Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

створення містобудівного кадастру та його ведення на 2018-2020 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального-господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про містобудівний кадастр», постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 вересня 2018 року №703-од «Про організацію виконання обласної програми створення та ведення містобудівного кадастру на 2018-2020 роки»

3

Розробник Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального-господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального-господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального-господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального-господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання усіх форм власності, які виробляють, оновлюють, обробляють, зберігають, постачають та використовують інформаційні ресурси, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру, спеціалізовані організації, які розробляють та встановлюють і обслуговують програмне забезпечення

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

7.1

Етапи реалізації Програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

170,0 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Рішенням Бережанської районної ради від 16 травня 2012 року № 365-од було затверджено районну програму створення містобудівного кадастру та його ведення на 2013-2016 роки, термін дії якої закінчився. Незважаючи на вжиті заходи щодо забезпечення реалізації вказаної Програми, фінансування створення та ведення містобудівного кадастру не здійснювалося у зв'язку з обмеженими ресурсами районного бюджету.

Впродовж останніх років відбулися важливі якісні зміни в адміністративно-територіальному та соціально-культурному розвитку району.

У 2014 році активно розпочала впроваджуватись реформа місцевого самоврядування шляхом передачі на місця реальних повноважень та обов'язків, а також відповідного матеріального ресурсу. Розпочався розвиток місцевого самоврядування в районі. Система місцевого самоврядування, яка не задовольняла потреб суспільства, докорінно змінюється.

Органи місцевого самоврядування району активно розпочали створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях.

Органи місцевого самоврядування району здійснюють формування нової інфраструктури шляхом будівництва та реконструкції вулиць і доріг комунальної власності, створення центрів надання адміністративних послуг, центрів безпеки, центрів здоров'я, опорних навчальних закладів, внаслідок чого активізовано будівництво та розроблення містобудівної документації.

Відсутність відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру регіонального рівня, комплексної системи моніторингу стану розроблення містобудівної документації - генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів не дає можливості забезпечити в повному обсязі ефективне управління розвитком та раціональним використанням земельних ресурсів для містобудівних потреб. Відсутність належного моніторингу містобудівних процесів стримує розвиток територій та призводить до нераціонального використання місцевих ресурсів.

На даний час район охоплений системою державного земельного кадастру із внесенням інформації про земельні ділянки. Інформаційні ресурси галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідро-геологічного та іншого районування території регіону на підставі даних відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем в районі відсутні.

Згідно з вимогами чинного законодавства для забезпечення ефективного управління територіальним розвитком району, створення умов для прогнозованого розвитку територій населених пунктів, підвищення ефективності управління, провадження містобудівної діяльності, поліпшення екологічного і техногенного становища, прийняття рішень на різних рівнях щодо перспектив розвитку, необхідно забезпечити створення та ведення в районі містобудівного кадастру шляхом розроблення, прийняття та реалізації районної програми створення містобудівного кадастру та його ведення на 2018-2020 роки.

Фінансування робіт зі створення комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру і реалізації заходів Програми відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 «Про містобудівний  кадастр» здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

3. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є реалізація в районі державної політики у сфері містобудування шляхом впровадження містобудівного кадастру, як інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій, що забезпечить інформаційні потреби учасників містобудівного процесу щодо геопросторових даних про території, містобудівну документацію, екологічні, інженерно-геологічні та інші умови.

Комплексність, повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру забезпечить органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування актуальною інформацією для прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, сприятиме зниженню рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективному і надійному функціонуванню об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охороні та раціональному використанню природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку району.

Дані містобудівного кадастру необхідні для забезпечення загальної доступності до матеріалів розробленої та затвердженої містобудівної документації та створення сприятливого інвестиційного середовища.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району та визначає напрям вдосконалення містобудівної діяльності шляхом впровадження системи містобудівного кадастру районного рівня на 2018-2020 роки.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Забезпечення зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно- геологічні умови, містобудівну документацію для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві вбачається шляхом розроблення і реалізації районної Програми зі створення та ведення містобудівного кадастру.

