованих дітей і
створення умов для їх розвитку

2.1.Створити районний банк даних "Обдарованість" про талановитих й обдарованих дітей інтелектуального, художньо-мистецького та спортивного напрямків

щоріч-

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

без фінансування

сприятиме об-ліку, залучен-ню цієї категорії дітей та молоді до різ-них видів діяльності, проведення заходів

2.2.Здійснювати психолого-педагогічний супровід та со-ціальний патронаж обдаро-ваних дітей

щоріч

но

психологічна служба Бережан-

ського району та соціальні педагоги

без фінансування

сприятиме врахуванню психолого – педагогічних умов роботи з обдарованими дітьми

2.3.Упроваджувати в практику систему   ранньої діагностики та своєчасного виявлення обдарованих дітей.

щоріч

но

психологічна служба Бережансь-

кого району

без фінансування

упровадить в практику сис-тему ранньої   діагностики та своєчасного виявлення об-дарованих ді-тей.

2.4.Проводити роботу з виявлення, підтримки та супроводу обдарованих дітей серед дітей з обмеженими

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації, районний методичний кабінет, ПМПК

без фінансування

залучить до розвитку потенційних здібностей дітей з обмеженими можливостями

2.5.Сприяти та підтримувати обдарованих дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь у конкурсах, фестивалях, заходах

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації, Бережан-

ський районний методичний кабінет

без фінансування

залучить обдарованих дітей із соціально- незахищених категорій до участі в кон-курсах і фестивалях

2.6.Організовувати та прово-дити спільно з закладами культури району, області культурно-просвітницькі заходи та свята за участю дитячих колективів та окремих виконавців

щоріч-

но

відділ освіти районної державної адміністрації, сім’ї та молоді, культури і туризму

місцевий бюджет

3,2

3,2

3,4

3,4

3,6

сприятиме проведенню спільних культурно – просвітниць-ких заходів і свят за участю дитячих колективів освіти та закладами культури району

2.7.Сприяння у проведенні обласного конкурсу молодих поетів та прозаїків, випуск літературного молодіжногоалманаху

відділ освіти районної державної адміністрації, сім’ї та молоді, культури і туризму

без фінансування

сприятиме у проведенні обласного конкурсу молодихпоетів і прозаїків та випуску літературного альманаху

3.

Організація на-вчально-вихов-ного процесу у роботі з обда-рованими діть-ми

3.1.Забезпечити проведення інтелектуально-творчих конкурсів для учнів початкової школи

щоріч-

но

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

забезпечить проведення творчих конкурсів для учнів початкової школи

3.2.Розробити план заходів з удосконалення роботи з обдарованими дітьми у всіх навчальних закладах

2016-2020

керівники закладів освіти

без фінансування

сприятиме координації роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах

3.3.При вивченні стану викладання предметів включати в тексти контрольних робіт завдання проблемно-творчого характеру щодо виявлення умінь учнів логічно мислити та орієнтуватися у нестандартних ситуаціях

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

без фінансування

сприятиме виробленню в учнів умінь логічно мислити та орієнтуватися у нестандартних ситуаціях

3.4.Організовувати та проводити учнівські науково-практичні   конференції

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації, районний методичний кабінет

без фінансування

залучатиме учнів до науково- дослідницької роботи

3.5.Упровадити в практику участь дітей у Інтернет – олімпіадах та Інтернет-конкурсах

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

місцевий бюджет

1,5

1,5

1,7

1,8

1,8

залучить учнів до інтернет-олімпіад та інтернет- конкурсів

3.6.Забезпечити участь конкурсантів у ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту робіт МАН

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

місцевий бюджет

1,5

1,5

1,8

1,8

2,0

забезпечить підготовчий етап для участі обдарованих учнів у науково- дослідницькій роботі

3.7.Організація участі дітей у Всеукраїнських, республі-канських, очно-заочних, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, тур-нірах, змаганнях тощо

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

місцевий бюджет

1,5

1,5

1,7

1,8

1,8

забезпечить

умови для

мистецького

розвитку

талановитих і

обдарованих

учнів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.8.Активно впроваджувати профільне навчання, вводити факультативи, спецкурси, класи та групи з поглибленим вивченням навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

місцевий бюджет

100,8

100,8

109,1

109,1

115,2

дасть змогу збільшити кількість закладів, які забезпечують відбір, навчання та розвиток обдарованої молоді

3.9.Продовжити практику проведення предметних тижнів та запровадити Дні   науки в навчальних закладах

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

без фінансування

поглибить знання учнів з окремих навчальних предметів

Щорічні Міжнародні та Всеукраїнські фестивалі,

олімпіади, турніри, конкурси та змагання для обдарованих дітей:

щоріч

но

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

сприятимуть розвитку в   учнів та обда-рованої молоді виявити свої потенційні можливості, взявши участь у Міжнародних і Всеукраїнських фестивалях, конкурсах, іграх, олімпіадах

3.10.Всеукраїнські предметні олімпіади з математики, української мови і літератури, фізики, основ економіки, іноземних мов,   біології, історії, право-знавства, географії, хімії, астрономії, інформатики, екології, трудового навчання

листопад-гру

день

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

5,4

5,4

5,8

5,8

6,0

3.11.Всеукраїнський інте-рактивний конкурс юних істориків «Кришталева сова»

лютий

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

3,8

3,8

4,0

4,0

4,2

3.12.Всеукраїнський інте-рактивний природничий конкурс «Колосок».

жовтень-квітень

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

3.13.Міжнародний інте-рактивний конкурс юних математиків «Кенгуру».

листопад

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

3.14.Міжнародний інте-рактивний конкурс юних інформатиків «Бобер».

листопад

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

3.15.Всеукраїнський конкурс юних фізиків «Левеня».

квітень

відділ освіти районної державної адм.

місцевий бюджет

3.16. Районний етап конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

листопад

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

1,0

1,0

1,2

1,2

1,4

3.17.Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Грінвіч»

грудень

відділ освіти районної державної адміністрації

Без фінансування

-

-

-

-

-

3.18.Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка.

жовтень

відділ освіти

районної державної адміністрації

місцевий бюджет

0,6

0,6

0,8

0,8

1,0

3.19.Всеукраїнський фіз-культурно - оздоровчий патріотичний комплекс школярів «Козацький гарт»

травень

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

1,1

1,1

1,4

1,4

1,6

3.20.Всеукраїнська військо-во-патріотична гра україн-ського козацтва «Сокіл» («Джура»)

травень

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

3,8

3,8

4,0

4,0

4,2

3.21.Всеукраїнський фести-валь агітбригад «Молодь обирає здоров’я»

березень

відділ освіти районної державної адміністрації

без фінансування

-

-

-

-

-

3.22.Організація та проведення районних конкурсів: читців-декламаторів, виконавців народної пісні, виконавців естрадної пісні, на кращий вірш, прозовий твір, малюнок; свята хореографії, фестивалю   театрального мистецтва приурочених до визначних державних подій та свят.

щоріч

но

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

без фінансування

-

-

-

-

-

сприятиме у залученні обдарованої молоді до різнопланових мистецько -   літературних конкурсів, приуроченихдо визначних державних свят

4.

Розширення можливостей позашкільної освіти для розвитку обдарованих дітей

4.1. Здійснювати моніторинг інтересів та запитів учнів з метою удосконалення мережі гуртків, які діють як на базі навчальних закладів, так і при позашкільних установах

щорічно вере-

сень

відділ освіти районної державної

адміністрації, районний

методичний кабінет

без фінансування

-

-

-

-

-

буде доповнювати систему роботи загальноосвітніх шкіл,спрямовану   нарозвиток творчих здібностей учнів 

 

 

4.2.Проводити науково-дослідницькі експедиції з   обдарованими дітьми

щорічно

районний Будинок творчості школярів

без фінансування

розвине в учнів

прагнення   дослідництва

4.3.Продовжити роботу школи лідерів учнівського самоврядування

щорічно

районний методичний кабінет, районний Будинок творчості школярів

без фінансування

пробудить в учнів прагнення до лідерства в учнівському колективі

4.4.Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у конкурсах та змаганнях різних рівнів

щорічно

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет

без фінансування

залучить вихованців позашкільних навчальних закладів до участі в конкурсах і змаганнях

5.

