Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

національно-патріотичного виховання дітей та молоді

на 2017-2020 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа   органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від      31 січня 2017 року №47-од «Про проект обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки»

3.

Розробник Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Бережанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки

1)

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

І-2017-2018 роки

ІІ-2019-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для

комплексних програм)

районний бюджет, бюджети сільських рад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

9.

Загальний обсяг

фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1060,0 тис. гривень

9.1.

коштів районного бюджету

750,0 тис. гривень

9.2.

кошти сільських рад

у межах видатків, передбачених у сільських бюджетах

9.3.

кошти інших джерел

у межах фінансування, не заборонених чинним законодавством

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Проблеми соціально-економічного становища української молоді на сучасному етапі, зниження рівня життя, його розшарування, знецінення традиційних моральних норм і цінностей, пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці подій історичного минулого українського народу негативно впливають на процес виховання підростаючого покоління українців.

Продовжується реформування Збройних Сил України. Невирішеними залишаються проблеми, пов’язані з формуванням у молоді почуття обов’язку захисника вітчизни. Щороку в області збільшується кількість призовників, які знаходяться в розшуку за ухиляння від військової служби. Крім того, виникло ряд проблем, пов’язаних із захистом Батьківщини, зокрема, збройний конфлікт на сході України.

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

Без належної уваги національно-патріотичному вихованню формується покоління молодих людей позбавлених почуття національної гідності, гордості, якому насаджується безкультур’я, нівелюється совість, деградується мораль, честь, справедливість та меркантилізм.

Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби як туберкульоз, наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом, тютюнопаління та вживання алкоголю. Порівняно з початком 90-х років скоротилася кількість шкільної молоді, що займається фізичною культурою та спортом, а також спостерігається рівень фізичного розвитку нижче середнього.

Ці проблеми є серйозними загрозами національній безпеці України.

Зважаючи на те, що більшість питань в організації патріотичного виховання молоді не врегульовані законодавством України, надаючи пріоритетного значення вихованню молоді та створенню сприятливих умов для організації військово-патріотичного виховання постала необхідність у розробці та реалізації Програми з новими підходами до вирішення проблем у сфері національно-патріотичного виховання молоді.

З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, визначено наступні:

- відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

- брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;

- недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;

- брак духовності і моральності у суспільстві;

- наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, населення певних територій в Бережанському районі, окремих громадян;

- незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;

- відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

- недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання, нерозвиненість низової ланки в системі координації виховних процесів у цьому напрямі;

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави процесу системності.

Вирішення зазначених проблем не фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а тому існує потреба у залученні коштів місцевих бюджетів.

Спрямування коштів місцевих бюджетів на реалізацію Програми сприятиме забезпеченню:

- організації системної і цілеспрямованої діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій щодо виховання молодої людини – патріота України, готового самовіддано розбудовувати її, як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної культури;

- формуванню у молоді готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей;

- удосконаленню допризовної підготовки учнів та військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Програма спрямовує відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад на розроблення заходів щодо національно-патріотичного виховання, що відповідають культурологічним орієнтаціям, особливостям, специфіці, профілю й типу організації-розробника і є актуальними в конкретних соціально-економічних умовах.

Районна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 – 2020 роки є практичним інструментом реалізації Указу Президента України №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки».

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в районі, спрямованої на виховання у особистості любові до української держави, усвідомлення нею свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей та увічнення пам’яті про події та учасників визвольних подій сучасної історії України.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства.

Ефективна реалізація Програми потребує:

- чіткої координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання;

- здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії між державою та інститутами громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого співробітництва;

- підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в цілому;

- створення механізму підтримки об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді;

- розроблення системи заохочення громадських об’єднань та активістів за плідну діяльність у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Для об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання існує потреба у впровадженні єдиної державної політики, адекватних механізмів для консолідації і координації відповідної роботи в економічній, політичній, соціальній, культурній та інших сферах.

Вирішення проблем з формування патріотизму у дітей та молоді, розвитку відповідних інститутів держави і суспільства, забезпечення змістовного наповнення національно-патріотичного виховання вирішуватиметься шляхом:

- формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей населення українського народу;

- усвідомлення досягнень українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань;

- розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності;

- скоординованої роботи та взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх ефективної співпраці з громадськістю;

- формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;

- забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-патріотичного виховання;

- сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення.

Програма покликана сформувати цілісну систему, спрямовану на забезпечення процесу національно-патріотичного виховання, яка є важливою складовою національної безпеки України. Реалізація єдиної комплексної програми патріотичного виховання молодих громадян України забезпечить ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України.

Термін дії Програми 2017-2020 роки, у два етапи:

І етап – 2017-2018 роки;

ІІ етап – 2019-2020 роки.

Першочерговим на першому етапі є створення цілісної системи національно-патріотичного виховання в районі, зокрема:

- створення мережі патріотичних клубів, гуртків в районі;

- забезпечення навчальних закладів та громадських організацій методичними рекомендаціями;

- впровадження організаційно-методичної підтримки діяльності патріотичних клубів, гуртків в районі.

Загальний обсяг коштів, що передбачено залучити для виконання програми 1060,0 тис. гривень: із них кошти районного бюджету - 750,0 тис. гривень та 310,0 тис. гривень – кошти сільських бюджетів.

 

Ресурсне забезпечення Програми  

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2017

рік

2018

рік

2019 рік

2020

рік

кошти районного бюджету

173,0

183,0

192,0

202,0

750,0

кошти сільських бюджетів

70,0

75,0

80,0

85,0

310,0

кошти інших джерел

-

-

-

-

-

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст перспективних заходів щодо національно-патріотичного виховання.

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності державних структур та інститутів громадянського суспільства; визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням національно-патріотичного виховання дітей та молоді району.

Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в себе конкретні заходи з реалізації таких пріоритетних завдань:

- впровадження передових форм та методів національно-патріотичного виховання молоді та підвищення ефективності національно-патріотичного виховання молоді на території району;

- сприяння розвитку української національної культури;

- формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за свою країну, за свій народ та його історію;

- підвищення інтересу до військової історії;

- охоплення ефективними заходами патріотичного виховання, формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до військової служби, утвердження в свідомості молоді об’єктивної оцінки Збройних Сил України;

- утвердження здорового способу життя та протидія негативним явищам у дитячому і молодіжному середовищі;

- формування у підлітків допризовного віку національної і громадянської свідомості;

- збереження та розвиток почуття гордості і пам’яті про подвиги загиблих під час визвольних змагань захисників України, формування поваги до військової історії України;

- проведення заходів з вивчення та популяризації історії України, району, рідного краю, культурної спадщини;

- проведення масових військово-спортивних заходів, популяризація фізичної культури і спорту серед дітей та молоді;

- створення позитивного інформаційного простору серед учнівської молоді.

Результатами ефективної реалізації Програми мають стати:

-збільшення відвідуваності дітьми та молоддю закладів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції Українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України;

- підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників українського народу;

- збільшення кількості дітей і молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством;

- проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, уроків Мужності, Патріотизму, патріотичних годин, вечорів-спогадів, вечорів-портретів, бесід, зустрічей з учасниками Революції Гідності та антитерористичної операції на сході країни, жертвами політичних репресій, ветеранами УПА, Другої Світової війни та інших, із залученням відповідно у 2017 році – 500 осіб, 2018 році – 600 осіб; 2019 році – 700 осіб; 2020 році – 800 осіб;

- проведення перегляду творів кіномистецтва, що розкривають героїчне минуле та сьогодення українського народу;

- щорічне проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”), із залученням відповідно у: 2017 році – 650 осіб, 2018 році – 660 осіб, 2019 році – 770 осіб, 2020 році – 780 осіб;

- щорічне проведення військово-польових зборів для учнів та студентів, членів громадських організацій із залученням відповідно у 2017 році – 500 осіб, 2018 році – 600 осіб, 2019 році – 700 осіб, 2020 році – 800 осіб;

- проведення щороку екскурсії (національно-патріотичного спрямування) з розвитку організованого молодіжного туризму, популяризації історичної та культурної спадщини району;

- проведення щороку заходів з підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського народу;

- проведення заходів (молодіжних таборів, вишколів) з популяризації традицій українського козацтва;

- створення єдиного інформаційного простору національно-патріотичного виховання молоді. Інформування громадськості щодо діяльності громадських організацій в сфері патріотичного виховання молоді;

- впровадження організаційно-методичної підтримки діяльності патріотичних клубів, гуртків в районі;

- підняття професійного рівня осіб, які здійснюють заходи з виховання дітей; забезпечення навчальних закладів та громадських організацій методичними рекомендаціями (розповсюдження методичних посібників з національно-патріотичного виховання).

