Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2019 - 2020 роки

Паспорт Програми

1

Ініціатор розробки Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року №318, доручення голови обласної державної адміністрації від 25 червня 2018 року №51 “Про розроблення проекту обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019 – 2020 роки”

3

Розробник Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4

Співрозробник Програми

структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

5

Відповідальний виконавець   Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6

Учасники Програми

структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Бережанська районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

7

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм):

- районний бюджет;

- кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ;

- позабюджетні кошти

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації   Програми, всього, у т.ч.:

 

126,0 тис.грн.

9.1

кошти районного бюджету

126,0 тис.грн.

9.2

кошти Фонду загально-обов’язкового державного соц. страхування України на випадок безробіття

 

в межах кошторисних призначень

9.3

кошти інших джерел

в межах кошторисних призначень

Вступ

   Розвиток малого і середнього підприємництва займає важливе місце в соціально-економічному розвитку району та

визначається як один із пріоритетних напрямків стратегічного розвитку території.

   З метою реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва,

створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу розроблена

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2019 – 2020 роки (далі – Програма).

Програма є одним з важливих інструментів реалізації на районному рівні державної політики підтримки малого і середнього

підприємництва, активізації політики зайнятості населення та інвестиційно – інноваційної стратегії держави і направлена на

створення умов для сталого розвитку підприємництва в Бережанському районі та удосконалення ринкових відносин.

   В основу Програми покладені положення законів України “Про Національну програму сприяння розвитку малого

підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” та інших

законодавчих та нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності. Методологічною основою розроблення

Програми є Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і

середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку

підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44. Також, Програма відповідає пріоритетним напрямам Стратегії розвитку

малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії

Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року № 318 та Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020

року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 04 січня 2016 року № 28.

   Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва, результатом якого

буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення. Програма ґрунтується на аналізі основних показників

соціально-економічного розвитку району за попередні роки, зокрема, сфери розвитку підприємництва, визначення основних

зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують розвиток малого і середнього підприємництва і визначає основні цілі та

пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в районі, а також заходи щодо їх досягнення.

   Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на

створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і

середнього підприємництва, з урахуванням аналізу результатів виконання аналогічної Програми попереднього періоду.

   Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи районної державної адміністрації, громадськості, науковців

району щодо створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва відповідно до загальнодержавних

пріоритетів.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА

районної програми підтримки малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки


1

Загальна характеристика району:

 Площа території (тис. км. кв.)   –

 Кількість населення (тис. чол.)   –  

61,3

20,961

 Специфіка – промисловість, сільське господарство, торгівельне та побутове обслуговування, туристична

 інфраструктура району

 Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

5%

 Перелік територій, які відносяться до зон  

 1) інвестиційної привабливості – с. Підвисоке, с. Саранчуки, с. Потутори, с. Жовнівка, с. Рогачин, с. Куряни

 2) територій пріоритетного розвитку – с. Лапшин, с. Шибалин, с. Літятин, с. Урмань, с. Куряни, с. Саранчуки, 

 с. Тростянець, с. Вільхівець

2

 Дата затвердження Програми

 рішення № 427 від 20 грудня 2018 року Бережанської районної ради

3

 Головний замовник Програми:

 Бережанська районна державна адміністрація

 Головний розробник Програми:

 відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 Співрозробники:

 структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Бережанська районна філія

 Тернопільського обласного центру зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і

 природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

 Мета Програми:

 створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників

 розвитку району, забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці, створення

 нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.

5

 Перелік пріоритетних завдань Програми:

 - підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики;

 - удосконалення механізмів фінансової підтримки малого і середнього підприємництва;

 - забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва;

 - розширення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

 - подальший розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

 - створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-інвестиційної та зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів

   малого і середнього підприємництва;

 - сприяння підвищенню іміджу підприємця;

 - підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів підприємництва та населення, забезпечення підготовки, підвищення

   кваліфікації кадрів для малого і середнього підприємництва;

 - розширення й підтримка діяльності мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

 - підтримка вітчизняного товаровиробника, забезпечення якості, конкурентноздатності товарів і послуг, що

   виробляються суб’єктами малого та середнього підприємництва;

 - стимулювання розвиткові фермерської ініціативи;

 - збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів;

 - формування сприятливих умов для започаткування та ефективного і сталого розвитку  підприємницької діяльності на

    основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

 - сприяння здійснення зовнішньо-економічної діяльності   підприємствами району

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз)

 Кількість діючих суб’єктів малого 

 підприємництва / кількість діючих суб’єктів

 малого підприємництва на 10 тис. чол.

 населення (од.)

 

37/18

 

39/19

 Кількість діючих суб’єктів середнього

 підприємництва / кількість діючих суб’єктів

 середнього підприємництва на 10 тис. чол.

 населення (од.)

 

2/1 

 

3/1

 Обсяг реалізованої продукції суб’єктами

 малого підприємництва (товарів, послуг) без

 ПДВ, тис.грн.

 

99733,3

 

104720,0

 Обсяг реалізованої продукції суб’єктами

 середнього підприємництва (товарів, послуг)

 без ПДВ, тис.грн.

 

53782,7 

 

84708,7

 Обсяг реалізованої продукції суб’єктами

 малого підприємництва (товарів, послуг) у

 розрахунку на одну особу, тис.грн

 

5,0

 

5,2

 Обсяг реалізованої продукції суб’єктами

 середнього підприємництва у розрахунку на 

 одну особу, тис.грн.

 

2,7

 

4,2

 Чисельність працюючих у суб’єктів малого

 підприємництва (осіб)

229

269

 Чисельність працюючих у суб’єктів

 середнього підприємництва (осіб)

193

263

 Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

310

370

 Питома вага суб’єктів малого та середнього

 підприємництва у загальному випуску

 продукції району (%)

 

75

 

83

 

 Кількість об’єктів інфраструктури підтримки

 суб’єктів МСП (од.)

