Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Районна Програма

«Питна вода Бережанщини» на 2018-2020 роки

1. Паспорт


1. 

Ініціатор розроблення Програми  

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації  

2. 

Дата, номер і назва   розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення     Програми 

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011 - 2020 роки» (зі змінами), статті 12 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 березня 2018 року №167-од «Про схвалення проекту обласної програми «Питна вода Тернопілля» на 2018-2020 роки» 

3.

Розробник Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми 

-

5.

Відповідальні виконавці Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

6.

Учасники Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, бюджети сільських рад, інші джерела

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

8000,0 тис. гривень

1)

коштів державного бюджету

320,0 тис. гривень

2)

коштів обласного бюджету

2331,0 тис. гривень

3)

коштів районного бюджету

1659,0 тис. гривень

4)

коштів сільських рад

356,0 тис. гривень

5)

кошти інших джерел

3334,0 тис. гривень

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Централізоване водопостачання в сільських населених пунктах залишається проблемним, адже сільські системи водопостачання колишніх сільськогос-подарських підприємств передані місцевим органам самоврядування формально, без необхідної виробничої бази та обслуговуючого персоналу.

В сільських населених пунктах проживає 18,310 тис. осіб населення, яке в рік отримує 735146500 літрів води.

Централізованими системами водопостачання в Бережанському районі забезпечено 27 сільських населених пунктів.

В сільських населених пунктах району експлуатується 29 водонапірних веж з водозабором від артсвердловин та 58 водозаборів від природних та каптажованих джерел

Протяжність водопровідної мережі сільських населених пунктів району становить 170,6 км, з яких в аварійному і ветхому стані 50,6 км, з них: 38,0 км водогонів, 7,4 км вуличної мережі.

Централізовані системи водовідведення каналізаційних стоків в сільських населених пунктах району - відсутні.

Проблема очистки стічних вод впродовж тривалого періоду часу є актуальною для сільських населених пунктів нашого району та потребує вирішення.

Задоволення попиту на воду в сільських населених пунктах району здійснюється шляхом влаштування централізованих систем водопостачання. Сучасний водопровід є системою складних споруд для видобування води, очищення її (якщо це потрібно), зберігання необхідних запасів і транспортування до споживача. Каналізація складається з комплексу споруд для організованого відведення стічної рідини, очищення її і випуску в водоймище. Правильне вирішення питань водопостачання і каналізації можливе лише в комплексній ув'язці з питаннями енергопостачання, газопостачання, транспорту та ін.

Враховуючи те, що нове будівництво практично не здійснюється і не виконуються в повному обсязі капітальний та поточний ремонти, то перелічені фактори призводять до різкого погіршення технічного стану споруд і мереж, зниження якості наданих послуг з водопостачанням, а через відсутність коштів в сільських радах, поточні ремонтні роботи на сільських водогонах населення змушене проводити самостійно за свої кошти, при цьому якість санітарних заходів може проводитися не завжди якісно.

Якість питної води погіршується через забруднення водоносних горизонтів в результаті сільськогосподарської діяльності, поривів на мережа через їх зношеність, порушення санітарно-захисних зон тощо.

Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання, а також поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення мешканців сільських населених пунктів району питною водою є одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Шляхи та засоби розв’язання проблеми забезпечення населення якісною питною водою ґрунтуються на чинній нормативно-правовій базі та новітніх технологіях у цій сфері, зокрема, основними шляхами є:

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність установленим вимогам;

- будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

- будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

- будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж;

- будівництво та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів обласного бюджету;

- коштів районного бюджету

- коштів бюджетів сіл;

- оштів бюджетів сіл ;

- інших джерел, в тому числі, коштів суб’єктів господарювання, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.

Конкретні обсяги фінансування Програми передбачаються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених Програмою.

Відбір та фінансування проектів з метою реалізації заходів програми здійснюються відповідно до чинного законодавства України та відповідного порядку, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Фінансування з обласного бюджету здійснюється за умови співфінансування з місцевого бюджету:

- напряму 1 „ Охорона джерел питного водопостачання ” в розмірі не менше   50 %;

- напряму 2 „ Доведення якості питної води до встановлених нормативів ” в розмірі не менше 30 %.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2018-2020 роки становить 8000,0 тис гривень, з яких за рахунок державного бюджету – 320,0 тис. гривень, обласного бюджету – 2331,0 тис. гривень, районного бюджету – 1659,0 тис. гривень, бюджетів сіл – 356,0 тис. гривень, інших джерел – 3334,0 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення районної програми

„Питна вода Бережанщини” на 2018-2020 роки

тис. гривень

 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Обсяг фінансування Програми

У тому числі за роками

2018

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

8000,0

3217,041

2391,48

2391,479

Державний бюджет

320,0

106,0

107,0

107,0

Обласний бюджет

2331,0

63,0

1134,0

1134,0

Районний бюджет

1659,0

630,008

514,49

514,205

Бюджети сіл

356,0

52,0

152,0

152,0

Кошти інших джерел

3334,0

2366,033

483,99

483,977

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

 - упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

- будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

- упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом.

