Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

« Здоров'я населення Бережанщини 2017 – 2021»

 

1. Паспорт Програми

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Верховної Ради України від 21 квітня 2016 року №1338-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров'я в Україні», Концепції Загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український вимір», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року №1164-р, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2017 року №287-од «Про проект комплексної програми «Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021» 

3

Розробник Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

4

Спів розробники Програми

комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

5

Відповідальний виконавець Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

6

Учасники Програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня, комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

7

Терміни реалізації програми

2017 - 2021 роки

 

1)

 

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

 

І-    2017-2019 роки                  

ІІ -   2020-2021 роки

 

8.

 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм

 

обласний   бюджет,   районні   та   міські бюджети, інші джерела

 

9.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів,   необхідних   для реалізації Програми, всього, в тому числі:

 

44153,3 тис. гривень

 

1)

 

кошти обласного бюджету

 

24150,0 тис. гривень

 

2)

 

районні, міські бюджети

 

18055,8 тис. гривень

 

3)

 

кошти не бюджетних джерел

 

1947,5 тис. гривень

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 

Необхідність прийняття Програми зумовлена незадовільною медико-демографічною ситуацією в районі, що характеризується низьким рівнем народжуваності (9,9 у 2010 році, 8,6 у 2016 році) та порівняно високою смертністю (16,3 у 2010 році, 15,2 в 2016 році), в т.ч. у працездатному віці, від'ємним показником природною приросту (6,6 у 2010 році, 7,2 у 2016 році) і демографічним старінням, зростання загального тягаря хвороб (відмічається ріст показника захворюваності туберкульозом - з 59,0 - у 2010 році до 77,8 - у 2016 році на 100 тисяч населення, ендокринних захворювань - з 3298,1 - у 2010 році до 5236,6 - у 2016 році на 100 тисяч населення, хвороб системи кровообігу - з 79541,4 - у 2010 році до 84573,0 - у 2016 році на 100 тисяч населення, гострим інфарктом міокарда з 72,7 - у 2010 році до 154,8 - у 2016 році на          100 тисяч населення, залишається високий рівень захворюваності на онкологічні захворювання ( у 2010 році – 318,8, у 2016 році – 293,3 на 100 тисяч населення), а також потребою оптимізації системи охорони здоров'я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.

Комплексна програма «Здоров'я населення Бережанщини 2017 – 2021» спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров'я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування медичної галузі, в т.ч. її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров'я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані хронічними неінфекційними захворюваннями.

Реалізація Програми дозволить створити реальні передумови і для покращення медико-демографічної ситуації в районі, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.

Затвердження Комплексної програми «Здоров’я населення Бережанщини 2017-2021» дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров’я з використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.

Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я враховане у складі видатків Міністерства охорони здоров'я України за бюджетною програмою за КГІКВК 2311410 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам", порядок та умови надання якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється Міністерством охорони здоров'я України, затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує, зокрема, такі параметри:

1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я;

3) коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності вартості надання медичної допомоги.

Кошти медичної субвенції не дозволяють забезпечити потребу на утримання медичних закладів, адже передбачені доведеними показниками бюджету видатки галузі «Охорона здоров’я» на заробітну плату в загальній структурі витрат складають 69%, на споживання енергоносіїв та комунальних послуг становлять 6,9% в загальній структурі видатків, на придбання продуктів харчування-2,1%, на придбання медикаментів-15%.

Незабезпеченість коштами галузі «Охорона здоров’я», передбачених доведеними показниками на 2017 рік, не дозволить покращити рівень надання висококваліфікованої поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги населенню району та впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики та лікування, тому є потреба у фінансуванні заходів даної програми за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Комплексної програми «Здоров'я населення Бережанщини 2017-2021» є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Вона здійснюється шляхом профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров'я середовища, формування відповідального ставлення громадян до свого здоров'я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров'я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані класами і нозологічними формами хвороб.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

У напрямку зміцнення репродуктивного здоров’я:

- покращення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечення соціально-економічного розвитку країни через створення умов безпечного материнства, удосконалення системи планування сім’ї, формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, впровадження нових перинатальних технологій, зниження перинатальної смертності, зниження рівнів захворюваності та смертності від раку шийки матки і молочної залози.

У напрямку зміцнення здоров'я дитячого населення:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у дітей, хворих на кардіоревматологічні хвороби, дитячий церебральний параліч, цукровий і нецукровий діабет, синдром Шерешевського-Тернера, адрено-генітальний синдром, патологію сечовидільної системи, та інших, які потребують спеціального лікування шляхом централізованої закупівлі медикаментів, ендопротезів для слухопротезування, та медикаментозна допомога дітям після трансплантації органів. Покращення якості життя хворих дітей, попередження їх інвалідизації та передчасної смертності.

У напрямку боротьби із захворюванням на туберкульоз:

- стабілізація епідеміологічної ситуації, поліпшення спеціалізованої комплексної профілактики та лікування туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, удосконалення лабораторної діагностики туберкульозної інфекції.

У напрямку профілактики вірусних гепатитів, лікування, догляду та підтримки хворих на вірусні гепатити В і С:

- стабілізація в районі епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності від вірусних гепатитів шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до профілактичних заходів, послуг з лікування та медикаментозного забезпечення.