 бізнес-центри

 бізнес-інкубатори

 технопарки

 лізингові центри

 фінансово-кредитні установи: кредитні

 спілки,

 банківські установи

 центр підтримки підприємництва

 інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

 біржі

 інформаційно-консультативні установи

 страхові компанії

 аудиторські фірми

 

10

-

-

-

-

 

2

2

1

-

-

2

3

-

 

11

-

-

-

-

 

2

2

2

-

-

2

3

-

 Кількість підприємців, що пройдуть

 підготовку, перепідготовку та підвищення

 кваліфікації (осіб)

30

35

 Кількість створених робочих місць (од.)

153

223

7

 Терміни і етапи реалізації Програми 2019-2020 роки 

8

 Перелік цільових проектів і підпрограм.

 Цільові програми:

 Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки;

 Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 року;

 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на 2018 рік;

 Програма зайнятості населення Бережанського району на 2018-2020 роки.

 Підпрограми:

 1) підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності;

 2) підпрограма з розвитку сільського зеленого туризму.

 Виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, Бережанська

 районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості, відокремлений підрозділ Національного університету

 біоресурсів і природокористування України “Бережанський   агротехнічний інститут”  

9

Джерела фінансування Програми

 

                     Джерела фінансування

         Обсяг коштів, що пропонується залучити на

                      виконання Програми, тис.грн.

 

                           Роки

     

 Усього  витрат

            2019

            2020 

 Районний бюджет

              64

              62

           126

 Кошти Фонду загальнообов’язкового

 державного соціального страхування України

 на випадок безробіття

               *

               *

              *

 Позабюджетні кошти

               *

               *

             *

 Кошти підприємств, організацій, громадських

 формувань підприємців

               *

               *

             *

 Всього

               64

               62

            126

* кошти в межах кошторисних витрат 

10

 Система організації контролю за виконанням Програми:

 Контроль за виконанням заходів Програми здійснює Бережанська районна державна адміністрація.

2. Стан та аналіз малого і середнього підприємництва в Бережанському районі у 2017-2018 роках

2.1. Аналіз розвитку малого та середнього підприємництва

   Підприємництво є обов’язковим елементом розвитку та ефективного функціонування економіки та засобом досягнення

якісно нового рівня життя.

   За даними статистичного спостереження у 2017 році в районі (сільська місцевість) здійснювали діяльність 36 - малих

підприємств, 2 – середніх підприємств; у м. Бережани - 71 мале підприємство, 3 – середніх підприємства. У першому

півріччі 2018 року розпочало діяльність ТОВ “Мануфактура” у с.Жуків, тому кількість малих підприємств збільшиться

у 2018 році на одну одиницю. Загальну кількість малих та середніх підприємств по Бережанському району (сільська

місцевість) відображає діаграма 1. 

Діаграма 1


   Кількість суб’єктів підприємництва по району станом на 01 січня 2018 року на 10 тисяч населення становить: 17 одиниць

для малих підприємств, 0 одиниць для середніх, в області дані показники становлять 42 одиниці для малих та 2 одиниці для

середніх.

    У 2017 році на малих підприємствах по Бережанському районі (сільська місцевість) було зайнято 229 працівників, з яких -

213 – наймані працівники, на середніх підприємствах по Бережанському районі було зайнято  193 працівники, з яких - 189 –

наймані працівники.

Діаграма 2


 

Питома вага Бережанського району

у деяких загальнорайонних показниках бізнесу у 2017 році, %

Діаграма 3


   Обсяг реалізованої продукції та послуг в МСП також зростає з року в рік. В першу чергу на таку ситуацію впливає цінова

політика, а також наявність мораторію про заборону непланових перевірок контролюючими органами різного напрямку.

   Внесок малого бізнесу (сільська місцевість) у 2017 році у загальний обсяг реалізованої продукції становив 99,733 млн.грн.

Внесок малого бізнесу (м. Бережани) у 2017 році у загальний обсяг реалізованої продукції становив 167,543 млн.грн.

   Внесок середнього бізнесу (м. Бережани) у I півріччі 2018 року у загальний обсяг реалізованої продукції становив 53,782

млн.грн. Внесок середнього бізнесу в 2017 році у загальний обсяг реалізованої продукції становив 67,813 млн.грн.

   Частка надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва (разом з фізичними особами) до бюджетів всіх

рівнів становить 60%.

   Протягом 2017 року та I півріччя 2018 року від малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рiвнiв по Бережанському

району (сільська місцевість) надійшло 36847,19 тис. грн.

   Протягом 2017 року та I півріччя 2018 року від малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рiвнiв по місту Бережани

надійшло 78491,17 тис. грн.

   Протягом 2017 року по Бережанському району (сільська місцевість) від діяльності суб’єктів малого бізнесу надійшло

40025,08 тис.грн., від діяльності середнього підприємництва надійшло 27002,8 тис.грн. Протягом I півріччя 2018 року від

діяльності суб’єктів малого бізнесу надійшло 5045,59 тис.грн., від діяльності середнього підприємництва надійшло 6417,7

тис.грн.

   Протягом 2017 року по місту Бережани від діяльності суб’єктів малого бізнесу надійшло 12630,850 тис.грн., від діяльності

середнього підприємництва надійшло 2135,3 тис.грн. Протягом I півріччя 2018 року від діяльності суб’єктів малого бізнесу

надійшло 12380,84 тис.грн., від діяльності середнього підприємництва надійшло 9700,2 тис.грн.

   Станом на 01 липня 2018 року на обліку в районі перебувало 310 фізичних осіб- підприємців, з них, що здійснювали

діяльність - 289. Станом на 01 січня 2018 року на обліку в районі перебувало 296 фізичних осіб- підприємців, з них, що

здійснювали діяльність - 274.

   Протягом 2017 року в районі (сільська місцевість) зареєстровано 38 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб,

знято з реєстрації 63. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 2, знято з реєстрації 0 осіб.

   Протягом 2017 року в місті Бережани зареєстровано 111 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з

реєстрації 174. Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 6, знято з реєстрації 0 осіб.

