Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОГРАМА

сприяння розвитку громадянського суспільства

в Бережанському районі на 2017-2018 роки

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Cектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 жовтня 2016 року № 599-од «Про проект програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2016-2018 роки»

3.

Розробник Програми

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Громадська рада при районній державній адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, громадські організації, редакція районної газети «Бережанське віче»

7.

Термін реалізації Програми

2017- 2018 роки

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

13,2 тис. гривень

9.1.

коштів місцевого бюджету

13,2 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства. Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, співробітництві у досягненні мети, пов'язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Значна частина громадських організацій намагається бути активними учасниками розбудо видержави та суспільних відносин. Незважаючи на те, що кількість інститутів громадянського суспільства у Бережанському районі постійно зростає, їх роль у суспільно-політичних процесах регіону є незначною, оскільки розвиток громадянського суспільства в Україні є уповільненим.

При районній державній адміністрації діє громадська рада, до складу якої входять представники 12-ти громадських організацій. Районна влада зацікавлена у подальшому розвитку інститутів громадянського суспільства з метою забезпечення ширшої участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики. Тому необхідним інструментом вирішення проблем розвитку інституті вгромадянського суспільства в районі стане прийняття та реалізація районної програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Бережанському районі на 2017-2018 роки (далі - Програма).

Затвердження Програми розширить сферу відповідальності місцевих органів влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також стане стимулом для його інститутів у налагодженні співпраці з органами влади і зміцнить відповідальність за результати цієї співпраці.

Прийняття і реалізація Програми забезпечить визначення пріоритетів місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку громадянського суспільства; консолідацію різних гілок місцевої влади та підвищення ефективності її зусиль у сфері формування громадянської культури суспільства; створення цілісної системи соціального партнерства між місцевими органами влади та інститутами громадянського суспільства регіону; підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, що призведе до позитивного впливу та залучення зовнішніх ресурсів на вирішення відповідних проблем.

Враховуючи масштабність поставлених завдань, виникає необхідність фінансування заходів Програми з районного бюджету.

У Програмі основні поняття вживаютьсяу такому значенні:

- громадянське суспільство - це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якому індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів;

- інститути громадянського суспільства (ІГС) - це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські та релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства й установи;

- сприяння розвитку ІГС з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні мети, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя;

- інформаційно-просвітницька кампанія - це здійснення заходів, спрямованих на пропаганду розвитку ІГС через засоби масової інформації та інші інноваційні комунікації;

- інформаційно-ресурсний центр - це організація, метою якої є надання безпосередньої допомоги громадянам та ІГС області в їх залученні до формування та реалізації державної і регіональної політики, а також реалізації соціально-значимих ініціатив;

- соціальне замовлення - це інструмент розв’язання пріоритетних соціальних проблем на основі співпраці влади і громади, спрямованої на їх вирішення; це незадоволені соціальні потреби та інтереси членів територіальної громади, сформульовані в узагальненому вигляді як соціальне завдання для вирішення;

- форми заохочення ініціатив громадян та ІГС - це надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційної, фінансової, технічної, методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значимих ініціатив.

 

3. Визначення мети Програми

            Метою Програми є налагодження соціально значимих ефективних механізмів партнерства держави з ІГС; системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю; вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності; залучення громадян до участі в управлінні державними справами; підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості; підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики; створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень; забезпечення підтримки діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при районній державній адміністрації, зокрема громадської ради при районній державній адміністрації для спільного вирішення завдань суспільного розвитку району та регіональної політики.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачає проведення впродовж 2017 - 2018 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування та реалізації державної і регіональної політики, зокрема шляхом:

-          впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії;

-          вироблення прозорих механізмів підтримки суспільно-корисної діяльності ІГС через впровадження механізму соціального замовлення;

-          розширення участі ІГС району у процесах вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення;

-          стимулювання громадської активності населення Бережанщини через впровадження форм заохочення ініціатив ІГС;

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 13,2 тис. грн..

Головним розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є районна державна адміністрація.

Ресурсне забезпечення Програми:

                                                                                            тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

2017 рік

 

2018 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

6,6

6,6

13,2

районний бюджет

6,6

6,6

13,2

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності, проведенню консультацій із громадськістю та формуванню громадських рад при органах влади;

- залучення громадськості до обговорення проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної державної адміністрації, які стосуються суспільно значущих питань;

- забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, круглих столів, засідань громадської ради при районній державній адміністрації) з актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку;

- ресурсне забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;

- організація виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, буклетів, методичних роздаткових матеріалів з питань громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку на території Бережанського району;

- забезпечення висвітлення журналістами проблематики громадянського суспільства у місцевих засобах масової інформації.

Заходи Програми реалізуються в межах коштів районного бюджету.

 

Очікувані результативні показники виконання Програми:

- подальше становлення громадянського суспільства в районі;

- якісне представництво ІГС у консультативно-дорадчих органах при районній державній адміністрації;

- активізація населення району у суспільно-важливій роботі;

- залучення ІГС до вирішення завдань регіональної політики;

- підвищення якості рішень районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування з огляду на врахування інтересів громадськості;

- покращення довіри населення району до місцевих органів виконавчої влади та ІГС району.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконавці Програми є відповідальними за виконання передбачених Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені терміни, подають відповідну інформацію в районну державну адміністрацію до 30 грудня 2017 і 2018 років.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, духовності, молоді, спорту та засобів масової інформації, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

         Сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації інформує управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених цією Програмою, щороку до 01 січня 2018 і 2019 років.

Основні напрямки та заходи Програми будуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної нормативно-правової бази.


6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування тис.гривень

Очікуваний результат

2017

2018

 

1.

Створення

сприятливих

умов (у тому

числі

правових)

для

діяльності та

розвитку

інститутів

громадянського

суспільства

1.Забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності, проведенню консультацій із громадськістю та формуванню громадських рад при органах влади

упродовж 2017-2018

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

-

-

-

утвердження в практику роботи принципу відкритості влади, підвищення якості формування та реалізації регіональної політики на рівні органів місцевого самоврядування

2.

Забезпечення

співпраці

органів

виконавчої

влади та ІГС

у процесі

формування

та реалізації

регіональної

політики

1.Залучення громадськості до обговорення проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної державної адміністрації, які стосуються суспільно значущих питань

напередодні сесій районної ради та під час підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, Громадська ради при районній державній адміністрації

-

-

-

підвищення якості актів, що приймає місцева влада, з огляду на задоволення потреб громадськості

2.Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, круглих столів) з актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку

2017-2018 роки

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, ІГС (за згодою)

районний бюджет

2,4

2,4

підвищення якості регіональної політики з огляду на задоволення потреб громадськості; проведення громадських обговорень, слухань, круглих столів 1 раз у квартал

3.Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради при районній державній адміністрації

2017-2018 роки

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

ІГС (за згодою)

-

-

-

підвищення якості регіональної політики з огляду на задоволення потреб громадськості;

проведення кожного року 1 раз у квартал засідань Громадської ради

3.

Підтримка ініціатив ІГС

для

вирішення

завдань

регіональної

політики

1.Ресурсне забезпечення діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації

2017-2018 роки

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

 

районний бюджет

1,2

1,2

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на території району, сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

забезпечення оргтехнікою упродовж 2017-2018 років;

забезпечення канцтоварами та доступу до систем зв’язку щороку;

4.

Підвищення

професійного

рівня та

інституційної

спроможності ІГС та

органів

виконавчої

влади щодо

використання

механізмів

участі

громадськості

у

формуванні та реалізації державної політики

1.Участь в короткотермінових семінарах та тренінгах для фахівців органів виконавчої влади та представників ІГС на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2017-2018 роки

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

ІГС (за згодою)

-

-

-

підвищення професійного рівня посадових осіб та представників ІГС щодо використання інструментів сприяння розвитку громадянського суспільства та участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики; підвищення компетентності ІГС району в сфері їх інституційного, кадрового, професійного розвитку, статутної діяльності

5.

Забезпечення

поінформованості

суспільства

про

діяльність ІГС через впровадження постійно діючої

інформаційно-

просвітницької кампанії

1.Організація виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, буклетів, методичних роздаткових матеріалів з питань громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку на території Бережанського району

2017-2018 роки

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

ІГС (за згодою)

районний бюджет

3,0

3,0

забезпечення інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації; підвищення рівня довіри жителів району до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС;

2.Забезпечення висвітлення журналістами проблематики громадянського суспільства у місцевих засобах масової інформації

2017-2018 роки

сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, редакція районної газети «Бережанське віче»,

ІГС (за згодою)

-

-

-

популяризація розвитку громадянського суспільства у регіоні;