Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

протидії організованій злочинності, корупції та тероризму

на 2016 – 2018 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

2.

Дата, номер ы назва розпорядчого документа органу виконавчоъ влади про розроблення програми

закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про Службу безпеки України", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про запобігання корупції", "Про боротьбу з тероризмом"

3.

Розробник Програми

Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

4.

Співрозробник

Програми

відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області

6.

Учасники Програми

Теребовлянський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, Бережанське відділення Козівської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління міндоходів в Тернопільській області, Бережанський відділ поліції головного відділу Національної поліції в Тернопільській області, прокуратура, фінансове управління, відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, районна газета "Бережанське віче"

7.

Термін реалізації Програми

2016 – 2018 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

250 тис. грн.

9.1.

кошти районного бюджету

250 тис. грн.

9.2.

інші джерела фінансування

-

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Серйозну загрозу розбудові регіону на сьогоднішній час створює існуючий рівень криміногенної ситуації в районі, зумовлений кризовими явищами в політичній, економічній та інших сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною безконтрольністю за підприємницькою, кредитно-фінансовою та банківською діяльністю.

Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного впливу на стан справ, закони та нормативні акти виконавчої влади виконуються незадовільно і не можуть забезпечити своєчасного задоволення назрілих потреб регулювання ринкових відносин.

Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче зростання цін призвели до падіння життєвого рівня і, як наслідок, втягнення у незаконне підприємництво значної частини населення. В даний час зростає кількість службових злочинів та корупційних правопорушень, які вчиняються з корисливою метою.

Поширюються корупція, відмивання незаконно отриманих грошей, інші злочини у бюджетно-фінансовій сфері.

Враховуючи, що район є дотаційним, прояви економічної злочинності, передусім, спрямовані на безпідставне заволодіння бюджетними коштами, чим позбавляють можливості отримання фінансової допомоги товаровиробниками, які реально її потребують.

Гостро постало питання щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання   розпорядниками бюджетних коштів законодавства у сфері державних закупівель.

Слід зауважити, що на сьогодні в районі характерною рисою функціонування фондового ринку на сучасному етапі є його слабкість перед втіленням «професійних» схем недружнього поглинання «рейдерськими атаками».

Потребує постійного контролю з боку держави процес реформування земельних відносин та дотримання правових норм під час використання розпайованих і державних земельних ресурсів, що є актуально для аграрно орієнтованої Тернопільщини. Зокрема, даній сфері притаманний високий ступінь «непрозорості» та порушення прав власності на селі, що стосуються виділення та розподілу земельних і майнових паїв, їх подальшого використання.

Поряд з тим, вимагає вирішення питання видобування корисних копалин місцевого значення та розпорядження ними.

Таким чином, криміногенна обстановка потребує вжиття комплексних заходів з боку органів державної влади, що мали б забезпечити її стабілізацію у найближчі три роки. Пріоритетну увагу за цих умов має бути надано питанням посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю, корупцією, терористичним проявам.

До першочергових заходів необхідно віднести також забезпечення фінансовими ресурсами та матеріально-технічними засобами управління Служби безпеки України в Тернопільській області для створення належних умов щодо виконання цієї Програми та завдань, визначених законами України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про боротьбу з тероризмом».

3. Визначення мети Програми

Метою цієї Програми є забезпечення активної наступальної протидії організованій злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів та значне нарощування зусиль держави і громадськості, застосування новітніх засобів і методів запобігання і розкриття злочинів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

- ослаблення дії криміногенних факторів;

- припинення зрощування кримінальних структур з органами державної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;

- забезпечення громадської безпеки, унеможливлення терористичних проявів;

- недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

- витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;

- викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

- створення надійних перешкод кримінальному насильству;

- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів та інших супутніх для злочинності явищ.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Встановлення тісної взаємодії між Теребовлянським міжрайонним відділом управління Служби безпеки України в Тернопільській області та районною державною адміністрацією, Бережанським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, відділенням прокуратури району, місцевим підрозділом державної фіскальної служби щодо обміну інфомацією про стан злочинності в районі, виявленні протиправних (корупційних) схем, методів та шляхів протидії злочинним проявам.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених в відповідних бюджетах органів місцевого самоврядування.

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2016

рік

2017

рік

2018 рік

Районний бюджет

750

250

250

250

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

750

250

250

250

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішенням районної ради.

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники:

У результаті виконання Програми очікується:

- зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

- зменшення впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;

- зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

- істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки;

- поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя в державі;

- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

- зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення їх в Україну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави;

- зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих органів;

- досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної діяльності.