Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

«Молодь Бережанщини» на 2016-2020 роки

 

1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Дата, назва і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2015 року  №815-од «Про проект програми «Молодь Тернопільщини» на 2016-2020 роки»

3.

Розробник Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи освіти, охорони здоров'я, культури, національностей, релігій і туризму, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та  цивільного захисту, служба у справах дітей, сектор розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, виконавчі комітети сільських рад, молодіжні громадські організації ( за згодою)

7.

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

7.1

Етапи виконання Програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

187,5 тис. грн.

9.1

кошти районного бюджету

187,5 тис. грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої   спрямована Програма

Програма «Молодь Бережанщини» базується на необхідності повноцінного розвитку та самореалізації молоді, що є однією із суспільних цінностей, а соціальна підтримка молоді є одним із основних пріоритетів державної політики.

         Проблемами, які потребують розв’язання, є:

-         несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

-         відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань;

-         низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією та практичних вмінь і навичок молодих фахівців;

-         повільні темпи розвитку підприємництва серед молоді;

-         недостатнє використання інноваційного потенціалу молоді;

-         низька якість загальної середньої освіти молоді;

-         слабка мотивація до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя, недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності;

-         недостатнє набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза системою освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці;

-         низький рівень професійної орієнтації молоді;

-         відсутність сталої тенденції до зниження рівня злочинності у молодіжному середовищі, насильства та системної роботи у сфері їх профілактики;

-         низький рівень забезпечення молодих сімей житлом;

-         низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля.

Отже, існує потреба у впровадженні більш прагматичної та обґрунтованої політики у молодіжній сфері, що означає підготовку молоді як суспільно активних громадян, здатних до життя у самоорганізованій громаді та суспільстві. Така політика визначається Концепцією Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, на реалізацію якої спрямована Програма «Молодь Бережанщини».

 

3.Мета Програми.

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

       Програма передбачає протягом 2016-2020 років здійснити ряд заходів щодо створення умов реалізації в районі державної молодіжної політики шляхом:

1) спільної та скоординованої діяльності органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньої участі молоді;

2) підтримки соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій;

3) посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;

4) застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та реалізації політики у молодіжній сфері.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на шести пріоритетах:

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді - здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти - здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності.

Пріоритет 4. Зайнятість молоді - створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

Пріоритет 5. Житло для молоді - створення умов для забезпечення молоді житлом.

Пріоритет 6. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб - здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Процес виконання Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням гендерного підходу.

Термін виконання Програми - з 2016 по 2020 роки.

Програма є середньостроковою. Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання Програми

2016

2017

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі (тис.грн): 

29,6

35,5

38,3

40,4

43,7

187,5

районний бюджет

29,6

35,5

38,3

40,4

43,7

187,5

бюджети сіл

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Протягом 2016-2020 років планується здійснити такі заходи:

  1. Проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор      (в т.ч. комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів,семінарів, виставок, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, вишколів, зльотів, марафонів, походів,концертів та інших заходів; видання інформаційних матеріалів, соціальної реклами з метою забезпечення:
  2. посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді;
  3. формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і у молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності;
  4. виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України;
  5. формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища;
  6. підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення;
  7. підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;
  8. сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного здоров’я молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.

2. Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації в області наметових таборів, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів.

3. Створення європейського інструменту презентації знань, досвіду і кваліфікації молодої особи для підвищення її соціальної мобільності «Молодіжний паспорт».

4. Здійснення міжнародних молодіжних обмінів, у тому числі у рамках реалізації навчальної програми "Молодіжний працівник" та проведення відповідних конкурсів (співробітництво з Польщею та Литвою, іншими країнами).

Реалізація програми «Молодь Бережанщини» на 2016-2020 роки дасть змогу:

-         збільшити кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді району до 2020 року, на 25 відсотків шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;

-         збільшити до 30 відсотків чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя культури здоров’я і створити цілісну систему неформальної освіти молоді;

-         підготувати працівників для роботи з молоддю із залученням державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій щороку та видачу зазначеним працівникам відповідних сертифікатів;

-         забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

-         забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

-         підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

-         забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

-         знизити рівень правопорушень серед молоді до 2020 року на 20 відсотків, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

-         забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом, насамперед осіб з особливими потребами, молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини;

-         забезпечити інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні структури;

-         - збільшити на 25 відсотків чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів ЄС та інших іноземних держав, зокрема програми «Erasmus+».

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, про хід виконання заходів інформують районну державну адміністрацію до 20 грудня впродовж терміну її реалізації.