Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Районна цільова соціальна програма

підтримки сім’ї Бережанського району на 2018-2020 роки  

 1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року №975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», від 19 листопада 2017 року №528 «Про внесення змін до загального Положення про центр соціальних служб»

3.

Розробник Програми

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

6.

Учасники Програми

фінансове управління районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2018 – 2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

кошти районного бюджету 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

62 тис. 00 грн

1)

коштів районного бюджету

62 тис. 00 грн

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У всьому світі визнано, що сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від сім’ї залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання держави. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності і культури. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.

Натомість, населення України та інститут сім’ї вступили у ХХІ сторіччя з тягарем багатьох невирішених проблем. Підвищення рівня індивідуальної свободи та можливостей вибору тієї чи іншої моделі шлюбно-сімейної поведінки в наш час не завжди поєднується з усвідомленням сімейних обов’язків, відповідальним ставленням до шлюбних стосунків та виховання дітей, до свого здоров’я та здоров’я інших членів родини. Низька народжуваність, масова однодітність українських сімей, нестабільність шлюбів та високий рівень розлучень, поширення соціопатичних сімей, які не виконують свої обов’язки з утримання і виховання дітей, старіння населення поєднується в Україні з високим, за європейськими мірками, рівнем смертності та низькою тривалістю життя.

Бережанський район не є винятком: понад 45% укладених шлюбів розпадаються; приріст населення залишається негативним, кількість померлих переважає над кількістю народжених; зросла частка незареєстрованих шлюбів, близько 36% сімей з дітьми – це неповні сім’ї.

Протягом 2013-2016 років в районі діяла районна цільова програма підтримки сім’ї на період до 2016 року. За час дії програми забезпечено проведення семінарів, круглих столів, спрямованих на збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей; проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань розвитку та підтримки сім’ї; підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо видів державної допомоги сім’ям, підготовки молоді до сімейного життя, усвідомлення батьківства тощо; проведення щорічних Всеукраїнських та релігійних свят і культурологічних акцій з питань сім'ї; проведення семінарів та тренінгів з питань підвищення ролі батька у вихованні дітей, надання консультативної допомоги з питань ефективного планування сім'ї.

Серед позитивних моментів реалізації вказаної програми слід виділити зменшення кількості звернень щодо насильства в сім’ї та загрози його вчинення: якщо у 2012 році зареєстровано 3192 звернення, то у 2013 – 3127 звернень, у 2014 - 2967 звернень, у 2015 - 2820 звернень, а за 2016 рік було зареєстровано лише 2727 звернень. Однак, попри позитивні зміни, даний показник залишається високим. За час реалізації заходів на корекційні програми для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї було направлено 989 громадян, з яких лише 163 пройшли корекційні програми у повному обсязі.

Окремі завдання Програми залишилися невиконаними у зв’язку з недостатністю фінансування.

Розроблення та прийняття «Районної цільової соціальної програми підтримки сім'ї Бережанського району на 2018-2020 роки» обумовлено необхідністю визначення на регіональному рівні конкретних заходів щодо захисту, підтримки та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, утвердження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності.

Однак, на сьогодні особливої уваги потребують питання підтримки сімей, що опинились в складних життєвих обставинах, а саме: надання допомоги сім'ям учасників антитерористичної операції, сім'ям з дітьми, які проживають в зоні озброєного конфлікту чи змушені тимчасово переселитись з окупованих територій сім'ями. При цьому необхідно посилити увагу підтримці звичайних сімей з дітьми, популяризації сімейних цінностей, пропаганді раціональної статевої поведінки, підготовці молоді до сімейного життя.

Погіршення соціального становища в країні призвело до відсутності належних житлових та інших необхідних умов для забезпечення майбутнього дітей, що спонукає до зменшення народжуваності і зростання кількості розлучень. Батьки змушені концентрувати свою увагу на пошуках додаткового заробітку та не здатні повноцінно забезпечувати процес виховання дітей, що призводить до збільшення рівня сімейних конфліктів і як наслідок, до поширення соціального сирітства.

Ситуація, що склалась у державі на даний час, потребує визнання сімейної політики однією з пріоритетних складових комплексної державної політики, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства навколо гасла «Інвестиції в українську родину – це інвестиції в майбутнє України». Вирішення багатьох проблем потребує консолідації наявних ресурсів, координованого планування діяльності з урахуванням потреб цільових груп.

