Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку автомобільних доріг загального

користування на 2019-2022 роки


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382 «Про затвердження Державної цільової економічної про­грами розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 липня 2019 року №426-од «Про організацію виконання обласної програми роз-витку автомобільних доріг загаль-ного користування на 2019-2022 роки»

3.

Розробник програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

6.

Учасники програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації програми

2019- 2022 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

державний бюджет, районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:

1319580тис. гривень

1)

коштів державного бюджету

1319580тис. гривень

2)

коштів районного бюджету

в межах коштів, передбачених у бюджетах

3)

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування Бережанського району становить 240,7 км, із них магістралі – 27,7км, територіальні дороги – 31,3км, обласні дороги – 21,3км та районні дороги – 160,4км. З числа вказаних доріг дроги із удосконаленим покриттям асфальто-бетоном – 60,5км, чорне шоссе – 101,6км. Дороги із перехідним покриттям 66,5км, грунтові дороги – 12,1км, мости – 54 шт.

Транспортно-експлуатаційний стан переважної більшості автомобільних доріг не відповідає сучасним вимогам і потребує поліпшення з урахуванням соціально-економічних потреб району.

За останні десять років в районі практично не проводилось будівництво і реконструкція, а капітальний ремонт автомобільних доріг здійснювався в незначному обсязі, що негативно позначилося на експлуатаційному стані мережі доріг загального користування та штучних споруд.

Гострою залишається проблема, пов’язана із станом мостів району, мостове господарство, у якому 54 мости і 331 водовідвідна труба знаходяться у загрозливому технічному стані і потребує капітального ремонту.

У 2018 році в районі проведено оновлення дорожнього покриття автомобільних доріг за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 13,7млн.гривень. Відремонтовано найбільш важливі ділянки доріг С200103 «Бережани-Мечищів», О200101 «Бережани-Розгадів», С200123 «Саранчуки-Базниківка», С200109 «Божиків-Тростянець», С200113 «Шумляни-Слов'ятин».

Стан, в якому знаходиться дорожня інфраструктура вкрай негативно позначається на інвестиційній привабливості району.

Законом України «Про автомобільні дороги» визначено, що збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування мають для держави пріоритетне значення. Тому першочерговим пріоритетом для районної державної адміністрації на даному етапі є забезпечення подальшої інтеграції автомобільних доріг загального користування району до основних маршрутів та транспортних коридорів системі мережі автомобільних доріг області та держави. Також реалізація проектів із ремонту автомобільних доріг забезпечує функціонування маршрутної мережі району на приміських автобусних маршрутах, а також на транзитних автобусних маршрутах міжміського та міжобласного значення.

Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма, полягає у необхідності вирішення питань щодо невідкладного покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг, збереження вже відремонтованих доріг шляхом здійснення габаритно-вагового контролю, що є необхідними умовами для подальшої євроінтеграції автомобільних доріг та організації безпеки дорожнього руху на території району.

 

3. Мета Програми

Мета Програми – покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг державного значення за напрямками основних транспортних коридорів, інших доріг державного і місцевого значення для безпечного і комфортного здійснення перевезень вантажів і пасажирів на автобусних маршрутах всіх категорій, а також організація безпеки дорожнього руху на державних автомобільних дорогах району .

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямками розвитку області та району, а також Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 р.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг в районі, розширення мережі доріг із твердим асфальто-бетонним покриттям, удосконалення вулично-дорожньої мережі для пропуску транзитних транспортних засобів, інтенсивність руху яких значно зросла за останні роки та постійного контролю і координації за станом проведення ремонтних робіт.

Розв’язання проблеми буде здійснено внаслідок реалізації комплексу заходів із:

- будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, штучних споруд;

- контролю ефективності використання бюджетних коштів;

- моніторингу темпів та обсягів виконаних ремонтних робіт.

