Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОЕКТ

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

__________________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “______________ 2019 р. №

м.Бережани

Про затвердження фінансового плану

на 2019 рік комунального некомерційного

підприємства «Бережанська центральна

районна лікарня» Бережанської районної ради

 

  Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», статуту комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, затверджений рішенням районної ради від 12.03.2019 року № 458, враховуючи лист директора комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради від 24.07.2019 року №298, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації і постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку,фінансів, бюджету та підприємництва, Бережанська районна рада

вирішила:

   1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради на 2019 рік (додається).

  2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2019 рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради Вридника В.Р.

  3. Заслухати звіт про виконання фінансового плану за результатами бюджетного року.

  4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації і постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку,фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                                                                                                                                        Василь БІЛИК

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням сесії Бережанської районної ради №
від                                                             2019 р.
Голова Бережанської районної ради:
___________________ В.Ф.Білик
Проект х
Попередній
Уточнений
Зміни
зробити позначку "х"
Коди
Підприємство КНП "Бережанська ЦРЛ" за ЄДРПОУ О2ООО435
Організаційно-правова форма комунальне підприємство за КОПФГ 150
Територія Тернопільська обл., м.Бережани, вул.С.Бандери,21 за КОАТУУ 6110500000
Орган державного управління  Бережанська районна рада за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за  КВЕД 86.10
Одиниця виміру,тис. грн. Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 431
Місцезнаходження 47501 Тернопільська обл.,м.Бережани, вул.Степана Бандери,21
Телефон (03548)2-16-09
Керівник Вридник Василь Романович
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік
тис. грн.
Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 847,0 211,7 211,8 211,7 211,8
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110 27 778,1 2 137,3 7 711,4 8 360,9 9 568,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120 65,1 - 65,1 - -
Інші надходження (розшифрувати) 121 65,1 65,1
122 -
123 -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 - 28 668,7 2 363,9 7 943,6 8 559,2 9 802,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 1 150,2 72,4 381,6 383,9 312,3
медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 426,2 42,6 127,9 153,4 102,3
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 200,0 8,0 92,0 62,0 38,0
господарчі товари та інвентар 143 221,0 8,8 101,7 68,5 42,0
продукти харчування 144 303,0 13,0 60,0 100,0 130,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 3 070,6 243,6 487,7 445,5 1 893,8
Витрати на електроенергію 161 835,2 16,6 167,1 284,0 367,5
Витрати на водопостачання та водовідведення 162 103,1 11,3 30,9 30,9 30,0
Витрати на природній газ 163 1 725,2 138,0 258,8 120,8 1 207,6
Витрати на теплоенергію 164 369,5 73,9 18,5 277,1
Витрати на тверде паливо 165 37,6 3,8 12,4 9,8 11,6
Витрати на оплату праці 170 16 828,4 1 346,3 4 880,2 5 385,1 5 216,8
Відрахування на соціальні заходи 180 3 771,5 301,7 1 093,7 1 206,9 1 169,2
Витрати по виконанню цільових програм 190 65,1 65,1
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200 20,0 2,2 6,0 4,6 7,2
Амортизація 210 -
Інші витрати (розшифрувати) 220 101,0 38,4 20,2 20,2 22,2
Адміністративні витрати, у тому числі: 230 - 3 386,4 277,6 987,1 1 029,6 1 092,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 4,0 0,2 1,8 1,2 0,8
витрати на страхові послуги 232 8,0 0,9 2,4 1,8 2,9
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 14,0 1,5 4,2 3,2 5,1
витрати на службові відрядження 234 131,6 12,7 40,0 5,0 73,9
витрати на зв’язок та інтернет 235 90,0 9,9 27,0 20,7 32,4
витрати на оплату праці 236 2 514,6 201,2 729,2 804,7 779,5
відрахування на соціальні заходи 237 563,6 45,1 163,4 180,4 174,7
витрати на обслуговування оргтехніки 238 40,0 4,4 12,0 9,2 14,4
витрати на культурно-масові заходи 239 -
амортизація 250 -
юридичні та нотаріальні послуги 260 -
витрати на охорону праці та навчання працівників 270 5,6 2,6 3,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 15,0 1,7 4,5 3,4 5,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290 53,0 13,2 13,3 13,2 13,3
дохід від операційної оренди активів 291 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5
дохід від реалізації необоротних активів 292 3,0 0,7 0,8 0,7 0,8
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300 -
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400 4 544,8 396,2 951,1 910,6 2 286,9
Витрати на оплату праці 410 19 343,0 1 547,5 5 609,4 6 189,8 5 996,3
Відрахування на соціальні заходи 420 4 335,1 346,8 1 257,1 1 387,3 1 343,9
Амортизація 430 300,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Інші операційні витрати 440 425,2 71,7 118,9 68,1 166,5
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 28 948,1 2 437 8 012 8 631 9 869
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 402,5 319,5 62,0 21,0 -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501 402,5 319,5 62,0 21,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 - 432,5 319,5 62,0 51,0 -
капітальне будівництво 511 -
придбання (виготовлення) основних засобів 512 402,5 319,5 62,0 21,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513 30,0 30,0
придбання (створення) нематеріальних активів 514 -
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515 -
капітальний ремонт 516 -
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 - - - - - - -
кредити 601 -
позики 602 -
депозити 603 -
Інші надходження (розшифрувати) 610 -
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: 620 - - - - - -
кредити 621 -
позики 622 -
депозити 623 -
Інші витрати (розшифрувати) 630 -
Усього доходів 700 - - 29 145,7 2 681,7 8 063,6 8 606,8 9 793,6
Усього витрат 800 - - 29 145,7 2 681,7 8 063,6 8 606,8 9 793,6
Нерозподілені доходи 850
IV. Додаткова інформація на 1.01.19р. на 1.04.19р. на 1.07.19р. на 1.10.19р.
Штатна чисельність працівників 900 498,25 498,25 498,25 498,25
Первісна вартість основних засобів 910 13 563,8 13 563,8 13 563,8 13 563,8
Податкова заборгованість 920
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930
Директор: _________________________ Василь Вридник
( підпис) (ініціали, прізвище)