Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ ДО 2015 РОКУ

 

1.ПОСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Ініціювати розроблення програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

10 грудня 2007 року №886/128 наказ міністерства аграрної політики України „Про затвердження галузевої програми молочного скотарства України до 2015 року” , 7 квітня 2008 року №253, розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про проект галузевої програми розвитку молочного скотарства Тернопільської області до 2015 року”.

3

Розробник програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

4

Співрозробники програми

Рада сільськогосподарських підприємств району, асоціація фермерів району

5

Відповідальний виконавець програми

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

6

Учасники програми

Сільськогосподарські підприємства

7

Термін реалізації програми

До 2015 року

7.1

Етапи виконання програми ( для довгострокових програм)

1 етап – 2008-2010 роки

11 етап – 2011-2015 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання програми ( для комплексних програм)

Районний

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми, всього

В тому числі:

20 млн.480 тис.грн.

9.1

Коштів місцевого бюджету

480 тис.грн.

 

Коштів інших джерел

20 млн.000 тис.грн.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Молочне скотарство – як основна галузь з виробництва молока і м’яса відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення висококалорійними дієтичними продуктами харчування.

Рекомендована норма споживання в середньому за рік на душу населення молока і молочних продуктів становить 380 кг (у перерахунку на молоко), м’яса яловичини – 33 кг. Саме ці показники є відправними при плануванні та розробці Програми розвитку скотарства. На даний час фактичне споживання молока і м’яса наполовину менше проти зазначеного.

Значне скорочення споживання продуктів скотарства обумовлене різким зменшенням обсягів їх виробництва, а також низькою купівельною спроможністю значної частини населення і відносно обмеженою ємкістю внутрішнього ринку.

Основною причиною зменшення обсягів виробництва молока і м’яса за останні роки є скорочення поголів’я великої рогатої худоби (з 24608 голів у   1995 до 8861 голів у 2007 році).

Констатуючи динаміку зменшення обсягів виробництва продукції та скорочення чисельності поголів’я, слід зазначити, що це сталося внаслідок різкого спаду обсягів виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах. Немає позитивних змін і за останні роки. Динаміка виробництва молока в усіх категоріях господарств району .

№ з/п

Категорія господарств

Роки

2007 до 1995

1995

2007

+, -

%

1.

Всі категорії

36,3

17,4

-18,9

47,9

2.

Сільськогосподарські підприємства

9,3

0,5

-8,8

5,3

3.

Господарства населення

27,0

16,9

-10,1

62,5

Поголів’я ВРХ

№ з/п

Категорія господарств

Роки

2007 до 1995

1995

2007

+, -

%

1.

Всі категорії

24608

8861

-15747

36

2.

Сільськогосподарські підприємства

11588

589

-10999

5

3.

Господарства населення

13020

8272

-4748

63

Ситуація, що склалася зумовлена рядом причин. В умовах розбалансованості ринкових відносин, коли вартість реалізації тваринницької продукції не відшкодовувала її собівартості, коли виник диспаритет цін на продукцію тваринництва і матеріально-технічні ресурси, при недосконалості системи регулювання ринку, коли значна кількість продукції реалізується через посередників, які привласнюють значну частину прибутків, створену на стадії виробництва, при незадовільному рівні селекційно-племінної роботи та технологічного забезпечення, відсутності дієвої державної політики щодо створення сприятливих економічних умов для розвитку галузі, переважна частина господарств ліквідувала скотарство через його збитковість. На сьогодні тільки у кожному третьому господарстві утримують худобу.

Основні обсяги виробництва зосереджені в особистих селянських господарствах Однак, ресурсний потенціал господарств населення не забезпечує достатні темпи зростання обсягів виробництва продукції навіть для задоволення внутрішніх продовольчих потреб району і на даний час повністю вичерпаний. Більше того, в силу демографічних причин (старіння сільського населення) спостерігається наростаюча тенденція зменшення поголів’я корів на селі.

Враховуючи критичний стан справ функціонування галузі, необхідно розробити невідкладні комплексні заходи, спрямовані на докорінне поліпшення ситуації.

