Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Бережанської районної ради

№ ____ від _________ 20__ р.

                                                                                                 СТАТУТ

комунальної установи

«Районний методичний кабінет

Бережанської районної ради»

(нова редакція)


І. Загальні положення

   1.1. Цей Статут розроблено на основі Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого

наказом МОН від 08.12.2008 №1119 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 року за

№1239/15930.

   1.2. Районний методичний кабінет Бережанської районної ради є неприбутковою комунальною установою, яка

утримується за рахунок коштів районного бюджету та відповідно до чинного законодавства здійснює науково-

методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району (код КВЕД-2010 - 85.60 «Допоміжна

діяльність у сфері освіти»).

   1.3. Засновником комунальної установи «Районний методичний кабінет Бережанської районної ради» є Бережанська

районна рада Тернопільської області.

   1.4. У своїй діяльності Районний методичний кабінет Бережанської районної ради (далі за текстом – Методкабінет)

керується Конституцією та Законами України, іншими нормативними актами в галузі освіти, Положенням про районний

(міський) методичний кабінет (центр), затвердженим наказом МОН від 08.12.2008 №1119, а також цим Статутом.

   1.5. Методкабінет є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, рахунки в органах

Державної казначейської служби України.

   1.6. Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація методкабінету здійснюються за рішенням

засновника у встановленому чинним законодавством порядку.

   1.7. Юридична адреса методкабінету – 47501, Тернопільська область, місто Бережани, вулиця Шевченка, 15.

 

II. Мета, основні принципи та функції діяльності методкабінету

   2.1. Метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної

освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників

загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої

ініціативи.

   2.2. Організація діяльності методкабінету ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про

освіту", зокрема:

 демократизму і гуманізму;

 рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та

інтелектуального потенціалу;

 безперервності фахового вдосконалення;

 науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

 незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

   2.3. Функції методкабінету:

  2.3.1. Цільові:

 прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці

сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

 компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття

вищої педагогічної освіти;

 інформаційно-коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті

розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

  2.3.2. Організаційні:

 трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання

рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

 діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у

навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

 моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

 інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у

навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

 організаційно-координувальна - координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста),

навчальних закладів;

 соціальна - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних

колективах навчальних закладів.

   2.4. Діяльність методкабінету:

  2.4.1. Методкабінет здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на рік, схвалюється

науково-методичною радою методкабінету і затверджується завідувачем, погоджується із відділом освіти районної

державної адміністрації та Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

  2.4.2. Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з Тернопільським обласним

комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, відділом освіти районної державної адміністрації.


III. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету

   3.1. Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:

 науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

 трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в

освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів

району;

 інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

 консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного

процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

   3.2. Основними завданнями діяльності методкабінету є:

  3.2.1. створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення

форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

  3.2.2. координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних циклових методичних комісій

(об'єднань) і методичних комісій (об'єднань) при навчальних закладах;

  3.2.3. моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що

навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності державним стандартам

освіти; моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

  3.2.4. моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та

вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-

методичної роботи в цих закладах;

  3.2.5. здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної

освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

  3.2.6. патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-

методичної допомоги;

  3.2.7. вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у

тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу

(управління) освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

  3.2.8. організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і

керівних кадрів закладів освіти району;

  3.2.9. впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

  3.2.10. проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних

працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

  3.2.11. взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь

у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація

підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

  3.2.12. організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних

технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

  3.2.13. вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних

технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

  3.2.14. формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності

педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної,

довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і

періодичних педагогічних видань;

  3.2.15. проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної,

науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

  3.2.16. висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих

педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.

   3.3. Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і

соціальної роботи, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими

спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

   3.4. Колегіальним органом керівництва методкабінетом є науково-методична рада.


IV. Кадрове забезпечення методкабінету

   4.1. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту

базової і повної загальної середньої освіти в штаті методкабінету можуть бути такі посади методистів:

 з дошкільної освіти;

 з початкової освіти;

 з навчальних дисциплін, у тому числі:

 з мов і літератур (української мови та літератури; іноземних мов; зарубіжної літератури; російської та інших мов

національних меншин);

 з суспільствознавства (історії, правознавства);

 з естетичної культури;

 з математики;

 з природознавства (фізики; біології та хімії, географії й економіки);

 з технологій (трудового навчання і креслення; основ інформатики);

 із здоров'я і фізичної культури (основ здоров'я, фізичної культури, курсу "Захист Вітчизни").

  Передбачаються також посади методистів з позашкільної освіти, корекційної освіти, психологічної служби (ч.3 п.3.4

Положення про психологічну службу системи освіти України, затв. Наказом МОН №127 від 03.05.99р.), працівників

обслуговуючого персоналу.

   4.2. Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників методкабінету визначаються посадовими

інструкціями та функціональними обов'язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

   4.3. При методкабінеті може створюватися бібліотека (медіатека).

   4.4. У складі методкабінету можуть створюватися відділи, лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.

   4.5. Методкабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади за погодженням з

відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти на підставі укладення контракту за попереднім

погодженням кандидатури з районною радою. Строк найму, права та обов’язки, відповідальність завідувача, оплата

праці та соціально-побутове обслуговування, інші умови визначаються контрактом.

  4.5.1. Завідувач:

 здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в

установленому порядку;

 подає на затвердження сесії Бережанської районної ради структуру методкабінету; затверджує посадові інструкції та

функціональні обов’язки працівників методкабінету, визначає ступінь відповідальності за їх виконання;

 представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти, відповідним інститутом післядипломної

педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

 вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

 видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;

 приймає на роботу і звільняє з роботи працівників методкабінету за погодженням із профільною депутатською

комісією Бережанської районної ради;

 розпоряджається майном і коштами методкабінету;

 виконує кошторис, укладає договори, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України тощо;

 заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;

 звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності

методкабінету;

 подає на затвердження сесії Бережанської районної ради проект Статуту, проекти змін до Статуту;

 укладає колективний договір з працівниками методкабінету у відповідності до чинного законодавства від імені

районної ради.

  4.5.2. Завідувач є членом колегії відділу освіти Бережанської районної державної адміністрації.

  4.5.3. Завідувач може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади завідувачем

методкабінету за погодженням із засновником.

   4.6. Працівникам методкабінету встановлюється заробітна плата, передбачена діючим законодавством України з

оплати праці працівників бюджетної сфери.


V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методкабінету

   5.1. Матеріально-технічне забезпечення методкабінету здійснюється засновником, який забезпечує його необхідними

будівлями, обладнанням, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.

   5.2. Фінансування методкабінету здійснюється засновником за рахунок коштів районного бюджету, а також з інших

джерел, не заборонених чинним законодавством.


VI. Міжнародне співробітництво методкабінету

   6. Методкабінет за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових

коштів може:

  6.1. організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки

тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

  6.2. укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з

партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних

країн у встановленому чинним законодавством порядку.


VII. Контроль за діяльністю методкабінету

   7.1. Контроль за діяльністю методкабінету здійснює Бережанська районна рада, а в частині галузевої діяльності –

відділ освіти районної державної адміністрації.

   7.2. Контроль за діяльністю методкабінету в частині науково-методичного забезпечення здійснює Тернопільський

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.


VIIІ. Прикінцеві положення

   Відносини та положення, що не визначені даним Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства.