Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018-2019 роки

 

1. Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації, «Про місцеве самоврядування в Україні»

3

Розробник Програми

відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

4

Відповідальний виконавець Програми

відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

5

Учасники Програми

апарат районної державної адміністрації, окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

6

Термін реалізації Програми

2018-19 роки

7

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні комплексної Програми

районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 

 

300,0тис.грн

 

В тому числі:

- коштів районного бюджету

- коштів інших джерел

 

300,0тис.грн

-

 

2. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма

Програма розроблена з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» , «Про місцеве самоврядування в Україні» та для покращення системи державного управління, місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету державної служби, діяльності управлінь та відділів районної державної адміністрації.

Програма забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018-2019 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» , «Про місцеве самоврядування в Україні». Районна державна адміністрацію здійснює контроль за виконанням делегованих повноважень виконавчими комітетами сільських рад, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів самоврядування, депутатів місцевих рад.

Працівники районної державної адміністрацій беруть участь у засіданнях виконавчих комітетів сільських рад, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування.

Працівники районної державної адміністрації з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готують методичні рекомендації з питань організації роботи виконавчих комітетів сільських рад, зокрема: типові інструкції з діловодства та номенклатури справ для органів місцевого самоврядування та інше. Постійно здійснюється розсилка розпорядчих документів голови районної державної адміністрації сільським радам, змін до чинного законодавства України, тощо.

 

3.Визначення мети Програми

Програма направлена на покращення системи державного управління, подальший розвиток місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету органів виконавчої влади на місцях.

Основним завданням Програми є:

-  удосконалення системи державного управління, місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету державної служби;

-  формування ефективної системи роботи апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації для виконання делегованих їй повноважень відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» , «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-  контроль за виконанням делегованих районній державній адміністрації повноважень, удосконалення організаційної роботи з реалізації районних галузевих програм;

-  формування сучасної системи функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання соціальних послуг.

 

 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Виконання даних заходів потребує певних фінансових витрат. Фінансування видатків на забезпечення діяльності районної державної адміністрації паливно-мастильними матеріалами, канцелярськими товарами, послугами зв’язку, іншими послугами і т.д. - є недостатнім і тому потребує додаткового фінансування.

Обсяги та джерела фінансування, (тис. грн.)

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2018 рік

2019 рік

Обсяг ресурсів, всього

150,0

150,0

300,0

в тому числі районний

150,0

150,0

300,0

5.Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

 

1. Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації їх роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, здійснення бюджетного процесу:

  1. виїзди робочих груп, здійснення рейдів з метою підготовки аналітичних матеріалів на засідання колегії районної державної адміністрації, виконання наданих законом делегованих повноважень;
  2. виїзди робочих груп з метою надання допомоги виконавчим комітетам сільських рад з питань організаційної і кадрової роботи, ведення загального діловодства, контроль за виконанням документів, робота із зверненнями громадян;
  3. виїзди у сільські ради з метою участі у сесіях, засіданнях виконавчих комітетів, зборах громадян за місцем проживання, інших заходах, які проводяться в населених пунктах;
  4. виїзди в населені пункти району з метою проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації;
  5. аналіз прийнятих рішень виконавчих комітетів щодо дотримання вимог чинного законодавства.

2. Створення умов для ефективної професійної діяльності органів виконавчої влади, налагодження партнерських зв’язків з органами місцевого самоврядування в Україні, застосовуючи технічні засоби, телекомунікаційні послуги електрозв’язку.

3. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо надання методичної та практичної допомоги з інформаційних та правових питань, проведення навчань, семінарів, застосовуючи технічні засоби.

4. Взаємодія з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, радами базового рівня та громадами:

1) виїзди робочих груп з метою підготовки питань на засідання колегії райдержадміністрації;

2) виїзди робочих груп у населені пункти з питань благоустрою;

3)виїзди робочих груп у населені пункти з питань готовності закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, готовності шкіл до початку навчального року;

4) організація ділових зустрічей керівництва району з громадями;

5) участь у проведенні заходів по святкуванню державних та пам’ятних дат в населених пунктах району;

6) проведення спільних виїзних засідань колегії районної державної адміністрації;

7) здійснення завдань стосовно виконання термінових доручень та реалізації документів вищого рівня;

8) участь у розгляді та реалізації доручень територіальних громад;

9) регулярне інформування населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

10) впровадження нових методів та підходів у процеси взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

11) організація громадського обговорення проектів нормативно-правових актів.

5. Оперативне інформування органів державної виконавчої влади вищого рівня, органів місцевого самоврядування, установ, організацій підприємств щодо діяльності районної державної адміністрації через засоби зв’язку, засоби масової інформації з використанням послуг телефонного зв’язку та інтернет-послуг.