Виконання Програми дасть можливість:

 - забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

- забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води;

- поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в Україні;

- забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

- впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

 - зменшити втрати питної води;

- забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до систем централізованого водопостачання.

Очікувані результати виконання районної програми

„Питна вода Бережанщини” на 2018-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників виконання завдання

усього

За роками

2018

2019

2020

1. Охорона джерел питного водопостачання

Екологічний

Кількість водозаборів, на яких буде упорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання, одиниць

20

6

7

7

Соціальний

Кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, одиниць

3

1

1

1

2. Доведення якісної питної води до встановлених нормативів

Соціальний

Кількість впроваджених станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного водопостачання, одиниць

3

1

1

1

Кількість збудованих і реконструйованих водопровідних та каналізаційних мереж, одиниць

22

6

8

8

 

В результаті виконання заходів Програми покращиться якість питної води щонайменше у 22 населених пунктах району, зменшаться втрати води в водопровідних мережах на 5-10 %, зменшиться використання енергоносіїв на 10%, буде проведено ремонт (заміну) водопровідних мереж, покращиться екологічна ситуація в районі.

                     6. Напрями діяльності та заходи районної програми «Питна вода Бережанщини» на 2018-2020 роки

№п/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис.гривень

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.гривень, у тому числі за роками

Очікуваний результат

2018

2019

2020

1.

1 Охорона джерел питного водопос тачання

1)упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання

2018-2020 роки

виконавчі комітети сільських рад

державний бюджет

200,0

66,0

67,0

67,0

упорядкування 20 зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, у тому числі за роками:

у 2018 році -6 об’єктів,

у 2019 році -7 об’єктів,

у 2020 році -7 об’єктів,

обласний бюджет

75,0

25,0

25,0

25,0

районний бюджет

75,0

25,0

25,0

25,0

бюджети сіл

75,0

25,0

25,0

25,0

інші джерела

75,0

25,0

25,0

25,0

Всього

500,0

166,0

167,0

167,0

2) будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

2018-2020 роки

виконавчі комітети сільських рад

державний бюджет

60,0

20,0

20,0

20,0

проведення будівництва та реконструкції 3-х водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, у тому числі за роками:

у 2018 році – 1 об’єкт,

у 2019 році – 1 об’єкт,

у 2020 році – 1 об’єкт.

обласний бюджет

60,0

20,0

20,0

20,0

районний бюджет

60,0

20,0

20,0

20,0

бюджети сіл

60,0

20,0

20,0

20,0

інші джерела

60,0

20,0

20,0

20,0

Всього

300,0

100,0

100,0

100,0

2.

 

2. Доведення якісної питної води до встановлених нормативів

 

1) впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах

 

2018-2020 роки

 

виконавчі комітети сільських рад

 

державний бюджет

 

60,0

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

впровадження 3 станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого питного

 

централізованого питного водопостачання

обласний бюджет

56,0

18,0

19,0

19,0

водопостачання, у тому числі за роками:

у 2018 році -1 об’єкт,

у 2019 році -1 об’єкт,

у 2020 році -1 об’єкт

районний бюджет

24,0

8,0

8,0

8,0

бюджети сіл

21,0

7,0

7,0

7,0

інші джерела

39,0

13,0

13,0

13,0

Всього

200,0

66,0

67,0

67,0

2) будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж:

2.1) Будівництво водопроводу в

с. Волощина Бережанського району Тернопільської області

2.2) Будівництво водогону в

с. Урмань Бережанського району Тернопільської області

2.3) Будівництво водопроводу в сільських населених пунктах району.

2018-2020 роки

виконавчі комітети сільських рад

державний бюджет

-

-

-

-

будівництво і реконструкція 22 водопровідних та каналізаційних мереж, у тому числі за роками:

у 2018 році -6 об’єктів,

у 2019 році -8 об’єктів,

у 2020 році -8 об’єктів

обласний бюджет

2140,0

-

1070,0

1070,0

районний бюджет

1500,0

577,008

461,49

461,502

бюджети сіл

200,0

-

100,0

100,0

інші джерела

3160,0

2308,033

425,99

425,977

Всього

7000,0

2885,041

2057,48

2057,479

Усього за Програмою

   у тому числі

   Державний бюджет

320,0

106,0

107,0

107,0

   Обласний бюджет

2331,0

63,0

1134,0

1134,0

   Районний бюджет

1659,0

630,008

514,49

514,205

   Бюджети сіл

356,0

52,0

152,0

152,0

   Інші джерела

3334,0

2366,033

483,99

483,977

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями. Координацію дій з такого виконання здійснює відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації.

Виконавці, відповідальні за реалізацію заходів Програми, щопіврічно, до 01 числа місяця, що настає за звітним, інформують районну державну адміністрацію про хід її виконання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.