Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку агропромислового комплексу

Бережанського району на 2012-2015 роки 

Розділ І. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 грудня 2011 року № 1004 «Про проект комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2012-2015 роки»

3.

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації.

4.

Відповідальний виконавець програми

Управління агропромислового розвитку Бережанської районної державної адміністрації.

5.

Учасники програми

Суб’єкти господарювання, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

6.

Термін реалізації програми

2012-2015 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні комплексної програми

 

 -

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього

 

 

2640 тис. грн

8.1

в тому числі:

- державний

- обласний бюджет

- кошти інших джерел

 

420 тис. грн.

520 тис. грн

1700 тис. грн

Розділ ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу району на   2012 – 2015 роки (далі – Програма) спрямована на всебічну підтримку агропромислових формувань з метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

З метою подолання кризових явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу району, забезпечення стабільності розвитку та враховуючи те, що сільськогосподарська галузь є пріоритетною, оскільки в аграрному секторі економіки виробляється понад 70 відсотків валової продукції району, вона вимагає фінансової підтримки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу віднесено до пріоритетних напрямів розвитку Тернопільщини на період до 2015 року.

За останні п’ять років в районі однією з найважливіших проблем у галузі рослинництва є порушення хімічного та фізичного складу грунту, яке в подальшому може привести до непридатності вирощування сільськогосподарських культур. Крім того, є ряд інших проблем, які вимагають додаткового фінансування:

- впровадження нових сортів сільськогосподарських культур;

- дослідження територій на предмет забруднення солями важких металів, пестицидами та іншими агрохімікатами;

- застарілий машинно-тракторний парк.

Вирішення цих проблем дасть можливість покращити родючість грунтів та збільшити обсяги виробництва всіх видів рослинницької продукції.

Тваринництво - одна з найважливіших галузей сільського господарства, в якій з року в рік скорочується поголів'я сільськогосподарських тварин, а відповідно виробництво сільськогосподарської продукції. У порівнянні з 1995 роком у сільськогосподарських підприємствах виробництво молока зменшилось на 9066 тонн, поголів'я великої рогатої худоби з 11588 голів  до 263 голови на 1 січня 2012. Тому, на сьогодні - це основна проблема, яка потребує фінансової підтримки.

Молочне скотарство, як основна галузь з виробництва молока і м’яса відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення висококалорійними та дієтичними продуктами харчування.

Основою ведення тваринницької галузі - є відтворення високопродуктивного поголів'я. Парування корів і телиць доморощеними бичками призводить до зникнення високопродуктивних  тварин. Виділення коштів на часткове здешевлення штучного осіменіння сільськогосподарських тварин дасть можливість щороку додатково одержувати приплід  молодняка високої племінної якості із високим селекційним індексом, що  в свою чергу призведе до збільшення виробництва тваринницької продукції. За рахунок закупівлі молодняка (телят) у населення збільшиться молочне поголів’я ВРХ  у сільськогосподарських підприємствах району.  

Розділ ІІІ. Визначення мети програми 

Метою програми є:

-  розвиток  агропромислового комплексу району на основі застосування нових економічних підходів та фінансової підтримки;

-  підвищення щороку на 10-15 відсотків урожайності сільськогосподарських культур та стійкості рослин проти хвороб;

-  забезпечення оновлення машинно-тракторного парку новою високопродуктивною технікою і обладнанням вітчизняного та зарубіжного виробництва, в тому числі і через систему фінансового лізингу;

-   поліпшення племінних та порідних якостей поголів’я сільськогосподарських тварин у всіх категоріях господарств району;

-   впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур, енергозберігаючих технологій виробництва продукції.

Розділ ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

а) шляхи і засоби розв'язання проблеми

Основні шляхи досягнення розвитку усіх галузей сільського господарства - це створення умов для підвищення рівня роботи агропромислового комплексу області на основі нових економічних підходів та фінансової підтримки, сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок прибуткового господарювання, поліпшенні добробуту та розвитку соціальної сфери села.

Передбачається сформувати систему обслуговування галузей рослинництва та тваринництва на селі, що дасть можливість більш раціонально та ефективно використовувати землі сільськогосподарського призначення, нарощувати поголів'я сільськогосподарських тварин, підвищувати їх продуктивність, сформувати конкурентноспроможний аграрний сектор.

З цією метою надаватиметься допомога агроформуванням всіх форм власності у придбанні сортового насіння, техніки, знарядь обробітку грунту, мінеральних добрив, засобів захисту рослин і тварин, племінної худоби і птиці.

На цій основі буде піднесено зацікавленість громадян у реалізації вирощеної продукції, підвищено соціальний захист та створено нові робочі місця у сільській місцевості.

б) обсяги та джерела фінансування

                            (тис.гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2012

2013

2014

2015

державний бюджет

105

105

105

105

420

обласний бюджет

100

120

140

160

520

районний бюджет

 0

 0

сільські, міські бюджети

 0

 0

кошти інших джерел

380

410

440

470

1700

Розділ V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Бережанського району на 2012-2015 роки реалізовуватиметься упродовж чотирьох років.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток агропромислового комплексу району.

