Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Бережанського району

на 2017-2020 роки

 

1.Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

відділ освіти районної державної

адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3

Розробник Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

4

Співрозробник Програми

районний методичний кабінет Бережанської районної ради

5

Відповідальний виконавець Програми

відділ освіти районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

відділ освіти районної державної адміністрації, районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою), загальноосвітні навчальні заклади Бережанського району

7

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет, місцеві бюджети

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

33500 гривень

1)

коштів районного бюджету

33500 гривень

2)

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

    Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання виховати громадянина-патріота нової формації - ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси.

    Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення полягають у переорієнтації учнівської та студентської молоді, педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

   Серед сучасних гуманістичних тенденцій функціонування системи освіти можна виділити головну – орієнтацію на духовний розвиток особистості людини, ствердження первинності духовних і моральних цінностей.

   Ініціативна група “Першого грудня” - об’єднання моральних і духовних авторитетів нації 8 грудня 2012 року представила Українську Хартію вільної людини - систему цінностей, які пропонуються авторами для ідентифікації сучасного українця в сучасному світі.

   Автори Хартії пропонують 10 орієнтирів (цінностей) - напрямів праці та три принципи, за якими слід працювати кожному українцеві, щоб жити як “вільна людина у вільній країні”.

   Основні тези Хартії: окреслено 10 духовних і моральних цінностей, які, на думку авторів, є визначальними для українського громадянина в сучасних умовах розвитку; названо три фундаментальні принципи (засади) застосування морально-етичних цінностей у власному житті.

   Алгоритм системного застосування Хартії спирається на проведення 10 виховних заходів у розрізі кожної з цінностей щороку протягом 10 років навчання в школі.

   Назріла потреба розширити масштаби вивчення та застосування Української Хартії вільної людини для розробки методології викладання світоглядної системи цінностей майбутнього українця і мережі фахівців, які її будуть застосовувати на практиці. Ця система значно підсилить ефективність впровадження Концепції Нової української школи, де пріоритетним напрямком є формування ціннісних ставлень і суджень, які служать базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

   Для реалізації заходів, передбачених Програмою, необхідні кошти районного, місцевих бюджетів, а також інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблем.

 

3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення методології застосування в навчальних закладах Бережанського району системи духовних та моральних цінностей, закладених в Українській Хартії вільної людини, для формування майбутньої особистості (далі - система цінностей Української Хартії) та об’єднання в мережу фахівців, які будуть впроваджувати цю систему цінностей.

  Мета Програми відповідає пріоритетам розвитку району та Стратегії розвитку Бережанського району на період до 2020 року.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

   Розв’язання проблеми можливе шляхом реалізації районної програми впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Бережанського району на 2017-2020 роки як системи духовних та моральних цінностей.

   Фінансове забезпечення Програми передбачено здійснювати шляхом затвердження відповідних бюджетних призначень у межах наявного фінансового ресурсу районного бюджету на відповідний бюджетний період.

   Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щороку з урахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

   Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №380/2015, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, запропонована Програма та розв’язання її проблем будуть упроваджені шляхом реалізації комплексу заходів відповідно до ресурсного забезпечення, підсилення духовно-моральної і громадянсько-патріотичної складових виховання дітей та молоді району при залученні педагогічних працівників, батьків.

  Зазначена Програма реалізовуватиметься протягом 2017-2020 років.

Програма не поділяється на етапи, оскільки заходи програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від одного.

Видатки, пов’язані з реалізацією завдань, потребують уваги та підтримки за рахунок коштів районного бюджету.

 

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2017рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

4000

9050

10000

10450

33500

районний бюджет

4000

9050

10000

10450

33500

кошти інших джерел

-

-

-

-

-

 

5. Перелік завдань та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1) проведення просвітницьких заходів популяризації Української Хартії вільної людини в громадах краю та через засоби масової інформації, зокрема 10 заходів (засідань круглих столів, диспутів, тренінгів тощо) із залученням 400 учасників та 8 заходів (засідань круглих столів, диспутів, тренінгів тощо) із залученням 300 учасників;

2) визначення освітніх закладів району для апробації в навчальний процес застосування системи цінностей Української Хартії: апробація системи духовних і моральних цінностей Української Хартії вільної людини в 4-х загальноосвітніх навчальних закладах.