   Протягом I півріччя 2018 року зареєстровано 34 суб’єкти підприємницької діяльності – фізичних осіб, знято з

реєстрації 22.

   Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 1, знято з реєстрації 0 осіб.

Діаграма 4

   За 2017 рік в районі (сільська місцевість) суб’єктами підприємницької діяльності створено 52 нових робочих місць:14

працівників у юридичної особи; 38 працівників у фізичних осіб.

   За I півріччя 2018 року в районі (сільська місцевість) суб’єктами підприємницької діяльності створено 41 нове робоче

місце: 7 працівників у юридичної особи; 34 працівники у фізичних осіб.

   Аналіз діяльності малих та середніх підприємств Бережанського району дозволяє простежити певні тенденції щодо

галузевої структури даних суб’єктів. Переважна більшість суб’єктів малого та середнього бізнесу працює у сфері

промислового та сільськогосподарського виробництва, торгівлі і послуг, інше.

Діаграма 5

   Формування і вдосконалення підприємницького середовища на районному рівні – це шлях до стабілізації господарського

комплексу, подальшого економічного і соціального розвитку регіону.

   Завдячуючи вкладеним коштам підприємців з’являються нові торгові об’єкти, підприємства ресторанного господарства,

розширюється сфера послуг, відбувається реконструкція старих приміщень. Багато підприємницьких структур цього року

внесли вагомий вклад у покращення стану соціальних об’єктів району.

 

2.2. Розвиток сільськогосподарських підприємств

   У Бережанському районі діє 18 сільськогосподарських підприємств, які використовують земельні угіддя на площі 1768 га.

   Перспективними у сфері інвестування вважається комплекс земельних ділянок на території Божиківської сільської ради в

кількості 4 ділянки загальною площею 72,1га, та комплекс ділянок на території Нараївської сільської ради, в кількості 6

ділянок, загальною площею 62,56га.

   На території району створені можливості щодо розвитку дрібнотоварного тваринництва на наявних вільних земельних

ділянках та виробничих потужностях колишніх сільськогосподарських підприємств, а саме:

- ділянки, які межують між собою, в с.Молохів, придатні для влаштування корівника, вівчарника, індичатника площею 5,4га;

- ділянка в с.Котів, придатна для влаштування корівника, вівчарника, індичатника, площею 4,713га;

- ділянки в с.Рибники, придатні для влаштування корівника, вівчарника, індичатника, площею 9,15га та 2,67га, на яких

наявні господарські будівлі, склади та приміщення ферм;

- ділянки в с.Рибники, придатні для влаштування корівника, вівчарника, індичатника, площею 12,96га та 9,47га.

   Районною державною адміністрацією в напрямку розвитку сільського господарства особлива увага приділялась розвитку

кооперативного руху. В районі здійснюють діяльність 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи та 1 молочний

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

   Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи «Бережанський край» та «Кринички» здійснюють вирощування ягід

малини, площа посадки яких в цьому році становила майже 16,8га.

СОК «Кринички» займається наданням послуг виготовлення паливних брикетів, переробкою воску та кормів, і здійснення

сільськогосподарської діяльності.

   У с.Біще створено молочний кооператив «Годувальниця». Молокоприймальний пункт обладнаний найсучаснішим

обладнанням, яке дає змогу зберігати молоко, визначати його якість та реалізовувати, як висококондиційну та якісну

продукцію.  Підібрані земельні ділянки під створення культурних пасовищ – поліпшених пасовищних угідь, які дадуть

змогу забезпечити високу продуктивність тварин.

   СОК «Млинок» спеціалізується на виробництві борошномельно-круп’яної продукції. СОК «Волошковий край» є

багатофункціональним кооперативом, члени якого займаються вирощуванням ягідних культур (ремонтантна малина, в

перспективі – ревінь), а також утримують поголів’я ВРХ та свиней.

   У 2018 році СОК «Млинок» та СОК «Волошковий край» перемогли в конкурсі мікрогрантових проектів «Село: кроки до

розвитку. Західні регіони» (2018р). Відібрані грантові заявки на придбання техніки для розширення матеріально-технічної

бази кооперативів на 100 тис.грн, а також перемогли в обласному конкурсі в рамках Комплексної програми розвитку

агропромислового комплексу області на період 2016-2020 роки та отримають обладнання на суму 140,0тис.грн.

Перспективою сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є встановлення лінії переробки та лінії шокової

заморозки ягід, вишні, брокколі, горошку та інших культур на території району. Оскільки це обов’язково позитивно вплине

на виробників. У першу чергу тому, що зніме перевантаження з ринку свіжої ягоди. Для виробників ягоди з’явиться

альтернатива в збуті - особливо стосується такої делікатної ягоди, як малина, яка може зберігати товарний стан не більше

доби.

   В районі затверджена та працює Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу району на період 2016-2020

роки. За цією Програмою кошти районного бюджету в сумі 29тис. грн. було направлено на покращення племінної роботи в

галузі тваринництва.

   Проведено роботу щодо паспортизації молодняка ВРХ, залученні громадян, які утримують ВРХ у власних господарствах в

отриманні ними державної дотації на його утримання.

 

2.3. Споживчий ринок району

   Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у 2017 році по

Бережанському району (сільська місцевість) становив 10,0 млн.грн., що становить 115 % до відповідного періоду 2016 року

(8,7 млн.грн.).

   Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у 2017 році по

м.Бережани 112,8 млн.грн., що становить 98 % до відповідного періоду 2016 року (114,7 млн.грн.).

   Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у I кварталі

2018 року по Бережанському району (сільська місцевість) становив 1,9 млн.грн., що становить 106 % до відповідного

періоду минулого року (1,82 млн.грн.).

   Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі у I кварталі

2018 року по м. Бережани становив 24,9 млн.грн., що становить 83% до відповідного періоду минулого року (30,0 млн.грн.).

   Питома вага продажу товарів вітчизняного виробництва складає 87%, з них: продовольчих товарів – 96,0%,

непродовольчих товарів – 52,4%.

