Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА   РАЙОННА   РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ

______________ сесія

РІШЕННЯ

від "___" _________ 2018 р.                                                № ____

м.Бережани

Про районну програму сприяння

розвитку громадянського суспільства

в Бережанському районі на 2019-2020 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши проект районної програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Бережанському районі на 2019-2020 роки, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, Бережанська районна рада

вирішила:

1. Затвердити районну програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Бережанському районі на 2019-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даної програми доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

Голова Бережанської

районної ради                                                                               В.Ф. БІЛИК

 

ПРОГРАМА

сприяння розвитку громадянського суспільства

в Бережанському районі на 2019-2020 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2018 року №810-од «Про проект програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 20196-2020 роки»

3.

Розробник Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Громадська рада при районній державній адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2019- 2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

58,0 тис. гривень

9.1.

коштів місцевого бюджету

58,0 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел

-

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Розвиток громадянського суспільства є однією з найважливіших умов успішної модернізації та сталого розвитку України, становлення її як демократичної, правової і соціальної держави, практичного вирішення низки соціально-політичних проблем, у тому числі реального забезпечення законних прав та свобод людини.

Активне, впливове і розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування в управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого значення, утвердженні правової держави, розв’язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем.

Революція Гідності відкрила новий етап в історії розвитку громадянського суспільства, продемонструвала вплив громадськості на суспільно-політичні перетворення, стала поштовхом для оновлення та переформатування влади.

Динаміка розвитку громадянського суспільства в Бережанському районі характеризується переважно позитивними тенденціями. Разом з тим, аналіз цього процесу свідчить про наявність комплексу проблем, що є актуальними як для суспільства, так і для органів влади в цілому. Взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю залишається малоефективною через недостатню прозорість діяльності цих органів та забюрократизовані процедури такої взаємодії, низький рівень взаємної довіри.

Зокрема, гострою проблемою для Бережанського району залишається значна кількість політичних партій та громадських організацій, які офіційно зареєстровані, проте не ведуть публічної діяльності. Низький рівень їх активності спричинений не тільки внутрішніми чинниками, а й недостатніми умовами для повноцінної діяльності.

Спостерігаються низький рівень кадрової, фінансової та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства.

Реалізація Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Бережанському районі на 2016 - 2018 роки показала що:

необхідно розширити спектр залучення громадськості до формування та реалізації державної політики;

низький рівень кадрової та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства;

потенціал інститутів громадянського суспільства не повною мірою використовується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Враховуючи зазначені вище негативні явища, характерні для процесу розвитку громадянського суспільства у Бережанському районі, перед районною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування постає завдання створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в районі.

Виконання цих завдань можливе шляхом прийняття та реалізації Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Бережанському районі на 2019 - 2020 роки (далі - Програма), яка визначає завдання органів влади в умовах розбудови громадянського суспільства, передбачає включення питань, пов’язаних із розвитком громадянського суспільства, до порядку денного їх діяльності, надає їм конкретні завдання, створює відкриті механізми координації та контролю за виконанням цих завдань.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про державні цільові програми», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про волонтерську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».

Програма сприятиме реалізації принципів, пріоритетів та завдань державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства, запровадженню ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У Програмі основні поняття вживаються у такому значенні:

громадянське суспільство - це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якому індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів;

інститути громадянського суспільства (ІГС) – це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські та релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства й установи;

сприяння розвитку ІГС з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні мети, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя;

інформаційно-просвітницька кампанія - це здійснення заходів, спрямованих на пропаганду розвитку ІГС через засоби масової інформації та інші інноваційні комунікації;

інформаційно-ресурсний центр - це організація, метою якої є надання безпосередньої допомоги громадянам та ІГС району в їх залученні до формування та реалізації державної і регіональної політики, а також реалізації соціально-значимих ініціатив;

соціальне замовлення - це інструмент розв’язання пріоритетних соціальних проблем на основі співпраці влади і громади, спрямованої на їх вирішення; це незадоволені соціальні потреби та інтереси членів територіальної громади, сформульовані в узагальненому вигляді як соціальне завдання для вирішення;

форми заохочення ініціатив громадян та ІГС - це надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційної, фінансової, технічної, методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значимих ініціатив.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації проектів розроблених ІГС, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи та самоорганізації.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачає проведення впродовж 2019 - 2020 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування та реалізації державної і регіональної політики, зокрема шляхом створення на районному рівні сприятливого правового середовища для діяльності ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно- просвітницької кампанії; розширення участі ІГС району у процесах вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення; стимулювання громадської активності населення Бережанщини через впровадження форм заохочення ініціатив ІГС тощо.

Фінансування витрат на виконання заходів здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 58,0 тис. гривень. Програма не передбачає залучення інших джерел фінансування.

Строк виконання Програми - два роки (2019-2020 роки)

Ресурсне забезпечення Програми 

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

29,0

29,0

58,0

районний бюджет

29,0

29,0

58,0

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності, проведенню консультацій із громадськістю та формуванню громадських рад при органах влади;

- залучення громадськості до обговорення проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної державної адміністрації, які стосуються суспільно значущих питань;

- вивчення громадської думки з соціально значущих питань у Бережанському районі;

- забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, круглих столів, засідань громадської ради при районних держаадміністрації) з актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку;

- ресурсне забезпечення діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації;

- поширення методичних рекомендацій щодо використання ІГС та громадянами механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики; 

- організація виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, буклетів, методичних роздаткових матеріалів з питань громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку на території Бережанського району;

- забезпечення висвітлення журналістами проблематики громадянського суспільства у місцевих засобах масової інформації; 

Заходи Програми реалізуються в межах коштів районного бюджету.