3) створення та популяризація художніх експозицій “Ікони Богородиці”: демонстрація в загальноосвітніх навчальних закладах експозицій “Ікони Богородиці як намолені обереги громад Тернопілля” та “Чудотворні ікони України” на тему: “Богородиця боронить тернопільські громади та громади України” з метою розвитку духовності і християнської культури;

4) використання напрацьованого в 2013-2015 роках досвіду застосування Хартії у виховному процесі для впровадження його в окремих загальноосвітніх навчальних закладах району, використання портфоліо та зразків уроків      2013-2015 років;

5) популяризація у соціальних мережах навчально-виховних заходів;

6) проведення інтелектуальних випробувань щодо розкриття духовних і моральних цінностей у розвитку особистості на прикладах видатних українців чи знакових явищ у нашій історії;

7) проведення щорічного конкурсу на кращий навчальний захід, застосовуючи Українську Хартію вільної людини;

8) проведення щорічної олімпіади “Особистість: духовні та моральні цінності” в обраних навчальних закладах: організація заходів із врученням премій-нагород переможцям;

9) організація діяльності клубів друзів Хартії у районі, метою яких є розвиток і розповсюдження засад Хартії у життя громадян через власний приклад;

10) створення та підтримка діяльності учнівських волонтерських груп реалізації цінностей Хартії: проведення 2 волонтерських заходів щороку (усього - 6 заходів);

11) створення місцевих осередків вчителів, які застосовують систему формування духовних та моральних цінностей, закладених в Українській Хартії на Тернопільщині: формування осередків викладання Хартії у загальноосвітніх навчальних закладах Бережанського району;

12) формування групи педагогів (виховників) для подальшої роботи над методиками викладання системи цінностей Української Хартії у навчальних закладах району;

13) проведення моніторингу з метою оцінювання ефективності впровадження заходів Програми на 2017-2020 роки та коригування застосованих методик: створення алгоритму моніторингу та показників оцінки ефективності організації та проведення навчально-виховних заходів.

Виконання Програми дасть змогу:

1) усвідомити учнями через призму Української Хартії вільної людини первинність моралі та людської гідності при користуванні сучасними знаннями і законами;

2) створити методологію системного формування духовно-моральних знань для реалізації молодої людини як успішної особистості в сучасному світі, спираючись на Українську Хартію вільної людини;

3) сформувати групу педагогічних працівників, які у професійній діяльності застосовуватимуть систему формування духовних та моральних цінностей Української Хартії вільної людини;

4) розвивати такі риси характеру як оптимізм, енергійність, соціальний інтелект, вдячність, витримка, самоконтроль і допитливість тощо - на основі духовних цінностей, сучасне розуміння яких закладено в Хартії;

5) змінити пріоритетність в частини майбутніх громадян, а саме: утвердження переваги духовності, гідності, поваги до співгромадян та власної відповідальності за спільні дії на противагу споживацькому ставленню до оточуючого світу;

6)відновити у громадян району через освітні заклади правову та духовну культуру відповідальної особистості.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Бережанського району на 2017-2020 р.