   Обсяг реалізованих послуг, наданих підприємствами сфери послуг за I квартал 2018 року в м. Бережани становить

7,142 млн.грн., що становить 123,5 % до аналогічного періоду минулого року (5,779 млн.грн.).

   Обсяг реалізованих послуг, наданих підприємствами послуг за I квартал 2018 року по району (сільська місцевість)

становить 28,7 тис.грн., що становить 116,4% до аналогічного періоду минулого року (19,5тис.грн.).

   Обсяг реалізованих послуг, наданих підприємствами сфери послуг за 2017 рік в м. Бережани становить 27,3млн. грн., що

становить 118 % до аналогічного періоду минулого року (23,1 млн.грн.).

   Обсяг реалізованих послуг, наданих підприємствами послуг за 2017 рік по району (сільська місцевість) становить 73,7 тис.

грн., що становить 175% до аналогічного періоду минулого року (41,5тис.грн.).

   Одним із пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації є розвиток торгівельного та побутового

обслуговування сільського населення.

   У 2017 році в сільській місцевості відкрито 2 непродовольчих магазини, у I півріччі 2018 року відкрито 1 непродовольчий

магазин та 1 заклад сфери побутового обсуговування (перукарню).

   Вживаються заходи щодо забезпечення споживчого ринку продовольчими товарами місцевих виробників. Споживчий

ринок району забезпечений такою продукцією місцевих виробників: макаронні вироби, олія, оцет ТОВ «Евері», консервна

продукція заводу ПП «Агроспецгосп» та ТОВ «Крона», хлібобулочні вироби місцевих хлібопекарних підприємств: ПП

“Флюк” та ФОП Музичка Р.І.

   Бережанське районне споживче товариство налічує 28 магазинів та підприємств ресторанного господарства;

96 % торговельної мережі – у сільській місцевості. З метою належного використання пустуючих приміщень споживчої

кооперації у приміщенні універмагу, яке передано в оренду, підприємцями на другому і третьому поверхах здійснюється

торгівля товарами промислової групи, на першому поверсі працює супермаркет “Колібріс”.

   В районі (сільська місцевість) діє 98 об’єктів торгівлі: 9 об’єків, які торгують продовольчими товарами, 8 об’єктів, які

торгують непродовольчими товарами, 81 об’єкт, який торгує продовольчими та непродовольчими товарами (змішана форма).

   В районі здійснюють діяльність 26 об’єктів ресторанного господарства: 1 ресторан, 22 їдальні, 3 кафетерії.

   Загалом, із врахуванням міської території, працює 269 підприємств торгівлі, 30 закладів ресторанного господарства,

функціонує 3 ринки з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, де є в наявності 1080 торгових місць.

   В районі (в тому числі місті Бережани) надаються  такі види побутових послуг, як перукарські, ремонт взуття і виробів із

шкіри, ремонт складно-побутової техніки, ремонт радіоапаратури, ремонт швейних виробів, індивідуальне пошиття, ремонт

і технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та будівництво житла, фотопослуги, ритуальні послуги, ремонт

годинників, ремонт та виготовлення меблів, ремонт ювелірних виробів, виготовлення теслярських та столярних виробів та

надаються послуги лазень та саун. Дані види послуг  надають 73 суб’єкти підприємницької діяльності.

   Районним центром зайнятості постійно проводяться семінари щодо залучення безробітних громадян до підприємницької

діяльності, зокрема, у сфері побуту.

   На території району створено умови для розвитку малого та середнього підприємництва, але існують проблеми, що

стримують його розвиток, на подолання яких будуть спрямовані заходи районної Програми.

   У ході аналітичної роботи робочої групи та ради підприємців району проведений SWOT - аналіз. Визначені внутрішні

(сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та загрози) чинники, що стримують розвиток

підприємницької діяльності.

   Основні завдання SWOT - аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка заходів щодо

знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабких

сторін та розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її стратегічних

пріоритетів.

 

Сильні сторони (Strengths)

Слабкі сторони (Weaknesses)

   1. Відсутність тиску з боку місцевої влади та її

       налаштованість на розвиток підприємництва в районі.

   2. Забезпечення прозорості, гласності та відкритості при 

       прийнятті регуляторних актів.

   3. Історична та культурна спадщина.

   4. Наявність родовищ та корисних копалин.

   5. Наявність земельних ділянок для ведення сільського

       господарства, зокрема розвитку сільськогосподарської

       кооперації в районі.

   6. Належне функціонування центру підтримки

       підприємництва.

   7. Наявність фінансово-кредитних установ.

   8. Функціонування ради з питань розвитку МСП при

       районній державній адміністрації.

   9. Наявність доступу до мережі Інтернет, висока якість

      ділових веб-сайтів.

      

   1. Відсутність в районі договорів щодо державно-

        приватного партнерства.

   2. Високі відсоткові ставки за користування кредитами для

       суб’єктів підприємницької діяльності.

   3. Високий ступінь інфляційних ризиків кредитування.

   4. Відсутність стартового капіталу для започаткування

       бізнесу та брак обігових коштів для розвитку бізнесу.

   5. Значна кількість незадіяних виробничих площ та

     обладнання.

   6. Неповнота, суперечливість і часта зміна чинних

       нормативних та правових актів, що діють у сфері

       підприємницької діяльності.

   7. Недостатня кількість висококваліфікованої робочої сили.

   8. Низька якість доріг.

   9. Недостатній рівень конкуренто-спроможності малих і

     середніх підприємств.

Можливості (Opportunities)

Загрози (Threats)

  1. Зниження адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва, проведення аналізу чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики.
  2. Здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого підприємництва (українсько-німецький фонд).

   3. Розвиток туризму (історична та культурна спадщина).

   4. Активізація маркетингової діяльності, розширення ринків

       збуту продукції, в тому числі і за кордон.

   5. Надання одноразової грошової допомоги по безробіттю

      особам, які попередньо пройшли відповідну підготовку для

      започаткування власної справи.

