Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

фінансової підтримки діяльності відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

на 2019-2020 роки

1. Паспорт Програми

Ініціатор розроблення Програми

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Підстава для розроблення Програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги»

Розробник Програми

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Відповідальний виконавець Програми

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Мета і основні завдання Програми

побудова ефективної системи надання адміністративних послуг, належне матеріально-технічне забезпечення відділу з питань адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

місцевий бюджет

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

27000,00грн.

Кошти місцевого бюджету

27000,00 грн.

2. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма

Програма розроблена з метою реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» у відповідності із 
Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

   Програма розроблена із врахуванням вимог вказаних нормативних актів та спрямована на втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади та громадян за принципом "єдиного вікна", що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги органів виконавчої влади.

   Програма встановлює єдині засади організації роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади району з надання якісних адміністративних послуг суб’єктам звернень (фізичним та юридичним особам) через відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації шляхом його співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг.

   Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування. Саме Закон України "Про адміністративні послуги" несе нову ідеологію – ідеологію служіння громадянам з боку держави.

   Складовою частиною нових реформ є своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг.

 

3. Визначення мети Програми

   Головною метою Програми є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг, належне матеріально-технічне забезпечення відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Обсяги фінансування є орієнтовними і уточнюються щороку.

Ресурсне забезпечення програми фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг районної

державної адміністрації на 2019-20 роки

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання (роки)

Усього вит-рат на вико-нання Програми

2019

2020

Обсяг ресурсів, усього, (грн.) у тому числі:

13500,00

13500,00

27000,00

Районний бюджет

13500,00

13500,00

27000,00


5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, прийом вхідних пакетів документів, їх обробка та видача результату послуги;

- забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у строки, встановлені законом;

- організація передачі документів із відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації до виконавчих органів, що беруть участь в наданні адміністративних послуг, а також передачі вихідних документів до відділу;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- залучення представників органів виконавчої влади для вирішення спірних питань, що виникають в процесі надання адміністративних послуг.

Виконання Програми забезпечить:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- зменшення часу, необхідного для відвідування органів виконавчої влади, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному приміщені;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

 

6. Напрямки діяльності та обсяги фінансування програми фінансової підтримки відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2019-2020 роки

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Всього, тис. грн.

Орієнтовані суми фінансування в грн.

2019

2020

1.

Покращення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядку надання адміністративних послуг

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

2.

Проведення анкетування серед громадських організацій, суб’єктів господарювання та громадян щодо якості надання адміністративних послуг

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

3.

Наповнення веб-сайту районної державної адміністрації, на якому розміщена інформація про порядок надання адміністративних послуг, режим роботи відділу, тощо.

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

не потребує фінансування

-

-

-

4.

Надання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги, які надаються через відділ та безоплатне поширення таких матеріалів.

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної   адміністрації

не потребує фінансування

-

-

5.

Матеріально-технічне забезпечення відділу з питань надання адміністративних послуг:

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної   адміністрації

27000,00

13500,00

13500,00

5.1

Придбання предметів, матеріалів, обладнаня та інвентар (папір, оргтехніка)

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної   адміністрації

16000,00

8000,00

8000,00

5.2

Оплата інших послуг та інші виплати (ремонт принтерів, комп’ютерів, заправка картриджів)

відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної   адміністрації

11000,00

5500,00

5500,00

Усього   по програмі

27000,00


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

    Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.