 

з/

п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк

вико нання

захо

ду

Виконавці та співвиконавці

Джерела

фінансу­

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Науково-просвітницька

діяльність

реалізації

Програми

1.Проведення науково- практичних конфе-
ренцій про роль духовних і моральних цінностей у розвитку суспільства в кон-тексті Хартії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

районний

бюджет

-

500

500

500

утвердження в українця–громадянина духовних і моральних

цінностей у контексті основних засад Української Хартії вільної людини; наукове обґрунтування важливості фор-мування духовних і моральних цінностей; дослідження духовних здобутків відомих постатей області і району

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2.Проведення просвітницьких заходів у навчальних закладах, району з метою популяризації Української Хартії вільної людини

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний методичний кабінет Бережанської районної ради

районний

бюджет

кошти

місцевих

бюджетів

-

1200

1300

1400

результативні показники: реалізація 10 просвітницьких заходів (круглих столів, диспутів, тренінгів тощо) із залученням 400 учасників

 

 

3.Проведення просвітницьких заходів у загальноосвітніх навчальних закладах району з метою попу-ляризації Української Хартії вільної людини із залученням запро-шених моральних авторитетів нації, письменників, громадських діячів

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

коштів не потребує

-

-

-

-

утвердження в суспільстві духовних і моральних цінностей у контексті основних засад Української Хартії вільної людини як основи ідентич-ності.

Результативні показники: реалізація прос-вітницьких заходів (круглих столів, диспутів, тренінгів, тощо)

2.

Дидактично-

методичне

забезпечення

реалізації

Програми

1. Здійснення апробації різних форм навчально-виховних заходів вивчення застосу-вання Української Хартії вільної людини у загальноосвітніх навчальних закладах району

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

коштів не потребує

-

-

-

-

реалізація в навчальних закладах району системи цінностей Української Хартії вільної людини

 

 

2.Створення осередків

у загальноосвітніх

навчальних закладах району популяризації Української Хартії вільної людини

на Бережанщині

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

районний

бюджет

300

700

800

900

підвищення ефективності вивчення системи духовних і моральних цінностей; утвердження бажань у громадян, які будуть жити за Хартією і розповсюджувати систему духовних і моральних цінностей в суспільстві.

Результативні показники: формування 1 осередку викладання Хартії (витрати на організаційні і представницькі заходи)

 

 

3. Проведення моніторингу оцінки ефек-тивності навчально-виховних заходів з популяризації Української Хартії вільної людини у навчальних закладах

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради , районні громадські організації (за згодою)

районний

бюджет

-

200

300

400

результативні показники: створення алго-ритму моніторингу та показників оцінки ефективності навчально-виховних заходів; щорічне проведення моніторингу та написання письмового звіту

3.

Інтерактивний інструмента­рій вивчення змісту Хартії

Створення та супровід системи комунікацій (сайту, фейсбук сторінки) громадян, зорієн-тованих на Укра-їнську Хартію вільної людини як основу власних цінностей

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет, районні громадські організації (за згодою)

районний

бюджет

400

300

300

300

використання інтерактивного інструментарію для практичного використання змісту Хартії

Результативні показ-ники: діючий сайт і фейсбук сторінка для комунікацій

4.

Популяризація цінностей Хартії через співпрацю та волонтерство

1. Створення клубу друзів Української Хартії вільної людини (батьки, доброчинці, волонтери)

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

кошти, передба­чені в розділі II пункт 2

-

-

-

-

залучення батьків, громадськості, учнівського самоврядування, громадських орга-нізацій до волонтерської діяльності з популяризації духовно-моральних ціннос-тей Хартії.

Результативні

показники: активно діючі клуби друзів Хартії в загально-освітніх навчальних закладах району

 

 

2.Використання цінностей Української Хартії вільної людини в організації учнів-ського та родинного волонтерства на базі волонтерських загонів учнівського самоврядування

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

коштів не потребує

-

-

-

-

результативні показники: проведення 2 волонтерських заходів щороку(усього – 6 за-ходів)

 

 

3.Організація переїзних експозицій, відкритих уроків атракції Хартії з метою популяризації цінностей Української Хартії вільної людини в школі

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

районний

бюджет

300

350

400

450

використання візуалізації та духовного спадку Церкви для вивчення цінностей.