   6. Забезпечення вільного доступу суб’єктів підприємництва

      до участі в конкурсних торгах з проведення закупівлі

      товарів, робіт і послуг за державні кошти через електронну

      систему “PROZORRO”.

   7. Направлення на професійну підготовку, перепідготовку та

      підвищення кваліфікації безробітних, орієнтоване на мале

      та середнє підприємництво.

  1. Висока вартість кредитних ресурсів.
  2. Погіршення інвестиційного клімату в Україні
  3. Макроекономічна нестабільність (попит, інфляція, курс обміну валют, подорожчання енергоносіїв).
  4. Низька купівельна спроможність населення.
  5. Недостатній рівень маркетингу.

 

3. Аналіз виконання заходів районної програми підтримки малого і середнього підприємництва

в Бережанському районі за 2017-2018 роки

3.1. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності

   Найголовнішою передумовою ефективного розвитку малого і середнього підприємництва є формування стабільної

нормативно – правової бази. На забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність,

створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва ведеться постійний контроль за прийняттям, виконанням

на місцевому рівні законодавчих і нормативно – правових актів, спрямованих на активізацію підтримки підприємництва.

   Удосконаленню регуляторних процесів та стимулюванню розвитку малого та середнього підприємництва сприяла

реалізація єдиної державної регуляторної політики. В районній державній адміністрації діє комісія по погодженню

регуляторних актів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Протягом 2017-2018 років

районною державною адміністрацією не приймались регуляторні акти у сфері господарської діяльності. На веб-сайті

районної державної адміністрації постійно розміщується актуальна інформація щодо нормативно-правового регулювання

даного законодавства.

   Актуальні питання розвитку малого та середнього бізнесу постійно розглядались на засіданні ради з питань розвитку

малого та середнього підприємництва при районній державній адміністрації. Протягом 2017 року відбулось 4 засідання

ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при районній державній адміністрації. Протягом I півріччя

2018 року відбулось 2 засідання ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при районній державній

адміністрації.

   Реформування системи надання адміністративних послуг є одним з найактуальніших питань підтримки підприємництва

на сучасному етапі.

   За січень-грудень 2017 року відділом з питань надання адміністративних послуг Бережанської районної державної

адміністрації надано суб’єктам звернень 7870 адміністративних послуг та 210 консультацій, в тому числі 5098 послуг

ВідділуДержгеокадастру у Бережанському районі, 36 послуг головного територіального управління юстиції у

Тернопільській області.

   Надано суб’єктам звернень районною державною адміністрацією 2725 послуг. Адміністративні послуги надані у

встановлені законодавством терміни. У відділі з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

у 2017 році можна було отримати 118 адміністративних послуг, в тому числі 14 адміністративних послуг в електронному

вигляді.

   За I півріччя 2018 року відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації надано

суб’єктам звернень 3410 адміністративних послуг та 95 консультацій, в тому числі: 606 послуг наданих районною

державною адміністрацією, в тому числі 568 адміністративних послуг у сфері державної реєстрації; 2804 послуг

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, в т.ч. 2798 послуг відділу Держгеокадастру у Бережанському

районі. У відділі з питань надання адміністративних районної державної адміністрації послуг можна отримати 124

адміністративні послуги та 14 адміністративних послуг в електронній формі.

   З метою дотримання прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими

працівниками в районі створена та діє робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

   За 2017 рік районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення проведено

19 засідань, оформлено 25 довідок обстежень у приватних підприємців з питань реєстрації трудових договорів з найманими

особами, порушень не виявлено. Проведено співбесіди з 42 суб’єктами господарювання. За результатами проведеної роботи

укладено 15 трудових договорів.

   Станом на 01 липня 2018 року районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості

населення здійснено 7 засідань на яких проведено роз’яснювальну роботу з 8 суб’єктами господарювання, складено 15

довідок обстеження. За результатами проведеної роботи укладено 16 трудових договорів.

   Прийнято доручення голови районної державної адміністрації від 23 липня 2014 року №59 “Про утворення групи

управління проектами району з розробки, супроводу та впровадження інвестиційних проектів”, на засіданнях розглядаються

питання реалізації вітчизняних та іноземних інвестиційних проектів.

   В рамках співробітництва із Турецьким агентством зі співробітництва та координації (ТІКА) в Україні підготовлено проект

економічного компоненту, для подальшого фінансування в рамках надання допомоги окремим територіям, а саме

влаштування комплексу для шокової заморозки та зберігання ягідних культур (малини, полуниці) сільськогосподарського

обслуговуючого кооперативу «Бережанський край» на території Бережанського району Тернопільської області. Загальна

вартість проекту для закупівлі всього комплексу морозильного та холодильного обладнання становитиме 81430,00EUR.

Підготовлено ряд альтернативних варіантів, які запропоновані грантодавцю для прийняття рішення.

 

3.2 Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка

   Районна програма підтримки малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки, затверджена рішенням сесії

Бережанської районної ради від 23 лютого 2017 року №194.

   Для забезпечення реалізації заходів Програми на 2017-2018 роки передбачено кошти в сумі 348,0 тис. грн.

   Протягом 2017 року використано коштів в сумі 5,0 тис.грн. для участі у Міжнародному інвестиційному форумі

“Тернопільщина Invest 2017”.

   Протягом I півріччя 2018 року використано коштів в сумі 10,550 тис.грн. для участі у Міжнародному інвестиційному

форумі “Тернопільщина Invest 2018”.

   У 2017 році в районі реалізовано проект “Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентноспроможності

регіонів” Міністерства розвитку Республіки Польща, в рамках якого отримано комп’ютерну техніку на суму 164,166 тис.грн.

та відкрито Центр підтримки підприємництва відділу економічного розвитку Бережанської районної державної адміністрації.

   Загалом в 2017 році у населених пунктах Бережанського району реалізовано 13 проектів. З них 2 проекти за кошти Фонду

регіонального розвитку, а 11 проектів реалізовано за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на

здійснення заходів соціально-економічного розвитку. Загальна вартість усіх проектів становить 15486,808 тис. грн., з них

співфінансування з місцевого бюджету – 3375,637 тис. грн.

