Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

«ПОГОДЖЕНО»                                          

Начальник відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації

Н.М. БАБІЙ  

                              «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                             Рішенням

                             Бережанської районної ради

                             від __________№ _____

                             В.Ф. БІЛИК

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

ПОТУТОРСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ ступенів – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

БЕРЕЖАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Бережани

2017 рік 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Потуторський навчально-виховний комплек «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальнй заклад»  Бережанської районної ради Тернопільської області з Літятинською філією(47530, Тернопільська область, Бережанський район, с. Літятин, вул. Центральна, 117,                              тел. 03548 3 26 40), Жовнівською філією (47524, Тернопільська область, Бережанський район, с. Жовнівка, вул. Січових Стрільців, 60), Посухівською філією (47546, Тернопільська область, Бережанський район, с. Посухів, вул. О.Кульчицької,  2А) створений на підставі рішення Бережанської районної ради «Про створення Потуторського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» від        року №

1.2. Форма власності - комунальна.

1.3. Юридична адреса:

47524

Тернопільська область,

Бережанський район,

с. Потутори,

вул. Некрасова,42

тел. 03548 3 24 47, 3 24 40

1.4. Потуторський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бережанської районної ради Тернопільської області (далі – Опорний заклад) є юридичною особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати рахунок в установі банку та має у своєму складі філії. Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи та дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу.

1.5. Повне найменування:

Потуторський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бережанської районної ради Тернопільської області  

Скорочене найменування: Потуторський НВК «ЗНЗ І-ІІІст. – ДНЗ.

1.6. Засновником Опорного закладу є Бережанська районна рада Тернопільської області.

1.7. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту», “Про місцеве самоврядування в Україні”, положеннями «Про освітній округ», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника та цим Статутом.

1.8. Опорний заклад утворено з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами дошкільної та загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями Опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.9. Діяльність Опорного закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.10. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Опорний заклад несе відповідальність за реалізацію головних завдань  відповідно до чинних законодавчих актів за  дотриманням державних стандартів освіти.

1.12. Навчання в Опорному закладі здійснюється державною мовою, запроваджено поглиблене вивчення предметів відповідно до різнопрофільного навчання.

1.13. Опорний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- розробляти та пропагувати  інформаційно-методичну літературу;

- приймати на роботу спеціалістів за договірними умовами;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення  учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

- встановлювати власну атрибутику і символіку;

-  встановлювати шкільну форму одягу для учнів;

- надавати населенню додаткові освітні послуги;

- об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій (вітчизняних і іноземних) на основі угод і договорів про співпрацю.

1.14. В Опорному закладі створюються та функціонують, методичні об'єднання вчителів початкових класів, природничо-математичного,   гуманітарного циклів, іноземної мови, творчі групи вчителів, соціально-психологічна служба, проблемні та динамічні групи, інші організації, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

1.15. Медичне  обслуговування дітей дошкільного віку та учнів, відповідні умови його організації забезпечується засновником і здійснюються медичними працівниками, які входять до штату Опорного закладу або відповідного закладу охорони здоров’я району, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.16. Організація гарячого харчування дітей шкільного  та дошкільного віку здійснюються відповідно до чинного законодавства.

1.17. Взаємовідносини Опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Опорний заклад організовує свою роботу самостійно, відповідно до   плану  роботи на поточний навчальний рік.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Опорного закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується спільним засіданням  педагогічної ради та ради Опорного закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

2.3. Робочий навчальний план Опорного закладу погоджується радою Опорного закладу та затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

2.4. Додатками  до робочого навчального плану є  розклад уроків та режим роботи Опорного закладу на рік.

2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Опорного закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.6. Опорний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.7. Зарахування вихованців до дошкільного підрозділу здійснюється  за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка.

Зарахування учнів до 1 класу Опорного закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які  їх замінюють,  медичної довідки встановленого зразка, та  свідоцтва  про народження (копії).

2.8. Зарахування учнів до 2-4 та 5-11 класів здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють та особових справ учнів.

2.9. За учнями, які навчаються у Опорному закладі, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітнього навчального закладу.

2.10. У школах І-ІІ ступеня навчання для учнів 1-4 та 5-8 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Опорного закладу на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором Опорного закладу.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється Опорним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік для дітей дошкільного віку в Опорному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Навчальний рік для учнів в Опорному закладі розпочинається 1 вересня  і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на 2 семестри, тривалість яких передбачено робочим навчальним планом на поточний навчальний рік.

2.12. Іноземці приймаються до Опорного закладу  відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

2.13. Учні та вихованці зараховуються до Опорного закладу незалежно від місця проживання.

2.14. Наповнюваність класів, груп, поділ учнів при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету, рішенням ради Опорного закладу може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп.

Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня в Опорному закладі встановлюється засновником (власником) на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України,  відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

2.15. Тривалість занять та уроків в Опорному закладі становить:

в різновікових групах дошкільного підрозділу від 25 до 35 хвилин;

у 1 класі - 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-11 класах- 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти районної державної адміністрації.

2.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

2.17. Розклад уроків складається на початку навчального року відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується відповідними службами й затверджується директором Опорного закладу.

Окрім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Опорному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи за окремим розкладом, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та  розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. В Опорному закладі проводиться пошукова й навчально-дослідницька робота учнями й учителями.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

2.19. Система оцінювання знань учнів Опорного закладу, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідно до вимог чинного законодавста.

2.20. Оцінювання рівня досягнень учнів  в Опорному закладі здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень  та чинних нормативних документів.

2.21. У документі про освіту відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік (табель успішності) та державну підсумкову атестацію (свідоцтво, атестат). У документах про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка за поведінку не виставляється.

2.22. Навчання в Опорному закладі завершується державною підсумковою атестацією, за результатами якої видається атестат про повну загальну середню освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.23. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів, їхніх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою атестаційної комісії.

2.24. Порядок переведення і випуск учнів Опорного закладу визначається чинною Інструкцією про порядок переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

2.25. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх підсумкової атестації до чинного Порядку проведення державної підсумкової атестації згідно з чинним Положенням.

2.26. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ:

- після закінчення початкової школи – табель навчальних досягнень;

- після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- після закінчення старшої школи –  атестат про повну загальну середню освіту.

2.27. За відмінні успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» та Статутом Опорного закладу.

Іноземці, прийняті до закладу, мають права і обов'язки учнів відповідно до законодавства України.

3.2. Учасниками навчально-виховного процесу в Опорному закладі  є:

- учні;

- діти дошкільного віку;

- керівник;

- педагогічні працівники;

- психолог;

- бібліотекар;

- соціальний педагог;

- педагог-організатор;

- помічники вихователів;

- медичні працівники;

- інші спеціалісти закладу;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.3. Права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.4. Учні та діти дошкільного віку Опорного закладу мають гарантоване державою право на:

- забезпечення дошкільною освітою;

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

-  участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  отримання додаткових, в тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх  предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів учнівського самоврядування закладу;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

- захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.5. Учні та діти дошкільного віку  Опорного закладу зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом опорного закладу, цим Статутом;

- дотримуватись вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь у гідність інших учнів та працівників;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- дбайливо ставитись до державного, комунального, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Педагогічними працівниками Опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, законами України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього розпорядку. Трудові відносини між відділом освіти Бережанської районної державної адміністрації та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів .

Призначення на посаду педагогічних та інших працівників  здійснюється відділом освіти Бережанської РДА за поданням директора Опорного закладу. Призначення на посаду педагогічних та інших працівників дошкільних груп здійснюється директором Опорного закладу.

3.8. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’днань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, в заходах, повязаних з організацією навчально-виховної роботи;

-  обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи  підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

-  проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-  вносити керівництву  закладу  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;

- об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших громадських    об'єднань,    діяльність    яких    не   заборонена законодавством;

- порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.