Очікувані результативні показники виконання Програми:

- подальше становлення громадянського суспільства в районі;

- якісне представництво ІГС у консультативно-дорадчих органах при

місцевих органах виконавчої влади;

- активізація населення району у суспільно-важливій роботі; надання консультативної та організаційно-методичної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства;

- залучення ІГС до вирішення завдань регіональної політики;

- підвищення якості рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з огляду на врахування інтересів громадськості;

- покращення довіри населення району до місцевих органів виконавчої

влади та ІГС району;

- створення сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності;

- сприяння створенню та організації діяльності органів самоорганізації населення;

- сприяння діяльності громадської ради при райдержадміністрації;

- вивчення громадської думки мешканців району, посилення інституційної спроможності громадських організацій та місцевих органів влади у сфері визначення потреб і пріоритетів розвитку району.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування тис.гривень

Очікуваний результат

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Створення

системи

ресурсного,

інформаційного,

нормативно-

правового

забезпечення

сталої діяльності

та розвитку

інститутів

громадянського

суспільства

Сприяння органами місцевого

самоврядування та органами

виконавчої влади проведенню

консультацій із громадськістю та

формуванню Громадської ради при районній державній адміністраці

упродовж 2019 року

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

-

-

-

утвердження в практику роботи принципу відкритості влади, підвищення якості формування та реалізації регіональної політики на рівні органів місцевого самоврядування

2.

Забезпечення

співпраці органів

виконавчої

влади та ІГС у

процесі

формування та

реалізації

регіональної

політики

1. Проведення громадських

обговорень

проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної державної адміністрації, які стосуються суспільно значущих питань

2019-2020 роки

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, Громадська рада при районній державній адміністрації, ІГС (за згодою)

-

-

-

врахування громадської думки при прийнятті рішень та розпоряджень

місцевою владою, які стосуються суспільно значущих питань

2. Забезпечення проведення

публічних консультацій з

громадськістю: інформаційно -

просвітницьких заходів, круглих

столів, конференцій, семінарів з

актуальних питань соціально -

економічного та культурного розвитку (забезпечення учасників

заходів канцтоварами, харчуванням,

проживанням та перевезенням)

2019-2020 роки

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, Громадська рада при районній державній адміністрації, ІГС (за згодою)

районний бюджет

8,0

8,0

проведення інформаційно -

просвітницьких заходів :

2 - 2019 рік;

2- 2020 рік;

круглих столів:

2-2019 рік;

2- 2020 рік;

конференцій:

2 -2019 рік;

2 - 2020 рік;

семінарів:

2-2019 рік;

2 - 2020 рік.

3.Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради при районній державній адміністрації

2019-2020 роки

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

ІГС (за згодою)

районний бюджет

3,0

3,0

виявлення проблемних питань та надання пропозицій щодо їх

вирішення з огляду на задоволення

потреб громадськості;

проведення кожного року 1 раз у квартал засідань громадської ради

3.

Підтримка ініціатив ІГС

для

вирішення

завдань

регіональної

політики

1.Ресурсне забезпечення діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації 

2019-2020 роки

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

 

районний бюджет

3,0

3,0

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на території області, сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної

політики;

забезпечення оргтехнікою, канцтоварами, заправкою та відновленням картриджів, ремонтом та технічним обслуговуванням офісної техніки та телекомунікаційними

послугами - упродовж 2019 - 2020 років.

4.

Підвищення

професійного

рівня та

інституційної

спроможності ІГС та

органів

виконавчої

влади щодо

використання

механізмів

участі

громадськості

у

формуванні та реалізації державної політики

1.Організація і проведення навчань,

лекцій, практикумів, зборів, тренінгів

для представників інститутів

громадянського суспільства, членів

Громадської ради при районній

державній адміністрації з участю

експертів

2019-2020 роки

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

ІГС (за згодою)

районний бюджет

2,0

2,0

підвищення професійного рівня

посадових осіб та представників ІГС

щодо використання інструментів

сприяння розвитку громадянського

суспільства та участі громадськості у

формуванні та реалізації державної

політики;

підвищення компетентності ІГС

області в сфері їх інституційного,

кадрового, професійного розвитку, статутної діяльності;

проведення 2- 3 навчань, лекцій,

практикумів, зборів, тренінгів щороку

5.

Забезпечення

поінформованості

суспільства

про

діяльність ІГС через впровадження постійно діючої

інформаційно -

просвітницької кампанії

1.Організація виготовлення та

розповсюдження соціальної реклами,

буклетів, методичних роздаткових

матеріалів з питань громадянського

суспільства та позитивних практик

його розвитку на території

Бережанського району

2019-2020 роки

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

ІГС (за згодою)

районний бюджет

3,0

3,0

забезпечення інформаційної

підтримки процесу розвитку

громадянського суспільства та

доступу громадян до інформації;

підвищення рівня довіри жителів

району до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування та ІГС; виготовлення комплексу друкованої

продукції щороку:

постери, плакати, буклети.

2.Забезпечення висвітлення

журналістами проблематики

громадянського суспільства у

місцевих засобах масової інформації: про соціально -

економічний розвиток району;

культурно-просвітницьку діяльність ІГС; патріотичне виховання

громадськості; суспільно - політичну

ситуацію в районі та інше

2019-2020 роки

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, редакція районної газети «Бережанське віче»,

ІГС (за згодою)

районний бюджет

10,0

10,0

популяризація розвитку громадянського суспільства у регіоні

Всього

29,0

29,0


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконавці заходів Програми забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені строки та подають відповідну інформацію в районну державну адміністрацію до 25 грудня 2019 - 2020 років.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, духовності, молоді, спорту та засобів масової інформації, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації інформує управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених цією Програмою, щороку до 01 січня та до 01 липня 2019 - 2020 років.

Основні напрямки та заходи Програми будуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної нормативно-правової бази.