   Район презентував власний потенціал у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest-2018», який

відбувся 24-25 травня 2018 року в м.Тернополі. В презентаційних матеріалах висвітлено ряд площадок із повною

інфраструктурою, території для влаштування індустріальних парків, площі для вирощування енергетичної верби, а також

пропозиції реалізації проектів:

- будівництво вітро геліо станцій на території Бережанського району;

- підготовлено інвестиційні пропозиції потенційним інвесторам, які можуть зацікавитись наявним інвестиційним

потенціалом району, оформлено інвестиційний паспорт, а саме:

- підготовлено зведений реєстр потенційно придатних земельних ділянок в кількості 26 об’єктів для розміщення вітро

та геліо електростанцій із зазначенням площі, прив’язки до ліній електропередавання та транспортних магістралей;

- підготовлено повний пакет документації (паспорти, хімічні та бактеріологічні аналізи) наявних свердловин питної низько

мінералізованої та лікувальної сірководневої води, розміщених на території міста та району. Документи подано потенційним

інвесторам.

   За результати форуму заключено меморандуми із потенційними інвесторами про співпрацю в напрямку реалізації проектів

в галузі відновлювальної енергетики. Взято в розробку 9 земельних ділянок для детальнішого вивчення та формування

техніко-економічного обґрунтування спорудження потужностей із виробництва електроенергії.

   На даний час ведеться будівництво вітроелектростанції на території Курянівської сільської ради, завезено

2 вітрогенератори, ведуться роботи із їх монтажу, взято дозвіл та буде розпочато будівництво ПС-35/10кВ "Куряни" ТОВ

"Біоенергопродукт" ; Тернопільська обл., Бережанський р-н, с. Куряни; вулиця Бережанська, 57. Підрядником будівельних

робіт виступатиме ТзОВ "Енерго-Буд-Монтаж" (м. Львів, вул. Гарматія, 9). Таким чином реалізовуються перспективи

району в напрямку залучення інвестицій в енергетичну галузь району.

   З метою активізації інвестиційних процесів для залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів для сталого

економічного зростання та підвищення якості життя населення розроблено паспорти недіючих підприємств, сформовано

інвестиційні пропозиції: земельні ділянки та об’єкти виробничої інфраструктури району.

   Розроблено ряд презентацій щодо масштабних районних проектів розвитку в рамках проведення міжнародного

інвестиційного форуму 2018.

   Підготовлено презентації на спеціалізовані секції:

- №1 АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС - УСПІШНІ ПРОЕКТИ ТА НОВІ ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ -

«Ресурсний потенціал Бережанського району розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу»;

- №3 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ – «Презентація щодо

наявності і використання земельних ділянок під будівництво фотовольтаїчних електричних станцій та міні ГЕС».

   Підготовлено форми Brown-field (земельна ділянка із спорудами) та форми вільних виробничих площ на українській

та на англійській мові:

- земельна ділянка, на якій може бути розміщено молокоцех с. Поручин;

- для розміщення Рогачинського заводу скловиробів або підприємства іншої промисловості;

- земельна ділянка, на якій розміщено тваринницький комплекс під ВРХ та допоміжні приміщення.

Підготовлено презентації до всіх земельних ділянок Brown-field на англійській мові.

Підготовлено форми Green-field (земельна ділянка без споруд):

- ділянка для будівництва заморожувального комплексу ягід, овочів та фруктів із складськими приміщеннями на території

(або іншого призначення для переробки продукції сільськогосподарського виробництва) в с.Куряни;

- земельна ділянка для розміщення вітро-, геліоелектростанції в кількості 26 штук.

   Підготовлено презентації до всіх земельних ділянок Green-field на англійській мові.

   Також підготовлено інвестиційні проекти:

- пошиття сорочки чоловічої в асортименті, блузки жіночої в асортименті відповідно до вимог замовника чи кон’юнктури

ринку. Новостворене підприємство «Мануфактура» планує розширювати виробничі потужності шляхом утворення додаткових

цехів виробництва;

- влаштування комплексу для шокової заморозки та зберігання ягідних культур (малини, полуниці) сільськогосподарського

обслуговуючого кооперативу «Бережанський край» на території Бережанського району Тернопільської області.

   Сформовано атлас Бережанського району. Також буде роздруковано роздаткові матеріали:

- паспорт Бережанського району;

- ресурсний потенціал району;

- альтернативна енергетика;

- інвестиційні проекти – готові рішення для бізнесу (пошиття сорочки, камери заморозки, фасування гідратного вапна,

виготовлення наповнювачів для асфальтобетону із вапняку).

   Головними цілями є формування оптимального балансу зовнішньоторговельних операцій за рахунок нарощування обсягів

експорту високотехнологічної продукції, науково-технічних розробок, робіт і послуг та активного пошуку нових ринків

збуту, розширення та поглиблення міжнародного, міжрегіонального та прикордонного співробітництва, укладення

міжнародних договорів у торговельно-економічній сфері та інших сферах суспільного життя, продовження роботи у

напрямку сприяння адаптації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності району до нових умов її здійснення у рамках

створеної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

 

3.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

   У рамках реалізації заходів Програми суб’єктам господарювання надавалась необхідна матеріально-технічна допомога.

У районі створено базу даних про наявність вільних виробничих площ та невиробничих приміщень, що пропонуються для

викупу або передачі в оренду, яка підтримується в актуальному стані.

   Різновидом ресурсної підтримки малого підприємництва є залучення його суб’єктів до виконання державних і

регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів.

   Для надання методичної допомоги у впровадженні електронної системи державних закупівель центром підтримки

підприємництва відділу економічного розвитку районної державної адміністрації постійно надається консультування щодо

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг через електронну систему PROZORRO.