У напрямку профілактики та лікування ендокринологічних хвороб:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на Аддісонову хворобу, нецукровий діабет шляхом замісної медикаментозної терапії, біологічний моніторинг патології щитовидної залози та забезпечення вагітних йодомарином.

У напрямку лікування хворих на хвороби крові і кровотворних органів, хронічні онкогематологічні злоякісні захворювання:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на хвороби крові шляхом медикаментозного їх забезпечення.

У напрямку профілактики імунодефіцитів та лікування хворих з імунодефіцитними порушеннями:

- покращення стану здоров'я і досягнення ремісії у хворих імунодефіцитами. Сприяння діяльності кабінетів щеплень з метою розширення доступу населення до послуг, пов'язаних з імунопрофілактикою.

У напрямку забезпечення хворих програмним гемодіалізом, перитонеальним діалізом, лікування отруєнь грибами:

- продовження життя і підтримання життєдіяльності хворих термінальними стадіями ниркової недостатності шляхом заміщення функції нирок гемо- і перитонеальним діалізом. Зниження летальності від отруєнь грибами.

У напрямку покращення стану здоров’я та реабілітації хворих на хвороби вуха, горла, носа:

- відновлення соціальної реабілітації та якості життя хворих і порушеннями та втратою слуху, хронічними захворюваннями додаткових пазух носа та зменшення їх інвалідизації.

У напрямку забезпечення сучасних методів лікування хворих з травмами і ортопедичними захворюваннями:

- забезпечення доступності хворих з ушкодженнями та хворобами опорно-рухового апарату до сучасних методів лікування та реабілітації, попередження їх інвалідизації та покращення якості життя.

У напрямку медичної допомоги хворим після трансплантації органів:

- покращення стану здоров’я та медикаментозна допомога хворим після трансплантації органів, попередження ускладнень, передчасної смертності та покращення якості їх життя.

У напрямку збереження стоматологічного здоров’я дитячого населення:

- запровадження сучасних профілактично-оздоровчих методик.

У напрямку паліативної допомоги:

- забезпечення доступності хворих з невиліковними хворобами до сучасних методів паліативної допомоги, покращення якості їх життя.

Термін дії Програми - 2017-2021 роки в два етапи: 1-й етап 2017-2019 роки, ІІ-й етап 2020-2021 роки.

Загальний обсяг фінансування програми становить 44153,3 тис. гривень. Фінансове забезпечення Програми передбачено здійснити за рахунок коштів обласного бюджету, районних та міських бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

Ресурсне забезпечення комплексної програми «Здоров’я населення Бережанщини 2017 - 2021»

                                                                                                        тис.грн.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

 

 

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І етап

ІІ етап

 

 

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

 

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

7469,3

9213,5

9429,0

9646,0

8395,5

44153,3

обласний бюджет

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

4150,0

24150,0

районні бюджети та бюджети міст обласного значення

2240,8

3764,0

4181,5

4081,5

3785,0

18055,8

кошти не бюджетних джерел

228,5

449,5

247,5

561,5

460,5

1947,5

 

На І етапі планується провести створення на базі Бережанської ЦРКЛ багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня медичної допомоги з перинатальним центром ІІ рівня медичної допомоги, забезпечити закупівлю сучасного обладнання для лікувально-профілактичних закладів району, на ІІ етапі - забезпечення хворих медикаментами та лікувальним харчуванням, розроблення та друк інформаційно-методичних матеріалів, санпросвіт робота серед населення.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Розроблення і прийняття Комплексної програми "Здоров'я населення Бережанщини 2017-2021" спрямоване на розв'язання проблем охорони здоров'я населення району і зумовлене переходом до програмно-цільового методу фінансування медичних програм у сфері охорони здоров'я з урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я "Здоров'я для всіх", рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, включаючи Талліннську хартію "Системи охорони здоров'я для здоров'я і добробуту", Європейську політику в охороні здоров'я "Здоров'я-2020".

Виконання Комплексної програми дасть змогу:

- збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки;

- стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань на 8-10 відсотків;

-   стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку на 10 відсотків;

-   знизити смертність немовлят на 5 відсотків;

-   знизити материнську смертність на 5 відсотків;

- досягти охоплення базовою вакцинацією дитяче населення до 90-95 відсотків;

-   зменшити рівень смертності від вживання алкоголю на 20 відсотків;

-   стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед підлітків 15-17 років на 20 відсотків;

-   знизити на 10 відсотків рівень первинного виходу на інвалідність населення працездатного віку шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;

-   знизити на 20 відсотків рівень госпіталізації;

-   зменшити запущеність захворювань на рак на 5%;

-   підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень 1-11 стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%;

-   довести відсоток проведення ОПО жіночого населення до 80%;

-   забезпечити підвищення рівня інформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;

-   зменшити частку онкологічних пацієнтів, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, нижче рівня 25%;

-   удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;

-  покращити ефективність роботи онкологічної служби:- верифікації діагнозу до 85%, охопити спецлікуванням до 75%;

-   покращити соціальну та трудову реабілітацію онкологічних пацієнтів;  

-   забезпечити надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

-   підвищити кваліфікацію медичних працівників району.

6. Напрями діяльності та заходи комплексної програми «Здоров’я населення Бережанщини 2017 – 2021»

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк викона-ння заходу

Виконав-ці

Джерела

фінан-сування

Орієнтовні обсяги фінансування(вартість) тис. грн., в т.ч. по роках

Очікуваний результат

І етап

ІІ етап

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Репродук-тивне здоров’я населення

1. Закупівля сучасного обладнання           для оснащення міжрайонного пери нагального центру   II   рівня   в складі     Бережанської госпітальної окружної лікарні   для   надання допомоги   жінкам   та новонародженим згідно   з   сучасними перинатальни-ми технологіями

2017 - 2021

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Бере-жанська

райдержадміністрація

 

 

 

 

Облас-ний бюджет

 

 

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1706,7

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1700,0

 

 

 

 

 

 

 

350,0

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1700,0

 

 

 

 

 

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

800,0

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

Ліжко-трансформер -70 тис.грн.-З = 210 тис.грн.

Апарат дихальний дитячий

неінвазивний 8ІРАР Infent Р1о\у (Саге-Ризіоп, УІА8У8 Іпс, U8А) - 1 шт. - 630.00 тис.грн. х2 = 1260 тис.грн.

Компресор медичний Агіdynе 3500Х.І (Агіdynе. U8А) 1 шт.

-   150,00 тис.грн. «2 = 300 тис.грн.

Монітор

поліфункціональний для новона-роджених з комплектами манжеток та датчиків

-   1 шт. - 55 тис.грн.

Відкрита

реанімаційна система

-    96 тис.грн. х2 = 192тис.грн.

- Шприцевий інфузійний насос — 10,2 тис. грн -5 = 51.0 тис.грн.

Монітор пацієнта 95 тис.грн. -3 = 285

тис.грн.

Фетальний монітор, для дослідження багатоплодової вагітності - 1 шт. 135 тис. грн.

Фетальний монітор, для дослідження одноплодової вагітності - 115 тис. грн. »1 = 115 тис.грн.

Електрокардіограф -1 шт. 20 тис. грн.

Пульсоксиметр 2 шт. 18,8 тис. грн. х2 = 376 тис. грн.

Світильник безтіньовий, пересувний 2 шт. 35 тис.грн. 2 = 70 тис.грн.

Ваги для новонароджених (електронні) 1 шт. -8,4 тис. грн. «1 = 8,4 тис.грн.

Центрифуга 1 шт. -4,2 тис. грн.

УЗД апарат експертного класу, для досліджень серця, внутрішніх органів в акушерстві, діагностики вроджених вад розвитку- 2300,00

тис. грн.

Апарат дихальний дитячий

неінвазивний SІРАР Infent (Саге-Flan, Fusion, УІАSУS Іпс. USA) - 1 шт. -630,00 тис.грн.

Столик маніпуляцій -5 тис. грн. *4 = 20.00 тис.грн.

УЗД апарат переносний, з конвексним та ендокавітальним датчиками (для акушерських

досліджень) -1 250,00 тис. грн.

Фототерапевтична лампа Natus Led Neo Blue нижнього типу опромінення (Natus Ine USA) - 1 шт. - 75 тис.грн.

Фототерапевтична лампа Natus Led Neo Blue верхнього типу опромінення (Natus Ine USA)- 1 шт. - 60 тис.грн.

Аспіратор електричний на стійці ( Baisis Aspirator Mediela AQ, Switzerland) 3 шт. -120 тис.грн.

Відсмоктувач хірургічний з електропри-водом - 3 шт. - 21 тис.грн.

Інкубатор-трансформер (закритий+відкритий ) з сервоконтролем 2 шт. - 760 тис.грн.

Столик з підігрівом для новонароджених 75 тис.грн. х 3 = 22.5 тис.грн.

Зниження показника перинатальної та материнської cмертності на 5 %

 

 

2. .Забезпече-ння          акушерських стаціонарів необхідними витратними         матеріалами (одноразовими вакуум- екстракторами для впровадження сучасних перинатальних технологій

2017-2021

Виконавчий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

15,0

 

 

 

 

 

-

15,0

 

 

 

 

 

-

 

 

15,0

 

 

 

 

 

-

15,0

 

 

 

 

 

-

15,0

 

 

 

 

 

-

 

Щорічна потреба в одноразових вакуум-екстрак горах складає 10 шг. Вартість 1 вакуум-екстрактора 1,5 грн.= 15.0 тис.грн.

Зниження показника перинатальної смертності на 10 %

 

 

3. Забезпечення акушерських відділень препаратами невідкладної допомоги (октаплекс,       пабал, метилергобре-він, окситоцин, проста гланди-ни, гекотон,     волютенз, волютан,   тетра-спан, геласпан, транексамова кислота,) для надання медичної     допомоги при кровотечах

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

50,0

 

 

 

 

 

48,0

50,0

 

 

 

 

 

48,0

 

 

50,0

 

 

 

 

 

48,0

50,0

 

 

 

 

 

48,0

50,0

 

 

 

 

 

48,0

 

Щорічна потреба в препаратах для надання медичної допомоги при кровотечах складає близько 68,0 тис. грн., а саме:

-  октаплекс - 13833 грн 1 фл. (2 флакони) сума 27,0тис. грн.

-Метилергобре-він - 50 грн. 1 амп. (20 амп.) сума 1,0 тис. грн.

-  пабал - 1000 грн 1 амп. (5 амп.) сума 5,0 тис. грн.