Останнім часом, завдяки поліпшенню цінової і кредитної політики, розширення напрямків і обсягів державної підтримки у скотарстві створились сприятливі умови для його стабілізації та розвитку в господарствах усіх форм власності. Виникла об’єктивна потреба змінити стратегію ведення скотарства з наданням першочергового значення в нарощуванні валового виробництва продукції використання прогресивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та збільшення якості і конкурентоспроможності продукції. Розробка та впровадження ефективних технологічних рішень виробництва тваринницької продукції застосовуватиметься як у великотоварних, так і в дрібних господарствах, причому перевага у виборі пріоритетних напрямів прискореного збільшення виробництва продукції буде надаватись створенню та розвитку великих сільськогосподарських підприємств. Для цього в районі є всі передумови, зокрема:

- наявність виробничої бази скотарства і кормовиробництва;

- значні площі лугів і природних пасовищ, поліпшення та раціональне використання яких сприятиме створенню міцної кормової бази для тварин;

- функціонування племінної бази тварин з високим генетичним потенціалом ( ПАП „Урманська”;

3. Визначення мети і концепції програми 

Метою Програми є забезпечення потреби населення у молоці і м’ясі відповідно до фізіологічно обґрунтованих норм та збільшення конкурент-тоспроможності і експортного потенціалу продукції скотарства.

Особливістю концепції Програми є її орієнтованість на інтенсивні шляхи збільшення виробництва, створення сприятливих умов для розвитку галузі молочного скотарства на основі ефективної державної політики щодо використання бюджетних коштів і стимулювання залучення інвестицій та відповідного законодавчого забезпечення.

Основне завдання Програми – збільшення обсягів виробниц­тва молока в об’ємах, що забезпечують продовольчу безпеку районі і експортний попит та оптимізація чисельності поголів’я корів, що забезпечить необхідний рівень валового виробництва молока. 

3.1. Пріоритетні завдання програми:

- розвиток та створення великотоварних спеціалізованих сільгосп-підприємств з виробництва молока і яловичини, технічне переоснащення наявних молочно-товарних ферм та освоєння нових технологій, покращення технологіч-них умов виробництва і якості молока, в тому числі у фермерських та особистих селянських господарствах;

- нарощування та оптимізація поголів’я молочної худоби і підвищення її продуктивності;

- забезпечення економічної стабільності та конкурентоспроможності галузі, створення нових робочих місць та розширення зайнятості сільського населення;

- збільшення обсягів виробництва молока за рахунок покращення продуктивності тварин та кормової бази, нарощування поголів’я молочної худоби; м’яса – шляхом інтенсифікації та розширення обсягів виробництва яловичини;

- зростання обсягів виробництва молока у 2015 році до 29,6 тис. тонн,  в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – до 9,2 тис. тонн .

4. Основні напрямки виконання програми

4.1. Розвиток великотоварного виробництва. Технологічне

переоснащення молочних ферм 

Проведений економічний аналіз діяльності господарств району показав, що ефективність виробництва молока збільшується прямопропорційно із збільше-нням розмірів землекористування та фондооснащеності ферм.

Найбільш висока прибутковість господарств забезпечується при використанні в обробітку 1500 і більше га угідь, наявності 200 і більше дійних корів. Оптимальною щільністю поголів’я слід вважати наявність не менше 20 корів у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь (одержання від корови 15 т гною за рік забезпечує мінімальну потребу в органічних добривах для підтримання родючості ґрунтів).

Розвиток та створення великотоварного виробництва забезпечуватиметься шляхом:

Проведення активної державної політики стимулювання великотоварного виробництва через відповідний механізм дотацій, надання пільгових кредитів, встановлення оптових цін передбачає:

–  активізацію інвестиційної діяльності через економічну політику спрямова-ну на поліпшення інвестиційного клімату, заохочення інноваційного спрямування коштів;

–  запровадження бюджетної підтримки нового будівництва та реконструкції молочних ферм – часткової компенсації вартості складного технологічного обладнання молочних ферм вітчизняного виробництва за рахунок коштів Державного бюджету в розмірі не менше 40%;

–  запровадження пільгового податкового режиму для промислових підприємств інвесторів, які вкладають кошти у розвиток молочного скотарства;