Основним завданням програми є:

-  сприяння реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;

-  підтримка розвитку насінництва;

-  відновлення родючості ґрунтів, зменшення  на них антропогенного впливу та забезпечення на цій базі такої продуктивності сільськогосподарських культур, яка гарантуватиме продовольчу безпеку району;

-  збільшення виробництва  продукції тваринного походження;

-  проведення ярмаркових та виставкових заходів з метою просування товарів, які виробляються підприємствами району на внутрішні та зовнішні ринки;

-  розвиток сільськогосподарської кооперації;

-  впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур, енергозберігаючих технологій виробництва продукції;

-  фінансове забезпечення агропромислового комплексу;

-   розвиток та вдосконалення інформаційної мережі.

Напрямки виконання програми залишаються незмінними впродовж дії програми і до її закінчення.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

-   підтримка галузі рослинництва;

-   підтримка галузі тваринництва.

Впровадження у виробництво високоврожайних сортів дасть можливість довести посіви зернових не нижче другої репродукції на кінець 2015 року та отримати валовий збір зернових у: 2012 – 15,5 тис. тонн; 2013 – 15,8 тис. тонн; 2014 – 16,0 тис. тонн; 2015 році – 16,5 тис. тонн.

Застосування в землеробстві сидеральних посівів сприятиме покращенню хімічних та фізичних властивостей грунту, що дозволить підвищити врожайність сільськогосподарських культур на 10 – 15 %.Оновлення парку машин (2012 рік – 2 од.; 2013 - 3 од; 2014 - 4 од; 2015 рік -5 од) дасть можливість зменшити собівартість продукції та зекономити значну кількість пально-мастильних матеріалів.

Розділ VІ. Напрями діяльності та заходи програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

2012

2013

2014

2015

1.

Підтримка галузі рослинництва

 

1.1. придбання елітного насіння, сортопоновлення

2012-2015 роки

управління агропро-мислового розвитку райдерж-адміністрації, сільсько-господарські підприємства

Обласний бюджет

 

 

 

 

Кошти інших джерел

30

 

 

 

 

 

40

30

 

 

 

 

 

40

30

 

 

 

 

 

40

30

 

 

 

 

 

40

Впровадження у виробництво високо-врожайних сортів дасть можливість проводити посіви зернових не нижче другої репродукції та отримати валовий збір зернових:

2012-15,5 тис. тонн;

2013-15,8 тис. тонн;

2014-16,0 тис. тонн;

2015-16,5 тис. тонн.

1.2. Застосування в землеробстві сидеральних посівів

2012-2015 роки

управління агропро-мислового розвитку райдерж-адміністрації, сільськогосподарські підприємства

Обласний бюджет

 

 

 

 

Кошти інших джерел

20

 

 

 

 

 

160

20

 

 

 

 

 

160

20

 

 

 

 

 

160

20

 

 

 

 

 

160

Застосування в землеробстві сидеральних посівів сприятиме покращенню хімічних та фізичних властивостей грунту, що дозволить підвищити врожайність сільськогосподарських культур

 

1.3. Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в тому числі через програму фінансового лізингу

2012-2015 роки

управління агропро-мислового роз-витку райдерж-адміністрації, сільськогосподарські підприємства

Обласний бюджет

 

 

 

 

Кошти інших джерел

40

 

 

 

 

 

60

60

 

 

 

 

 

90

80

 

 

 

 

 

120

100

 

 

 

 

 

150

Оновлення парку машин:

2012-2 од.;

2013-3 од;

2014-4 од;

2015-5 од,

що дасть можливість зменшити собівартість продукції та зекономити значну кількість паливно-мастильних матеріалів.

2.

Підтримка галузі тваринництва

2.1.Підтримка індивідуального виробника молока, закупівля обладнання для молокоприймальних  пунктів.

2012-2015 роки

управління агропро-мислового розвитку облдерж-адміністрації

Обласний бюджет

 

10

10

10

10

Дасть змогу збільшити виробництво молока особистих селянських господарств, підвищити продуктивність худоби та забезпечити виробництво більш якісної молочної сировини.

 

 

2.2. Закупівля молодняка (телиць) сільгосппідприємствами у населення

2012-2015 роки

управління агропро-мислового розвитку облдерж-адміністрації, сільськогосподарські підпри-ємства

Державний бюджет

 

 

 Кошти інших джерел

105

 

 

 

 

120

105

 

 

 

 

 120

105

 

 

 

 

 120

105

 

 

 

 

 120

За рахунок закупівлі молодняка (телят) у населення збільшиться молочне поголів’я ВРХ  у сільськогосподарських підприємствах району

 

Розділ VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

 Координація виконання заходів комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Бережанського району на 2012 - 2015 роки та контроль за використанням коштів, виділених із обласного бюджету на її фінансування, покладається на головне управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації, яке на основі звітів, наданих виконавцями програми, щороку звітує про стан її виконання перед районною державною адміністрацією.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік. Розподіл коштів між виконавцями програми, здійснюється головним управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації.