Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

  

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

«Здоров'я населення Бережанщини 2017 – 2021»

 

 1. Паспорт Програми

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Верховної Ради України від 21 квітня 2016 року №1338-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров'я в Україні», Концепції Загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український вимір», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року №1164-р, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2017 року №287-од «Про проект комплексної програми «Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021» 

3

Розробник Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

4

Спів розробники Програми

комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

5

Відповідальний виконавець Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

6

Учасники Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

7

 

Терміни реалізації програми

 

2017 - 2021 роки

 

1)

 

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

 

І-     2017-2019 роки                  

ІІ -   2020-2021 роки

 

8.

 

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

 

обласний   бюджет,   районні   та   міські бюджети, інші джерела

 9.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів,   необхідних   для реалізації Програми, всього, в тому числі:

 

44153,3 тис. гривень

1)

кошти обласного бюджету

24150,0 тис. гривень

2)

районні, міські бюджети

18055,8 тис. гривень

3)

кошти не бюджетних джерел

1947,5 тис. гривень

 

 

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Необхідність прийняття Програми зумовлена незадовільною медико-демографічною ситуацією в районі, що характеризується низьким рівнем народжуваності (9,9 у 2010 році, 8,6 у 2016 році) та порівняно високою смертністю (16,3 у 2010 році, 15,2 в 2016 році), в т.ч. у працездатному віці, від'ємним показником природною приросту (6,6 у 2010 році, 7,2 у 2016 році) і демографічним старінням, зростання загального тягаря хвороб (відмічається ріст показника захворюваності туберкульозом - з 59,0 - у 2010 році до 77,8 - у 2016 році на 100 тисяч населення, ендокринних захворювань - з 3298,1 - у 2010 році до 5236,6 - у 2016 році на 100 тисяч населення, хвороб системи кровообігу - з 79541,4 - у 2010 році до 84573,0 - у 2016 році на 100 тисяч населення, гострим інфарктом міокарда з 72,7 - у 2010 році до 154,8 - у 2016 році на          100 тисяч населення, залишається високий рівень захворюваності на онкологічні захворювання ( у 2010 році – 318,8, у 2016 році – 293,3 на 100 тисяч населення), а також потребою оптимізації системи охорони здоров'я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.

Комплексна програма «Здоров'я населення Бережанщини 2017 – 2021» спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров'я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування медичної галузі, в т.ч. її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров'я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально - економічному та медико-демографічному плані хронічними неінфекційними захворюваннями.

Реалізація Програми дозволить створити реальні передумови і для покращення медико-демографічної ситуації в районі, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.

Затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення Бережанщини 2017-2021» дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров’я з використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.

Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я враховане у складі видатків Міністерства охорони здоров'я України за бюджетною програмою за КГІКВК 2311410 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам", порядок та умови надання якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється Міністерством охорони здоров'я України, затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує, зокрема, такі параметри:

2) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я;

3) коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності вартості надання медичної допомоги.

Кошти медичної субвенції не дозволяють забезпечити потребу на утримання медичних закладів, адже передбачені доведеними показниками бюджету видатки галузі «Охорона здоров’я» на заробітну плату в загальній структурі витрат складають 69%, на споживання енергоносіїв та комунальних послуг становлять 6,9% в загальній структурі видатків, на придбання продуктів харчування-2,1%, на придбання медикаментів-15%.

Незабезпеченість коштами галузі «Охорона здоров’я», передбачених доведеними показниками на 2017 рік, не дозволить покращити рівень надання висококваліфікованої поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги населенню району та впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики та лікування, тому є потреба у фінансуванні заходів даної програми за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Комплексної програми «Здоров'я населення Бережанщини 2017-2021» є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Вона здійснюється шляхом профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров'я середовища, формування відповідального ставлення громадян до свого здоров'я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров'я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані класами і нозологічними формами хвороб.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

У напрямку зміцнення репродуктивного здоров’я:

- покращення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечення соціально-економічного розвитку країни через створення умов безпечного материнства, удосконалення системи планування сім’ї, формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, впровадження нових перинатальних технологій, зниження перинатальної смертності, зниження рівнів захворюваності та смертності від раку шийки матки і молочної залози.

У напрямку зміцнення здоров'я дитячого населення:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у дітей, хворих на кардіоревматологічні хвороби, дитячий церебральний параліч, цукровий і нецукровий діабет, синдром Шерешевського-Тернера, адрено-генітальний синдром, патологію сечовидільної системи, та інших, які потребують спеціального лікування шляхом централізованої закупівлі медикаментів, ендопротезів для слухопротезування, та медикаментозна допомога дітям після трансплантації органів. Покращення якості життя хворих дітей, попередження їх інвалідизації та передчасної смертності.

У напрямку боротьби із захворюванням на туберкульоз:

- стабілізація епідеміологічної ситуації, поліпшення спеціалізованої комплексної профілактики та лікування туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, удосконалення лабораторної діагностики туберкульозної інфекції.

У напрямку профілактики вірусних гепатитів, лікування, догляду та підтримки хворих на вірусні гепатити В і С:

- стабілізація в районі епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності від вірусних гепатитів шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до профілактичних заходів, послуг з лікування та медикаментозного забезпечення.

