Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки діяльності відділу з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки

 

  1. Паспорт Програми

 

Ініціатор розроблення Програми

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Підстава для розроблення Програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги»

Розробник Програми

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Відповідальний виконавець Програми

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Мета і основні завдання Програми

побудова ефективної системи надання адміністративних послуг, належне матеріально-технічне забезпечення відділу з питань адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

місцевий бюджет

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

68200,00грн.

Кошти місцевого бюджету

68200,00 грн.

 

2.Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма

Програма розроблена з метою реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" у відповідності із Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

Програма розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом "єдиного вікна", що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги органів виконавчої влади.

Програма встановлює єдині засади організації роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади району з надання якісних адміністративних послуг субєктам звернень (фізичним та юридичним особам) через відділ з питань надання адміністративних послуг шляхом його співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування. Саме Закон України "Про адміністративні послуги" несе нову ідеологію – ідеологію служіння громадянам з боку держави.

Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

 

                                    3.Визначення мети Програми

Головною метою Програми є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг, належне матеріально-технічне забезпечення відділу з питань надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Обсяги фінансування є орієнтовними і уточнюються щороку.

 

Ресурсне забезпечення програми фінансової підримки відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

на 2017-2018 роки

 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання (роки)

Усього вит-рат на вико-нання Програми

2017

2018

 

Обсяг ресурсів, усього, (грн.) у тому числі:

53600,00

14600,00

68200,00

Районний бюджет

53600,00

           14600,00    

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із відділу з питань надання адміністративних послуг до виконавчих органів, що беруть участь в наданні адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до відділу;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг.

         Виконання Програми забезпечить:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщені;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи відділу з питань надання адміністративних послуг. 

                                                                     

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ з питань надання адміністративних послуг   районної  державної адміністрації

 


6. Напрямки діяльності та обсяги фінансування програми фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг на 2017-2018 роки

                                                          

№ з/п

 

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Всього, тис. грн.

Орієнтовані суми фінансування в грн.

2017

2018

1

2

3

4

5

6

 

1.

Покращення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядку надання адміністративних послуг

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансува-ння

-

-

 

2.

Проведення анкетування серед громадських організацій, суб’єктів господарювання та громадян щодо якості надання адміністративних послуг

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансува-ння

-

-

 

3.

Наповнення веб-сайту райдержадміністрації, на якому розміщена інформація про порядок надання адміністративних послуг, режим роботи відділу, тощо.

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансува-ння

-

-

-

 

4.

Надання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги, які надаються через відділ та безоплатне поширення таких матеріалів.

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансува-ння

-

-

1

2

3

4

5

6

 

5.

Матеріально-технічне забезпечення відділу з питань надання адміністративних послуг:

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

68200,00

53600,00

14600,00

5.1

Придбання предметів, матеріалів, обладнаня та інвентар (папір, оргтехніка)

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

45000,00

37000,00

8000,00

5.2

Оплата інших послуг та інші виплати (ремонт принтерів, комп’ютерів, заправка картриджів)

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

23200,00

16600,00

6600,00