Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа на 2017-2019 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

служба у справах дітей районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29 жовтня         2015 року «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 6 листопада 2015 року №1092, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 листопада 2016 року № 643-од «Про проект обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки»

3.

Розробник Програми

служба у справах дітей районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

6.

Учасники Програми

служба у справах дітей, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2017 – 2019 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет  

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

300 тис. грн.

1)

коштів обласного бюджету

-

2)

коштів районного бюджету

300 тис. грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2017-2019 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до пункту 16.6 рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29 жовтня 2015 року «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 06 листопада 2015 року №1092 та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства»; Указ Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»; постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. №219 «Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом», від 23 липня 2008 р. № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»», від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02 жовтня 2015 року №252 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік» та інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема житлових та майнових прав, розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку району.  

Станом на 01 листопада 2016 року в районі проживало 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість дітей охоплена сімейними формами виховання, зокрема:

- 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у родинах опікунів та піклувальників;

- 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у 5 прийомних сім’ях;

- 2 дітей виховуються в інтернатних закладах району.

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 23 мають нерухоме майно на праві користування, 4 — на праві власності, 1 поставлено на квартирний облік.

За 23 дітьми закріплено право користування житлом, але часто це житло опікунів, і фактично діти мають право користуватись ним лише до 18 років, або житло батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть. За оперативною інформацією, значна частина житла, що належить дітям, потребує проведення капітального ремонту.

Аналіз ситуації на місцях показує, що на частину житла, яке є у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлені правовстановлюючі документи.

Мають місце випадки, що особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишаються без будь-якого житла і можливості його придбати.

З державного та районного бюджетів на вирішення житлових питань дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошти не виділялись.

Програма передбачає також вжиття ряду інших заходів щодо дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є поступове розв’язання проблеми забезпечення упорядкованим житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа після завершення терміну перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях піклувальників, а також після закінчення ними навчання у вищих навчальних закладах.

Виконання Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, реалізувати їх конституційні права на отримання житла відповідно до чинного законодавства.

Реалізація мети відповідає головним пріоритетам соціально-економічного та культурного розвитку району на середньострокову перспективу.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

         Програма досягається шляхом:

         - ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

         - вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

         - упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

         - вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом та ведення відповідного обліку;

         - забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років та осіб з їх числа шляхом придбання, будівництва житла органами місцевого самоврядування;

         - вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла.

         Строк виконання Програми: 2017-2019 роки.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється на засадах фінансування за рахунок коштів районного бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Обсяг фінансування Програми – 300 тис. грн. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з можливостей районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                        тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Усього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
60,0
180,0
60,0
300,0
районний  бюджет 
60,0
180,0 
60,0
300,0
5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 
Основні завдання та заходи Програми:
- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;
- ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення;
- формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
- захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У результаті виконання Програми буде забезпечено:
- ведення персоніфікованого реєстру житла та нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;- збереження права власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло;- щорічне проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оцінки вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог. Відповідно до потреби складання проектно-кошторисної документації на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог;

- реконструкцію чи капітальний ремонт житла (підготовка житла для вселення власників), до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми;

- визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання;

- вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла. Ведення обліку дітей, які мають право на отримання соціального житла;

- добудову житлових будинків незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності та придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках або на вторинному ринку; придбання для родинних груп житлових будинків; реконструкцію існуючих жилих будинків та переобладнання нежилих будинків у жилі; передачу до житлового фонду соціального призначення комунальної власності житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим;

- запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

Основні результативні показники Програми:

1) виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, в першу чергу, які перебувають в інтернатних закладах.

Показник ефективності становитиме 10,0 тис. гривень на виготовлення правовстановлюючих документів на житло та майно однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) реконструкція чи капітальний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей або після завершення терміну піклування над такими дітьми.

Показник ефективності становитиме 50,0 тис. гривень на реконструкцію чи капітальний ремонт житла однієї дитини;

3) добудова житлових будинків незавершеного будівництва з високим ступенем будівельної готовності та придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках або на вторинному ринку для забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

 

Координацію з виконання Програми здійснює служба у справах дітей районної державної адміністрації.
Головним розпорядником коштів районного бюджету визначити службу 
у справах дітей районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, щороку до 10 січня та 10 липня, упродовж її реалізації, інформують службу у справах дітей районної державної адміністрації про хід реалізації заходів.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації щороку до     20 січня та 20 липня впродовж дії Програми інформує службу у справах дітей обласної державної адміністрації про хід її виконання.

 

 


6. Напрями діяльності та заходи програми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування , та осіб з їх числа на 2017-2019 роки

№з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість, тис. гривень, у тому числі)

Очікуваний результат

2017

рік

2018

рік

2019

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1. Ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

формування бази даних нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

2. Встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

забезпечення збереження та використання нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

3. Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, в першу чергу, які перебувають в інтернатних закладах

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

10

30

10

запобігання дитячій безпритульності шляхом закріплення

права власності на житло та майно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Створення комісій та проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

вивчення стану нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та визначення потреби у фінансових та матеріальних ресурсах

2. Складання проектно-кошторисної документації на проведення упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

2017-

2019 роки

виконавчі комітети сільських рад

визначається відповідно до потреби

-

-

-

підготовка до проведення ремонтних робіт житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Реконструкція чи капітальний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

50

150

50

підготовка житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, для вселення власників. Забезпечення належних житлових умов для дітей.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом

1. Аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершується термін піклування над такими дітьми щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

визначення потреби у забезпеченні житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб дітей даної категорії в забезпеченні їх житлом

2

3

4

5

6

7

8

 

2. Аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують у наступному році навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах             І-ІV рівня акредитації, строкову службу у Збройних Силах України, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації , виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

визначення потреби у забезпеченні житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб осіб даної категорії у забезпеченні їх житлом

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1. Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

 

 

 

 

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації , виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

забезпечення дотримання права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського, піклування, які не мають житла на отримання соціального житла

 

2. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла

 

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації , виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

1. Добудова незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності; придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках або на вторинному ринку

2017-

2019 роки

виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

надання житла

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

(з розрахунку по

22 кв. м на одну дитину)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

2. Придбання для родинних груп житлових будинків, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб та земельних ділянок, на яких вони розміщені

 

2017-

2019 роки

виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

надання житла родинним групам (з розрахунку по

22 кв. м на родинну групу з двох дітей і додатково 9,3 кв.м. загальної площі на кожну наступну дитину сім’ї)

3. Реконструкція існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі

 

 

 

 

 

 

2017-

2019 роки

виконавчі комітети сільських рад

визначається відповідно до потреби

-

-

-

створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

4. Передача в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом
порядку безхазяйним або відумерлим

 

 

2017-

2019 роки

виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1

2

3

4

5

6

7

8

7.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

2017-

2019 роки

виконавчі комітети сільських рад

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2. Забезпечити у разі надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, за наявності у такої дитини права користування житловим приміщенням батьків, звернення до нотаріуса за місцем розташування житла щодо накладання заборони на його відчуження

 

2017-

2019 роки

служба у справах дітей районної державної адміністрації

без залучення бюджетних коштів

-

-

-

 

забезпечення контролю за збереженням нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві користування чи праві власності

 

Районний бюджет

300,0

60,0

180,0

60,0

 

ВСЬОГО

300,0

60,0

180,0

60,0