–  розповсюдження на операції з реалізації сільгосппідприємствами молока та виготовленої з нього продукції режиму акумулювання коштів податку на додану вартість на спецрахунках цих сільськогосподарських підприємств з подальшим використанням їх на розвиток молочного скотарства;

–  створення сприятливих податкових умов через звільнення або розстрочку оплати ПДВ для завезення на територію району технологічного обладнання молочних ферм та кормозаготівельної техніки;

–  виплату бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам за наявне поголів’я корів молочного напрямку продуктивності та реалізоване молоко класу «Екстра» та вищого ґатунку;

–  створення інформаційної бази даних про найбільш конкурентоспроможні об’єкти інвестування;

–  задоволення на пільгових умовах потреби у технічному і технологічному обладнанні молочних ферм, приладах контролю мікроклімату приміщень і відповідних зоогігієнічних норм утримання тварин;

–  створення сприятливих умов для організації комфортного утримання молочної худоби та забезпечення виробництва молока високої якості;

–  створення постійно діючої мережі сервісного постачання, обслуговування і ремонту обладнання молочних ферм.

Політика у сфері заохочення інвестиційної активності буде спрямована на формування мотивації суб’єктів господарювання до інноваційної діяльності.

Стабілізація і нарощування поголів’я молочної худоби розглядається як основний елемент розвитку галузі, у якому будуть задіяні державні органи управління, ветеринарна служба і власники худоби.

До 2015 року планується довести чисельність корів у всіх категоріях господарств до 7400 тис. голів, з них у сільськогосподарських підприємствах до 2180 тис. голів, Збільшення поголів’я молочної худоби в сільгосппідприємствах буде здійснюватися за рахунок:

- збільшення виходу телят у господарствах у розрахунку на 100 корів не менше 90% та продовження строків використання корів;

- розширеного відтворення молочних стад на рівні 8-10% за рік;

- пільгової закупівлі у населення теличок на контрактній основі та введення в стадо первісток після оцінки за власною продуктивністю;

- закупівлі племінного молодняку за пільговими цінами у племінних господарствах, а також з-за кордону.

4.2. Підвищення продуктивності молочної худоби

Збільшення продуктивності молочної худоби здійснюватиметься за рахунок якісного покращення поголів’я та умов вирощування молодняку, інтенсифікації кормовиробництва, що забезпечить реалізацію генетичного потенціалу корів у товарних господарствах не нижче 4 тис. кг молока, в племрепродукторі ПАП „Урманське” – на рівні 5тис.л. Продуктивність молочного стада в районі досягне у 2015 році 4000 кг молока на корову, в тому числі в господарствах населення – 3900 у сільськогосподарських підприємствах – 4200 кг.

 4.3. Селекційно-племінна робота

Селекційно-племінна робота буде спрямована на якісне поліпшення молочного стада, зокрема, збільшення молочної продуктивності, вмісту жиру і білку у молоці та підвищення живої маси корів, стійкості до маститів та підвищення плодючості тварин.

Буде посилена робота у напрямку селекції та консолідації стад молочної української чорно-рябої породи .

Осіменіння корів у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення проводитиметься тільки шляхом штучного осіменіння з використанням сперми бугаїв-плідників, оцінених за якістю нащадків, ліній та порід, рекомен-дованих племінною службою для кожного господарства.

Наявний етап розвитку молочного скотарства потребує докорінного рефор-мування системи селекційно-племінної роботи. Необхідно створити єдину ін фор-маційну базу даних з оцінки тварин за типом та молочною продуктивністю, відновити систему оцінки бугаїв-плідників за якістю нащадків у відповідності до рекомендацій.

Передбачається поширення системи селекційно-племінної роботи на поголів’я худоби у фермерських і особистих господарствах населення з створен-ням мережі сервісних підприємств із селекції та відтворення худоби, збереження часткової компенсації державою понесених витрат на осіменіння худоби в особистих селянських господарствах.

4.4. Кормозабезпечення

Для підвищення продуктивності молочної худоби необхідно забезпечити повноцінну годівлю тварин відповідно до фізіологічних норм та планової продуктивності за рахунок інтенсифікації кормовиробництва та ефективного використання кормів.