Вказані проблеми функціонування сім'ї за рахунок коштів державного бюджету не вирішуються, у зв'язку з недостатнім фінансуванням існує потреба у залученні коштів місцевих бюджетів та інших небюджетних джерел.

Актуальність розроблення і прийняття цієї програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики у сфері створення умов для всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі як первинного осередку суспільства.

Прийняття «Районної цільової соціальної програми підтримки сім'ї Бережанського району на 2018-2020 роки» дасть змогу розробити відповідні заходи соціальної підтримки сім'ї відповідно до особливостей і специфіки кожної території. Таким чином буде забезпечено комплексний підхід до вирішення нагальних проблем функціонування сім'ї на території району.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї на території району, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Розв’язання проблем функціонування сім’ї, демографічного розвитку має здійснюватися шляхом комплексного застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів впливу, а саме шляхом:

- проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство;

- реалізації виховних, консультативно-роз’яснювальних програм та заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей чоловіка та дружини;

- забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я, посилення відповідальності у разі позбавлення батьківських прав;

- удосконалення сфери та доступності культурних послуг та підвищення якості відпочинку членів сім’ї: проведення сімейних свят, культурологічних акцій тощо;

- здійснення на базі діючої мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- удосконалення системи первинної профілактики нелегальної міграції та надання допомоги жертвам торгівлі людьми;

- надання соціальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з особливими потребами;

- забезпечення доступності до соціальних послуг на рівні громади для допомоги сім’ям, дітям та молоді через діючу мережу закладів соціального спрямування та здійснення широкої інформаційної кампанії з метою популяризації їхньої діяльності.

Програму планується виконати протягом 2018-2020 років. Виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету: передбачено тиражування друкованої продукції з питань підготовки молоді до подружнього життя, усвідомленого батьківства, попередження насильства, правової допомоги, проведення Всеукраїнських культурологічних акцій.

Орієнтовний обсяг фінансування з районного бюджету у 2018 році становить 17 тис. гривень, у 2019 році – 21,8 тис. гривень, 2020 році – 23,2 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточняється щороку під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей.

Ресурсне забезпечення Програми  

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання Програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

тому числі (тис.грн):

17,0

21,8

23,2

62,0

Районний бюджет

17,0

21,8

23,2

62,0

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей;

- сприяння розвитку відповідального батьківства;

- забезпечення належних умов для запобігання насильству в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми;

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері допомоги сім’ї;

- підвищення професійного рівня спеціалістів, які працюють у сфері надання соціальної допомоги сім’ям, профілактики насильства у сім’ї, дискримінації за ознакою статі;

- мінімізацію асоціальних проявів у сім’ї, передусім насильства, (збільшення осіб, які пройшли корекційні програми);

- підвищення обізнаності населення з питань протидії торгівлі людьми та нелегальної міграції (інформаційно-просвітницькими заходами планується охопити 1800 осіб);

- формування свідомого ставлення населення до збереження здоров’я і планування сім’ї (просвітницькими заходами щороку планується охопити 6 тис. населення);

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя і здоров’я, розуміння необхідності рівного розподілу обов’язків та відповідальності жінки та чоловіка щодо виховання дітей (інформаційними заходами щороку планується охопити 2 тис. населення).

Забезпечення виконання основних завдань Програми передбачається за рахунок проведення комплексу заходів - формування позитивного іміджу сім’ї шляхом проведення широкомасштабних кампаній – святкових заходів для дітей та сімей з дітьми з нагоди пам’ятних дат

(День здоров’я, День матері, День батька, День інваліда, День Св. Миколая), проведення інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, тренінгів, круглих столів та інше з популяризації сімейних форм виховання для сімей протягом строку виконання Програми із залученням представників громадських організацій;

- формування у молоді свідомого ставлення до шлюбу з метою створення міцної сім’ї, народження бажаних дітей шляхом організації діяльності курсів підготовки молоді до шлюбу та відповідального батьківства;

- відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей.