У напрямку профілактики та лікування ендокринологічних хвороб:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на Аддісонову хворобу, нецукровий діабет шляхом замісної медикаментозної терапії, біологічний моніторинг патології щитовидної залози та забезпечення вагітних йодомарином.

У напрямку лікування хворих на хвороби крові і кровотворних органів, хронічні онкогематологічні злоякісні захворювання:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на хвороби крові шляхом медикаментозного їх забезпечення.

У напрямку профілактики імунодефіцитів та лікування хворих з імунодефіцитними порушеннями:

- покращення стану здоров'я і досягнення ремісії у хворих імунодефіцитами. Сприяння діяльності кабінетів щеплень з метою розширення доступу населення до послуг, пов'язаних з імунопрофілактикою.

У напрямку забезпечення хворих програмним гемодіалізом, перитонеальним діалізом, лікування отруєнь грибами:

- продовження життя і підтримання життєдіяльності хворих термінальними стадіями ниркової недостатності шляхом заміщення функції нирок гемо- і перитонеальним діалізом. Зниження летальності від отруєнь грибами.

У напрямку покращення стану здоров’я та реабілітації хворих на хвороби вуха, горла, носа:

- відновлення соціальної реабілітації та якості життя хворих і порушеннями та втратою слуху, хронічними захворюваннями додаткових пазух носа та зменшення їх інвалідизації.

У напрямку забезпечення сучасних методів лікування хворих з травмами і ортопедичними захворюваннями:

- забезпечення доступності хворих з ушкодженнями та хворобами опорно-рухового апарату до сучасних методів лікування та реабілітації, попередження їх інвалідизації та покращення якості життя.

У напрямку медичної допомоги хворим після трансплантації органів:

- покращення стану здоров’я та медикаментозна допомога хворим після трансплантації органів, попередження ускладнень, передчасної смертності та покращення якості їх життя.

У напрямку збереження стоматологічного здоров’я дитячого населення:

- запровадження сучасних профілактично-оздоровчих методик.

У напрямку паліативної допомоги:

- забезпечення доступності хворих з невиліковними хворобами до сучасних методів паліативної допомоги, покращення якості їх життя.

Термін дії Програми - 2017-2021 роки в два етапи: 1-й етап 2017-2019 роки, ІІ-й етап 2020-2021 роки.

Загальний обсяг фінансування програми становить 44153,3 тис. гривень. Фінансове забезпечення Програми передбачено здійснити за рахунок коштів обласного бюджету, районних та міських бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

Ресурсне забезпечення комплексної програми «Здоров’я населення Бережанщини 2017 - 2021»

                                                                                                      тис.грн.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

 

 

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І етап

ІІ етап

 

 

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

 

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

7469,3

9213,5

9429,0

9646,0

8395,5

44153,3

обласний бюджет

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

4150,0

24150,0

районні бюджети та бюджети міст обласного значення

2240,8

3764,0

4181,5

4081,5

3785,0

18055,8

кошти не бюджетних джерел

228,5

449,5

247,5

561,5

460,5

1947,5

 

На І етапі планується провести створення на базі Бережанської ЦРКЛ багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня медичної допомоги з перинатальним центром ІІ рівня медичної допомоги, забезпечити закупівлю сучасного обладнання для лікувально-профілактичних закладів району, на ІІ етапі - забезпечення хворих медикаментами та лікувальним харчуванням, розроблення та друк інформаційно-методичних матеріалів, санпросвіт робота серед населення.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Розроблення і прийняття Комплексної програми "Здоров'я населення Бережанщини 2017-2021" спрямоване на розв'язання проблем охорони здоров'я населення району і зумовлене переходом до програмно-цільового методу фінансування медичних програм у сфері охорони здоров'я з урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я "Здоров'я для всіх", рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, включаючи Талліннську хартію "Системи охорони здоров'я для здоров'я і добробуту", Європейську політику в охороні здоров'я "Здоров'я-2020".

Виконання Комплексної програми дасть змогу:

- збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки;

-   стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань на 8-10 відсотків;

-   стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку на 10 відсотків;

-   знизити смертність немовлят на 5 відсотків;

-   знизити материнську смертність на 5 відсотків;

- досягти охоплення базовою вакцинацією дитяче населення до 90-95 відсотків;

-   зменшити рівень смертності від вживання алкоголю на 20 відсотків;

-   стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед підлітків 15-17 років на 20 відсотків;

-   знизити на 10 відсотків рівень первинного виходу на інвалідність населення працездатного віку шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;

-   знизити на 20 відсотків рівень госпіталізації;

-   зменшити запущеність захворювань на рак на 5%;

-   підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень 1-11 стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%;

-   довести відсоток проведення ОПО жіночого населення до 80%;

-   забезпечити підвищення рівня інформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;

-   зменшити частку онкологічних пацієнтів, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, нижче рівня 25%;

-   удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;

-  покращити ефективність роботи онкологічної служби:- верифікації діагнозу до 85%, охопити спецлікуванням до 75%;

-   покращити соціальну та трудову реабілітацію онкологічних пацієнтів;                                                                                                       

 - забезпечити надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

-   підвищити кваліфікацію медичних працівників району.