-  окситоцин - 2,5 грн. 1 амп. (10000 амп.)

сума 25,0 тис. грн.

-  транексамова кислота - 90 грн 1 амп. (20 амп.) сума тис. грн. 1.8

-простагландини -160 грн. 1 лоза (15 доз) сума 2,4 тис. грн.

- колоїдні препарати –

150 грн. 500 мл.

(30 флаконів) сума 4,5тис. грн.

- кристалоїди - 20 грн 400 мл(150 флаконів) сума 30 тис. грн.

Потреба на І та II рівні           надання допомоги - 50 %. Зниження показника перинатальної       та материнської смертності

 

 

4. Забезпечен-           ня закупівлі препаратів         для лікування дихальних розладів         ново народжених

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

100,0

 

 

 

 

 

 

 

53,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

53,0

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

53,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

53,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

53,0

 

Щорічна потреба в препаратах для лікування дихальних розладів

новонароджених (куросурф) складає 10 фл.      ( вартість 1 фл 15300 грн.)

Загальна сума на рік складає 153.0 тис. грн.

 

 

5. Забезпечення закупівлі анти резусного імуноглобу- ліну     для попередження гемолітичної хвороби ново народ-               жених

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5

Щорічна потреба в закупівлі антирезусного імуноглобуліну для попередження гемолітичної хвороби новонароджених складає 15 доз. Вартість 1 дози 700 грн (25х700 грн) = 17.5 тис.грн.

Зниження показника перинатальної смертності на 10%

 

 

6, Забезпечення закупівлі   препаратів для лікування важких форм анемії у вагітних

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

-

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

-

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

-

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

-

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Щорічна потреба в закупівлі препаратів для лікування важких форм анемії у вагітни> складає 13.5 тис. грн.. а саме

-  гіно-тардиферон - 1 упаковка 150 грн. «10 = 1,5 тис. грн.                      ціанокобаламін - 10 амп. 15 грн. -50 = 7,5 тис. грн.

-  фолієва кислота - 1 уп. 15 грн. -30= 4,5 тис. грн

Зниження показника перинатальної та материнської смертності на                  10%

 

 

7. Розроблення   та друк інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати, тощо)

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктив-ного здоров'я (листівки, буклети, плакати тощо) складає 5,0 тис. грн.

Зниження           показника

підліткових

вагітностей,

небажаних

вагітностей,

ІПСШ/ВІЛ

 

 

8. Забезпечення закупівлі контрацептивів для жінок з важкою екстрагеніталь-ною патологією.

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі

контрацептивів для жінок з важкою екстрагеніталь-ною патологією складає 30 тис.грн..а саме:

-  Ліндинет-30 1 упаковка 200 грн. •50 = 10 тис. грн.

-  ВМС - 1 шт. 400 грн. »50 = 20 тис. грн.

Зниження показника ма теринської смертності на 10%

 

 

щорічного проведення

інформаційно-просвітницьких компаній             для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання небажаній вагітності за допомогою видання друкованих матеріалів (памфлетів, брошур, листівок) та рекламних плакатів/видань

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

Щорічна     мінімальна потреба в коштах для друку   інформаційно -методичних матеріалів (памфлетів.     брошур, листівок, буклетів) для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання небажаній вагітності складає 8.0 тис. грн..

Зниження   показника

Перинатальної    

материнської

смертності, показник;

підліткових

вагітностей,

небажаних

вагітностей.

ІПСШ/ВІЛ

 

 

 

10, Забезпечення, розроблення та друк інформаційних матеріалів з питань профілактики онкогінекологіч-них захворювань жінок.

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку інформаційно-методичних матеріалів                 (     брошур, листівок, буклетів) з питань профілактики онкогінекологіч-них захворювань жінок. складає 2.0 тис. грн..

Зниження показника

онкогінекологіч-них захворювань.

 

 

11. Здійснення матеріально-технічного забезпечення

родопомічних закладів охорони здоров'я для впровадження скрінінгу     патології шийки             матки, спрямованого         на діагностику передракових станів

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі скелець та щіточок           складає 2.5 тис.грн.

Зниження показника

онкогінеколо-гічних

захворювань

 

 

12, Здійснення           матеріально-технічного       забез­печення             родо­помічних       закладів охорони здоров'я для про ведення вакцина ції жіночого   населення віком від 9 до 29 років проти           папілома-вірусної       інфекції, спрямованої на профілактику раку шийки матки.

2017-2021

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради, рай-держадмістрації, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

180,0

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0

220,0

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0

250,0

 

 

 

 

 

 

 

 

130,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

130,0

Вартість 1 дози вакцини (церварикс) складає 550 грн.

Потреба (3000 доз х 0.55 грн.) = 165-.0 грн.

Зниження показника раку шийки матки на 10%.

2

Здоров’я дітей

1. Забезпечення дітей, хворих онкологічними та

онкогематоло-гічними

захворюван-нями

лікуванням,

медикаментами та

лікувальним

харчуванням

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Впровадження
комплексної
підтримуючої терапії
буде           сприяти
досягненню   стійкої ремісії
та
видужанню, зниженню
показника дитячої
смертності на 20% у
2017-2021 р.р.

