Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

розвитку лісового господарства Бережанщини на 2017-2021 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

статті 13, 16, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та стаття
31 Лісового кодексу України, розпорядження голови обласної державної адміністрації від
16 лютого 2017 року      № 72-од «Про проект програми розвитку лісового господарства Тернопільщини на період на
2017-2021 роки»

3.

Розробник Програми

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережани- райагроліс»

5.

Відповідальні виконавці Програми

ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережани- райагроліс»

6.

Учасники Програми

ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережани- райагроліс», філія «Бережанський райавтодор», Бережанське міжрайонне управління водного господарства

7.

Термін реалізації Програми

2017 – 2021 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

(для довгострокових програм)

1 етап 2017-2018 роки

2 етап - 2019-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

обласний бюджет, районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

140,63 млн. грн.

9.1.

- обласного бюджету

2,5 млн. грн.

9.2

- районний бюджет

1,35 млн.грн.

9.3

коштів інших джерел

136,78 млн. грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програми

Програма розвитку лісового господарства Бережанщини на 2017-2021 роки (далі - Програма) спрямована на усунення дисбалансів у лісовому господарстві між нормами залісненості території району та її реальним станом, враховуючи потреби у ґрунтозахисній, водорегуляторній, лісогосподарській, оздоровчо-естетичній та екостабілізаційній функціях лісів, а також подолання основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації, в тому числі ерозії ґрунтів, виснаження річок, збереження та відтворення біорізноманіття рослинного і тваринного світу з врахуванням інвазивних видів (вселенців) та регулювання динаміки їх популяцій.

Бережанський район відноситься до малолісистих районів Тернопільщини. Площа земель лісогосподарського призначення району станом на 01 січня 2017 року становила 22,6 тис. га.

Ліси на території району розташовані нерівномірно. Лісові масиви розташовані, в основному, на плато та схилах Бережанського горбогір‘я, та у долинах річок.

Ліси Бережанщини виконують переважно захисні, водорегулюючі, рекреаційно - оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення. Площа лісів, які мають експлуатаційне значення, становить 15,3 тис.га, ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення –1,6 тис. га; рекреаційно-оздоровчі ліси – 1,5 тис. га; захисні ліси – 3,5 тис. га.

В лісовому фонді району переважають насадження твердолистяних порід   (дуба   звичайного, бука лісового, ясена звичайного та інших) – 74,9% вкритої   лісом   площі.   Частка   хвойних   деревостанів   становить 13,5%, а м’яколистяних – 11,6 %.

Підвищення продуктивності лісових насаджень району можливе за рахунок скорочення площ похідних деревостанів, які не відповідають типам умов місцезростання, низькоповнотних і розладнаних насаджень, створення лісових культур плантаційного типу, із аборигенних і інтродукованих швидкорослих деревних порід.

Ліси позитивно впливають на клімат, екологічну ситуацію навколишніх територій. Науковими дослідженнями доведено, що під наметом лісу забрудненість повітря у сотні разів менша, ніж у місті (до 500 разів). Один гектар лісу у віці стиглості (80 і більше років) за рік може поглинути близько
1 тонни шкідливих викидів, очистити 18 млн. куб. м повітря. Один гектар хвойного лісу відфільтровує 30-35 тонн пилу в рік, листяного відповідно –
50-70 тонн.

За оцінками науковців найбільше кисню виділяють середньовікові насадження (вік – 40-70 років) - від 5 до 10 тонн на один гектар залежно від породи.

Ліси депонуючи (поглинаючи) вуглекислий газ, здатні пом’якшувати прояв «парникового ефекту». Один гектар лісу залежно від порід поглинає в середньому 8-10 кг вуглецю на годину. Ліси також позитивно впливають на стан ґрунтів, збагачуючи їх органічними речовинами, гумусом.

Найбільшу гідромеліоративну роль у затриманні поверхневого стоку відіграють насадження, розміщені на схилах.

Таким чином, ліси укріплюють схили, послаблюють поверхневий водостік і тим самим стримують ерозійні процеси, оберігають землю від перегрівання сонцем, зменшують швидкість вітру, змінюють мікроклімат, сприяють підвищенню вологості повітря, регулюють розподіл снігу, зменшують промерзання ґрунту. На полях, захищених лісом, рівень урожайності завжди вищий, ніж на незахищених.

Всі ці фактори мають виняткове значення для Бережанського району, оскільки масове розорювання земель, яке мало місце у минулому і зберігається дотепер, сприяє прояву інтенсивних процесів водної і вітрової ерозії.

Роботу щодо нарощування обсягів захисного лісорозведення, в тому числі і на землях приватної власності, яка стримується відсутністю фінансування з державного бюджету та довготривалими процедурами передачі земель під заліснення, необхідно продовжувати за будь-яких умов, оскільки заліснення малопродуктивних і деградованих земель залишається ключовим напрямом поліпшення складної екологічної ситуації району. Для виконання робіт із створення нових лісів в районі, підвищення рівня лісистості необхідне залучення коштів обласного бюджету (фонду охорони навколишнього природного середовища).

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів району, охорону і захист лісових та граничних з ними екосистем.

Програма передбачає розроблення показників розвитку лісового господарства району на принципах безперервного невиснажливого використання лісових ресурсів, а також збільшення лісистості та покращення якісної структури лісових насаджень району за рахунок територій, що внаслідок деградації землі вже не можуть використовуватися для сільськогосподарських робіт, заліснення берегових смуг водойм. Іншим важливим завданням є закріплення за постійними лісокористувачами усіх лісових земель району. Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку Бережанського району.

  

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, джерела фінансування, строки виконання Програми

Розв'язати проблему можливо шляхом забезпечення:

- ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду на основі встановлення та врахування стійкості лісових екосистем в конкретних умовах їх зростання, продовження впровадження технологій відновлюваного природокористування;

- здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов лісових біогеоценозів, з врахуванням тенденцій зміни клімату;

- збільшення частки поступових і вибіркових рубок у загальній системі господарських заходів;

- збільшення площі лісів району шляхом виконання робіт з лісорозведення;

- збереження біорізноманіття лісів, в тому числі через створення нових і підтримання в належному стані існуючих об’єктів природно-заповідного фонду;

- розвитку лісової інфраструктури;

- створення конкурентних засад надання послуг у лісовому господарстві;

- охорони лісів від незаконних порубок та пожеж, захист від шкідників і хвороб;

- підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних факторів навколишнього середовища, зростаючого техногенного навантаження і змін клімату;

- ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж, боротьби із шкідниками лісу;

- розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;

- екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, проведення творчих та інших конкурсів серед учнівської молоді;

- інформування громадськості про проведення основних лісогосподарських заходів через інтернет ресурси, формування довідок про стан лісового господарства.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, районного бюджетів та інших джерел (власних коштів підприємств, установ, організацій лісового господарства, інших коштів, не заборонених чинним законодавством). Фактичні обсяги видатків обласного бюджету в установленому порядку визначаються щороку під час затвердження показників відповідного бюджету на рік та внесення змін до них, виходячи з фактичних можливостей.

З обласного бюджету (фонду охорони навколишнього природного середовища) заплановано фінансування робіт з виготовлення проектної документації з відведення земельних ділянок для лісорозведення та оформлення правовстановлюючих документів на земельні лісові ділянки. Всі інші заходи Програми фінансуються за рахунок коштів інших джерел (власні кошти).

Програма розвитку лісового господарства Бережанщини на 2017-2021 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти років у два етапи: І – 2017-2018 роки; ІІ – 2019-2021 роки.

Першочерговим завданням на І етапі Програми є вирішення проблеми закріплення за лісокористувачами усіх лісів, що обліковуються в землях державної власності, які не надані в користування, а також збільшення лісистості та покращення якісної структури лісових насаджень району, заліснення берегових смуг водойм та створення захисних лісопосадок вздовж автомобільних доріг.

Реалізацію заходів Програми планується здійснити за рахунок обласного та районного бюджетів та коштів інших джерел у розмірі –140,63 млн. грн., із яких: 2,5 млн. грн. - кошти обласного бюджету, 1,35 млн. грн. - кошти районного бюджету та 136,78 млн. грн. - кошти інших джерел (власні кошти лісокористувачів).

 

Ресурсне забезпечення  заходів Програми

                                                                                                  (млн. грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього, в тому числі:

23,43

25,40

27,82

30,54

33,44

140,63

обласний бюджет

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

2,50

районний бюджет

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

1,35

кошти інших джерел (власні кошти лісо-користучів)

22,66

24,63

27,05

29,77

32,67

136,78

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 Напрями діяльності та заходи Програми спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів та захисних смуг, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників лісистості.

Виконання завдань Програми забезпечується такими заходами:

- створення захисних лісових насаджень на еродованих землях, заліснення малопродуктивних та деградованих земель, ярів, балок, берегів річок та водойм усіма лісокористувачами, в тому числі і місцевими радами;

- оформлення правовстановлюючих документів на право постійного користування лісовими землями та землями, наданими для лісорозведення;

- створення лісових культур відповідно до умов місцезростання, сприяння природному поновленню лісів;

- створення спеціалізованих лісових плантацій різного цільового призначення (енергетичних, із скороченим терміном рубки та інших);

- вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних комплексів, плантацій, лісових розсадників;

- організація вирощування садивного матеріалу основних лісотвірних порід, в тому числі із закритою кореневою системою для потреб лісових господарств та інших лісокористувачів;

- проведення рубок формування і оздоровлення лісів в обсягах, визначених лісовпорядкуванням;

- придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь;

- будівництво об’єктів лісогосподарського призначення;

- проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів та їх охорони і відтворення;

- забезпечення охорони лісів від пожеж, гасіння лісових пожеж, протипожежного облаштування лісів, придбання пожежних автомобілів та іншої пожежної техніки, засобів пожежогасіння та зв’язку;

- здійснення лісозахисних заходів, придбання обладнання і препаратів для проведення винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб (за потребою);

- ведення мисливського господарства, здійснення державного контролю у галузі мисливського господарства та полювання, охорона, використання і відтворення мисливської фауни, збереження та поліпшення стану мисливських угідь;

- проведення впорядкування мисливських угідь та розроблення перспективних планів ведення мисливського господарства;

- заготівля ліквідної деревини під час проведення рубок головного користування;

- забезпечення капітального ремонту та реконструкції доріг лісогосподарського призначення;

- заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних користувань;

- проведення безперервного лісовпорядкування;

- забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;

- підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів у галузі лісового господарства;

- забезпечення екологічного виховання підростаючого покоління, через активізацію роботи шкільних лісництв, музеїв лісу, еколого - просвітницьких центрів.

Результативні показники:

- підвищення рівня лісистості, проведення лісорозведення та створення захисних смуг вздовж автомобільних доріг;

- нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого і невиснажливого розвитку;

- підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісу, передбачає створення протипожежних розривів і мінералізованих смуг, що доглядаються;

- визначення користувачів лісами, на землях державної власності, які не надані в користування;

- вирішення питання із статусом лісів на самозаліснених територіях району;

- створення районного реєстру земельних ділянок, що можуть бути залісненими;

- відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;

- раціональне використання лісових ресурсів передбачає, що в лісах району на підставі чинної розрахункової лісосіки головного користування буде заготовлено 201,25 тис. куб. м ліквідної деревини, заплановано збудувати (реконструювати і відновити) 2,5 км доріг лісогосподарського призначення;

- збереження біологічного різноманіття лісових екосистем на території усіх категорій лісів;

- підвищення еколого-економічної ефективності управління лісами та лісокористуванням;

- проведення сертифікації лісів відповідно до міжнародних стандартів.

Виконання Програми дасть змогу:

- поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;

- забезпечити ефективне ведення лісового господарства району на засадах сталого розвитку;

- ефективне управління землями лісового фонду;

- забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;

- добитися розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури в лісах району;

- зменшити загрозу деградації земель, збільшити площу лісів району за рахунок створення нових лісів і включення до лісового фонду само заліснених, малопродуктивних і деградованих земель сільськогосподарського призначення;

- визначити постійних лісокористувачів та закріпити за ними лісові землі   державної власності, які не надані в користування.

6. Напрями діяльності та заходи програми розвитку лісового господарства Бережанщини на 2017-2021 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

І етап

ІІ етап

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Підвищення рівня лісистості

Лісорозведення, створення нових лісів

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

кошти інших джерел

0,36

0,4

0,4

0,4

0,5

створення нових лісів, вирощування і переведення в покриті лісом площі

Оформлення права постійного користування земельними ділянками для лісорозведення

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

обласний бюджет

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

досягнення позитивного екологічного ефекту, захист земель від ерозії, підвищення рівня лісистості

Створення нових захисних лісосмуг вздовж автомобільних доріг району

2017-2021 роки

філія «Бережанський райавтодор»

кошти інших джерел

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

покращення захисту автомобільних доріг, створення нових захисних лісосмуг

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку

 

 

Проведення робіт з відновлення лісів

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»,
ДП «Бережанирай- агроліс»

кошти інших джерел

1,3

1,44

1,44

1,7

1,8

забезпечення відновлення лісів після зрубів. Вирощування не зімкнутих лісових культур

Вирощування садивного матеріа- лу, створення і утримання селек- ційних комплексів, плантацій, розсад-ників

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»,
ДП «Бережанирай- агроліс»

кошти інших джерел

0,4

0,4

0,45

0,5

0,6

вирощування стандартного садивного матеріалу для потреб лісорозведення та лісовідновлення

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»,
ДП «Бережанирай- агроліс»

кошти інших джерел

4,3

4,5

5,1

5,5

6,1

підвищення продуктивності лісів, заготівля деревини для потреб економіки району

Придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»,
ДП «Бережанирай- агроліс»

кошти інших джерел

1

1,1

1,2

1,4

1,5

оновлення наявної техніки і знарядь для потреб лісового господарства

Утримання існуючої мережі об’єктів природно-заповідного фонду і збереження біорізноманіття

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

кошти інших джерел

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

утримання в належному стані об’єктів природно-заповідного фонду

Відновлення і утримання захисних лісосмуг вздовж автомобільних доріг

2017-2021 роки

філія «Бережанський райавтодор»

кошти інших джерел

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

проведення доглядових рубань

Будівництво розсадницького і насіннєвого комплексу та інших об"єктів лісогосподарського призначення

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

кошти інших джерел

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

дозволить вирощувати садивний матеріал із закритою системою, а також садивний матеріал покращених спадкових властивостей

3.

Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів

Забезпечення охорони лісів від пожеж, протипожежне облаштування лісів

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережанирай- агроліс»

кошти інших джерел

0,04

0,04

0,05

0,06

0,07

створення протипожежних захисних смуг

Придбання пожежної техніки, засобів пожежогасіння та зв’язку

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережанирай- агроліс»

кошти інших джерел

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

оновлення пожежної техніки і забезпечення охорони лісів від пожеж

Здійснення лісозахисних заходів, придбання препаратів та проведення заходів боротьби з шкідниками і хворобами лісів

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережанирай- агроліс»

кошти інших джерел

0,03

0,04

0,04

0,04

0,05

ліквідація осередків шкідників, моніторинг санітарного стану лісових насаджень

4.

Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни

Ведення мисливського господарства, здійснення державного регулювання в галузі мисливства, та полювання, охорона, викоритсання і відтворення мисливської фауни, та поліпшення стану мисливських угідь

2017-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

кошти інших джерел

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

збільшення чисельності диких копитних тварин у мисливських угіддях, досягнення середніх витрат на мисливських угідь, пов’язаних з охороною і відтворенням диких мисливських тварин

5

Підвищення ефективності управління лісовим господарством

Проведення безперервного лісовпорядкування в лісах, намічення господарських заходів, моніторинг стану лісів

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

кошти інших джерел

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

одержання достовірної інформації про стан лісового фонду

Набуття та оформлення права постійного користування земельними ділянками, винесення меж в натуру об"єктів природно-заповідного фонду

2017-2021 роки

 

 

 

 

ДП «Бережанирай- агроліс»

районний бюджет

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

оформлення права на постійне користування земельними ділянками

Набуття та оформлення права постійного користування земельними ділянками

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

кошти інших джерел

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

оформлення права постійного користування земельними ділянками лісового фонду

6.

Раціональне використання лісових ресурсів

Проведення рубок головного користування, заготівля і реалізація лісопродукції

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережанирай -агроліс»

кошти інших джерел

13,8

15,2

16,7

18,4

20,2

заготівля в порядку проведення рубок головного користування деревини в обсязі 176,25 тис. куб.м ДП "Бережанське лісомисливське господарство і 25 тис. куб.м. ДП "Бережанирайагроліс"

 

 

Капітальний ремонт, та реконструкція доріг лісогосподарського призначення

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

кошти інших джерел

0,32

0,36

0,38

0,42

0,46

проведення будівництва і ремонту лісових доріг, облаштування твердого покриття

7

.

Екологічне виховання

Еколого-просвітницька діяльність, робота шкільних лісництв та інші заходи

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

кошти інших джерел

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

покращення еколого- просвітницької роботи, виховання шкільної молоді

Благоустрій рекреаційних ділянок та розвиток рекреаційної інфраструктури

2017-2021 роки

ДП «Бережанське лісомисливське господарство»

кошти інших джерел

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

облаштування додаткових рекреаційних пунктів вздовж автодоріг, утримання існуючих об’єктів

 

Обласний бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

Районний бюджет

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

 

 

Інші джерела

22,66

24,63

27,05

29,77

32,67

 

 

Всього

23,43

25,4

27,82

30,54

33,44

 


7. Координація і контроль за виконанням Програми

Координація виконання заходів Програми та контроль за використанням коштів, виділених з обласного та районного бюджетів на її фінансування, покладається на відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, який на основі звітів, наданих ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережанирайагроліс» та інших виконавців Програми, щороку звітує про стан її виконання перед районною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та виконанням показників Програми є:

˗ звітність ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережанирайагроліс» про стан виконання заходів, визначених Програмою;

˗ обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації, засіданнях профільної комісії районної ради, сесіях районної ради;

˗ проведення моніторингу і аналізу повноти та якості виконання заходів Програми;

˗ залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, виділених на фінансовий рік. Розподіл коштів відповідно до заходів Програми здійснюється відділом агропромислового розвитку районної державної адміністрації за поданням ДП «Бережанське лісомисливське господарство» та ДП «Бережанирайагроліс», за погодженням із профільною комісією районної ради.

Організаційне супроводження Програми здійснють ДП «Бережанське лісомисливське господарство» та ДП «Бережанирайагроліс».