Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк
Коди
Підприємство КНП "Бережанська ЦРЛ"
за ЄДРПОУ О2ООО435
Організаційно-правова форма комунальне підприємство

за КОПФГ 150
Територія Тернопільська обл., м.Бережани, вул.С.Бандери,21

за КОАТУУ 6110500000
Орган державного управління   Бережанська районна рада

за СПОДУ
Галузь


за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД 86.10
Одиниця виміру тис. грн. Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 431Місцезнаходження 47501 Тернопільська обл., м.Бережани, вул.Степана Бандери,21

Телефон (03548)2-16-09Керівник Вридник Василь Романович
Фінансовий план підприємства на 2020 рік

тис. грн.
Найменування показника Код рядка Фінансовий план поточного року (затверджено) Факт поточного року Плановий рік (план) У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
I. Фінансові результатиДоходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 847,0 847,0 991,0 247,7 247,7 247,7 247,7
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110 27 778,1 39 860,6 46 636,9 11 659,2 11 659,2 11 659,2 11 659,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120 65,1 65,1 71,5 17,9 17,9 17,9 17,9
Інші надходження (інвестиції лік) 121 65,1 65,1 71,5 17,9 17,9 17,9 17,9
Інші надходження 122


123


Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 28 713,2 40 795,7 47 724,4 11 931,1 11 931,1 11 931,1 11 931,1
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 1 150,2 1 586,2 1 764,5 441,1 441,1 441,1 441,1
медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 426,2 546,2 620,5 155,1 155,1 155,1 155,1
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 200,0 150,0 165,0 41,3 41,3 41,3 41,3
господарчі товари та інвентар 143 221,0 540,0 594,0 148,5 148,5 148,5 148,5
продукти харчування 144 303,0 350,0 385,0 96,3 96,3 96,3 96,3
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 320,0 190,0 247,0 61,8 61,8 61,8 61,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 3 070,6 4 127,4 4 180,7 1 045,2 1 045,2 1 045,2 1 045,2
Витрати на електроенергію 161 835,2 1 019,7 1 121,7 280,4 280,4 280,4 280,4
Витрати на водопостачання та водовідведення 162 103,1 120,0 132,0 33,0 33,0 33,0 33,0
Витрати на природній газ 163 1 725,2 2 334,1 2 240,7 560,2 560,2 560,2 560,2
Витрати на теплоенергію 164 369,5 610,0 640,5 160,1 160,1 160,1 160,1
Витрати на тверде паливо 165 37,6 43,6 45,8 11,4 11,4 11,4 11,4
Витрати на оплату праці 170 16 828,4 24 322,2 29 016,4 7 254,1 7 254,1 7 254,1 7 254,1
Відрахування на соціальні заходи 180 3 771,5 5 428,9 6 460,4 1 615,1 1 615,1 1 615,1 1 615,1
Витрати по виконанню цільових програм 190 65,1 65,1 71,5 17,9 17,9 17,9 17,9
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200 20,0 51,5 56,7 14,2 14,2 14,2 14,2
Амортизація 210

- - - - -
Інші витрати (розшифрувати) 220 101,0 111,5 122,7 30,7 30,7 30,7 30,7
Адміністративні витрати, у тому числі: 230 3 365,8 4 874,9 5 764,6 1 441,1 1 441,1 1 441,1 1 441,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 4,0 19,4 21,3 5,3 5,3 5,3 5,3
витрати на страхові послуги 232 8,0 14,0 15,4 3,9 3,9 3,9 3,9
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 14,0 25,0 26,3 6,6 6,6 6,6 6,6
витрати на службові відрядження 234 131,6 151,0 158,6 39,6 39,6 39,6 39,6
витрати на зв’язок та інтернет 235 90,0 140,0 154,0 38,5 38,5 38,5 38,5
витрати на оплату праці 236 2 514,6 3 634,3 4 335,7 1 083,9 1 083,9 1 083,9 1 083,9
відрахування на соціальні заходи 237 563,6 811,2 965,3 241,3 241,3 241,3 241,3
витрати на обслуговування оргтехніки 238 40,0 80,0 88,0 22,0 22,0 22,0 22,0
витрати на культурно-масові заходи 239

- - - - -
амортизація 250

- - - - -
юридичні та нотаріальні послуги 260

- - - - -
витрати на охорону праці та навчання працівників 270 5,6 20,0 21,0 5,3 5,3 5,3 5,3
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 15,0 18,0 19,1 4,8 4,8 4,8 4,8
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290 53,0 53,0 58,0 14,5 14,5 14,5 14,5
дохід від операційної оренди активів 291 50,0 50,0 55,0 13,8 13,8 13,8 13,8
дохід від реалізації необоротних активів 292 3,0 3,0 3,0 0,8 0,8 0,8 0,8
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300 432,5 432,5 475,8 118,9 118,9 118,9 118,9
ІІ. Елементи операційних витратМатеріальні затрати 400 4 544,8 5 923,0 6 213,5 1 553,4 1 553,4 1 553,4 1 553,4
Витрати на оплату праці 410 19 343,0 27 956,5 33 352,1 8 338,0 8 338,0 8 338,0 8 338,0
Відрахування на соціальні заходи 420 4 335,1 6 240,1 7 425,7 1 856,4 1 856,4 1 856,4 1 856,4
Амортизація 430 300,0 300,0 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Інші операційні витрати 440 425,2 611,0 661,6 165,4 165,4 165,4 165,4
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 28 948,1 41 030,6 47 972,9 11 993,2 11 993,2 11 993,2 11 993,2
ІІІ. Інвестиційна діяльністьДоходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500
-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501


Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 402,5 402,5 442,8 110,7 110,7 110,7 110,7
капітальне будівництво 511


придбання (виготовлення) основних засобів 512 402,5 402,5 442,8 110,7 110,7 110,7 110,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513


придбання (створення) нематеріальних активів 514


модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515


капітальний ремонт 516


ІV. Фінансова діяльністьДоходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 - -
кредити 601


позики 602


депозити 603


Інші надходження (розшифрувати) 610


Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: 620 - -
кредити 621


позики 622


депозити 623


Інші витрати (розшифрувати) 630


Усього доходів 700 29 145,7 41 228,2 48 200,1 12 050,0 12 050,0 12 050,0 12 050,0
Усього витрат 800 29 145,7 41 228,2 48 200,1 12 050,0 12 050,0 12 050,0 12 050,0
Нерозподілені доходи 850


IV. Додаткова інформаціяна 1.01.19р. на 1.04.19р. на 1.07.19р. на 1.10.19р.
Штатна чисельність працівників 900


498,25 498,25 498,25 498,25
Первісна вартість основних засобів 910


13 563,8 13 563,8 13 563,8 13 563,8
Податкова заборгованість 920


Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930 

Директор КНП "Бережанська ЦРЛ"                                                                                   Василь Вридник