 

 

2. Забезпечення дітей, хворих гемофілією типу А або В або хворобою Віллебранда лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Впровадження
первинної
профілактики
концентратом     VIII
фактору                ( плазмовий.      
рекомбінант- ний         за
місцем   проживання
буде           сприяти
покращенню   якості
життя           хворих
дітей. зменшенню
інвалідизації на 70%у
2017-202І р.р.___

 

 

 

3. Забезпечення дітей.

хворих на

фенілкетонурію

лікуванням.

медикаментами та

лікувальним

харчуванням

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

70,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

75,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

85,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

85,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Лікувальне

харчування

білковими

гідролізатами,

дотримання     дієти

сприяє   досягненню

нормального

розумового

розвитку

і психо-емоційного

стану хворих дітей до

100% 2017-202 І рр.

 

 

 

4. Забезпечення дітей, хворих   на   цукровий діабет     лікуванням, медикаментами       та лікувальним харчуванням

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джере-а

115,0

 

 

 

 

 

-

115,0

 

 

 

 

 

-

130,0

 

 

 

 

 

-

140,0

 

 

 

 

 

-

150,0

 

 

 

 

 

-

Наближення до

фізіологічної секреції

інсуліну               та розширення   режиму харчування і життя пацієнта   до 100% у період 2017-2021 рр.

 

 

5. Забезпечення дітей,

хворих на

муковісцидоз

лікуванням.

медикаментами та

лікувальним

харчуванням

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

215,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

220,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

250,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

350,0

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Замісна

ферментотера-пія, забезпечення нормального фізичного   розвитку хворих            дітей, покращення     стану дитини   до 100% ( креон,     урсофальк. антибактеріальна терапія, дорназа М) 2017-2021рр.

 

 

6. Забезпечення дітей, хворих     ювенільним ревматоїдним артритом лікуванням, медикаментами       та лікувальним харчуванням

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

8,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

-

Максимально швидке досягнення   ремісії, щоб           запобігти незворотнім змінам у суглобах, внутрішніх органах,     уникнути відставання в рості, призначення біологічних препаратів     хуміра. актемра 2017р. па 60%; 2018р. на 65%: 2019р. на 70%: 2020р. на 75%: 2021р. на 85%.

 

 

7. Забезпечення дітей, хворих   на   дитячий церебральний параліч лікуванням. медикаментами       та лікувальним харчуванням.

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

10,0

 

 

 

 

 

-

10,0

 

 

 

 

 

-

11,0

 

 

 

 

 

-

11,0

 

 

 

 

 

-

12,0

 

 

 

 

 

-

Соціалізація   хворих дітей,       зменшення гіпертонусу   у   50% дітей з спастичними формами         2017-2021рр.

 

 

8. Забезпечення дітей, хворих на епілепсію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, ЦРКЛ

Районнний та міський бюджет-ти

 

Інші джере-

ла

12,0

 

 

 

 

 

-

12,0

 

 

 

 

 

-

14,0

 

 

 

 

 

-

14,0

 

 

 

 

 

-

16,0

 

 

 

 

 

-

Контроль епінападів хворих епілепсією у 70% 2017-2021рр.

 

 

 

9. Забезпечення дітей, хворих       первинним (вродженим) імунодефіцит-том лікуван-ням, медикаментами       та лікувальним харчуванням

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

20,0

 

 

 

 

 

-

25,0

 

 

 

 

 

-

30,0

 

 

 

 

 

-

60,0

 

 

 

 

 

-

60,0

 

 

 

 

 

-

Підвищення
імунітетута

адаптаційних можливостей організму, зниження показника     дитячої смертності, зниження інфекційного синдрому.

повноцінне навчання
в   школі.   Замісна
терапія   проводиться
імуноглобу-ліном
Біовен-моно.
2017р.- 80%
2018р.- 85%о
2019р.-85%
2020р. - 90%
2021р.- 90%.

 

 

10. Забезпечен-ня дітей хворих хронічним гепатитом В та С, лікуванням. медикаментами та лікувальним харчуванням.

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

50,0

 

 

 

 

 

-

50,0

 

 

 

 

 

-

50,0

 

 

 

 

 

-

Використання противірусної терапії та епатопротек-торів   з           очікуваним позитивним результатом           і покращенням   стану дитини   на   80%   у період   2017-2021рр. Збільшити   первинне обстеження, контроль   обстежень на фоні терапії.

 

 

 

дітей,             хворих

артеріальною

легеневою

гіпертензією

лікуванням,

медикаментами       та

лікувальним

харчуванням

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

 

108,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

115,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

115,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

130,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

140,0

 

 

 

 

 

 

 

-

Зменшення симптоматики, покращення     якості життя,     підвищення виживання, препарати сілденафіл і вентавіс (ілопрост) 2017р. на 59%; 2018р. на 65%; 2019р. на 70%; 2020р. на 79%: 2021р. на 80%.

 

 

12.Забезпечення

дітей, хворих

муко полі- сахаридозом

лікуванням.

медикаментами та

лікувальним

харчуванням

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

25,0

 

 

 

 

 

 

 

-

Досягнення ферментозамі- сною терапією компенсації загального   стану   і соціальної   адаптації хворих

мукополі- сахаридозом дітей на 100 % 2017-2021рр.