Засобом розв’язання проблеми є створення містобудівного кадастру регіонального та місцевих рівнів, його ведення службами містобудівного кадастру у складі уповноважених органів містобудування та архітектури методом формування і актуалізації інформаційних ресурсів регіонального рівня, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови територій та результатів містобудівного моніторингу.

Правовою основою для провадження робіт зі створення містобудівного кадастру Тернопільської області, забезпечення матеріальними та фінансовими ресурсами є:

- закони України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про основи містобудування”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про інформацію”, „Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність”, „Про захист інформації в автоматизованих системах”, „Про державний земельний кадастр”, „Про землеустрій”; постанови Кабінету Міністрів України від                   25 травня 2011 року №559 „Про містобудівний кадастр”, від 25 травня                            2011 року №556 „Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами”;

- наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 вересня 2011 року №170 „Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 листопада року №1268/20006;

- наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09 квітня 1998 року №56 „Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА - 2.04-02-98)” (із змінами та доповненнями), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 року за №393/2833;

- державні будівельні норми ДБН Б.1.1-16.2013 „Склад та зміст містобудівного кадастру”;

- відповідні рішення Бережанської районної ради.

Програма реалізуватиметься в три етапи упродовж 2018-2020 років.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 170,0 тисяч гривень.

Кадрове забезпечення служби містобудівного кадастру районного рівня здійснюється шляхом створення служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації.

Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться з районного бюджету. Обсяги орієнтовного забезпечення Програми уточнюються щороку, з врахуванням індексу інфляції, конкретних завдань та наявності коштів.

Ресурсне забезпечення районної програми створення містобудівного кадастру та його ведення на 2018-2020 роки

з/п

Захід

Короткий опис продукції, послуги

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн)

1

Придбання апаратного забезпечення для ведення містобудівного кадастру

Сучасні комп'ютери з ліцензійною операційною системою та роутер

50,0

2

Забезпечення підключення до мережі Інтернет

Абонплата постачальнику послуг Інтернету

3,0

3

Придбання програмного забезпечення

Абонплата за користування спеціалізованою програмою, для ведення містобудівного кадастру

14,0

Програмний додаток

20,0

4

Послуги зі створення геоінформаційної системи

Створення Містобудівного геопорталу

16,0

Створення засобів WEB ГІС

30,0

Встановлення, налагодження, випробування, консультації з використання, трансформація тестового набору наявних даних у формат бази геоданих

14,0


5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Ключовими завданнями реалізації районної програми створення містобудівного кадастру та його ведення на 2018-2020 роки є:

- створення програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру районного рівня;

- організація функціонування служби містобудівного кадастру районного рівня у складі відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації;

- фахове кадрове забезпечення;

- організація системи обміну інформацією та наповнення бази даних містобудівного кадастру;

- ведення містобудівного кадастру районного рівня.

Реалізація Програми здійснюється шляхом реалізації заходів з:

- розроблення технічного завдання та проекту на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- придбання, встановлення та налаштування апаратного забезпечення для ведення містобудівного кадастру;

- придбання, встановлення та технічної підтримки програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру;

- проведення інвентаризації наявних матеріалів містобудівної документації, дані яких передбачається внести до геоінформаційної системи містобудівного кадастру;

- створення компонентів геоінформаційної системи містобудівного кадастру та наповнення баз геопросторових даних;

- створення локальної електронної версії базової топографічної підоснови на основі збору і перетворення картографічних даних з різних джерел;

- навчання спеціалістів служби містобудівного кадастру роботі зі спеціалізованим апаратним і програмним забезпеченням та консультативна підтримка;

- технічної підтримки геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- організації робіт зі збору та введення інформації до баз даних містобудівного кадастру;

- експлуатації геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру для задоволення інформаційних потреб учасників містобудівного процесу.

Загальним результативним показником, який буде досягнуто за рахунок реалізації Програми є створення містобудівного кадастру районного рівня та його ведення для забезпечення інформаційних потреб учасників містобудівного процесу.