3.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, з дотриманням вимог Базового компоненту дошкільної освіти України, Державних стандартів системи загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних
досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН,  доводити
результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків,
осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів
загальнолюдської моралі;

- виконувати статут  закладу,  правила внутрішнього розпорядку,
умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок,
старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв,
духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів
взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними,
національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту
гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну
майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази  керівника   опорного закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

3.10. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час навчально-виховного процесу.

3.11. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом, посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.12. У Опорному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників,  яка здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Опорного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді несуть дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.14. Працівники Опорного закладу у відповідності до ст. 26 Закону Україну України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди.

3.15. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази опорного закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування опорного закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх  здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей.

3.18. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування школи;

- керувати учнівськими обєднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Опорного закладу;

- проводити консультації для педгогчних працівників;

- брати участь в організації начально-виховного поцесу.

3.19. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту Опорного закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тбтбну тощо.

3.20. За умови реорганізації чи ліквідації опорного закладу, її працівникам і учням засновник гарантує дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

ІV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Вищим органом управління Опорним закладом є його засновник та відділ освіти райдержадміністрації.

4.2. Керівництво Опорним закладом здійснює директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше  як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор  призначається  на  посаду  та звільняється  з  посади відділом  освіти Бережанської райдержадміністрації в порядку, визначеному ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту».

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію.

4.3. Опорний заклад має штатний розпис, що розробляється і затверджується відділом освіти Бережанської райдержадміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до Опорного закладу  може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, у тому числі й на конкурсній основі.

4.4. Основною формою контролю за діяльністю Опорного закладу є його атестація, яка проводиться у порядку згідно з чинним законодавством.

4.5. Зміст, форми і періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

4.6. Діловодство опорного закладу організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

Звітність опорного закладу встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

4.7. Вищим органом громадського самоврядування Опорного закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Опорного закладу – зборами трудового колективу;

- учнів Опорного закладу третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Опорного закладу – 35%, учнів – 30%, батьків і представників громадськості – 35%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради закладу, директор Опорного закладу, засновник, учасники зборів.

Загальні збори:

- обирають склад ради закладу, батьківського комітету та піклувальної ради;

- затверджують плани роботи ради закладу, батьківського комітету та піклувальної ради;

- заслуховують звіт директора й голів ради та батьківського комітету закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної й фінансово-господарської діяльності Опорного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Опорного закладу.

4.8.  У період між загальними зборами діє рада закладу.

4.8.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Опорного закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Опорним закладом;

- розширення колегіальних форм управління Опорним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.8.2. Основними завданнями ради є :

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Опорного закладу;

- створення належного педагогічного клімату в Опорному закладі;

- формування навичок здорового способу життя;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та вихованців та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів та вихованців, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів та вихованців;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів та вихованців;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та Опорним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

- організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів та вихованців;

- контроль за витратами бюджетних асигнувань.

4.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Опорного закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.8.4. Рада Опорного закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Опорного закладу, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Опорного закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди керівництва Опорного закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Опорного закладу.

4.8.5. Очолює раду Опорного закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Опорного закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

4.8.6. Рада Опорного закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи Опорного закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Опорного закладу;

- погоджує режим роботи Опорного закладу;

- сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями та вихованцями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради  пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із учнями та вихованцями;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів та вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів та вихованців;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Опорного закладу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їхньої роботи визначається радою.

4.9. При Опорному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет (рада).

4.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної, загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України обов'язковості дошкільної, повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів та вихованців в Опорному закладі;

- зміцнення навчально-методичної,  матеріально-технічної, культурно-спортивної бази Опорного закладу;

- організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів та вихованців, педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників Опорного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів та вихованців;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами та Опорним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.10.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб із представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Опорного закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається їхнє втручання в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Опорного закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.10.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менш ніж чотири рази за рік. Позачергові засідання можуть проводитись також за вимогою третини і більшості її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома педагогічного колективу Опорного закладу, батьків або осіб, які їх замінюють, громадськості. Їхнє виконання організовується членами піклувальної ради.

4.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається з заступником і секретарем шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.11. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Опорного закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази Опорного закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування Опорного закладу;

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Опорного закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів, вихованців;

- брати участь у розгляді звернень громадян із питань, що стосуються роботи Опорного закладу, із метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

4.12. Директор Опорного закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів та вихованців  у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховних заходів;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує  права учнів та вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає та звільняє класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями ;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів та вихованців;

- видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Опорного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Опорного закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед вихованцями, учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти районної державної адміністрації,  органами державної виконавчої влади тощо;

- здійснює зв'язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють);

- щороку звітує про стан навчально-виховного процесу, методичної та фінансово-господарської діяльності школи на загальних зборах колективу.

4.13. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства директором Опорного закладу і затверджується відділом освіти  районної державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин із окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.14. В Опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Опорного закладу.

4.15. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Опорного закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення вихованців, учнів та працівників Опорного закладу.

4.16. Робота педагогічної ради планується в довільній формі за потребами Опорного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.17. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, які відбуваються 2 рази на рік.

4.18. У Опорному закладі діють батьківські комітети (ради) (далі – Комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або Опорного закладу. Діяльність комітету здійснюється відповідно до  Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час навчання в Опорному закладі.

4.19. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування Опорного закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної, загальної середньої освіти.

4.19.1. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та вихованця,  їх громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів та вихованців  шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, національної культури, духовних надбань народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської етики й моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя дітей;

- здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх  здібностей, підтримки обдарованої молоді;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази опорного закладу та його благоустрою.

4.19.2. Батьківський комітет опорного закладу формується з голів батьківських комітетів класів, які діють від їх імені. Голова батьківського комітету Опорного закладу є членом ради закладу,  може брати участь у засіданнях педагогічної ради Опорного закладу під час розгляду питань, що стосуються компетенції комітету, із правом дорадчого голосу. Кількісний склад й термін повноважень батьківського комітету визначаються загальними зборами. Збори батьківського комітету закладу (класів) проводяться  не рідше двох разів на семестр. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості членів комітету Опорного закладу (класів). Рішення зборів комітетів доводиться до відома батьків, керівництва Опорного закладу, а за необхідності до відділу освіти районної державної адміністрації  у 7-денний термін. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – у день виборів нового складу комітетів.

4.20. Батьківські комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів та вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- звертатися до директора, класного керівника й  ради закладу щодо роз'яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;

- скликати позачергові батьківські збори;

- сприяти покращенню харчування учнів та вихованців;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування Опорного закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів та вихованців;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями та вихованцями,  організаційно-господарчих питань, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів та вихованців.

4.21. В Опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база Опорного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі Опорного закладу.

5.2. Майно Опорого закладу належить йому на праві  власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту Опорного закладу та укладених ним угод.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Опорного закладу складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного та  актового  залів, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, комп'ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінету соціально-психологічної служби тощо.

5.5. Опорний заклад має земельну ділянку, на якій розміщуються спортивний майданчик, ігровий майданчик, господарські будівлі, зелені насадження.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування Опорного закладу здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

6.2. Фінансово-господарська діяльність Опорного закладу здійснюється на основі його  кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису Опорного закладу є:

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.4.  Опорний заклад має право:

- на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

6.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в Опорному закладі визначається законодавством та  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

6.6. Звітність про діяльність Опорного закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю Опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної, загальної середньої освіти.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Опорного закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. Державний контроль за дотриманням Опорним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної та загальної середньої освіти здійснює Міністерство освіти і науки України, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Опорного закладу з питань, пов'язаних із  навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 разів на рік, відповідно до п. 117 Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад».  Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її засновником, відділом  освіти районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

8.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється відділом освіти районної державної адміністрації.

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу приймає Бережанська районна рада. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною районною радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною  судом. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Опорним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Опорного закладу, виявляє його та дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає на затвердження Бережанській районній  раді.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання Опорного закладу переходять до правонаступників або визначених навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.