 

 

13.Забезпеченнядітей, хворих на тяжкі розлади   психіки   та поведінки   із спектру аутизму   лікуванням, медикаментами       та лікувальним харчуванням

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

 

 

Інші джерела

 

60,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

60,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

75,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

75,0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

80,0

 

 

 

 

 

 

 

-

Стимулювання психомоторного розвитку.     корекція важких поведінкових порушень, покращення адаптаційних можливостей

 

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

50,0

 

 

 

 

 

-

100,0

 

 

 

 

 

-

Покрашення   стану хворих   дітей   при застосуванні препаратів         для імуносупресії         і цитостатиків,       що сприяють невідторгненню пересадженої нирки, що       у       100% забезпечує функціонування сечовидільної системи   і зменшує і 11 ва- лідизацію хворих на   30%   у   2017-2021рр.

3.

Ендокри- нні захорюван-ня дорослого населення

 

1.Забезпечення

хворих на нецукровий
діабет уропресом   та
мінірином

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

20,8

 

 

 

 

 

-

25,0

 

 

 

 

 

-

30,2

 

 

 

 

 

-

35,0

 

 

 

 

 

-

40,0

 

 

 

 

 

-

Покращення якості
та тривалості життя хворих на

нецукровий діабет:

2017 р. на 10 %,

2018 р. на 15 %.

2019 р. на 25 %,

2020 р. на 30 %,

2021  р. на 40 %.

 

4.

Протидія захворюван-ню   на туберкульоз

1. Дотримання вимог інфекційного контролю               в лікувально-профілактичних закладах.

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

20,0

 

 

 

 

 

-

20,0

 

 

 

 

 

-

20,0

 

 

 

 

 

-

25,0

 

 

 

 

 

-

25,0

 

 

 

 

 

-

Зниження

захворюваності     на

туберкульоз

медичних

працівників       ЛІ ІЗ загальної мережі:

2017р. - на 20 %.

2018р. - на 28 %,

2019р. - на 35 %,

2020р. - на 43 %,

2021р. - на 48 %.

 

 

2, Виявлення хворих шляхом   проведення туберкулінодіагностики серед контактних осіб     і     осіб.     які належать   до     груп ризику,         стосовно захворювання         на туберкульоз та   ВІЛ-інфікованих

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

1,0

 

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

 

-

1,5

 

 

 

 

 

-

1,5

 

 

 

 

 

-

1,5

 

 

 

 

 

-

Покращення виявлення хворих на туберкульоз серед

контактних осіб та осіб з груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфікованих:

2017 р. - на 5 %,

2018 р. - на 6%.

2019 р. - на 7 %,

2020 р - на 8 %.

2021  р. - на 9%.

 

 

3. Раннє   виявлення туберкульозної інфекції     у     дітей шляхом       щорічного проведення туберкул інодіагностики

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

30,0

 

 

 

 

 

-

35,0

 

 

 

 

 

-

35,0

 

 

 

 

 

-

40,0

 

 

 

 

 

-

45,0

 

 

 

 

 

-

Покращення виявлення дітей та підлітків з "віражем" тубпроби:

2017 р.-на 30%,

2018 р.-на 40%,

2019 р.-на 55%,

2020 р. - на 70 %,

2021р. - на 90%.

 

 

комплексної

діагностики

туберкульозу

бактеріоскопіч-ним

обстеженням

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

1,0

 

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

 

-

1,

 

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

 

-

Збільшення кількості обстежених           3 позитивним результатом на МБТ в лабораторіях ЛПЗ:

2017 р.-до 5%,

2018 р.-до 7%.

2019 р. - до 8 %,

2020 р. - до 9 %,

2021р - до 10%

 

 

комплексної

діагностики

туберкульозу шляхом

рентгенологічного обстеження

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

5,0

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

-

7,0

 

 

 

 

 

-

7,0

 

 

 

 

 

-

8,0

 

 

 

 

 

-

Збільшення охоплення населення ФГ оглядами:

2017р. - на 20 %,

2018р. - на 28 %,

2019р. - на 35 %.

2020р. - на 43 %.

2021р. - на 50%.

 

 

6.Удосконалення системи інформування населення з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради,

Район-ний та міський бюджет-ти

Інші джерела

1,0

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

-

1,5

 

 

 

 

-

Підвищення поінформованості населення з питань туберкульозу, раннє виявлення захворювання:

2017р.-на 15%о,

2018р. - на 25 %.

2019р.-на 30%,

2020р. - на 35 %,

2021р. - на 40 %.

 

5

Трансплан-тологія

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, КЗ «Бережанський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

--

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

160,0

 

 

 

 

 

-

180,0

 

 

 

 

 

-

200,0

 

 

 

 

 

-

Збільшення тривалості       життя пацієнтів               з трансплантованими органами:

2017 р. - на 5 %,

2018р. - на 10 %.

2019р. - на 15 %.

2020р. - на 18 %.

2021р. - на 23 %.

6

Закупівля високо – вартісного медичного обладнання

І.Закупівля

високовартіс-ного обладнання       та виробів медичного

призначення для

лікувально-профілактичних закладів області

(Бережансь-кої багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня медичної допомоги)

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, ЦРКЛ

Облас-ний бюджет

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

5000,0

 

 

55,0

 

 

 

 

 

-

5000,0

 

 

555,0

 

 

 

 

 

-

5000,0

 

 

555,0

 

 

 

 

 

-

5000,0

 

 

555,0

 

 

 

 

 

-

4150,0

 

 

525,0

 

 

 

 

 

-

Магнітно-

резонансний

томограф 1х20000.0

тис.грн.

