Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток №3

до рішення районної ради

від «___» _________2017 р. №     

Положення

про Жовнівську філію Потуторського НВК «ЗНЗ І -ІІІ ст. – ДНЗ» Бережанської районної ради

І. Загальні положення

1.1. Жовнівська філія Потуторського загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бережанської районної ради (далі – філія) - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у дошкільній та  початковій освіті.

1.2. Адреса: 47524, Тернопільська область, Бережанський район, с.Жовнівка, вул.Січових Стрільців, 60.

1.3. Засновником філії є Бережанська районна  рада.

Засновник здійснює: фінансування філії, її матеріально-технічне забезпечення, закріплює за закладом необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію філії.

1.4. Головною метою філії є забезпечення права громадян на здобуття  дошкільної та початкової  освіти.

1.5. Головними завданнями філії є:

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців,створення єдиної системи виховної роботи;

- забезпечення здобуття громадянами дошкільної та початкової освіти;

- формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- розвиток  особистості  учня та вихованця, його  здібностей  і  обдарувань,   наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів;

- створення умов для освоєння знань про природу, людину і суспільство

ІІ. Функції філії, її права та обмеження в діяльності

2.1.  Філія діє на підставі установчих документів (Статуту Опорного закладу, Положення про філію).

2.2. Філія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про навчально-виховний комплекс «   дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, розпорядженнями райдержадміністрації та наказами відділу освіти райдержадміністрації.

2.3.  Філія  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів дошкільної та початкової освіти.

2.4. Філія має за  мету:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами дошкільної та початкової освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу.

2.5. Структура філії:дошкільний підрозділ, I ступінь - початкова школа, тривалість навчання 4 роки.

Мова навчання у закладі – українська.

2.6. Медичне обслуговування учнів забезпечується засновником.

2.7. Бухгалтерський облік у філії здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти райдержадміністрації.

2.8. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

IIІ. Організація навчально-виховного процесу.

3.1. Навчально-виховний процес у філії здійснюється відповідно до плану роботи, розробленого керівництвом Опорного закладу.

3.2. Робочий навчальний план філії розробляються керівництвом Опорного закладу на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

3.3. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.4. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та даним положенням.

3.5. Мережа класів формується в установленому порядку на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Індивідуальне навчання організовуються в порядку, визначеному МОН. За погодженням з директором опорного закладу можуть створюватися класи-комплекти.

3.6. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

3.7. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора опорного закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

3.8. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

3.9. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

3.10 У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора опорного закладу.

3.11. У філії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється за 12-бальною шкалою. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь та навичок.

3.12. Навчання у випускному 4 класі завершується державною підсумковою атестацією. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель).

3.13. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів  класним керівником.

3.14. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний
табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора опорного закладу.

3.15. Учасниками навчально-виховного процесу в філії є учні та вихованці, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки, представники громадськості.

3.16. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, правилами внутрішнього розпорядку, статутом опорного закладу та цим положенням.

IV. Управління філією 

4.1. Керівництво філією Опорного закладу здійснює завідувач філією відповідно до законодавства, Статуту Опорного закладу та Положення про філію. Завідувач філією може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

4.2. Завідувач філії призначається та звільняється з посади в порядку, встановленому ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту».

4.3. Завідувач філії:

- здійснює керівництво педагогічним колективом філії, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якість знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання та вживання заходів з проведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень освітнього закладу;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- створює умови для організації харчування і медичного обслуговування учнів.

V.  Матеріально-технічна база. 

5.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі опорного закладу.

5.2. Майно філії є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста та Бережанського району, та закріплюється за філією на праві оперативного управління.

5.3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за погодженням з Бережанською районною радою.

5.4. Філія не може здати в оренду нерухоме майно без згоди засновника.

5.5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії складається із навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивного залу, бібліотеки, їдальні тощо.

VI.Контроль за діяльністю філії

6.1.Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної, початкової  та загальної середньої освіти.

6.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки облдержадміністрації, районна рада, відділ освіти райдержадміністрації та адміністрація опорного закладу.

6.3. Основною формою контролю за діяльністю філії є атестація, яка проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

6.4. У період між атестацією проводяться перевірки філії з питань пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше один - два рази на рік. Перевірки з питань не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться відповідно до чинного законодавства.

 

В.о. керуючого справами, начальник відділу

організаційної та кадрової роботи виконавчого

апарату районної ради                                                                                                             Гичка О.Г.