Модернізація матеріально-технічної бази

навчальних закладів

5.1.Модернізувати обладнання дошкільних, загальноосвітніх,

позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для роботи з обдарованими дітьми

щорічно

відділ освіти районної державної адміністрації

 

без фінансування

сприятиме покращенню умов навчання

обдарованих дітей та молоді

5.2.Зміцнити спортивну базу загальноосвітніх навчальних закладів

щорічно

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

84,0

84,0

86,0

86,0

87,1

розширить

можливості

виявлення і

підготовки

спортивно -

обдарованої

молоді

5.3. Забезпечити участь збірних команд району в ІІ та ІІІ етапах змагань Спортивних іграх школярів Бережанщини.

щорічно

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

35,0

36,0

38,0

38,0

42,0

5.4. Передбачити придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення дітей

щорічно

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

16,5

16,5

16,5

17,5

18,0

5.5.Здійснити комп'ютеризацію та під'єднання до мережі Інтернет шкільних бібліотек, позашкільних закладів освіти.

2016 рік

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

72,0

72,0

74,0

74,0

75,0

сприятиме обдарованій учнівській молоді у користуванні послугами інтернету

6.

Стимулювання та посилення
соціального захисту
обдарованих дітей

6.1. Продовжити практику оздоровлення обдарованих, талановитих дітей в оздоровчих таборах

щорічно

сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

86,0

86,0

90,8

90,8

95,6

розширить можливості соціального захисту обдарованих учнів

 

 

 

6.2.Здійснювати виплати стипендій обдарованим учням за особливі досягнення в галузі науки, освіти, мистецтва, спорту та громадську активність.

щорічно

сектор сім’ї, молоді та спорту,  відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

місцевий бюджет

10,0

10,0

11,0

11,0

12,0

буде

запроваджено у районі адресну матеріальну підтримку молоді

6.3.Проводити роботу серед учнів з підготовки робіт на отримання грантів Президента України, обласної ради, відповідних фондів для обдарованої молоді

щорічно

сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти

районної державної адміністрації

без фінансування

залучить обдаровану учнівську молодь до підготовки робіт на отримання грантів

7.

Стимулювання педагогічних працівників

7.1. Відзначення педагогічних працівників, які мають призерів олімпіад, конкурсів-захистів МАН, турнірів, спартакіад, змагань, конкурсів учнівської творчості районного, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів грамотами, подяками, грошовими преміями

щорічно

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

2,0

2,0

2,2

2,2

2,1

сприятиме

розвитку

творчого

потенціалу

педагогічних

кадрів

7.2. Видавати щорічний буклет творчих портретів педагогів, які результативно працюють з обдарованими дітьми та беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»

щорічно

відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

видавати щорічно буклет «Учитель року»

8.

Співпраця з громадськими організація

ми

8.1.Налагодити співпрацю з громадськими організаціями району, області та держави у сфері розвитку та підтримки обдарованих дітей

щорічно

відділ освіти районної державної адміністрації

без фінансування

розширить можливості керівників закладів освіти у навчанні, вихованні обдарованих учнів

8.2. Започаткувати проведення спільних заходів, спрямованих на виховання і навчання

обдарованих учнів,

удосконалення

педагогічної

майстерності

вчителів

відділ освіти районної державної адміністрації

без фінансування

залучить громадські організації району до проведення спільних заходів із   відділом освіти

9.

Міжнародне співробіт

ництво

9.1.Сприяти участі обдарованої молоді в міжнародних проектах, програмах, науково-практичних конференціях, олімпіадах, змаганнях і конкурсах

сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти

районної державної адміністрації

без фінансування

залучить обдаровану молодь до участі в міжнародних проектах, програмах, олімпіадах, конкурсах

9.2.Практикувати обмін делегаціями обдарованої учнівської молоді, дитячих та молодіжних творчих колективів шкіл району з іншими областями країни та закордонними партнерами

сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації

місцевий бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

забезпечить умови для міжнародних зв’язків, надасть змогу обдарованим дітям освоювати освітній простір наміжнародному рівні

 

 

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, до 20 грудня протягом терміну її реалізації інформують районну державну адміністрацію про хід реалізації заходів.