Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА 

охорони навколишнього природного середовища

в Бережанському районі на 2017-2020 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми    

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», доручення голови обласної державної адміністрації від 30 березня 2017 року № 27 «Про шляхи покращення екологічної ситуації в області»

3.

Розробник Програми

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

5.

Відповідальні виконавці Програми

відділи агропромислового розвитку районної державної адміністрації, містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи економічного розвитку та освіти районної державної адміністрації, Бережанське міжрайонне управління водного господарства, виконавчі комітети сільських рад району, ТДВ «Бережаниавтотранс», власники таксі

7.

          Термін реалізації Програми          

2017-2020 роки

1)

етапи виконання Програми

І етап – 2017-2018 роки

ІІ етап – 2019-2020 роки


8.

Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь у виконанні Програми

обласний та районний бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для

реалізації Програми, всього

у тому числі:

60 тис. гривень

 

1)

коштів обласного бюджету

60 тис. гривень

2)

коштів районного бюджету

за окремими договорами

3)

коштів інших джерел

за ринковими цінами

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Бережанський район відносно інших регіонів області відзначається низкою проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища та незбалансованим використанням природних ресурсів.

Внаслідок того, що природоохоронна діяльність не належала до соціально-економічних пріоритетів, не вдалося забезпечити сталий розвиток території та екологічне спрямування економіки.

Незважаючи на окремі спостереження за наслідками глобальних змін клімату, в районі немає системних досліджень, які б стали основою для планування та реалізації заходів із попередження шкідливих впливів на клімат і адаптації всіх сфер життєдіяльності населення до його змін.

Статистичні дані засвідчують відносно стабільний рівень забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних і пересувних джерел, який головним чином залежить від економічної ситуації, тобто діяльності підприємств та експлуатації автомобільного транспорту.  

Сучасний стан водних об’єктів району характеризується антропогенним тиском, пов’язаним із скидами в них стічних вод населених пунктів та окремих промислових підприємств.

Основними забруднювачами водних об’єктів є підприємства житлово-комунального господарства, через каналізаційні мережі яких скидається близько 80% забруднених зворотних вод. Головною причиною є значна зношеність каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд, припинення експлуатації обладнання у зв’язку з високою енергоємністю, низька кваліфікація обслуговуючого персоналу, недостатня увага міських і селищних рад до питань забезпечення належного функціонування згаданих об’єктів.

Загрозою біорізноманіттю, природному середовищу існування флори і фауни є екологічно незбалансоване природокористування. Спостерігається   значне зменшення площі територій водно-болотних угідь,   степових екосистем, природних лісів. Поширення адвентивних видів у природних екосистемах викликає значний дисбаланс у біоценозах.

Разом з цим, крім об’єктивних чинників, зокрема дефіциту фінансових ресурсів розвиток екологічної мережі району як основного еколого- стабілізуючого заходу гальмується через пасивність окремих органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання.

Потребують удосконалення на місцевому рівні механізми адміністрування екологічних податків і зборів за спеціальне використання природних ресурсів, які є економічною основою зменшення шкідливих впливів на довкілля та джерелом надходження бюджетних коштів для розв’язання екологічних проблем.

Особливу увагу слід звернути на оптимізацію структури і функцій органів місцевого самоврядування, стимулювання громадської ініціативи у вирішенні екологічних питань, забезпечення доступу громадськості до прийняття управлінських рішень та інформації про стан навколишнього природного середовища, зокрема, об’єктивних даних екологічного моніторингу шляхом встановлення системи їх поширення.

 

3. Мета Програми

Основною метою Програми є охорона навколишнього природного середовища шляхом реалізації екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища в області, розбудови інфраструктури охорони навколишнього природного середовища та покращення екологічної ситуації для забезпечення сталого розвитку території, підвищення стандартів якості природних об’єктів до європейського рівня, екологічно збалансованого використання природних ресурсів, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції.

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

Основними шляхами розв’язання екологічних проблем в районі є комплекс природоохоронних заходів, які мають здійснюватися у різних соціально-економічних і культурних сферах. Ці заходи пов’язані зі зменшенням шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченням раціонального використання природних ресурсів, ренатуралізацією природних комплексів, упровадженням схем оптимізації господарського освоєння території району і базуються на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

Враховуючи зміни, які розпочалися в бюджетній політиці держави, виникнення нових потенційних джерел фінансування у зв’язку з інтеграцією України до структур Європейського Союзу можливості залучення приватних інвестицій в окремі напрями природоохоронної діяльності, Програмою передбачено диференційований підхід щодо фінансування.

У зв’язку з тим, що основними джерелами забруднення атмосферного повітря є автотранспорт і промислові підприємства, кошти для зниження рівня викидів мають залучатися за рахунок їх власників, а також місцевих бюджетів для розроблення та реалізації схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах із складною екологічною ситуацією.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, районного та коштів інших джерел.

Реалізація Програми здійснюватиметься у два етапи.

На першому етапі (2017-2018 роки) передбачається здійснення організаційних, господарських та інституційних заходів, які забезпечуватимуть успішне проведення прикладних природоохоронних робіт і водночас націлені на реалізацію директив та регламентів Європейського Союзу в галузі довкілля.

На другому етапі (2019-2020 роки) забезпечуватиметься виконання заходів, реалізація яких призведе до стабілізації екологічної ситуації в районі і максимального наближення її показників до загальноєвропейського рівня.

 

Ресурсне забезпечення програми охорони навколишнього природного середовища в Бережанському районі на 2017-2020 роки

                              тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

І етап

ІІ етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

15

15

15

15

60

обласний бюджет

15

15

15

15

60

районний бюджет

за окремими договорами

кошти інших джерел

за ринковими цінами

У зв’язку зі значною динамікою цін, необхідністю укладення відповідних договорів та розроблення проектів суми фінансування частини природоохоронних заходів можуть бути визначені тільки в процесі реалізації Програми. У першу чергу це стосується заходів, які фінансуються з небюджетних джерел, оскільки вартість реалізації заходів приватними інвесторами залежить від застосовуваних ними технологічних процесів, матеріалів, обладнання тощо.

 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на досягнення її мети. При визначенні основних програмних напрямів природоохоронної діяльності враховувалися положення глави 6 «Навколишнє природне середовище» проекту Угоди про асоціацію між Україною – з одного боку та Європейським Союзом і його державами - членами – з іншого (економічна частина), які після набрання чинності цієї Угоди стануть основою для пріоритетів національної політики в усіх сферах суспільного життя, в тому числі в галузі охорони довкілля та природокористування.

Програмування основних заходів здійснено на підставі глибокого аналізу екологічної ситуації в районі та основних чинників, що впливають на тенденції і динаміку процесів у природоохоронній сфері.