   У районі створена  система інформаційного та  консультаційного  обслуговування суб’єктів малого підприємництва: центр

підтримки підприємництва відділу економічного розвитку, центр надання адміністративних послуг районної державної

адміністрації, центр обслуговування платників податків, відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів і

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережанська філія Тернопільського обласного

центру зайнятості, інтернет - центри та ін.

   В районі діє 2 філії комерційних банків. З метою розширення видів страхування в районі діє 3 страхових компанії -

Бережанське відділення НАСК “Оранта” та НАСК “Провідна”, ПРАТ “ТАС”.

За сприянням районної державної адміністрації утворено центр підтримки підприємництва Бережанської районної

державної адміністрації. Протягом I півріччя 2018 року надано 60 консультацій для суб’єктів підприємницької діяльності.

За сприяння центру підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державної адміністрації суб’єктами

господарювання району взято участь у таких заходах:

- 01 лютого 2018 року участь у обласному конкурсному відборі учасників до Регіонального Бізнес-інкубатора;

- 22 лютого 2018 року взято участь в районному засіданні круглого столу щодо підготовки пропозицій для інвесторів в

рамках участі в Міжнародному інвестиційному форумі “Тернопільщина Invest -2018”;

- 05 березня 2018 року учать у обласному семінарі-навчанні на тему: “Програми підтримки бізнесу у сфері

  агропромислового розвитку”;

- 13 березня 2018 року в обласних загальних зборах учасників Кооперативного об'єднання “Файні Ґазди”;

- 14 березня 2018 року участь у обласному тематичному тренінгу «Лізинг: особливості послуги та переваги для клієнта» за

сприяння Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України та Проекту USAID “Трансформація

фінансового сектору”;

- 15 березня 2018 року у обласному тематичному семінарі на тему: “Створення сільськогосподарського обслуговуючого

кооперативу/фермерського господарства “з нуля”;

- 27 березня 2018 року представники 4 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів взяли участь в обласному

семінарі з ягідництва “Сучасні технології вирощування ремонтантної малини”

- 27 березня 2018 року взяли участь у районному семінарі щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з питань

охорони праці, запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в період весняно-польових робіт для суб’єктів

господарювання району, які здійснюють діяльність в галузі сільського господарства;

- 16 квітня - 11 травня 2018 року директор з розвитку підприємства, юрисконсульт Ольга Лучка пройшла стажування у

Німеччині в рамках Програми GIZ “Fit for partnership with Germany” за організаційної підтримки центру;

- 22 травня 2018 року проведено семінар-тренінг щодо підготовки мікрогрантових заявок в рамках програми “Підвищення

економічної самоорганізації, мікропідприємництва та самозайнятості сільських мешканців” та участі в конкурсі

мікрогрантових проектів “Село: кроки до розвитку. Західні регіони» (2018р)”;

- 25 травня 2018 року суб’єкти підприємництва району взяли участь у Міжнародному інвестиційному форумі

“Тернопільщина Invest 2018”;

- 03 липня 2018 року суб’єкти підприємництва району взяли участь в приміщенні обласної державної адміністрації щодо

участі у бізнес-майстерні програми GIZ “Fit for partnership with Germany”.

   В районі діють “телефонні гарячі лінії”, за якими жителі району та підприємці можуть бути проінформовані щодо правил

торгівлі та інших питань. Також відповідні телефони “гарячої лінії” діють у Бережанському об’єднанні управління

Пенсійного фонду України Тернопільської області, Бережанському відділенні Бучацької об’єднаної державної податкової

інспекції Головного управління фіскальної служби  у Тернопільській області.

   В районі систематично проводяться інформаційні та профконсультаційні семінари щодо орієнтації безробітних сільської

місцевості на підприємницьку діяльність у сфері туризму.

   Враховуючи те, що однією з суттєвих проблем ринкової економіки є недостатня кількість кваліфікованих кадрів, значна

увага приділяється питанням підвищення кваліфікації кадрів, навчання незайнятого населення району основам

підприємницької діяльності.

    За січень – грудень 2017 року районною службою зайнятості зареєстровано 1146 безробітного, що на 55 чол. менше ніж

за аналогічний період минулого року. Всього за цей період послугами скористалися 1428 безробітних.

   Станом на 1 січня 2018 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 576 безробітних, що на 41 чол. менше ніж на

відповідну дату минулого року (617чол.)

   За січень - червень 2018 року   районною філією Бережанського районного центру зайнятості зареєстровано 507

безробітних, що на 60 чол. менше ніж за аналогічний період минулого року (567 чол.) Всього за цей період послугами

скористалися 1083 безробітних.

   Станом на 1 липня 2018 року на обліку у філії перебувало 532 безробітних, що на 44 чол. менше ніж на відповідну дату

минулого року (576 чол.)

   У 2017 році  за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 973 незайнятих громадян, в тому  числі 487 безробітні,

в т.ч.  2 особи  шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для зайняття безробітними  підприємницькою

діяльністю. За перше  півріччя  2018 року працевлаштовані 468 незайманих громадян, в тому числі 210 безробітні, 1 особа

отримали допомогу по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю.

   У 2017 році проведено 19 семінарів “Як розпочати свій бізнес” кількість учасників – 312 та 11 тренінг-семінари

“Особливості зайнятості молоді”, залучено 105 осіб віком до 35років.

   Протягом першого півріччя 2018 року проведено 9 семінарів на тему: "Як розпочати свій бізнес" кількість учасників –

172 та 3 семінари “Від бізнес ідеї – до власної справи”, за участю 40 слухачів. Окрім того проведено 3 тренінг-семінари

"Особливості зайнятості молоді", залучено 28 осіб віком до 35 років. Поведенно круглий стіл на тему “Підвищення

соціальної відповідальності бізнесу-запорука зростання зайнятості”.

   Забезпечується гарантований соціальний захист тимчасово розселених громадян-вимушених переселенців та учасників

АТО.

   У 2017 році на облік перебувало 22 внутрішньо-переміщені особи, зареєстровано 104 учасники АТО, з них 2 члени з сімей

загиблих ветеранів війни (учасників АТО).

