Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа   органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України “Про охорону дитинства”, “Про попередження насильства в сім’ї”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, протокольне доручення заступника голови обласної державної адміністрації від      17 жовтня 2016 року (протокол № 16), щодо реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 лютого 2017 року №112-од «Про проект обласної цільової соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки»

3.

Розробник Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

управління соціального захисту населення, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою), комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки

1)

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

2017-2018 роки

2018-2019 роки

2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для

комплексних програм)

районний бюджет, сільські бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

9.

Загальний обсяг

фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

256,7 тис. гривень

9.1.

кошти районного бюджету

165,3 тис. гривень

9.2.

кошти сільських рад

91,4 тис. гривень

9.3.

кошти інших джерел

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

    У сучасному розвиненому світі визнано, що сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від сім’ї залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання держави. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності і культури. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.

   Натомість, населення України та інститут сім’ї вступили у ХХІ сторіччя з тягарем багатьох невирішених проблем. Підвищення рівня індивідуальної свободи та можливостей вибору тієї чи іншої моделі шлюбно-сімейної поведінки в наш час не завжди поєднується з усвідомленням сімейних обов’язків, відповідальним ставленням до шлюбних стосунків та виховання дітей, до свого здоров’я та здоров’я інших членів родини. Низька народжуваність, масова однодітність українських сімей, нестабільність шлюбів та високий рівень розлучень, поширення соціопатичних сімей, які не виконують свої обов’язки з утримання і виховання дітей, старіння населення поєднується в Україні з високим, за європейськими мірками, рівнем смертності та низькою тривалістю життя.

   Розроблення та прийняття районної цільової соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 – 2020 роки обумовлено необхідністю визначення на регіональному рівні конкретних заходів щодо захисту, підтримки та розвитку сім’ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, попередження і протидії насильству в сім’ї, утвердження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності.

   Завдання і заходи Програми спрямовані на розв’язання проблем у сфері підтримки і розвитку сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.

   Однак на сьогодні особливої уваги потребують питання підтримки сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а саме: надання допомоги сім'ям учасників антитерористичної операції, сім’ям з дітьми, які проживають в зоні озброєного конфлікту чи змушені тимчасово переселитись з окупованих територій, сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди, багатодітним та сім'ям, в яких здійснюється домашнє насильство. При цьому необхідно посилити увагу підтримці звичайних сімей з дітьми, популяризації сімейних цінностей, пропаганді раціональної статевої поведінки, підготовці молоді до сімейного життя.

   Погіршення соціального становища в країні привело до відсутності належних житлових та інших необхідних умов для забезпечення майбутнього дітей, що спонукає до зменшення народжуваності та зростання кількості розлучень. Батьки змушені концентрувати свою увагу на пошуках додаткового заробітку та не здатні повноцінно забезпечувати процес виховання дітей, що призводить до збільшення рівня сімейних конфліктів і, як наслідок, до поширення соціального сирітства.

   Ситуація, що склалася у державі на даний час, потребує визнання сімейної політики однією із пріоритетних складових комплексної державної політики, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, органів влади, інститутів громадянського суспільства навколо гасла “Інвестиції в українську родину – це інвестиції в майбутнє України”.

  Вирішення багатьох проблем потребує консолідації наявних ресурсів, координованого планування діяльності з врахуванням потреб цільових груп.

  Вищеназвані проблеми функціонування сім’ї за рахунок коштів державного бюджету не вирішуються, у зв’язку з недостатнім фінансуванням існує потреба у залученні коштів місцевих бюджетів та з інших небюджетних джерел.

  Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики у сфері створення умов для всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі як первинного осередку суспільства.

  Прийняття районної цільової соціальної програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на 2017 - 2020 роки дасть змогу забезпечити комплексний підхід до вирішення нагальних проблем функціонування сім’ї на території району.

 

3. Визначення мети Програми

 

   Метою Програми є забезпечення системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї та протидії домашньому насильству на території району, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

   Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку Бережанського району на період до 2020 року.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

   Розв’язання проблем функціонування сім’ї, демографічного розвитку та протидії домашньому насиллю має здійснюватися шляхом комплексного застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів впливу, а саме шляхом:

- проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство;

- реалізації виховних, консультативно-роз’яснювальних програм та заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей чоловіка та дружини;

- забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я, посилення відповідальності у разі позбавлення батьківських прав;

- удосконалення сфери та доступності культурних послуг та підвищення якості відпочинку членів сім’ї: проведення сімейних свят, культурологічних акцій тощо;

- здійснення на базі діючої мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- забезпечення доступності до соціальних послуг на рівні громади (при їх створенні) для допомоги сім’ям, дітям та молоді через діючу мережу закладів соціального спрямування та здійснення широкої інформаційної кампанії з метою популяризації їхньої діяльності;

- здійснення заходів щодо недопущення та усунення наслідків домашнього насилля.

   Програму планується виконати протягом 2017-2020 років.

   Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету (в межах бюджетних призначень), сільських бюджетів та коштів з інших джерел не заборонених законом.

   Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 254,7 тис. гривень – кошти районного бюджету та сільських бюджетів.

   Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей.

Ресурсне забезпечення Програми 

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Обсяг ресурсів за роками

Усього витрат на виконання Програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі: 

54,0

60,0

67,3

75,4

256,7

районний бюджет

36,0

39,0

43,1

47,2

165,3

сільські бюджети

18,0

21,0

24,2

28,2

91,4

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

     Основними завданнями Програми є:

- забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей;

- сприяння розвитку відповідального батьківства;

- забезпечення належних умов для запобігання насильству в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми;

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Забезпечення виконання основних завдань Програми передбачається за рахунок проведення комплексу заходів з:

- формування позитивного іміджу сім’ї шляхом проведення широкомасштабних кампаній – святкових заходів для дітей та сімей з дітьми з нагоди пам’ятних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Св. Миколая тощо), проведення інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, тренінгів, круглих столів та інше з популяризації сімейних форм виховання для сімей протягом строку виконання Програми із залученням представників громадських організацій;

- формування у молоді свідомого ставлення до шлюбу з метою створення міцної сім’ї, народження бажаних дітей шляхом організації діяльності шкіл підготовки молоді до шлюбу та відповідального батьківства;

- відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей;

- виявлення, облік та супровід сімей, в яких існує ризик соціального сирітства;

- формування негативного ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

- підтримки сімей загиблих воїнів антитерористичної операції, налагодження дружніх стосунків та напрацювання партнерських зв’язків з такими сім’ями з інших районів та областей нашої країни;

- активізації діяльності громад у напрямку підтримки сім’ї та дітей;

- фінансова участь у створенні обласного кризового центру медико-соціальної реабілітації для жертв домашнього насильства;

- інтеграції сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, у суспільство;

- забезпечення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, сімей учасників антитерористичної операції, сімей з дітьми, які проживають в зоні озброєного конфлікту та сімей, які перебувають у зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини, з метою збереження сім’ї, запобігання вилученню дітей із сім’ї, протидії насильству в сім’ї, надання необхідних соціальних послуг шляхом проведення ефективної превентивної роботи.

   Виконання Програми дасть змогу:

- покращити якість соціальних послуг сім’ям з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- покращити координацію діяльності, організаційно-методичне забезпечення реалізації політики у сфері підтримки сімей;

- створити дієву систему надання допомоги жертвам насильства в сім’ї;

- удосконалити механізм підтримки різних категорій сімей;

- удосконалити механізм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

- створити оптимальні умови для безпечного народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї;

- підтримати належний соціальний, морально-психологічний стан членів сімей учасників антитерористичної операції, сімей з дітьми, що проживають на окупованих територіях, сімей, які переселені з тимчасово окупованих територій;

- підвищити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері допомоги сім’ї;

- сформувати свідоме ставлення населення до збереження здоров’я і планування сім’ї.

   Очікуваними результатами виконання Програми є:

- підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

- зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучень;

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров'я;

- підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнація негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

- підвищення ефективності взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

- активізація діяльності мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на виховання підростаючого покоління;

- покращення якості соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, сімей учасників антитерористичної операції, сімей з дітьми, які проживають в зоні озброєного конфлікту;

- активізація діяльності громад щодо підтримки сім’ї та надання допомоги сім’ям з дітьми.


6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч.:

Очікуваний результат

всього

2017 рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей 

1) участь у обласних тематичних семінарах, тренінгах, конференціях, форумах, акціях, фестивалях з питань розвитку та підтримки сім’ї, у тому числі для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, сімей з дітьми учасників антитерористичної операції, сімей з дітьми, що переселені з тимчасово окупованих територій

2017-2020 роки

управління соціального захисту населення, відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

 

районний бюджет

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

щороку участь у обласних заходах сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, сімей з дітьми учасників антитерористичної операції, сімей з дітьми, що переселені з тимчасово окупованих територій

 

 

2) участь у Всеукраїнських інформаційно-просвітницьких заходах для підтримки сімей загиблих воїнів антитерористичної операції, налагодження дружніх стосунків та напрацювання партнерських зв’язків з такими сім’ями з інших областей нашої країни

2017 рік

управління соціального захисту населення, відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

участь у Всеукраїнському заході для підтримки сімей загиблих воїнів антитерористичної операції

 

 

 

 

3) участь у інформаційно-просвітницьких кампаніях, семінарах, тренінгах, круглих столах, соціальних та культурологічних заходах з питань розвитку та підтримки сім’ї, відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей, у тому числі для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, сімей з дітьми учасників антитерористичної операції, сімей з дітьми, що переселені з тимчасово окупованих територій

2017-2020 роки

управління соціального захисту населення, відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

 

районний бюджет

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

участь сімей загиблих воїнів – учасників антитерористичної операції, зокрема видатки на проїзд

 

 

4) проведення святкових заходів для дітей та сімей з дітьми з нагоди пам’ятних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Св. Миколая тощо), для дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей

2017-2020

роки

відділи освіти, культури національностей, релігій і туризму, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет (в межах бюджетних призначень)

 

 

сільські бюджети

 

73,0

 

 

 

 

 

73,0

 

 

15,0

 

 

 

 

 

15,0

 

17,0

 

 

 

 

 

17,0

 

19,0

 

 

 

 

 

19,0

 

22,0

 

 

 

 

 

22,0

 

 

проведення не менше 4 заходів щороку, залучення близько 800

осіб до участі у заходах щороку

 

 

5) проведення соціальних, благодійних акцій, мандрівок, екскурсійних поїздок тощо з метою популяризації народних сімейних обрядів, звичаїв, традицій для дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, сімей з дітьми учасників антитерористичної операції, сімей з дітьми, що переселені з тимчасово окупованих територій та які проживають в зоні проведення антитерористичної операції

2017-2020 роки

відділи освіти, культури національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

 

районний бюджет (в межах бюджетних призначень)

 

 

8,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

проведення не менше

4 благодійних заходів щороку, залучення близько 200 осіб зазначених категорій до участі у заходах щороку

 

 

6) проведення рекламно-інформаційних кампаній з питань розвитку та підтримки сім’ї

2017-2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

2,4

0,5

0,5

0,7

0,7

проведення не менше 3 рекламно-інформаційних заходів щороку

 

 

7) виявлення, облік, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2017-2020 роки

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

2,4

0,5

0,5

0,7

0,7

охоплення соціальними послугами не менше 70% сімей кризових категорій

2.

Сприяння розвитку відповідального батьківства

1) проведення у загальноосвітніх закладах занять з питань статевого виховання учнів з метою формування сімейної культури та підвищення рівня народжуваності

2017-2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

формування сімейної культури, зокрема, проведення не менше 5 занять на рік, охоплення заняттями не менше 50% старшокласників

 

 

2) проведення культурологічних та соціальних акцій з питань підтримки багатодітних сімей, матерів, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

2017-2020 роки

відділи освіти, культури національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

 

сільські бюджети

 

 

14,0

 

 

 

 

14,0

2,0

 

 

 

 

2,0

3,0

 

 

 

 

3,0

4,0

 

 

 

 

4,0

5,0

 

 

 

 

5,0

проведення не менше 2 культурологічних та соціальних заходів щороку

 

 

 

3) надання консультаційної допомоги з питань підготовки молоді до подружнього життя, ефективного планування сім’ї, відповідального батьківства

2017-2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

надання не менше 10 консультацій на рік;

охоплення послугами не менше 300 чоловік щороку

 

 

4) проведення роботи з жінками, які опинилися в складних життєвих обставинах, та членами їх сімей з питань народження дитини та розвитку дитини раннього віку

2017-2020 роки

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

 

 

 

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

охоплення соціальними послугами 100% жінок, які звернулися за допомогою

 

 

5) проведення роботи спрямованої на запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей у пологових стаціонарах

2017-2020 роки

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

надання соціально-психологічної допомоги жінкам, які мали намір відмовитися від власної дитини

 

 

6) розробка та видання інформаційних матеріалів з питань сім’ї, підготовки молоді до подружнього життя, усвідомленого батьківства тощо

2017-2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

2,3

0,5

0,5

0,6

0,7

поширення видання інформаційних матеріалів накладом

100 шт щороку

3.

