Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ

______________ сесія

РІШЕННЯ

від "___" _________ 2018 р.                                            № ____

м.Бережани

Про програму місцевих стимулів для

медичних працівників на 2018-2020 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши проект програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2020 роки, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даної програми доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                               В.Ф. БІЛИК

 

 

ПРОГРАМА

місцевих стимулів для медичних працівників

на 2018-2020 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», Рекомендації учасників засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення за участю народних депутатів України – членів Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я щодо звіту Міністерства охорони здоров’я України про хід медичної реформи в Україні, схвалені рішенням Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (протокол від 04 липня 2018 року №98)

3.

Розробник Програми

Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

4.

Співрозробники Програми

органи місцевого самоврядування

5.

Відповідальний виконавець            Програми

Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

6.

Учасники Програми

Районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, амбулаторії загальної практики – сімейні медицини, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти

7.

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, міський, сільські бюджети, кошти потенційних інвесторів

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

22082,4 тис. грн.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Сьогодні існують незаперечні докази, що здоров'я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності, забезпеченні населення якісною медичною допомогою важко переоцінити. Недостатня соціальна захищеність не створюють у медичних працівників стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних матеріально-технічних ресурсів.

На даний час сфера охорони здоров'я стоїть на порозі кадрової кризи. Існує дефіцит кадрів, перш за все у первинній ланці. Більше 30% лікарів району – особи пенсійного віку.

Недостатнє забезпечення мережі лікувально-профілактичних закладів району лікарями первинної ланки стало передумовою до порушення комплексності та послідовності у наданні медичної допомоги, формального підходу до проведення профілактики захворювань та диспансеризації населення. Це, у свою чергу, призвело до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а відтак - і до потреби населення у спеціалізованій та високо спеціалізованій медичній допомозі.

Разом з тим потребує покращення кваліфікаційний рівень працівників медичної галузі у відповідності до сучасних вимог надання медичних послуг. Нагальною потребою є омолодження кадрового потенціалу.

Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на розв'язання проблем та підвищення ефективності охорони здоров'я в цілому.

Прийняття Програми сприятиме забезпеченню Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради лікарями, поліпшенню стану здоров'я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги як на первинному, так і на вторинному рівні, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Підвищення рівня укомплектованості молодими спеціалістами – лікарями, які надають первинну медичну допомогу, створення їм умов та заохочення до праці, наближення лікарів, за якими закріплене населення, до пацієнта.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розвязання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Шляхи і засоби розв’язання проблеми:

- здійснення комплексу організаційних та інформаційних заходів щодо формування у молодих спеціалістів мотивації до роботи в сільських закладах охорони здоров’я;

- проведення заходів, спрямованих на соціальний захист медичних працівників (забезпечення відомчим житлом);

- забезпечення зручного розташування амбулаторій загальної – практики сімейної медицини відносно великих населених пунктів з розвинутою інфраструктурою місцевості доступною логістикою до районного центру;

- створення належних умов праці медичних працівників;

- підготовка та перепідготовка медичних працівників, постійне підвищення їх професійного рівня;

- забезпечення сімейними лікарями амбулаторій загальної практики -сімейної медицини територіально наближених до місць проживання населення;

- створення умов ефективного функціонування закладів первинної медико - санітарної допомоги;

- забезпечення інформаційної підтримки розвитку медико – санітарної допомоги.

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1. Створення умов ефективного функціонування в районі галузі медицини.

2. Забезпечення Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради лікарями загальної практики – сімейними лікарями.

3. Підвищення соціального захисту медичних працівників.

4. Забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії дасть змогу:

- підвищити доступність та якість медичного обслуговування населення у сільській місцевості;

- покращити соціально-побутові умови медичних працівників;

- підвищити ефективність роботи медичних працівників первинної ланки;

- забезпечити високі показники здоров’я населення;

- запровадження дієвих механізмів залучення до медичного обслуговування у сільській місцевості кваліфікованих медичних працівників.

У відповідності до чинного законодавства, Програма реалізується органами місцевого самоврядування у межах компетенції, структурними підрозділами Бережанської районної державної адміністрації, Районним комунальним некомерційним підприємством «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, спеціалізованими проектними та вишукувальними організаціями.

