Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

висвітлення діяльності Бережанської районної державної адміністрації та Бережанської районної ради в засобах

масової інформації на 2019 - 2021 роки


                                                                                        1. Паспорт Програми.

1

Ініціатор розроблення Програми

Бережанська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закони України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Розробник Програми

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

5.

Відповідальний виконавець Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, апарат районної ради

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, апарат районної ради

7.

Термін реалізації Програми

2019 - 2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні

Програми (для комплексних програм)

Районний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1350,0 тис. гри.

9.1.

Коштів районного бюджету

1350,0 тис. грн.

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма.

В умовах інформаційного суспільства інформація і знання стають одним із стратегічних ресурсів держави, а інформація про

діяльність органів державної влади – одним із основних факторів довіри до влади та запорукою успішного впровадження

соціально-економічних реформ.

Реалізація основних заходів, передбачених Програмою, забезпечить координацію дій політичних об'єднань, громадських

організацій, закладів освіти, медицини на створення інформаційного мосту між громадою району та владою.


                                                                                3. Визначення мети Програми.

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, забезпечення реалізації

державної політики в інформаційній сфері на території району; забезпечення відкритості і прозорості у діяльності органів

влади через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації

конституційного права громадян на інформацію і свободу слова; створення належних умов для висвітлення в засобах масової

інформації соціально-економічного та культурного життя району, діяльності органів виконавчої влади, побудови

громадянського суспільства, вирішення проблем функціонування і розвитку інформаційної сфери району; задоволення

потреб населення району в інформаційній продукції.

Виконання Програми повинно сприяти розвитку демократичного, громадянського суспільства, дієвого контролю громадян за

діяльністю державної влади в районі.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання

Програми.

    Програма забезпечує широке і всебічне висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, забезпечує право громадян на доступ до інформації про діяльність державної влади; забезпечує більш

інтенсивний зворотний зв’язок з громадськістю; ведення тематичних шпальт; орієнтує на проблемні, актуальні, дискусійні

теми: економіка та соціальний розвиток району, права людини тощо.

Програма передбачає:

- залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів;

- забезпечує безперешкодні виступи у газеті керівників райдерж-адміністрації та районної ради;

- своєчасне інформування населення про рішення органів державної влади;

- розміщення матеріалів, що сприятимуть залученню інвестиційної діяльності на території району;

- запровадження постійного діалогу влади з громадою району через ЗМІ з метою залучення широких верств населення до

обговорення та вирішення питань місцевого значення.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті.

Обсяг фінансових ресурсів, які виділяють з бюджету, визначається щорічно, враховуючи потреби та виходячи з наявних

можливостей при формуванні або перегляді показників районною бюджету на кожен рік.


Ресурсне забезпечення Програми.

                                                                                                                                                                          тис. гривень

Обсяг коштів,

які пропонується залучити

на:

 

Етапи виконання програми

на виконання програми

І

ІІ

III

Усього витрат на виконання програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів - усього

400,0

450,0

500,0

1350,0

Районний бюджет

400,0

450,0

500,0

1350,0

 

5. Предмет та основні засади висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у

засобах масової інформації.

Предметом висвітлення виступає діяльність Бережанської районної державної адміністрації та Бережанської районної ради.

Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:

- прийняті районною державною адміністрацією та районною радою нормативні акти, програмні документи та інші

розпорядження, рішення.

- роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування,

комунальними підприємствами, закладами освіти, охорони здоров’я тощо.

- інформування про діяльність голови районної державної адміністрації, голови районної ради, їх заступників і посадових

осіб, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті району.

- інформування про діяльність районної ради, постійних і тимчасових комісій, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної

позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті району.

- інформування про підготовку, перебіг та результати сесій районної ради.

- інформування про культурне життя району, зокрема анонси та перебіг культурних подій, що відбуваються за підтримки

органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

- інформування про перебіг громадських слухань, круглих столів, семінарів, конференцій та інших публічних заходів, які

організовує районна державна адміністрація та районна рада чи які здійснюються за їх підтримки.

- інформування про реалізацію соціально-культурних проектів, які здійснюються за сприянням районної державної

адміністрації, районної ради.

- інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів у районі та їх значення для повсякденного життя і

кожного його мешканця.

- щорічні плани і звіти про діяльність районної державної адміністрації, районної ради та посадових осіб.

- інформування про офіційні візити депутатів та посадових осіб органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, участь у семінарах, конференціях, форумах.

- інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події

загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до проблем громади району.

Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою .

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації та районної ради здійснюється, як правило, у місцевих засобах

масової інформації (преса, Інтернет, телебачення, радіо), забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола

мешканців району.

При висвітленні діяльності районної державної адміністрації, районної ради, їх посадових осіб та депутатів забороняється

подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла за ту чи іншу політичну силу, у

тому числі з переліку тих, що представлені у районній раді.

Інформація щодо висвітлення діяльності районної державної адміністрації, районної ради їх посадових осіб та депутатів

подається уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність.


6. Напрями діяльності та заходи Програми.

п/п

Назва напряму діяльності (пріори­тетні завдання)

Перелік заходів програми

Строки викона­ння заходу

Виконавці

Джерела фінансу­вання

Потреба у коштах на виконання заходу

тис. грн. 

Очікуваний результат

2019 р.

2020 р.

2021 р.

1

Забезпече­ння висвітлення діяльності в ЗМЇ

Оплата за надану газетну площу

2019 - 2021

засоби масової інформації

Районний бюджет

400,0

450,0

500,0

Якісне своєчасне висвітлення діяльності в ЗМЇ

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію та контроль за заходом виконання Програми здійснюють заступник голови райдержадміністрації згідно

розподілу обов’язків та постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету і

торгівлі.

Основні напрямки та заходи Програми будуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі та чинної

нормативно-правової бази.