Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток №  1

до рішення районної ради

від «04» вересня 2019 року

№ 491

Підприємство КНП "Бережанська ЦРЛ"
за ЄДРПОУ О2ООО435
Організаційно-правова форма комунальне підприємство

за КОПФГ 150
Територія Тернопільська обл., м.Бережани, вул.С.Бандери,21

за КОАТУУ 6110500000
Орган державного управління   Бережанська районна рада

за СПОДУ
Галузь


за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД 86.10
Одиниця виміру,тис. грн.
Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 431Місцезнаходження 47501 Тернопільська обл.,м.Бережани, вул.Степана Бандери,21


Телефон (03548)2-16-09Керівник Вридник Василь Романович 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

(тис. грн)                        

Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І ІІ ІІІ ІV
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100

847,0 211,7 211,8 211,7 211,8
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110

27 778,1 2 137,3 7 711,4 8 360,9 9 568,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120

65,1 - 65,1 - -
Інші надходження (розшифрувати) 121

65,1
65,1


122

-
123

-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 -
28 668,7 2 363,9 7 943,6 8 559,2 9 802,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140

1 150,2 72,4 381,6 383,9 312,3
медикаменти та перев’язувальні матеріали 141

426,2 42,6 127,9 153,4 102,3
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142

200,0 8,0 92,0 62,0 38,0
господарчі товари та інвентар 143

221,0 8,8 101,7 68,5 42,0
продукти харчування 144

303,0 13,0 60,0 100,0 130,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150

320,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160

3 070,6 243,6 487,7 445,5 1 893,8
Витрати на електроенергію 161

835,2 16,6 167,1 284,0 367,5
Витрати на водопостачання та водовідведення 162

103,1 11,3 30,9 30,9 30,0
Витрати на природній газ 163

1 725,2 138,0 258,8 120,8 1 207,6
Витрати на теплоенергію 164

369,5 73,9 18,5
277,1
Витрати на тверде паливо 165

37,6 3,8 12,4 9,8 11,6
Витрати на оплату праці 170

16 828,4 1 346,3 4 880,2 5 385,1 5 216,8
Відрахування на соціальні заходи 180

3 771,5 301,7 1 093,7 1 206,9 1 169,2
Витрати по виконанню цільових програм 190

65,1
65,1


Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200

20,0 2,2 6,0 4,6 7,2
Амортизація 210

-
Інші витрати (розшифрувати) 220

101,0 38,4 20,2 20,2 22,2
Адміністративні витрати, у тому числі: 230 -
3 386,4 277,6 987,1 1 029,6 1 092,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231

4,0 0,2 1,8 1,2 0,8
витрати на страхові послуги 232

8,0 0,9 2,4 1,8 2,9
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233

14,0 1,5 4,2 3,2 5,1
витрати на службові відрядження 234

131,6 12,7 40,0 5,0 73,9
витрати на зв’язок та інтернет 235

90,0 9,9 27,0 20,7 32,4
витрати на оплату праці 236

2 514,6 201,2 729,2 804,7 779,5
відрахування на соціальні заходи 237

563,6 45,1 163,4 180,4 174,7
витрати на обслуговування оргтехніки 238

40,0 4,4 12,0 9,2 14,4
витрати на культурно-масові заходи 239

-
амортизація 250

-
юридичні та нотаріальні послуги 260

-
витрати на охорону праці та навчання працівників 270

5,6
2,6
3,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280

15,0 1,7 4,5 3,4 5,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290

53,0 13,2 13,3 13,2 13,3
дохід від операційної оренди активів 291

50,0 12,5 12,5 12,5 12,5
дохід від реалізації необоротних активів 292

3,0 0,7 0,8 0,7 0,8
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300

-
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400

4 544,8 396,2 951,1 910,6 2 286,9
Витрати на оплату праці 410

19 343,0 1 547,5 5 609,4 6 189,8 5 996,3
Відрахування на соціальні заходи 420

4 335,1 346,8 1 257,1 1 387,3 1 343,9
Амортизація 430

300,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Інші операційні витрати 440

425,2 71,7 118,9 68,1 166,5
Разом (сума рядків 400 - 440) 450

28 948,1 2 437 8 012 8 631 9 869
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500

402,5 319,5 62,0 21,0 -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501

402,5 319,5 62,0 21,0

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 -
432,5 319,5 62,0 51,0 -
капітальне будівництво 511

-
придбання (виготовлення) основних засобів 512

402,5 319,5 62,0 21,0

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513

30,0

30,0

придбання (створення) нематеріальних активів 514

-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515

-
капітальний ремонт 516

-
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 - - - - - - -
кредити 601

-
позики 602

-
депозити 603

-
Інші надходження (розшифрувати) 610

-
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: 620 -
- - - - -
кредити 621

-
позики 622

-
депозити 623

-
Інші витрати (розшифрувати) 630

-
Усього доходів 700 - - 29 145,7 2 681,7 8 063,6 8 606,8 9 793,6
Усього витрат 800 - - 29 145,7 2 681,7 8 063,6 8 606,8 9 793,6
Нерозподілені доходи 850IV. Додаткова інформація


на 1.01.19р. на 1.04.19р. на 1.07.19р. на 1.10.19р.
Штатна чисельність працівників 900


498,25 498,25 498,25 498,25
Первісна вартість основних засобів 910


13 563,8 13 563,8 13 563,8 13 563,8
Податкова заборгованість 920Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930 

Директор                                                                                                                    Василь Вридник