Комп'ютерний

томограф             1х12 000,0

тис. грн.

Цифровий

рентгенівський

апарат

(стаціонарпий-перен осний) 1х 2 400.0 тис.грн.

Мамографічний

комплекс 1х               1 800.0

тис.грн.

Цифровий

флюорографічний

аппарат                  11х1 300.0

тис.грн.

Ультразвуковий

діагностичний

аппарат

(стаціонарний і переносний) 1х 1 200,0 тис.грн.

Апарат штучної вентиляції легень економічного класу (дорослі+дитячі) 1 х 700,0 тис.грн.= 700.0 тис.грн.           Апарат штучної вентиляції легень вищого класу (дорослі+дитячі) 2х1 400,0 тис.грн.= 2800.0 тис.грн. Коагулятор 2х50,0 = 100.0 тис.грн.

Лапароскопічна стійка 1 х2 400.0 = 2400.0 тис.грн.

Фетальний монітор 1х50,0 = 50.0 тис.грн. Ортопедичний набір 1х700,0 = 700.0 тис.грн.

Операційний стіл 2х247.0 = 5940.0 тис.грн.

Лампа операційна 2х150.0=300.0 тис.грн.

Фіброгастро 2х375.0 = 750,0 тис.грн. Колоноскач 1х350.0= 350.0 тис.грн.

Бронхоскоп 1х450.0=450.0 тис.грн.

Гемолітичний аналізатор 1х180.0=180,0 тис.грн.

Дефібрилятор 2х250.0 = 500.0 тис. грн..

Покращення лікувально-діагностичного процесу в районі

 

7

Покращення життя людей з хронічними

вірусними гепатитами

 

1. Санпросвіт робота серед населення про шляхи зараження

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет міської ради міста обласного значення

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

1,0

-

 

 

 

 

 

1,0

-

 

 

 

 

 

1,0

-

 

 

 

 

 

1,0

-

 

 

 

 

 

1,0

Зросте обізнаність населення про шляхи зараження           вірусними

гепатитами В і С:

2017 р. - на 60 %,

2018 р. - на 70 %,

2019 р. - на 85 %,

2020 р. - на 90 %,

2021  р.- на 100%.

 

 

 

2. Забезпечення

вільного доступу
населення          до

тестування         та

консультацій

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет міської ради міста обласного значення

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

 

Не потре-бує

коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раннє виявлен-ня та облік
хворих,

інфікованих вірусом гепатитів:

2017 р. - на 10 %,

2018 р. - на 15 %,

2019 р. - на 20 %,

2020 р. - на 35 %,

2021  р. - на 45%.

 

 

 

3. Організація

навчання       з питань безпечного способу життя людей, хворих на вірусні гепатити

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет міської ради міста обласного значення

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

Не потре-бує

коштів

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

Зменшення

захворюваності на гепатити,що

передаються гемо контакт-ним шляхом:

2017 р. - на 15 %.

2018 р. - на 20 %.

2019 р. - на 25 %,

2020 р. - на 30 %.

2021  р. - на 40 %.

 

 

 

4. Створення єдиної
системи обліку хворих
на вірусні гепатити та
єдиної системи

профілактики цього захворювання

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет міської ради міста обласного значення

Район-ний та міський бюджет-ти

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

7,0

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

Покращення
диспансерного
нагляду за хворими на
вірусні гепатити В і С
та своєчасне

призначення противірусного лікування:

2017 р. - на 10 %

2018 р.- на 15%

2019 р. – на 25%

2020 р.- на 30%

2021 р. – на 40%

 

 

5. Забезпечення

лікування та      та

профілактики хронічних     вірусних гепатитів

 

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет міської ради міста обласного значення

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

Покращення якості життя
хворих,

продовження їх

працездатного віку та зниження інвалідизації:

2017 р. -на 10 %.

2018 р. -на 15 %,

2019 р. - на 25 %.

2020 р. - на 30 %.

2021  р. - на 40%.

8

Профілакти-ка

та лікування серцево

судинних та судинно-мозкових захворю-         вань

 

1. Висвітлювати

у теле-

радіопередачах

присвячених питанням охорони здоров'я, матеріали, пов'язані з розв'язанням проблеми запобігання захворюванням системи кровообігу

 

2017-2021

 

Рай-держадмістрація виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

1.0

 

 

 

 

 

-

1.0

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

 

-

1,0

 

 

 

 

 

-

Зростання
інформованості
населення щодо

питань запобігання захворюванням системи кровообігу та популяризації здорового способу життя:

2017 р. - на 60 %,

2018 р. - на 70 %,

2019 р. - на 85 %,

2020 р. - на 90 %,

2021  р.-на 100 %

 

 

2. Придбання  

кардіовертерів                                 2021

дефібриляторів

 

2017-2021

 

Рай-держадмістрація виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

250,0

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

250,0

 

 

 

 

 

-

Дотримання стандартів лікувально-діагностичного процесу.     зниження рівня       смертності порушень   ритму та провідності:

2017р. - на 2 %.

2018р. - на 4 %.

2019р. - на 6 %.

2020р. - на 8 %.

2021р. - на 9%.

