Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

сприяння розвитку громадянського суспільства

в Бережанському районі на 2019-2020 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2018 року №810-од «Про проект програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 20196-2020 роки»

3.

Розробник Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Громадська рада при районній державній адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

управління соціального захисту населення, відділи економічного розвитку, освіти, культури, національностей, релігій і туризму, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2019- 2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

58,0 тис. гривень

9.1.

коштів місцевого бюджету

58,0 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел

-


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Розвиток громадянського суспільства є однією з найважливіших умов успішної модернізації та сталого розвитку України, становлення її як демократичної, правової і соціальної держави, практичного вирішення низки соціально-політичних проблем, у тому числі реального забезпечення законних прав та свобод людини.

Активне, впливове і розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування в управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого значення, утвердженні правової держави, розв’язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем.

Революція Гідності відкрила новий етап в історії розвитку громадянського суспільства, продемонструвала вплив громадськості на суспільно-політичні перетворення, стала поштовхом для оновлення та переформатування влади.

Динаміка розвитку громадянського суспільства в Бережанському районі характеризується переважно позитивними тенденціями. Разом з тим, аналіз цього процесу свідчить про наявність комплексу проблем, що є актуальними як для суспільства, так і для органів влади в цілому. Взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю залишається малоефективною через недостатню прозорість діяльності цих органів та забюрократизовані процедури такої взаємодії, низький рівень взаємної довіри.

Зокрема, гострою проблемою для Бережанського району залишається значна кількість політичних партій та громадських організацій, які офіційно зареєстровані, проте не ведуть публічної діяльності. Низький рівень їх активності спричинений не тільки внутрішніми чинниками, а й недостатніми умовами для повноцінної діяльності.

Спостерігаються низький рівень кадрової, фінансової та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства.

Реалізація Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Бережанському районі на 2016 - 2018 роки показала що:

необхідно розширити спектр залучення громадськості до формування та реалізації державної політики;

низький рівень кадрової та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства;

потенціал інститутів громадянського суспільства не повною мірою використовується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Враховуючи зазначені вище негативні явища, характерні для процесу розвитку громадянського суспільства у Бережанському районі, перед районною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування постає завдання створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в районі.

Виконання цих завдань можливе шляхом прийняття та реалізації Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Бережанському районі на 2019 - 2020 роки (далі - Програма), яка визначає завдання органів влади в умовах розбудови громадянського суспільства, передбачає включення питань, пов’язаних із розвитком громадянського суспільства, до порядку денного їх діяльності, надає їм конкретні завдання, створює відкриті механізми координації та контролю за виконанням цих завдань.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про державні цільові програми», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про волонтерську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».

Програма сприятиме реалізації принципів, пріоритетів та завдань державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства, запровадженню ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У Програмі основні поняття вживаються у такому значенні:

громадянське суспільство - це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якому індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів;

інститути громадянського суспільства (ІГС) – це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські та релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства й установи;

сприяння розвитку ІГС з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні мети, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя;

інформаційно-просвітницька кампанія - це здійснення заходів, спрямованих на пропаганду розвитку ІГС через засоби масової інформації та інші інноваційні комунікації;

інформаційно-ресурсний центр - це організація, метою якої є надання безпосередньої допомоги громадянам та ІГС району в їх залученні до формування та реалізації державної і регіональної політики, а також реалізації соціально-значимих ініціатив;

соціальне замовлення - це інструмент розв’язання пріоритетних соціальних проблем на основі співпраці влади і громади, спрямованої на їх вирішення; це незадоволені соціальні потреби та інтереси членів територіальної громади, сформульовані в узагальненому вигляді як соціальне завдання для вирішення;

форми заохочення ініціатив громадян та ІГС - це надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційної, фінансової, технічної, методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значимих ініціатив.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових можливостей для реалізації проектів розроблених ІГС, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи та самоорганізації.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачає проведення впродовж 2019 - 2020 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування та реалізації державної і регіональної політики, зокрема шляхом створення на районному рівні сприятливого правового середовища для діяльності ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно- просвітницької кампанії; розширення участі ІГС району у процесах вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення; стимулювання громадської активності населення Бережанщини через впровадження форм заохочення ініціатив ІГС тощо.

Фінансування витрат на виконання заходів здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 58,0 тис. гривень. Програма не передбачає залучення інших джерел фінансування.

Строк виконання Програми - два роки (2019-2020 роки)

Ресурсне забезпечення Програми 

                                                                                                                                                                                                тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

29,0

29,0

58,0

районний бюджет

29,0

29,0

58,0

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності, проведенню консультацій із громадськістю та формуванню громадських рад при органах влади;

- залучення громадськості до обговорення проектів рішень районної ради та розпоряджень голови районної державної адміністрації, які стосуються суспільно значущих питань;

- вивчення громадської думки з соціально значущих питань у Бережанському районі;

- забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, круглих столів, засідань громадської ради при районних держаадміністрації) з актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку;

- ресурсне забезпечення діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації;

- поширення методичних рекомендацій щодо використання ІГС та громадянами механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики;

- організація виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, буклетів, методичних роздаткових матеріалів з питань громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку на території Бережанського району;

- забезпечення висвітлення журналістами проблематики громадянського суспільства у місцевих засобах масової інформації;

Заходи Програми реалізуються в межах коштів районного бюджету.

Очікувані результативні показники виконання Програми:

- подальше становлення громадянського суспільства в районі;

- якісне представництво ІГС у консультативно-дорадчих органах при

місцевих органах виконавчої влади;

- активізація населення району у суспільно-важливій роботі; надання консультативної та організаційно-методичної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства;

- залучення ІГС до вирішення завдань регіональної політики;

- підвищення якості рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з огляду на врахування інтересів громадськості;

- покращення довіри населення району до місцевих органів виконавчої

влади та ІГС району;

- створення сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності;

- сприяння створенню та організації діяльності органів самоорганізації населення;

- сприяння діяльності громадської ради при райдержадміністрації;

- вивчення громадської думки мешканців району, посилення інституційної спроможності громадських організацій та місцевих органів влади у сфері визначення потреб і пріоритетів розвитку району.