Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

інформатизації Бережанського району

на 2017-2019 роки

1.  Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України «Про Національну програму інформатизації», постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами і доповненнями), розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року №2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 26 вересня 2011 року №1014-року «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні» та від 15 травня 2013 року №386-року «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2016 р. №612-од «Про проект програми інформа-тизації Тернопільської області «Електронна Тернопільщина» на 2016 – 2018 роки», ріше-ння Тернопільської обласної ради шостого скликання четвертої сесії від 30 листопада 2016 року №423 «Про програму інфор-матизації Тернопільської області «Елект-ронна Тернопільщина» на 2016-2018 р.»

3.

Розробник Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробник

Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2017-2019 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

171 тис. грн.

9.1.

кошти районного бюджету

171 тис. грн.

9.2.

інші джерела фінансування

-

2.  Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма інформатизації Бережанського району на 2017-2019 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми інформатизації, Закону України «Про Національну програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами і доповненнями), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 грудня   2010 року №2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 26 вересня 2011 року №1014-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 15 травня 2013 року №386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 18 липня 2012 року №514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року №1134 „Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2016 року №612-од «Про проект програми інформатизації Тернопільської області «Електронна Тернопільщина» на 2016 – 2018 роки».

На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою районної державної адміністрації сягає 100%, але майже 30% техніки є морально застарілою та потребує заміни.

Певні напрацювання у сфері інформатизації Бережанського району досягнуто за період до 2017 року, проведено підключення до мережі Iнтернет, впроваджено заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки.

Районна державна адміністрація висвітлює свою діяльність у мережі Інтернет через офіційний веб-сайт.

Головними проблемами інформатизації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в районі є:

-   велика кількість морально застарілої комп’ютерної техніки в структурних підрозділах районної державної адміністрації;

-   не створено локальної мережі районної державної адміністрації;

-   відсутність програм інформатизації;

-   відсутність єдиного державного стандарту електронного документообігу;

-   слабкий рівень комп’ютерної грамотності населення, недостатній рівень пропускної спроможності наявних каналів зв'язку.

Іншим чинником, який істотно стримує розвиток регіональних інформаційних систем, є те, що в країні відсутні типові технічні рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Зазначені питання потребують системного вирішення, що може бути досягнуто в рамках реалізації комплексу взаємопов'язаних заходів та завдань Програми. 

3.  Визначення мети Програми

Головною метою Програми на 2017-2019 роки є розбудова інформаційного суспільства та створення умов для розвитку регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною і достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

Пріоритетними напрямами Програми є:

- прискорення процесу розробки та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у державне управління;

- підвищення якості та доступності адміністративних послуг, спрощення процедур їх надання і скорочення відповідних витрат;

- підвищення якості адміністративних та управлінських процесів;

- забезпечення належного рівня інформаційної безпеки.

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

-  узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами програм соціально-економічного розвитку району та України в цілому;

-  координація розроблення і реалізації регіональної та державних, міжгалузевих, галузевих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;

- спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки;

- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації.

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

-   розробка нормативно-правових актів щодо організаційного та методичного забезпечення Програми;

-   розбудова корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, утримання каналів зв’язку;

-   впровадження нових та підтримка існуючих інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем;

-   придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

-   побудова єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного вузла обміну і обробки інформації;

-   впровадження ефективних механізмів надання електронних адміністративних послуг населенню та суб’єктам господарювання;

-   впровадження системи електронного документообігу у структурних підрозділах районної державної адміністрації, а також надання доступу до користування системою сільським радам за веб-технологією;

-   створення комплексних систем захисту інформації для зменшення ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації.

Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з районного бюджету. Це дозволить підвищити рівень інформаційної свідомості та обізнаності працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених районним бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» кошти на інформатизацію району необхідно зосередити в межах окремого рядка районного бюджету.

Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору на його виконання.

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки.

 

Ресурсне забезпечення Програми

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2017

рік

2018

рік

2019

рік

Районний бюджет

171

51

60

60

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

171

51

60

60

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішенням сесії районної ради.

5.  Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Програма інформатизації Бережанського району розглядається як складова Тернопільської обласної програми інформатизації «Електронна Тернопільщина», яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку регіону.