Фінансування, передбачених Програмою заходів, здійснюється за кошти місцевих та державного бюджетів, потенційних інвесторів.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми місцевих стимулів для медичних працівників на 2018-2020 роки

№ з/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів Програми

Строк викона­ння заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінан­сових ресурсів для виконання завдання, тис.гривень

Орієнтовні обсяги (вартість), тис.гривень, у тому числі за роками

Очікуваний результат

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зручне розта­шу­вання за­кла­ду надання ПМД відносно вели­ко­го насе­леного пу­н­кту з розви­ну­тою ін­фра­струк­турою місцевості (ди­тячі садки, шко­ли, спор­тивні майданчики), до­ступною ло­гіс­тикою до ра­йон­ного центру

будівництво ти­по­вих Курянів­ської амбула­то­рії загальної пра­к­тики-сімейної медицини та Стриганецької

амбулаторії за­га­льної практики-сімейної меди­цини

2019

РКНП «БЦПМСД»

державний бюджет, районний бюджет

12292,4

-

держав­ний бюджет 11923,6

районний бюджет 368,8

-

підвищення до­ступності та якості медич­ного обслуго­ву­вання населення у сільській місцевості

2

Надання відо­м­чого житла з можливістю от­ри­мати його у власність через    10 років роботи в громаді

капітальний ре­монт Стрига­не­цької амбу­ла­торії загальної практики-сімей­ної медицини та обладнання його підвідомче житло лікаря загальної практики-сімейний лікар

2020

Рекшинська сільська рада

державний бюджет,

сільський бюджет

500,0

-

-

500,00

вирішення пи­тання щодо от­римання житла молодими спеці­а­лістами

3

Виплата компен­саційних витрат, пов’язаних з пе­ре­їздом з іншого місця чи навіть регіону, а також можлива допо­мога у працевлаштуванні членів родини.

забезпечення Саранчуківської амбулаторії за­га­льної практики-сімейної меди­цини та Стрига­нецької амбу­латорії загальної практики-сімейної медицини

2020

РКНП «БЦПМСД»

Місцевий бюджет

300,0

-

-

300,00

запровадження дієвих меха­нізмів залучення до медичного обслуговування у сільській місцевості кваліфікованих медичних працівників

4

Поширення інформації про вакансії та залучення фахівців.

- проведення роботи щодо професійної орі­є­нтації учнів 9-11 класів ЗОШ з метою їх по­даль­шого навчання у медичних нав­чальних зак­ла­дах;

- формування партнерської про­грами з про­фільними кафе­драми медичних вишів щодо підготовки фа­хів­ців з надання ПМД;

- організація поїздок до гро­мади груп сту­дентів з викла­дачами, з про­ве­денням екску­р­сій, зустрічей з населенням і навчальних модулів на базі ЦПМД;

- організація ви­ступів за до­мо­вленістю пе­ред студентами з ви­світленням роз­по­відей про гро­маду та роботу лікаря в селі

2018-2020р.р.

РКНП «БЦПМСД»

Бюждет РКНП «БЦПМСД»

130,0

43,33

43,33

43,33

Адаптації молодо щодо вибору медичної спеціальності

підготовка лікарів -інтернів в сільській місцевості

5

Придбання службового санітарного транспорту для амбулаторії ЗП-СМ.

забезпечення службовим са­ні­тарним транс­портом

Бе­ре­жанської

АЗП-СМ, Волощинської АЗП-СМ, Курянівської АЗП-СМ, Саранчуківської АЗП-СМ, Стриганецької АЗП-СМ,

Слов’ятинської АЗП-СМ,

Урманської АЗП-СМ

2019

управління охорони здоров’я, РКНП «БЦПМСД»

державний бюджет

5600,0

-

5600,00

-

забезпечення надання своєчасної медичної допомоги сільському населенню.

6

Забезпечення виплати під­ви­щеної заробітної плати лікарям ЗП-СЛ

за рахунок преміювання

2018-2020 роки

РКНП «БЦПМСД»

Бюждет РКНП «БЦПМСД»

3200,0

1066,67

1066,67

1066,67

створення сти­мулів у медич­них працівників до підвищення якості обслуго­вування насе­лення

7

Забезпечення оплатою пода­ль­шого профе­сій­ного навчання лікаря ЗП-СЛ

підвищення кваліфікації, переривчасті курси, навчання

2018-2020 роки

РКНП «БЦПМСД»

Бюждет РКНП «БЦПМСД»

60,0

20,0

20,0

20,0

покращення кваліфікаційно­го рівня лікаря ЗП-СЛ у відповідності до сучасних вимог надання медичних послуг

8

Надання вільних земельних ді­ля­нок для будів­ництва та обслу­говування жи­тлового будинку господарських будівель і споруд

Виділення зе­мельних ділянок медичним пра­ців­никам ріше­нням сільських рад

2018-2020 роки

сільські ради

-

-

-

-

-

можливість утримання медичних працівників на тривалий термін роботи

Усього за Програмою

22082,4

у тому числі

Державний бюджет

11923,6

Районний бюджет

368,8

Місцевий бюджет

6530,0

Бюждет РКНП «БЦПМСД» 

3260,0

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів. Координацію виконання здійснює Районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, про що інформує районну державну адміністрацію щорічно до 01 числа місяця, що настає за звітним.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.