Передбачається:

–  істотно збільшити обсяги виробництва кормів, довівши річну норму їх згодовування у товарних господарствах не менше 45 ц кормових одиниць на корову ;

–  розробити механізм економічного стимулювання розвитку продуктивної кормової бази скотарства;

–  впровадити раціональні системи виробництва молока при широкому використанні культурних пасовищ та однотипної годівлі худоби;

–  запровадити бюджетну підтримку створення культурних пасовищ і сіножатей;

–  збільшити обсяги використання у кормовиробництві насіння зернофуражних і кормових культур інтенсивних сортів, відновити систему насінництва кормових культур, особливо багаторічних злакових і бобових трав, озимої вики, сої та інших;

–  максимально використовувати в годівлі худоби відходи рослинництва і переробної харчової промисловості;

–  розширити мережу аналітичних лабораторій з визначення якості кормів. 

4.5. Виробництво яловичини

Незалежно від організаційних форм підприємств з виробництва яловичини, основними напрямками їх діяльності повинне бути суворе дотримання технологій інтенсивного вирощування з метою одержання середньодобових приростів молодняка не менше 700 г, використання над ремонтних телиць для додаткового одержання поголів’я помісних телят та вирощування їх за технологією м’ясного скотарства до високих вагових кондицій.

Створення і реконструкція відгодівельних комплексів проводитиметься через залучення іноземних інвестицій та вітчизняного капіталу при максималь-ному сприянню органів місцевої влади.

Основний приріст м'яса яловичини буде забезпечуватися за рахунок:

–  поліпшення м’ясних якостей молочної худоби;

–  інтенсивного вирощування молодняку, одержаного від корів молочних порід, переважно закупленого у населення;

–  підвищення здавальної ваги відгодівельного молодняку до 450-500 кг, що дозволить збільшити виробництво яловичини на 30%; 

4.6. Розвиток молочного скотарства в особистих

селянських господарствах

На найближчу перспективу основним виробником молока і яловичини залишаються господарства населення. Враховуючи, що останнім часом в селах намітилась тенденція зменшення поголів’я худоби, а відповідно і обсягів продукції, необхідно вжити дієві заходи для покращення ситуації.

Передбачається:

- посилити діяльність регіональної узгоджувальної комісії у напрямку цінового захисту дрібних товаровиробників у ланці виробництва – закупівлі;

- розширити мережу пунктів штучного осіменіння, організацію маршрут-но-кільцевої системи осіменіння та надання сервісних послуг за викликом;

- при осіменінні використовувати спермопродукцію бугаїв-плідників вітчизняної та зарубіжної селекції, оцінених за якістю нащадків, які записані у каталог та допущені до використання;

- довести питому вагу штучного осіменіння корів у особистих господарствах населення до 70% від наявного поголів’я;

- покращити забезпечення худоби кормами шляхом збільшення видачі концкормів в оплату земельних паїв та створення громадських пасовищ за участю сільських рад;

- підвищити продуктивність корів до 4000 кг молока в рік;

- налагодити до 2010 року збут молока господарствами населення виключ-но через мережу міжгосподарських збутових кооперативів, оснащених не обхід-ним обладнанням, значно покращити якість молока закупленого у населення;

- охопити системою племінного обліку поголів’я корів у кращих господ-дарствах населення, та організувати закупівлю у них теличок для сільського-подарських підприємств;

- стимулювати створення молочних ферм у господарствах населення та фермерських господарствах з поголів’ям 15 і більше корів з механізацією технологічних процесів і продуктивністю 5 тис. кг молока в рік. 

4.7. Організація ринку продукції скотарства

Пріоритетне значення надаватиметься розвитку молочно-м’ясного підком-плексу, продукція якого, включаючи продукти переробки, становитиме близько 70 відсотків вартості споживчого кошика за раціональними нормами харчування.