Реалізація Програми планується за рахунок коштів державного бюджету в сумі 1 319 580тис.гривень, коштів районного бюджету та коштів з небюджетних джерел в обсягах, передбачених у відповідних бюджетах. Загальний орієнтовний обсяг фінансування становить 1 319 580 тис.гривень.

Виконання районної Програми розраховано протягом 2019 – 2022 років.

 

Ресурсне забезпечення

районної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2019-2022 роки


Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання Програми

2019

рік

2020

рік

2021

рік

2022

рік

Всього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього,

в тому числі:

246000

296900

354200

422480

1319580

державний бюджет

246000

296900

354200

422480

1319580

районний бюджет

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

районний бюджет

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

в межах коштів, передбаче-них у бюджеті

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є розбудова та удосконалення дорожньої мережі району, збереження автомобільних доріг загального користування.

Реалізація заходів Програми дозволить:

- підвищити соціальний рівень життя населення, особливо в сільській місцевості, забезпечити безпеку автомобільних перевезень пасажирів та вантажів;

- охопити будівництвом, реконструкцією, ремонтом автомобільні дороги загального користування місцевого значення, вулиці і дороги комунальної власності району;

- забезпечити відповідний експлуатаційний стан 240,7км автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності;

- збудувати 1 обхід міського населеного пункту;

- охопити поточним середнім ремонтом 21,4км автомобільних доріг державного значення;

- відремонтувати 2 штучні споруди на дорогах державного значення;

- забезпечити фінансовий контроль та координацію діяльності при проведенні ремонтних робіт у поточних періодах та планування діяльності на перспективні періоди.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити ефективне функціонування дорожньої та транспортної мережі району, що сприятиме привабливості Бережанщини, як краю унікальним природно-рекреаційним потенціалом, та сприятиме розвитку промислового потенціалу і залученню інвестицій через організаційне забезпечення транспортною інфраструктурою.

 

6. Напрями діяльності та заходи районної програми розвитку автомобільних доріг загального користування

на 2019-2022 роки


№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Стро­ки вико-

нання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість)

тис. гривень.,

Очікуваний

результат

всього

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

1.

Розбудова та удосконален-ня дорожньої мережі району

1) будівництво обходу міського населеного пункту

2019 – 2022

роки

служба автомобільних доріг в області

державний бюджет

1195680

223800

267000

320400

384480

будівництво одного обходу міського населеного пункту

2) ремонт штучних споруд (мостів)

2019 – 2022

роки

служба автомобільних доріг в області

державний

бюджет

29800

5500

6700

8000

9600

ремонт                    2 штучних споруд

3) будівництво, реконструкція, ремонт, експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

2019 – 2022

роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання

державний бюджет, районний бюджет, кошти з не бюджет-

них джерел

94100

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

16700

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

23200

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

25800

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

28400

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

забезпечення відповідного експлуата­ційного стану 181,7км автомобіль-них доріг місцевого значення

2.

Контроль за станом проведення ремонтних робіт

1) контроль ефективності використання бюджетних коштів

2019 – 2022

роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

забезпечення фінансового контролю при проведенні ремонтних робіт

2) моніторинг темпів та обсягів виконаних ремонтних робіт

2019 – 2022

роки

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

не потребує фінансу-вання

подолання та виявлення небажаних тенденцій в ході проведення ремонтних робіт

Всього:

1319580

246000

296900

354200

422480

державний бюджет

1319580

246000

296900

354200

422480

районний бюджет

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

в межах коштів, передбаче-них у бюджетах

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми і контроль за її виконанням здійснюватиметься відділом економічного розвитку районної державної адміністрації.

Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми та про виконану роботу інформувати відділ економічного розвитку районної державної адміністрації щороку до 10 грудня та 25 червня впродовж строку дії Програми.

Відділу економічного розвитку районної державної адміністрації щороку до 20 грудня та 5 липня впродовж строку дії Програми інформувати управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства обласної державної адміністрації.