Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тридцять сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 28 ” вересня 2018 р.                                   № 389

м. Бережани

Про внесення змін до комплексної

програми розвитку агропромислового

комплексу Бережанського району

на 2016-2020 роки

Відповідно до ч.1 ст.43, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, Бережанська районна рада

в и р і ш и л а :

1. Додаток 1. «Порядок використання коштів районного бюджету (в рамках комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Бережанського району), передбачених на розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період 2016-2020 роки» викласти в такій редакції:

1.1. Загальні положення

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів районного бюджету відповідно за напрямком „Розвиток сільськогосподарської кооперації” на 2016-2020 роки.

2. Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації є головним розпорядником коштів районного бюджету, що виділяються на виконання Програми (далі - Головний розпорядник).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи, сільськогосподарські товаровиробники для:

- придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, системи крапельного поливу (далі - техніка);

-відшкодування витрат, понесених сільськогосподарськими обслуговую-чими кооперативами на придбання посадкового матеріалу, а саме: багаторічні насадження плодово-ягідних дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень для облаштування територій установ, дворів будинків, вулиць, площ, садів, які передбачають виникнення необоротних активів (далі – посадковий матеріал).

1.2. Умови надання та використання коштів

1. Вартість техніки та багаторічних насаджень відшкодовується сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам частково з врахуванням зміни ціни, крім випадків, коли сума коштів, що залишається недостатня для відшкодування стовідсоткової вартості техніки. Фінансова підтримка надається без урахування сум податку на додану вартість.

Між відділом агропромислового розвитку районної держаної адміністрації та кооперативом укладається договір фінансової підтримки, де зазначається сума та перелік основних засобів.

У разі, коли кооператив надає у користування третім особам або відчужує придбану техніку до закінчення п’ятирічного строку її експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до районного бюджету.

Кооператив повинен здійснювати закупівлі техніки з використанням електронної системи закупівель відповідно до пункту 1 статті 2 розділу 1 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Бюджетні кошти не виділяються:

- кооперативам, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, а також заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) і Пенсійним фондом України, а також тим, у яких виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів;

- кооперативам, які визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації.

3. Закупівля техніки та посадкового матеріалу за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

4. Конкурсний відбір кооперативів, які мають право на фінансову підтримку, здійснюється утвореною регіональною комісією для проведення конкурсних відборів кооперативів за рахунок коштів районного бюджету     (далі - регіональна комісія) з оформленням окремих протоколів щодо використання коштів з районного бюджету. Регіональну комісію очолює начальник відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

До складу регіональної комісії входять представники відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації, територіальних органів Державної фіскальної служби, Державної фінансової інспекції та фінансових органів, голова районної ради колективних сільськогосподарських підприємств (за згодою). При голосуванні і рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

5. Для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що працюють більше одного року основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору кооперативів є:

- наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніки);

- кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам;

- відповідність заявленої до придбання техніки обсягу та переліку послуг, які надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану.

За рівних умов перевага надається багатофункціональним кооперативам з більшою кількістю членів.

6. Для участі в конкурсному відборі кооперативи подають регіональним комісіям такі документи:

- заявку на участь у конкурсі;

- копію статуту, засвідченого підписом уповноваженої особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

- баланс і звіт про фінансові результати за останній звітній період за встановленою формою, крім новостворених.

- довідку від державного реєстратора (витяг) про те, що стосовно кооперативу не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію;

- довідка видана відповідним органом Державної фіскальної служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями;

- довідка про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом із сплати податку на доходи фізичних осіб за підписом керівника кооперативу, скріпленою печаткою кооперативу;

- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності та кошторис на придбання техніки та посадкового матеріалу.

7. Регіональна комісія:

- оприлюднює в засобах масової інформації строки та умови проведення конкурсного відбору за рахунок коштів районного бюджету;

- проводить перевірку документів кооперативу – учасника конкурсного відбору;

- визначає перелік кооперативів та розмір фінансової підтримки для придбання ними техніки, згідно з поданими заявами;

- за результатами конкурсного відбору приймає рішення про визначення кооперативів – переможців та сум коштів фінансової підтримки з районного бюджету, яке оформляється протоколом.

8. Кооперативи – переможці конкурсного відбору включаються в мережу Головного розпорядника коштів як одержувачі коштів районного бюджету.

Одержувач коштів подає до органів Державної казначейської служби України у Бережанському районі план використання бюджетних коштів затверджений згідно з чинним законодавством та погоджений Головним розпорядником. План використання бюджетних коштів є основним плановим документом, на підставі якого одержувачу перераховуються бюджетні кошти, і він має право на їх використання.

Підставою для здійснення видатків державним органом казначейства є укладені одержувачем коштів відповідні угоди з постачальниками техніки й посадкового матеріалу та накладні на одержану техніку і посадковий матеріал.

1.3. Звітність і контроль

1. Кооперативи, яким надано фінансову підтримку зобов’язані використовувати техніку та посадковий матеріал виключно за цільовим призначенням, подавати інформацію про виробничу діяльність кооперативу та забезпечити можливість огляду відповідальними працівниками управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації техніки та посадкового матеріалу, придбаних із залученням коштів районного бюджету.

Одержувач коштів протягом місяця від часу одержання техніки і посадкового матеріалу надає головному розпорядникові копії договорів з постачальниками техніки та накладні на одержання техніки та посадкового матеріалу. Підтверджувальні документи зберігаються протягом п’яти років.

2. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

3. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів районного бюджету несуть одержувачі коштів по даній Програмі.

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів. 

Заступник голови Бережанської

районної ради                                                              Р.К.ВИСОЦЬКИЙ