Передбачається посилити повноваження регіональної узгоджувальної комісії щодо регулювання і встановлення вигідних цін на молочну і м’ясну сировину та:

- впровадити дієвий механізм стимулювання реалізації молодняку худоби населенням та закупівлі його сільськогосподарськими підприємствами;

- розширити мережу фірмових магазинів, торгових палаток, кіосків для реалізації м’ясо-молочної продукції безпосередньо товаровиробниками;

- зменшити витрати молока на виробничі потреби до рівня науково-обгрунтованих норм;

- поліпшити організацію заготівлі і якості молока у господарствах населення через заготівельні пункти організовані переробними підприємствами, а також організацію заготівельних кооперативів;

- впровадити стратегію захисту внутрішнього ринку і місцевого товаровиробника шляхом обмеження посередництва у комерційній діяльності;

- сформувати ефективну інфраструктуру ринку молока і яловичини, зокрема, активізувати створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, розширення мережі пунктів заготівлі продукції та регулярної організації аукціонів молочної худоби.

Кількість пунктів приймання молока від населення передбачається довести до 25, із закупівлі худоби – до 2, штучного осіменіння маточного поголів’я – 25, ветеринарних аптек та пунктів ветеринарного забезпечення –до 10. 

4.8. Ветеринарне забезпечення

Ветеринарне благополуччя галузі та відповідність продукції вимогам стандартів щодо її якості і безпеки забезпечуватимуться шляхом:

- посилення контролю з боку державної ветеринарної служби за дотриманням зоогігієнічних нормативів комфортного утримання тварин та використання бугаїв-плідників для осіменіння маточного поголів’я;

- здійснення в повному обсязі ветеринарно-санітарних заходів, зокрема лікувально-профілактичних, діагностичних, тощо;

- задоволення потреб галузі у високоефективних засобах захисту тварин, у тому числі на основі мікробіологічних препаратів;

- здійснення контролю за станом здоров’я тварин із застосуванням сучасних методів згідно вимоги Санітарного Кодексу Міжнародного епізоотичного бюро;

- запровадження моніторингу кормових добавок та ветеринарних препара-тів, які містять генетично модифіковані організми;

- створення сприятливих умов для організації виробництва високоякісної та безпечної для життя і здоров’я населення тваринницької продукції;

- розробки та реалізації програм з іррадикації (викоріненню) інфекційних захворювань.

4.9. Наукове, кадрове та інформаційне забезпечення

Спеціалістами управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації разом із Бережанським агротехнічним інститутом НАУ та Бучать-ким агротехнічним коледжем організовують курси по підвищенню професійних навиків членів особистих селянських господарств. До 2015 року для галузі планується підготовити спеціалістів зоотехнічного та ветеринарного профелю 6 чоловік , техніків штучного осіменіння 12 чоловік, спеціалістів фермерських господарств 10 чоловік.

5. Орієнтовні обсяги і джерела фінансування програми

Фінансова підтримка виконання Програми буде здійснюватись шляхом:

- постачання по лізингу техніки, обладнання для тваринництва, племінної худоби;

- часткової компенсації витрат на будівництво та реконструкцію молочних ферм;

- залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій;

- зменшення податкового навантаження;

- запровадження в межах вимог СОТ системи закупівельних інтервенцій на продукцію молочного скотарства;

- відкриття зарубіжних кредитних ліній;

- вирівнювання дохідності виробництва продукції в ланцюгу: виробництво – переробка – торгівля.

Орієнтовні обсяги фінансування за рахунок коштів:

 

Державного бюджету та залучення інвестицій

- закупівлю 560 гол. телиць, в тому числі 160 гол. племінних по 10 тис. грн. за одну голову та 400 голів поліпшених теличок з господарств населення (по 1,2 тис. грн. за одну голову) – 2,080 млн. грн.;

- закупівлю техніки і механізмів для кормо виробництва (в розрахунку на корову з шлейфом 13 тис.грн.) – 3 млн .920 тис. грн. 

Місцевих бюджетів:

- підтримка розвитку молочного скотарства у фермерських господарствах та колективних сільськогосподарських підприємствах району 480 тис.грн.

Загальна сума капіталовкладень для виконання Програми з 2008 до 2015 року складає 20 млн.480 грн., в т.ч. 6 млн.грн. з державного бюджету, з місцевих бюджетів 480 тис.грн., 14 млн грн. надходжень очікується від вітчизняних та зарубіжних інвесторів . 