Сприяння активізації місцевих та об’єднаних територіальних громад щодо соціальної підтримки сім’ї (при їх створенні)

1) створення та забезпечення роботи міжсекторних координаційних рад підтримки сім’ї та функціонування груп взаємної допомоги батьків у громадах (при їх створенні)

2017-2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад, об’єднані територіальні громади (при їх створенні)

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

 

сільські бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громадах (при їх створенні)

 

2,0

 

 

 

 

2,0

0,5

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

0,5

створення координаційних рад у виконавчих комітетах сільських рад та об’єднаних територіальних громадах (при їх створенні)

 

 

 

2) впровадження посад фахівців із соціальної роботи та налагодження їх роботи в об’єднаних територіальних громадах (при їх створенні)

2017-2018 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об’єднані територіальні громади (при їх створенні)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

створення посад фахівців із соціальної роботи в об’єднаних територіальних громадах

 

 

 

 

3) підтримка функціонування груп взаємодопомоги сімей у місцевих громадах та об’єднаних територіальних громадах (при їх створенні)

2017-2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад, об’єднані територіальні громади (при їх створенні)

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

охоплення консультативними послугами близько 50% діючих груп взаємодопомоги

 

 

 

 

4.

Забезпечення належних умов для запобігання насильства в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми

1) виготовлення та поширення соціальної реклами та інше з питань сімейної політики, правового захисту сімей, дітей, жінок та чоловіків з метою запобігання насильства в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми

2017-2020 роки

відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

 

 

 

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

 

 

сільські бюджети

2,4

 

 

 

 

 

2,4

0,5

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

 

0,5

0,7

 

 

 

 

 

0,7

0,7

 

 

 

 

 

0,7

виготовлення інформаційних листівок, буклетів накладом

у 2017 році – 70 шт;

у 2018 році – 80 шт;

у 2019 році – 90 шт;

у 2020 році – 90 шт;

 

 

2) направлення на проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, та з жертвами домашнього насильства

2017-2020 роки

відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою), виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

направлення до залучення до проходження корекційних програм

 

 

 

3)проведення просвітницьких заходів для осіб та сімей, в яких існує загроза скоєння домашнього насильства з метою зменшення рівня агресії та кількості рецидивних проявів насильницької поведінки

 

2017-2020 роки

відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою), виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

2,4

0,5

0,5

0,7

0,7

охоплення просвітницькими заходами осіб та сімей, в яких існує загроза скоєння домашнього насильства

 

 

4) направлення у обласний кризовий центр для жертв насильства в сім’ї з метою надання комплексу медико-соціальних послуг, особам які постраждали від насильства в сім’ї

2017-2018 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

направлення осіб, які постраждали від насильства в сім’ї з метою забезпечення реінтеграції в суспільство та надання медико-соціальних послуг

 

 

5) участь району у створенні умов та забезпеченні роботи обласного кризового центру для жертв насильства в сім’ї з метою надання комплексу медико-соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї

2019-2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

залучення району до створення в 2019 році обласного реабілітаційного центру та надання матеріально-технічної допомоги у 2020 році для обласного кризового центру

 

 

7) надання соціальних послуг, здійснення просвітницької роботи, соціального супроводу сімей, в яких виявлене насильство та жорстоке поводження з дітьми

2017-2020 роки

відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

охоплення роботою 100% сімей, в яких виявлено жорстоке поводження з дітьми

 

 

8) забезпечення діяльності «гарячих ліній» з консультування у випадках насильства в сім’ї

2017-2020 роки

відділ освіти, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою), виконавчі комітети сільських рад

не потребує фінансування

-

-

-

-

-

надання екстреної соціально-психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї

5.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1) проведення комунікативних, просвітницьких кампаній, заходів, спрямованих на формування у суспільстві рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання стереотипних уявлень про роль чоловіка і жінки, рівного розподілу обов’язків щодо виховання дітей, недопущення дискримінації за ознакою статі та гендерного насильства

2017-2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

(в межах бюджетних призначень)

2,4

0,5

0,5

0,7

0,7

проведення

2 заходів щороку;

залучення до запланованих заходів близько 80 осіб щороку

Разом за Програмою

 

районний бюджет

 

                                                                                                                                              сільські бюджети

256,7

 

165,3

 

91,4

54,0

 

36,0

 

18,0

60,0

 

39,0

 

21,0

67,3

 

43,1

 

24,2

75,4

 

47,2

 

28,2

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

    Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, здійснює відділ освіти районної державної адміністрації.

    Управлінню соціального захисту населення, відділам освіти, культури, національностей, релігій і туризму, службі у справах дітей районної державної адміністрації, районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бережанському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (за згодою), комунальному закладу «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчим комітетам сільських рад про виконання заходів Програми та про проведену роботу інформувати районну державну адміністрацію щороку до 25 грудня впродовж терміну дії Програми.

   Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити подання звітності про виконання Програми відділу сім’ї та молоді обласної державної адміністрації щороку до 05 січня упродовж дії Програми.