 

 

 

3. Забезпечення

закладів охорони здоров'я

фібринолітич-ними
агентами для надання
невідкладної допомоги
при гострих

коронарних синдромах           та тромбо-емболіях легеневої артерії, ішемічних інсульта

2017-2021

 

Рай-держадмістрація виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

15,0

 

 

 

 

 

-

15,0

 

 

 

 

 

-

25,0

 

 

 

 

 

-

25,0

 

 

 

 

 

-

30,0

 

 

 

 

 

-

Дотримання стандартів лікувально-діагностичного процесу,     зниження рівня       смертності населення:

2017р. - на 2 %.

2018р.-на 4%,

2019р. - на 6 %,

2020р. - на 8 %,

2021р. - на 9%.

 

 

 

.4. Придбання систем холтерівського монітору ваш і я артеріального тиску та електрокардіо-грами

2017-2021

 

Рай-держадмістрація, ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

80,0

 

 

 

 

 

-

80,0

 

 

 

 

 

-

Підвищення рівня
обстеження хворих
та верифікації

діагнозів:

2017 р. - на 10 %,

2018 р. - на 18 %,

2019 р. - на 25 %,

2020 р. - на 30 %,

2021 р. - на 35 %.

 

 

 

5. Придбання

велоергометрів

 

2017-2021

 

Виконав чий комітет Бережан ської міської ради

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

50,0

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

50,0

 

 

 

 

 

-

Підвищення рівня
обстеження   хворих
на верифікації

діагнозів:

2017 р. - на 10 %,

2022 р. - на 18 %,

2023 р. - на 25 %,

2024 р. - на 30 %,

2025 р. - на 35 %.

 

9

Онкологія

1. Формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, 3 метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування

2017-2021

Головні лікарі Бережа-нської ЦРКЛ, КЗ «Бережа-нський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

Збільшення кількості злоякісних новоутворень І—XІ стадії в                           2017-50%.                 2018-51%).                     2019-52%),                  2020- 53%,             2021 -54%

 

 

2. Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров'я, що надають первини) медико-санітарн) допомогу

шляхом створення
систематизова-ного
проходження профі-
лактичних медичних
оглядів населення та
диспансерного
спостереження за хворими
з перед- пухлинними
захворюван-нями із
створенням
комп4ютеризо-ваної
бази населення з відмітками          про дату
проходження тих чи інших
обстежень, які
регламентовані
наказами МОЗ
України.

2017-2021

Головні лікарі Бережа-нської ЦРКЛ, КЗ «Бережа-нський центр ПМСД»

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

Створення локальних

комп'ютеризованих

баз.

Збільшення відсотку проведення ОІІО населення до 80%

 

 

3. Запроваджен-ня якості профілактичних оглядів та

скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів, в тому числі із повним залученням в роботі чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, з метою ранньої о виявлення передих X пінних захворювань і зло які­сних ново) гворень, зокрема раку шийки матки, прямої кишки, шлунка. МОЛОЧНОЇ залози та інших

локалпащи; шляхом до оснащення або переоснащення необхідною апаратурою відповідно до табелів

матеріально-технічної бази

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, КЗ «Бережанський центр ПМСД», ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

5,0

 

 

 

 

 

-

5,0

 

 

 

 

 

-

10.0

 

 

 

 

 

-

15.0

 

 

 

 

 

-

20.0

 

 

 

 

 

-

Забезпечення цитологічних лабораторіїй. чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, рентген-кабінетів, ендоскопічних кабінетів, кабінетів УЗД необхідним діагностичним обладнанням     та створенням комп'ютерної електронної бази даних

 

 

4. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до роз'яснювальної роботи з населенням, направленої на підвищення рівня знань та мотивації в питаннях профілактики, раннього виявлення та можливостей ефективного лікування онкологічних захворювань, зміну ставлення до власного здоров'я та способу життя з метою попередження та раннього виявлення онкологічних захворювань

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, КЗ «Бережанський центр ПМСД», ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

Покращення

інформованості та

підвищення

онкологічної

настороги населення.

збільшення

виявлення ранніх

форм раку та

оздоровлення

передракової

патології

 

 

 

5. Сприяння запровадженню тематичних публікацій і матеріалів у періодичних друкованих виданнях району з питань профілактики, раннього виявлення та можливостей ефективного лікування онкологічних захворювань, зміну ставлення до власного здоров'я та способу життя з метою попередження та раннього виявлення онкологічних захворювань

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, КЗ «Бережанський центр ПМСД», ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

Покращення інформованості та підвищення онкологічної настороже-          ності в населення.

Збільшення виявлення ранніх форм раку та оздоровлення передракової патології

 

 

6.Підвищити доступність онкологічних пацієнтів та членів їх сімей до психологічної підтримки шляхом співпраці з громадськими організаціями, психологами – волонтерами.

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, КЗ «Бережанський центр ПМСД», ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

Покращення соціальної та трудової реабілітації онкологічних хворих

 

 

7. Забезпечення участі фахівців у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах

2017-2021

Рай-держадмістрація, виконав чий комітет Бережан ської міської ради,, КЗ «Бережанський центр ПМСД», ЦРКЛ

Район-ний та міський бюджети

 

 

Інші джерела

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

Підвищення кваліфікації з онкології медичних працівників району та лікарів онкологічного профілю