Ресурсне забезпечення галузевої програми розвитку

молочного скотарства Бережанського району до 2015 року

(млн.гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми, роки

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2008

2009

2010

Всього

2011 -2015

Обсяг ресурсів, усього

у тому числі:держбюджет

0,25

  

0,2

1,85

 

0,8

2,06

 

1

4,16

 

2

16,320

 

4

20,480

 

6

місцевий бюджет

0,05

0,05

0,06

0,16

0,32

0,48

районні, м.Бережани бюджети

 

 

 

 

 

 

бюджети сіл, селищ, міст

 

 

 

 

 

 

кошти небюджетних джерел

-

1

1

2

12

14

6. Очікувані результати виконання програми

 Виконання Програми створить сприятливі умови для розвитку молочного скотарства, забезпечить доведення обсягів виробництва молока до 29,6 тис. тонн на рік. Це дозволить довести обсяги споживання молока і молокопродуктів до фізіологічної потреби (380 кілограмів у розрахунку на одну людину). Зростання обсягів виробництва молока буде забезпечуватись шляхом підвищення продуктивності та поступового збільшення поголів’я корів. Приріст буде досягнуто, насамперед, за рахунок великотоварного спеціалізованого виробництв-ва. Зокрема, на кінець 2015 року поголів’я корів буде становити 7400 тис. голів за продуктивності 4000 кг молока на одну корову.

В процесі реалізації програми буде створено 190 додаткових робочих місць, підвищаться доходи сільського населення, поліпшаться соціальні умови розвитку села.

7. Організаційне забезпечення 

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює головне управління агропромислового розвитку Бережанської районної державної адмі-ністрації шляхом:

- загального керівництва роботою з виконання заходів і завдань передба-чених Програмою із залученням коштів місцевих бюджетів;

- залучення до виконання програми місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій;

- підготовки проектів законодавчих актів для створення сприятливих умов реалізації Програми;

- забезпечення реалізації пілотних проектів з розвитку молочного скотарства.

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації 

 

Додаток №1

 до рішення районної ради

від 22 травня 2008 року

       № 269 

Прогнозована продуктивність дійного стада

у всіх категоріях господарств області

(кг)

Назва районів

Фактично за 2007 рік

Прогноз за роками

2010

2015

усі категорії господ-дарств

в тому числі сільгосппід-приємства

усі категорії господ-дарств

в тому числі сільгосппід-приємства

усі категорії господ-дарств

В т.ч. сіль-

госпідприє-

мства

Бережанський

3120

2622

3510

3200

4000

4200

 

Додаток №2

до рішення районної ради

від 22 травня 2008 року

       № 269 

Прогнозоване виробництво молока

у всіх категоріях господарств області

(тис.тонн) 

Назва районів

2007 рік, фактично

2010 рік

2015 рік

 

усі категорії господарств

в т. ч. сільгосппід-приємства

усі категорії господарств

в тому числі сільгосппід-приємства

усі категорії господарств

в тому числі сільгосппід-приємства

Бережанський

17,4

0,5

20,8

1,9

29,6

9,2

 

Додаток №3

до рішення районної ради

від 22 травня 2008 року

       № 269

Прогнозована чисельність поголів’я корів

у всіх категоріях господарств області

(голів)

Назва районів

2007 рік (фактично)

2010 рік

2015 рік

 

всі категорії господарств

в тому числі сільгосп-підпри-ємства

всі категорії господарств

в тому числі сільгосп-підпри-ємства

всі категорії господарств

в тому числі сільгосп-підпри-ємства

Бережанський

5234

191

5930

600

7400

2180

Додаток №4

до рішення районної ради

від 22 травня 2008 року

       № 269

Прогнозована закупівля покращеного молодняка

великої рогатої худоби сільгосппідприємствами області

в господарствах населення у 2008-2010 роках

 

Назва районів

Наявність поголів’я корів в господар-ствах населення         на 01.01.08

Штучно осімінено корів

у 2007 році

Отримано приплоду телят у 2007 році

Закупити покращених теличок

всього

в тому числі від штучно осімінених

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Бережанський

4950

1811

4455

1630

98

120

140