Складовими частинами загального результативного показника є:

- визначення структури системи містобудівного кадастру районного рівня та технічних вимог до програмного і апаратного забезпечення для ведення містобудівного кадастру;

- створення матеріально-технічної бази для ведення містобудівного кадастру (сервер, ПК тощо);

- забезпечення ліцензованими програмами комп'ютерного обладнання для ведення містобудівного кадастру;

- творення тематичних шарів та баз даних геоінформаційної системи, електронна обробка наявних матеріалів та їх введення до баз геопросторових даних;

- актуалізована електронна топографічна основа для ведення містобудівного кадастру районного рівня;

- фахова підготовка спеціалістів для роботи з геоінформаційною системою містобудівного кадастру;

- робота програмного комплексу містобудівного кадастру;

- інформаційне наповнення баз даних містобудівного кадастру, надання органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям і громадянам містобудівної інформації.

Обсяг коштів необхідних для фінансування заходів програми становить 170,0 тис. гривень, з них:

- 2018 рік – 12,0 тис. гривень;

- 2019 рік –127,0 тис. гривень;

- 2020 рік – 31,0 тис. гривень.


6. Напрями діяльності та заходи районної програми створення містобудівного кадастру

та його ведення на 2018-2020 роки

№ з/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходів

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування, (вартість) тис.грн., в тому числі по роках

Очікуваний результат

2018

2019

2020

1

Створення містобудівного кадастру району

1. Придбання, встановлення та налаштування апаратного забезпечення для ведення містобудівного кадастру

2018 рік

служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, суб'єкти господарювання, які надають послуги у сфері геоінформаційних технологій

районний бюджет

10,0

30,0

10,0

створення матеріально-технічної бази для ведення містобудівного кадастру; придбання та встановлення сервера, комп'ютерного обладнання для робочих місць адміністратора та користувачів

2. Придбання, встановлення та технічна підтримка програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру

2018 рік

служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, суб'єкти господарювання, які

районний бюджет

-

34,0

-

забезпечення ліцензованими програмами комп'ютерного обладнання для ведення містобудівного кадастру

надають послуги у сфері геоінформаційних технологій

3. Проведення інвентаризації наявних матеріалів містобудівної документації, дані яких передбачається ввести до геоінформаційної системи містобудівного кадастру

2018 рік

служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, суб'єкти господарювання, які надають послуги у сфері геоінформаційних технологій

не потребує коштів

-

-

-

створення переліку наявних матеріалів, дані яких будуть введені до геоінформаційної системи містобудівного кадастру

4. Послуги зі створення геоінформаційної системи

2018 рік

служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, суб'єкти господарювання, які надають послуги у

районний бюджет

-

49,0

14,0

створення тематичних шарів та баз даних геоінформаційної системи, електронна обробка наявних матеріалів та їх введення до баз геопросторових даних

сфері геоінформаційних технологій

-

5. Навчання спеціалістів служби містобудівного

кадастру у складі

управління

містобудування та

архітектури

районної державної адміністрації, роботі з

спеціалізованим

апаратним і

програмним

забезпеченням та

консультативна

підтримка

2019-2020 роки

служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, суб'єкти господарювання, які надають послуги у сфері геоінформаційних технологій

районний бюджет

-

6,0

2,0

фахова підготовка спеціалістів для роботи з геоінформаційною системою містобудівного кадастру

6. Технічна підтримка геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру

2019-2020 роки

служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, суб'єкти господарювання, які

районний бюджет

2,0

8,0

5,0

забезпечення роботи програмного комплексу містобудівного кадастру

надають послуги у сфері геоінформаційних технологій

7. Організація робіт зі збору та введення інформації до баз даних містобудівного кадастру

2019-2020 роки

служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

інформаційне наповнення баз даних містобудівного кадастру

2.

Ведення містобудівного кадастру районного рівня

8. Експлуатація

геоінформаційної

системи та геопорталу

містобудівного

кадастру для

задоволення

інформаційних потреб

учасників

містобудівного

процесу

2019-2020 роки

служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

не потребує коштів

-

-

-

надання органам влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям і громадянам містобудівної інформації

Усього за Програмою 

170,0 тис.грн

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

   Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями. Координацію дій з такого виконання здійснює відділ містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації.

   Виконавці, відповідальні за реалізацію заходів Програми, щоквартально, до 05 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформують  районну державну адміністрацію про хід її виконання.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.