6. Проведення навчання працівників через систему організації семінарів, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, участь у конкурсах, обмінах досвідом:

1) направлення на навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для підвищення кваліфікації;

2) підготовка та проведення стажувань, виїзних семінарів-практикумів сільських голів та секретарів сільських рад, в тому числі новообраних;

3) участь представників районної державної адміністрації в засіданнях виконавчих комітетів, сесіях сільських рад, зборах громадян;

7. Виконання заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом на відповідній території шляхом взаємодії з органами місцевого самоврядування , підприємствами, організаціями і установами щодо їх інформування з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту, підготовка мобілізаційних планів та проведення заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій.

8. Забезпечення робочих місць державних службовців необхідним обладнанням, інвентарем та іншими матеріалами та послугами для здійснення покладених повноважень:

1) облаштування робочих місць з метою належного прийому громадян, вітчизняних і зарубіжних делегацій, інвесторів та депутатів різних рівнів;

2) придбання оргтехніки, встановлення ліцензованого програмного забезпечення, закупівля канцелярських товарів та інвентаря.

 

6.Напрями діяльності та завдання районної програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018-2019 роки

 

№ п/п

Перелік заходів Програми

Перелік завдань Програми

Строки виконання завдань

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, щоріч-

но, тис. грн.

2018 р

Орієнтовні обсяги фінансування, щоріч-

но, тис. грн.

2019 р

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації їх роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, здійснення бюджетного процесу

придбання канцелярського приладдя, МШП та ПММ

2018-2019 роки

апарат та окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

20,0 в тому числі апарат – 15,0

20,0 в тому числі апарат – 15,0

Вдосконалення діяльності шляхом впровадження нових методів та підходів у взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, ефективне використання трудових і фінансових ресурсів

2.

Створення умов для ефективної професійної діяльності органів виконавчої влади, налагодження партнерських зв’язків з органами місцевого самоврядування в Україні застосовуючи технічні засоби, телекомунікаційні послуги електрозв’язку

оплата телекомунікаційних та інтернет-послуг

2018-2019 роки

апарат та окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

6,0 в тому числі апарат – 4,0

6,0 в тому числі апарат – 4,0

Ефективна професійна діяльність, державних службовців, поширення власного і набуття європейського досвіду у здійсненні делегованих повноважень


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо надання методичної та практичної допомоги з інформаційних та правових питань, проведення навчань, семінарів, застосовуючи технічні засоби

придбання комплектуючих, оргтехніки, поточний ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної та оргтехніки

2018-2019 роки

апарат та окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

20,0 в тому числі апарат – 15,0

20,0 в тому числі апарат – 15,0

Вдосконалення системи державного управління

4.

Взаємодія з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, радами базового рівня та громадами із виїздом на місця розташування

придбання паливо-мастильних матеріалів

2018-2019 роки

апарат та окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

40,0 в тому числі апарат – 40,0

40,0 в тому числі апарат – 40,0

Здійснення координації діяльності для забезпечення прийняття оптимальних управлінських рішень

5.

Оперативне інформування органів державної виконавчої влади вищого рівня, органів місцевого самоврядування, установ, організацій підприємств щодо діяльності районної державної адміністрації через засоби зв’язку, засоби масової інформації

оплата телекомунікаційних послуг, інших видатків щодо оприлюднення та передавання інформації

2018-2019 роки

апарат та окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

10,0 в тому числі апарат – 5,0

10,0 в тому числі апарат – 5,0

Забезпечення дотримання виконавської дисципліни та інформаційної політики при здійсненні повноважень

6.

Проведення навчання працівників через систему організації семінарів, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, участь у конкурсах, обмінах досвідом

видатки на методичні посібники, оплата видатків, пов’язаних із організацією семінарів

2018-2019 роки

апарат та окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

 

 

Підвищення освітнього рівня працівників органів державної влади та місцевого самоврядування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.

Виконання заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом на відповідній території із виїздом на місця розташування об’єктів

придбання паливо-мастильних матеріалів

2018-2019 роки

апарат та окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

15,0 в тому числі апарат – 15,0

15,0 в тому числі апарат – 15,0

Забезпечення виконання мобілізаційних заходів, належного призову та мобілізації

8.

Забезпечення робочих місць державних службовців необхідним обладнанням, інвентарем та іншими матеріалами та послугами для здійснення покладених повноважень

придбання оргтехніки, іншого необхідного інвентаря для належного забезпечення робочих місць

2018-2019 роки

апарат та окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації

районний бюджет

39,0 в тому числі апарат – 25,0

39,0 в тому числі апарат – 25,0

Покращення умов праці та якості виконання функціональних повноважень державними службовцями

 

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Для організації управління і контролю за ходом виконання цієї Програми визначаються органи, що здійснюють координацію дій між виконавцями Програми, та контроль за її виконанням, визначають порядок інформування (строки та форми звітності про хід виконання):

-  на рівні районної ради – постійна комісія з питань фінансів та бюджету;

-  на рівні районної державної адміністрації – відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Координація і контроль за ходом виконання Програми здійснюються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.