Основними завданнями Програми на 2017–2019 роки є:

-   подальший розвиток телекомунікаційного середовища району;

-   впровадження новітніх інформаційних технологій;

-   впровадження системи електронного документообігу у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району;

-   забезпечення роботи офіційного веб-сайту районної державної адміністрації;

-   створення, розвиток та підтримка інформаційної інфраструктури району;

-   розвиток районної складової системи колективного доступу до мережі Інтернет.

Реалізація Програми сприятиме:

-   підвищенню ефективності використання коштів районного бюджету на заходи із запровадження інформаційних технологій в діяльність органів влади;

-   забезпеченню ефективного впровадження в районі Закону України «Про електронний цифровий підпис»;

-   об’єднанню районної державної адміністрації та обласної державної адміністрації в єдину систему відеоконференцзв'язку, що дозволить безкоштовно проводити відеозасідання, наради, семінари та інше і зведе до мінімуму витрати на відрядження співробітників районної державної адміністрації та районних рад до обласного центру, що дозволить підвищити оперативність прийняття управлінських рішень;

-   оновленню парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання;

-   організації безпаперової взаємодії органів місцевого самоврядування;

-   удосконаленню веб-сайту районної державної адміністрації;

-   впровадженню єдиної комплексної системи захисту інформації та забезпечення необхідного рівня захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, підтримка функціонування системи електронного документообігу та засобів електронного цифрового підпису.


6.  Напрями діяльності та заходи програми інформатизації

Бережанського району на 2017-2019 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

2017 рік

2018

рік

2019

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатика-ції

1.Розроблення нормативно - правових документів з питань організації

виконання завдань Програми

2017-2019 роки

апарат та

структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

-

удосконалення нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій в державному управлінні, розробка методичних рекомендацій та надання допомоги у розроблені програм інформатизації відділам, управлінням, районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських рад

2. Розроблення програм інформатизації

2017-2019 роки

апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

-

підвищення ефективності використання коштів районного бюджету на заходи з впровадження інформаційних технологій у структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах сільських рад

 

 

3.Проведення навчань, семінарів щодо підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій та запровадження системи електронного врядування (електронний документообіг, облік кадрів, адміністрування веб-сайту, системи прийняття управлінських рішень, управління проектами та ін.)

2017-2019 роки

апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

-

підвищення готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до використання інформаційно-комунікаційних технологій, надання електронних послуг та виконання інших владних повноважень в електронній формі (підвищення кваліфікації до 20 осіб на рік)

2.

Розвиток інформаційної інфраструктури району

1. Створення системи відеоконференцзв'язку в органах влади

району

2017-2019 роки

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

-

об'єднання районної державної адміністрації та обласної державної адміністрації в єдину систему відеоконференцзв'язку, що дозволить проводити відеозасідання, наради, семінари та зведе до мінімуму витрати на відрядження

2. Забезпечення органів влади району засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням

2017-2019 роки

апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

15,0

24,0

30,0

закупівля комп’ютерних комплексів, потокових сканерів для системи електронного документообігу, багатофункціональних пристроїв

 

 

3. Розвиток системи електронного документообігу та регіональної системи захищеної електронної пошти в районній державній адміністрації, виконавчих комітетах сільських рад району

2017-2019 роки

апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

-

впровадження системи електронного документообігу у всіх структурних підрозділах районної державної адміністрації, районній раді, а також надання доступу до користування системою сільським радам за вебтехнологією

3.

Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів влади району

 

1. Розробка та впровадження автоматизації процесів надання адміністративних послуг та електронної взаємодії органів влади

2017-2019 роки

апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації

 

районний бюджет

36,0

36,0

30,0

організація безпаперової взаємодії регіональних органів

влади (районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи); створення єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення надання органами державної влади району електронних послуг громадянам та суб'єктам господарювання

2. Створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності

2017-2019 роки

апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

-

-

-

створення комплексних систем захисту інформації для зменшення ризиків викрадення, знищення, зменшення кількості комп’ютерних вірусів спрямованих на спотворення вебсторінок

 

 

Всього

2017-2019 роки

 

районний бюджет

51,0

60,0

60,0

 


-     

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації.