Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ

______________ сесія

РІШЕННЯ

від "___" _________ 2018 р.                                            № ____

м.Бережани

Про районну програму розвитку

малого і середнього підприємництва

на 2019-2020 роки

Відповідно до п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даної програми доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                                               В.Ф. БІЛИК

РАЙОННА ПРОГРАМА 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки

Паспорт Програми

1

Ініціатор розробки   Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва   розпорядчого документа органу   виконавчої влади про   розроблення   Програми

закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року №318, доручення голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2018 року №51 “Про розроблення проекту обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на                       2019 – 2020 роки”

3

Розробник Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4

Співрозробник Програми

структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

5

Відповідальний виконавець   Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

7

Термін реалізації   Програми

2019-2020 роки

8

Перелік   бюджетів,   які беруть участь у виконанні   Програми (для комплексних програм):

- районний бюджет;

- кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ;

- позабюджетні кошти

9

Загальний обсяг   фінансових ресурсів, необхідних для реалізації   Програми, всього, у   т.ч.:

126,0   тис.грн.

9.1

кошти районного бюджету

126,0 тис.грн.

9.2

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соц. страхування України на випадок безробіття

в межах кошторисних призначень

9.3

кошти інших джерел

в межах кошторисних призначень

Вступ

Розвиток малого і середнього підприємництва займає важливе місце в соціально-економічному розвитку району та визначається як один із пріоритетних напрямків стратегічного розвитку території.

З метою реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва, створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу розроблена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2019 – 2020 роки (далі – Програма). Програма є одним з важливих інструментів реалізації на районному рівні державної політики підтримки малого і середнього підприємництва, активізації політики зайнятості населення та інвестиційно – інноваційної стратегії держави і направлена на створення умов для сталого розвитку підприємництва в Бережанському районі та удосконалення ринкових відносин.

В основу Програми покладені положення законів України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності. Методологічною основою розроблення Програми є Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44. Також, Програма відповідає пріоритетним напрямам Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року № 318 та Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 04 січня 2016 року № 28.

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення. Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району за попередні роки, зокрема, сфери розвитку підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують розвиток малого і середнього підприємництва і визначає основні цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в районі, а також заходи щодо їх досягнення.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва, з урахуванням аналізу результатів виконання аналогічної Програми попереднього періоду. Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи районної державної адміністрації, громадськості, науковців району щодо створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва відповідно до загальнодержавних пріоритетів.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

районної програми підтримки малого і середнього підприємництва

на 2019-2020 роки

1

Загальна характеристика району:

Площа території (тис. км. кв.)   –

Кількість населення (тис. чол.)   –

61,3

20,961

Специфіка – промисловість, сільське господарство, торгівельне та побутове обслуговування, туристична інфраструктура району

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

5%

Перелік територій, які відносяться до зон  

1) інвестиційної привабливості – с.Підвисоке, с.Саранчуки, с.Потутори, с. Жовнівка, с. Рогачин, с.Куряни

2) територій пріоритетного розвитку – с. Лапшин, с.Шибалин, с.Літятин, с. Урмань, с.Куряни, с.Саранчуки, с. Тростянець, с. Вільхівець,

2

Дата затвердження Програми

рішення _____ сесії ____ скликання   від   ___   20__ року Бережанської   районної ради

3

Головний замовник Програми:

Бережанська районна державна адміністрація

Головний розробник Програми:

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

Співрозробники:

структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

Мета Програми:

створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.

5

Перелік пріоритетних завдань Програми:

- підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;

- удосконалення механізмів фінансової підтримки малого і середнього підприємництва;

- забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва;

- розширення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

- подальший розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

- створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-інвестиційної та зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- сприяння підвищенню іміджу підприємця;

- підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів підприємництва та населення, забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для малого і середнього підприємництва;

- розширення й підтримка діяльності мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

- підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентноздатності товарів і послуг, що виробляються суб’єктами малого та середнього підприємництва;

- стимулювання розвиткові фермерської ініціативи;

- збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів;

- формування сприятливих умов для започаткування та ефективного і сталого розвитку  підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- сприяння здійснення зовнішньо-економічної діяльності   підприємствами району

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз)

Кількість діючих суб’єктів малого підприємництва / кількість діючих суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. чол. населення (од.)

37/18

39/19

Кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва / кількість діючих суб’єктів середнього підприємництва на 10 тис. чол. населення (од.)

2/1

3/1

Обсяг   реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис.грн.

99733,3

104720,0

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва (товарів, послуг) без ПДВ, тис.грн.

53782,7

84708,7

Обсяг   реалізованої продукції суб’єктами малого підприємництва (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу, тис.грн

5,0

5,2

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами середнього підприємництва у розрахунку на одну особу , тис.грн.

2,7

4,2

Чисельність працюючих у суб’єктів малого підприємництва (осіб)

229

269

Чисельність працюючих у суб’єктів середнього підприємництва (осіб)

193

263

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

310

370

Питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва у загальному випуску продукції району (%)

75

83

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки,

банківські установи

центр підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установи

страхові компанії

аудиторські фірми

10

-

-

-

-

2

2

1

-

-

2

3

-

11

-

-

-

-

2

2

2

-

-

2

3

-

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

30

35

Кількість створених робочих місць (од.)

153

223

7

Терміни і етапи реалізації Програми 2019-2020 роки

8

Перелік цільових проектів і підпрограм.

Цільові програми:

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки;

Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року;

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2018 рік;

Програма зайнятості населення Бережанського району на 2018-2020 роки.

Підпрограми:

1) підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності;

2) підпрограма з розвитку сільського зеленого туризму.

Виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський   агротехнічний інститут”

9

Джерела фінансування Програми

Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, тис.грн.

Роки

Усього витраит

2019

2020

Районний бюджет

64

62

126

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

*

*

*

Позабюджетні кошти

*

*

*

Кошти підприємств, організацій, громадських формувань підприємців

*

*

*

Всього

64

62

126

* кошти в межах кошторисних витрат

10

Система організації контролю за виконанням Програми:

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює Бережанська районна державна адміністрація

2 Стан та аналіз малого і середнього підприємництва в Бережанському районі у 2017-2018 роках

2.1. Аналіз розвитку малого та середнього підприємництва

Підприємництво є обов’язковим елементом розвитку та ефективного функціонування економіки та засобом досягнення якісно нового рівня життя.

За даними статистичного спостереження у 2017 році в районі (сільська місцевість) здійснювали діяльність 36 - малих підприємств, 2 – середніх підприємств; у м. Бережани - 71 мале підприємство, 3 – середніх підприємства. У першому півріччі 2018 року розпочало діяльність ТОВ “Мануфактура” у с.Жуків, тому кількість малих підприємств збільшиться у 2018 році на одну одиницю. Загальну кількість малих та середніх підприємств по Бережанському району (сільська місцевість)

Кількість суб’єктів підприємництва по району станом на 01 січня 2018 року на 10 тисяч населення становить: 17 одиниць для малих підприємств, 0 одиниць для середніх, в області дані показники становлять 42 одиниці для малих та 2 одиниці для середніх.

У 2017 році на малих підприємствах по Бережанському районі (сільська місцевість) було зайнято 229 працівників, з яких - 213 – наймані працівники, на середніх підприємствах по Бережанському районі було зайнято193 працівники, з яких - 189 – наймані працівники.

Питома вага Бережанського району

у деяких загальнорайонних показниках бізнесу  у 2017 році, %

Обсяг реалізованої  продукції та послуг в МСП також зростає з року в рік. В першу чергу на таку ситуацію впливає цінова політика, а також наявність мораторію про заборону непланових перевірок контролюючими органами різного напрямку. 

Внесок малого бізнесу (сільська місцевість) у 2017 році у загальний обсяг реалізованої продукції становив 99,733 млн.грн. Внесок малого бізнесу (м. Бережани) у 2017 році у загальний обсяг реалізованої продукції становив 167,543 млн.грн.

Внесок середнього бізнесу (м. Бережани) у I півріччі 2018 року у загальний обсяг реалізованої продукції становив 53,782 млн.грн. Внесок середнього бізнесу в 2017 році у загальний обсяг реалізованої продукції становив 67,813 млн.грн.

Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва (разом з фізичними особами) до бюджетів всіх рівнів становить 60%.

Протягом 2017 року та I півріччя 2018 року від малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рiвнiв по Бережанському району (сільська місцевість) надійшло 36847,19 тис. грн.

Протягом 2017 року та I півріччя 2018 року від малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рiвнiв по місту Бережани надійшло 78491,17 тис. грн.

Протягом 2017 року по Бережанському району (сільська місцевість) від діяльності суб’єктів малого бізнесу надійшло 40025,08 тис.грн., від діяльності середнього підприємництва надійшло 27002,8 тис.грн. Протягом I півріччя 2018 року від діяльності суб’єктів малого бізнесу надійшло 5045,59 тис.грн., від діяльності середнього підприємництва надійшло 6417,7 тис.грн.

Протягом 2017 року по місту Бережани від діяльності суб’єктів малого бізнесу надійшло 12630,850 тис.грн., від діяльності середнього підприємництва надійшло 2135,3 тис.грн. Протягом I півріччя 2018 року від діяльності суб’єктів малого бізнесу надійшло 12380,84 тис.грн., від діяльності середнього підприємництва надійшло 9700,2 тис.грн.

Станом на 01 липня 2018 року на обліку в районі перебувало 310 фізичних осіб- підприємців, з них, що здійснювали діяльність - 289. Станом на 01 січня 2018 року на обліку в районі перебувало 296 фізичних осіб- підприємців, з них, що здійснювали діяльність - 274.

Протягом 2017 року в районі (сільська місцевість) зареєстровано 38 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з реєстрації 63. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 2,  знято з реєстрації  0 осіб. Протягом  2017 року в місті Бережани зареєстровано 111 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з реєстрації 174. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 6,  знято з реєстрації  0 осіб.

Протягом I півріччя 2018 року зареєстровано 34 суб’єкти підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з реєстрації 22. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності –юридичних осіб 1,  знято з реєстрації  0 осіб

За 2017 рік в районі (сільська місцевість) суб’єктами підприємницької діяльності створено 52 нових робочих місць:14 працівників у юридичної особи;

38 працівників у фізичних осіб.

За I півріччя 2018 року в районі (сільська місцевість) суб’єктами підприємницької діяльності створено 41 нове робоче місце: 7 працівників у юридичної особи; 34 працівники у фізичних осіб.

Аналіз діяльності малих та середніх підприємств Бережанського району дозволяє простежити певні тенденції щодо галузевої структури даних суб’єктів. Переважна більшість суб’єктів малого та середнього бізнесу працює у сфері промислового та сільськогосподарського виробництва, торгівлі і послуг, інше.

Формування і вдосконалення підприємницького середовища на районному рівні – це шлях до стабілізації господарського комплексу, подальшого економічного і соціального розвитку регіону.

Завдячуючи вкладеним коштам підприємців з’являються нові торгові об’єкти, підприємства ресторанного господарства, розширюється сфера послуг, відбувається реконструкція старих приміщень. Багато підприємницьких структур цього року внесли вагомий вклад у покращення стану соціальних об’єктів району.

2.2. Розвиток сільськогосподарських підприємств

У Бережанському районі діє 18 сільськогосподарських підприємств, які використовують земельні угіддя на площі 1768 га.

Перспективними у сфері інвестування вважається комплекс земельних ділянок на території Божиківської сільської ради в кількості 4 ділянки загальною площею 72,1га, та комплекс ділянок на території Нараївської сільської ради, в кількості 6 ділянок, загальною площею 62,56га.

На території району створені можливості щодо розвитку дрібнотоварного тваринництва на наявних вільних земельних ділянках та виробничих потужностях колишніх сільськогосподарських підприємств, а саме:

- ділянки, які межують між собою, в с.Молохів, придатні для влаштування корівника, вівчарника, індичатника площею 5,4га;

- ділянка в с.Котів, придатна для влаштування корівника, вівчарника, індичатника, площею 4,713га;

- ділянки в с.Рибники, придатні для влаштування корівника, вівчарника, індичатника, площею 9,15га та 2,67га, на яких наявні господарські будівлі, склади та приміщення ферм;

- ділянки в с.Рибники, придатні для влаштування корівника, вівчарника, індичатника, площею 12,96га та 9,47га.

Районною державною адміністрацією в напрямку розвитку сільського господарства особлива увага приділялась розвитку кооперативного руху. В районі здійснюють діяльність 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи та 1 молочний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи «Бережанський край» та «Кринички» здійснюють вирощування ягід малини, площа посадки яких в цьому році становила майже 16,8га.

СОК «Кринички» займається наданням послуг виготовлення паливних брикетів, переробкою воску та кормів, і здійснення сільськогосподарської діяльності.

У с.Біще створено молочний кооператив «Годувальниця». Молокоприймальний пункт обладнаний найсучаснішим обладнанням, яке дає змогу зберігати молоко, визначати його якість та реалізовувати, як висококондиційну та якісну продукцію.  Підібрані земельні ділянки під створення культурних пасовищ – поліпшених пасовищних угідь, які дадуть змогу забезпечити високу продуктивність тварин.

СОК «Млинок» спеціалізується на виробництві борошномельно-круп’яної продукції. СОК «Волошковий край» є багатофункціональним кооперативом, члени якого займаються вирощуванням ягідних культур (ремонтантна малина, в перспективі – ревінь), а також утримують поголів’я ВРХ та свиней.

У 2018 році СОК «Млинок» та СОК «Волошковий край» перемогли в конкурсі мікрогрантових проектів «Село: кроки до розвитку. Західні регіони» (2018р). Відібрані грантові заявки на придбання техніки для розширення матеріально-технічної бази кооперативів на 100 тис.грн, а також перемогли в обласному конкурсі в рамках Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу області на період 2016-2020 роки та отримають обладнання на суму 140,0тис.грн. Перспективою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є встановлення лінії переробки та лінії шокової заморозки ягід, вишні, брокколі, горошку та інших культур на території району. Оскільки це обов’язково позитивно вплине на виробників. У першу чергу тому, що зніме перевантаження з ринку свіжої ягоди. Для виробників ягоди з’явиться альтернатива в збуті - особливо стосується такої делікатної ягоди, як малина, яка може зберігати товарний стан не більше доби. 

В районі затверджена та працює Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу району на період 2016-2020 роки. За цією Програмою кошти районного бюджету в сумі 29тис. грн. було направлено на покращення племінної роботи в галузі тваринництва.

Проведено роботу щодо паспортизації молодняка ВРХ, залученні громадян, які утримують ВРХ у власних господарствах в отриманні ними державної дотації на його утримання.

2.3. Споживчий ринок району

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у 2017 році по Бережанському району (сільська місцевість) становив 10,0 млн.грн., що становить 115 % до відповідного періоду 2016 року (8,7 млн.грн.).

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у 2017 році по м. Бережани 112,8 млн.грн., що становить 98 % до відповідного періоду 2016 року (114,7 млн.грн.).

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у I кварталі 2018 року по Бережанському району (сільська місцевість) становив 1,9 млн.грн., що становить 106 % до відповідного періоду минулого року (1,82 млн.грн.).

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у I кварталі 2018 року по м. Бережани становив 24,9 млн.грн., що становить 83% до відповідного періоду минулого року (30,0 млн.грн.).

Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 87%, з них: продовольчих товарів – 96,0%, непродовольчих товарів – 52,4%.

Обсяг реалізованих послуг, наданих підприємствами сфери послуг за I квартал 2018 року в м. Бережани становить 7,142млн. грн., що становить 123,5 % до аналогічного періоду минулого року (5,779 млн.грн.).

Обсяг реалізованих послуг, наданих підприємствами послуг за I квартал 2018 року по району (сільська місцевість) становить 28,7 тис.грн., що становить 116,4% до аналогічного періоду минулого року (19,5тис.грн.).

Обсяг реалізованих послуг, наданих підприємствами сфери послуг за 2017 рік в м. Бережани становить 27,3млн. грн., що становить 118 % до аналогічного періоду минулого року (23,1 млн.грн.).

Обсяг реалізованих послуг, наданих підприємствами послуг за 2017 рік по району (сільська місцевість) становить 73,7 тис. грн., що становить 175% до аналогічного періоду минулого року (41,5тис.грн.).

Одним із пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації є розвиток торгівельного та побутового обслуговування сільського населення.

У 2017 році в сільській місцевості відкрито 2 непродовольчих магазини, у  I півріччі 2018 року відкрито 1 непродовольчий магазин та 1 заклад сфери побутового обсуговування (перукарню).

Вживаються заходи щодо забезпечення споживчого ринку продовольчими товарами місцевих виробників. Споживчий ринок району забезпечений такою продукцією місцевих виробників: макаронні вироби, олія, оцет ТОВ «Евері», консервна продукція заводу ПП «Агроспецгосп» та ТОВ «Крона», хлібобулочні вироби місцевих хлібопекарних підприємств: ПП “Флюк” та ФОП Музичка Р.І.

Бережанське районне споживче товариство налічує 28 магазинів та підприємств ресторанного господарства; 96 % торговельної мережі – у сільській місцевості. З метою належного використання пустуючих приміщень споживчої кооперації у приміщенні універмагу, яке передано в оренду, підприємцями на другому і третьому поверхах здійснюється торгівля товарами промислової групи, на першому поверсі працює супермаркет “Колібріс”.

В районі (сільська місцевість) діє 98 об’єктів торгівлі: 9 об’єків, які торгують продовольчими товарами, 8 об’єктів, які торгують непродовольчими товарами, 81 об’єкт, який торгує продовольчими та непродовольчими товарами (змішана форма). В районі здійснюють діяльність 26 об’єктів ресторанного господарства: 1 ресторан, 22 їдальні, 3 кафетерії.

Загалом, із врахуванням міської території, працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного господарства, функціонує 3 ринки з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, де є в наявності 1080 торгових місць.

В районі (в тому числі місті Бережани) надаються  такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт годинників, ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та столярних виробів та надаються послуги лазень та саун. Дані види послуг  надають 73 суб’єкти підприємницької діяльності.

Районним центром зайнятості постійно проводяться семінари щодо залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності, зокрема, у сфері побуту.

На території району створено умови для розвитку малого та середнього підприємництва, але існують проблеми, що стримують його розвиток, на подолання яких будуть спрямовані заходи районної Програми.

У ході аналітичної роботи робочої групи та ради підприємців району проведений SWOT - аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

Основні завдання SWOT - аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабких сторін та розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її стратегічних пріоритетів.