   У I півріччі 2018 року на обліку перебувало 48 внутрішньо-переміщених осіб, зареєстровано 304 пільговики-учасники

бойових дій, 2 інваліди війни, 4 учасники війни та 3 сім’ї загиблих з числа учасників АТО.

 

4. Проблемні питання розвитку підприємництва

   Малі та середні підприємства, особливо новоутворені, мають обмежені власні виробничі ресурси, відчувають гострий

дефіцит у виробничих площах, службових приміщеннях та в земельних ділянках для облаштування бізнесу. До того ж, як

правило, вони мають недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань.

   Основними причинами гальмування розвитку підприємництва є:

- недостатня державна фінансово-кредитна та майнова підтримка малих підприємств;

- слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств, висока енергоємність виробництва, обмежена

   кооперація між різними сегментами підприємництва;

- обмеженість власних виробничих ресурсів;

- недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань;

- низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій в малому бізнесі;

- недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій;

- низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації українських стандартів з європейськими;

- незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

 

5. Мета Програми 

   Метою Програми є створення умов для сталого розвитку малого та середнього підприємництва, результатом якого буде

зростання зайнятості та збільшення добробуту населення.

   В свою чергу, сприятливим для розвитку підприємництва є середовище з чіткими і зрозумілими правилами ведення

бізнесу - врегульованим нормативно - правовим полем з доступними фінансовими, матеріальними та інформаційними

ресурсами, кваліфікованим кадровим потенціалом, розвинутою сучасною бізнес - інфраструктурою та умовами для

розвитку як самозайнятих підприємців, так і підприємств малого та середнього бізнесу усіх сфер економічної діяльності.

 

6. Цілі Програми

 

   Програма має наступні цілі:

1) покращення регуляторного середовища;

2) розбудова інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва в районі, зокрема створення Центру

підтримки підприємництва;

3) полегшення та розширення доступу малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів;

4) покращення якості бізнес-процесів на мале та середнє підприємництво;

5) сприяння виходу малого та середнього підприємництва на нові ринки;

6) розвиток підприємницької культури та формування довіри суспільства до підприємців;

7) активізація діалогу між бізнесом та владою;

8) активізація залучення окремих верств населення до підприємницької діяльності.

 

7. Заходи Програми відповідно до пріоритетних цілей за напрямами підтримки

малого і середнього підприємництва

    Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки є комплексом взаємопов’язаних та

хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого

підприємництва (Додаток 1).

8. Цільові проекти та підпрограми

8.1. Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності

   Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності забезпечить створення умов для відновлення інвестиційної активності

суб’єктів господарювання, підвищення ефективності інвестування шляхом збільшення капітальних вкладень у реалізацію

інвестиційних проектів, які передбачають впровадження новітніх технологій, модернізацію застарілих виробництв, що

дозволить підвищити конкурентоспроможність як економіки району в цілому, так і окремих її пріоритетних галузей,

активізації інноваційних процесів, повноцінного використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації

економіки району на основі ефективного використання механізмів державно-приватного партнерства.


8.2. Підпрограма розвитку сільського зеленого туризму

   Інфраструктура Бережанського району є перспективною для сприяння розвитку сільського зеленого туризму,

популяризації наявного туристично-рекреаційного потенціалу району, створення іміджу району з багатими природними

ресурсами, самобутньою культурою та багатовіковою історією з залученням гостей та туристів до відвідування

Бережанщини. 


9. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів та фінансування Програми

   Реалізація заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва в Бережанському районі на 2019-2020 роки

дозволить досягти збільшення:

- кількості діючих суб’єктів малого підприємництва до 42 одиниць;

- кількості діючих суб’єктів середнього підприємництва до 3 одиниць;

- кількості діючих малих підприємств на 10 тис.чол. населення до 19 одиниць;

- кількості діючих середніх підприємств на 10 тис.чол. населення до 1 одиниці;

- чисельність працюючих на малих підприємствах до 269 осіб;

- чисельності працюючих на середніх підприємствах до 263 осіб;

- кількості фермерських господарств до 20 одиниць;

- питомої ваги малих та середніх підприємств у ВВП району до 83%;

- надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малих та середніх підприємств в сумі: у 2019 році – 29000,0 тис.грн.; у

   2020 році –39000,0 тис.грн.

- кількості зайнятих на малих і середніх підприємствах : у 2019 році – до 245 осіб; у 2020 році – до 253 осіб.


10. Ресурсне забезпечення Програми

 

 

Джерела фінансування

Обсяг коштів, що пропонується

залучити на виконання

Програми, тис.грн.

Роки

Усього витрат

2019

2020

  районний бюджет

64,0

62,0

126,0

  кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

  страхування України на випадок безробіття

*

*

*

  позабюджетні кошти

*

*

*

  кошти підприємств, організацій, громадських формувань, підприємців

*

*

*

  Всього

64,0

62,0

126,0

*в межах кошторису витрат

 

11. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

   Координацію діяльності, взаємодію з суб'єктами підприємництва району району щодо виконання заходів програми

здійснює відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.

   Головним розпорядником коштів є відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, який визначає

першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми, наявності фінансових та інших ресурсів.

   Основні напрямки та окремі заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в

районі з відповідним повідомленням у встановленому порядку департамент економічного розвитку і торгівлі обласної

державної адміністрації.

   Механізм реалiзацiї заходів Програми вимагає:

– постійного аналізу за ходом виконання Програми;

– вiдповiдальності виконавців, що беруть участь у реалiзацiї заходів Програми;

– підготовки i внесення пропозицій щодо коригування Програми.

   Відділ економічного розвитку районної державної адміністрації проводить щокварталу аналіз виконання заходів

Програми та подає звіт у департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації та районну

державну адміністрацію.

 

Начальник відділу економічного розвитку

районної державної адміністрації                                                                                                                   В.П. УРДЕЙЧУК

                                     С.М. Липна

                                     О.І. Грабар