За результатами реалізації Програми передбачається охопити 3240 осіб проведенням заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 


6. Напрями діяльності та заходи районної цільової

програми національно-патріотичного виховання дітей

та молоді на 2017 – 2020 роки

 

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис, гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

Всьо го

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Активізація діяльності органів державної влади,  органів місцевого  самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотично го виховання

1) сприяння  створенню мережі патріотичних  клубів, гуртків в районі

2017-2020

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад,    громадські організації (за згодою)

районний бю  джет

 

60,0

10,0

15,0

15,0

20,0

збільшення кількості дітей і молоді, які пишаються своїм українським походження, громадянством

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

2) організація заходів національно-патріотичного спрямування у навчальних закладах

2017-2020

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад,    громадські організації (за згодою)

районний бю

джет

 

40,0

10,0

10,0

10.0

10,0

проведення інформаційно-просвітницьких та виховних  заходів, уроків Мужності, Патріотизму, патріотичних годин, вечорів – спогадів, вечорів-портретів, бесід, зустрічей з учасниками Революції Гідності та антитерористичної операції на сході країни,  жертвами  політичних репресій,  ветеранами  УПА, Другої Світової війни та інших, із залученням відповідно у:

2017 році – 500 осіб,

2018 році – 600 осіб;

2019 році – 700 осіб;

2020 році – 800 осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

3) організація культурно-просвітницьких заходів (кінопокази, тематичні вечори) щодо національно-патріотичного виховання молоді

2017-2020

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад,    громадські організації (за згодою)

районний бюджет

 

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

проведення  перегляду творів кіномистецтва, що розкривають героїчне минуле та сьогодення українського народу

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

4)  проведення  районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)

2017-2020

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат (за згодою), комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчі комітети сільських рад,  громадські організації (за згодою)

районний бюджет

 

 

сільські бюджети

 

470,0

 

 

 

 

 

70,0

 

110,0

 

 

 

 

 

10,0

115,0

 

 

 

 

 

15,0

120,0

 

 

 

 

 

20,0

125,0

 

 

 

 

 

25,0

щорічне проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”), із залученням відповідно у:

2017 році – 650 осіб,

2018 році – 660 осіб,

2019 році – 770 осіб,

2020 році – 780 осіб;

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

5) сприяти набуттю практичних навичок учнями та студентам з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної, фізичної та медико-санітарної підготовки

2017-2020

відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад,   громадські організації (за згодою), вищі навчальні заклади району (за згодою)

районний бю джет

 

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

щорічне проведення  військово-польових зборів для учнів та студентів, членів громадських організацій із залученням відповідно у:

2017 році – 500 осіб,

2018 році – 600 осіб,

2019 році – 700 осіб,

2020 році – 800 осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

6) проведення туристично-краєзнавчих екскурсій (національно-патріотичного спрямування) для учнів шкіл та популяризація молодіжного туризму

2017-2020

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад,    громадські організації (за згодою)

районний бю джет

 

 

сільські бюджети

 

86,0

 

 

 

 

 

140,0

20,0

 

 

 

 

 

35,0

20,0

 

 

 

 

 

35,0

23,0

 

 

 

 

 

35,0

23,0

 

 

 

 

 

35,0

проведення щороку  екскурсії (національно-патріотичного спрямування) з розвитку організованого молодіжного туризму, популяризації історичної та культурної спадщини району

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

7) проведення заходів (семінарів, тренінгів)  щодо підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників українського народу

2017-2020

відділ освіти районної державної адміністрації,  Бережанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат (за згодою),  виконавчі комітети сільських рад,   громадські організації (за згодою)

районний бю джет

 

 

сільські бюджети

 

14,0

 

 

 

 

 

100,0

 

3,0

 

 

 

 

 

25,0

3,0

 

 

 

 

 

25,0

4,0

 

 

 

 

 

25,0

 

4,0

 

 

 

 

 

25,0

 

проведення щороку заходів з підвищення рівня знань у дітей і молоді про видатних особистостей українського народу

Разом за Програмою

районний бюджет

1060,0

750,0

243,0

173,0

258,0

183,0

272,0

192,0

287,0

202,0

сільські бюджети

310,0

70,0

75,0

80,0

85,0

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, здійснює відділ освіти районної державної адміністрації.

Відділу культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, Бережанському  районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальному закладу «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», виконавчим комітетам сільських рад про виконання заходів Програми та проведену роботу інформувати відділ освіти районної державної адміністрації щороку до 05 грудня впродовж терміну дії Програми.

Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити подання звітності про виконання Програми відділу сім’ї та молоді обласної державної адміністрації щороку до 10 січня та 10 липня впродовж терміну дії Програми.