Результативні показники: проведення 3-х навчально-виховних заходів у загально-освітніх навчальних закладах

 

 

4. Популяризація цінностей Української Хартії вільної людини через роботу учнівського самоврядування

2017­

2020 роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

коштів не потребує

-

-

-

-

утвердження серед молоді як основи ідентичності духовних і моральних цінностей у контексті основних засад Української Хартії вільної людини

 

 

5. Популяризація цінностей Української Хартії вільної людини через громадську

організацію “Пласт»

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

коштів не потребує

-

-

-

-

утвердження серед молоді як основи ідентичності духовних і моральних цінностей у контексті основних засад Української Хартії вільної людини.

Результативні показники: проведення за-ходів разом з молодіжними громадськими організаціями

5.

Практичне

впровадження

системи цінностей Української Хартії

1.Використання педагогічними працівниками у навчально-виховному процесі напрацювань 2013-2015 років — зразків навчально-виховних заходів з популяризації Української Хартії вільної людини

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації, районний методичний кабінет Бережанської районної ради.

коштів не потребує

-

-

-

-

виховання духовно зрілої особистості. Результативні показники: використання портфоліо та зразків конспектів уроків 2013-2015 років

 

 

2.Проведення інтелектуальних випробувань щодо цінностей Укра-їнської Хартії вільної людини для учнівської молоді та педагогічних працівників

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

районний

бюджет

300

400

500

600

підвищення ефективності і привабливості вивчення системи духовних і моральних цінностей.

Результативні показники: реалізація 3-х заходів із врученням премій-нагород для переможців

 

 

3. Проведення нав-чально-виховних заходів у музеях та загальноосвітніх навчальних закладах з попу-ляризації Української Хартії вільної людини

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

районний

бюджет

500

600

600

600

підвищення ефективності і привабливості вивчення системи духовних і моральних цінностей.

Результативні показники: підготовка, про-ведення і запис на відео 3 зразкових навчально-виховних заходів

6

Видавнича діяльність, популяризація досвіду впровадження Хартії через засоби масової інформації

1.Популяризація вивчення духовних та моральних цінностей через засоби масової інформації:

-        сюжети популяризації Хартії; -      прог-рами застосування Хартії

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

районний

бюджет

1000

2500

3000

3000

доведення до свідомості громадян цін-ностей Української Хартії вільної людини.

Результативні показники: підготовка
5 медіа-матеріалів

 

 

2. Створення проекту популяризації Української Хартії вільної людини з метою проведення зустрічей з учнями та педпрацівниками району, місцевою передовою інтелігенцією, зорієнтованою на Хартію

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

районний

бюджет

1000

2000

2000

2000

утвердження в суспільстві, як основи ідентичності, духовних і моральних цін-ностей у контексті основних засад Української Хартії вільної людини.

Результативні показники: витрати на оренду приміщень, обладнання, канцелярські товари, відря-дження тощо

 

 

3.Створення та популяризація художніх експозицій “Ікони Богородиці як намоле-ні обереги громад Тернопілля” та “Чудотворні ікони Тернопілля” на тему “Богородиця боронить терно-пільські громади та громади України”

2017­

2020

роки

відділ освіти районної державної адміністрації,

районний методичний кабінет Бережанської районної ради, районні громадські організації (за згодою)

Районний бюджет

200

300

300

300

забезпечення розвитку духовності і християнської культури; використання духовного спадку Церкви.

Результативні показники: проведення за-ходів щодо популяризації художніх експо-зицій

Всього:

 

 

 

 

4000

9050

10000

10450

 

 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Головним розпорядником коштів районного бюджету на виконання Програми визначити відділ освіти районної державної адміністрації.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ освіти районної державної адміністрації.

Виконавці інформують про хід і результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації відділу освіти районної державної адміністрації ї щороку до 05 січня впродовж терміну дії Програми.

Узагальнену інформацію про хід виконання Програми відділ освіти районної державної адміністрації щороку до 10 січня упродовж 2017-2021 років подає управлінню освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.