6. Напрями діяльності та заходи районної цільової

соціальної програми підтримки сім’ї Бережанського району на 2018-2020 роки

№ п/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч. по роках: 

Очікуваний результат 

всього

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей 

Проводити рекламно-інформаційні кампанії з питань розвитку та підтримки сім’ї

щороку

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет

2,3

0,6

0,8

0.9

видання інформаційних буклетів накладом   150 шт. у 2018 році, 150 шт. у 2019 році, 150 шт. у 2020 році

Проводити святкові заходи (День здоров’я, День матері, День Св. Миколая тощо) культурологічні, благодійні та соціальні акції з питань сім’ї та дітей, популяризації народних сімейних обрядів, звичаїв, традицій

щороку

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчі комітети сільських рад

районний бюджет

33

10

11,5

11,5

проведення не менше 10 заходів щороку, залучення близько 0,5 тис. населення до участі у заходах щороку

Проводити у загальноосвітніх закладах заняття з

постійно

районний центр соціальних

не потребує фінансування

-

-

-

-

охопити заняттями не менше 50% старшокласників

питань статевого виховання учнів

служб для сім’ї, дітей та молоді

Проводити заходи, культурологічні акції з питань підтримки ВПО та сімей АТО

постійно

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчі комітети сільських рад

районний

бюджет

7

2

2,5

2,5

охопити заходами населення

100 осіб у 2018 році,       120 осіб у 2019 році,       140 осіб у 2020 році

2.

Впровадження курсів підготовки молоді до подружнього життя

Розробляти та видавати інформаційні матеріали з питань сім’ї, підготовки молоді до подружнього життя, усвідомленого батьківства тощо

щороку

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний

бюджет

2,5

0,5

0,8

1,2

видання інформаційних буклетів накладом   150 шт. у 2018 році, 150 шт. у 2019 році, 150 шт. у 2020 році 

3.

Підвищення ролі батька у вихованні дитини

Проводити семінари та тренінги з питань підвищення ролі батька у вихованні дітей

щороку

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

не потребує фінансування

-

-

-

-

проведення не менше 10 заходів щороку

                                                   Разом районний бюджет                                         46,6     13,5     16,2       16,9

4.

Сприяння розвитку відповідального

 

Проводити бесіди та консультування сімей з питань відповідального

щороку

районний центр соціальних

 

не потребує фінансування

-

-

-

-

охопити послугами близько 150 сімей щороку

5.

Сприяння активізації місцевих громад щодо соціальної підтримки сім’ї

Проводити заходи щодо активізації ролі громади з питань підтримки сімей та дітей

щороку

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет

3,8

0,8

1,4

1,6

охопити заходами населення

100 осіб у 2018 році,       150 осіб у 2019 році,       200 осіб у 2020 році

виявлення, облік, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

постійно

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

не потребує фінансування

-

-

-

-

охоплення соціальними послугами не менше 50% сімей кризових категорій

                                                                                   Разом районний бюджет          3,8        0,8       1,4       1,6

6.

Забезпечення належних умов для запобігання насильству в сім’ї, жорстокому поводженню з дітьми

Проводити інформаційно-просвітницькі, рекламні кампанії протидії насильству в сім’ї, розвитку правової освіти населення

щороку

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет

3,4

0,8

1,4

1,2

охопити не менше 50% старшокласників щороку

Забезпечити проведення

постійно

районний центр

районний бюджет

5,1

1,3

1,6

2,2

корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, та з жертвами домашнього насильства

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Забезпечити діяльність гарячих ліній з консультування у випадках насильства в сім’ї

постійно

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

не потребує фінансування

-

-

-

-

надання   екстреної допомоги з питань насильства за потребою

                                                                                 Разом районний бюджет          8,5         2,2       3,0       3,4

7.

Запобігання торгівлі людьми та її первинна профілактика

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу (тренінги, семінари, акції тощо) з питань протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції

постійно

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет

3,1

0,6

1,2

1,3

залучення до заходів близько 300 осіб щороку,

видання буклетів накладом

100 шт. у 2018 році, 200 шт. у 2019 році, 200 шт. у 2020 році

Надавати соціальну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми

постійно

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

не потребує фінансування

-

-

-

-

забезпечення реінтеграції в суспільство

                                                                       Разом районний бюджет                   3,1         0,6       1,2       1,3

                                                                                  Разом за Програмою                  62         17       21,8       23,2

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та виконання заходів, передбачених Програмою, доручається Бережанському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районної державної адміністрації.