Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А Р А Й О Н Н А Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятдесят восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 23 ” грудня 2019 р.                                  № 532

м.Бережани

Про районний бюджет

на 2020 рік

Розглянувши подання Бережанської районної державної адміністрації, враховуючи пропозиції постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 94 050 200 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 92 340 500 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 709 700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 94 050 200 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 86 722 709 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 7 327 491 гривня;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 5 617 791 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 5 617 791 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 400 000 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного   бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

3.1. Надати право Бережанській районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного / іншого місцевого бюджету у період між сесіями Бережанської районної ради за погодженням з постійною комісією Бережанської районної ради з питань бюджету з наступним внесенням змін до рішення Бережанської районної ради про районний бюджет відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 200 000 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 1032, 1033, 1034 та 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 67 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 та частинами 2, 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на :

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

- оплату енергосервісу.

 

10. Надати право фінансовому управлінню Бережанської районної державної адміністрації:

1) в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;

 

2) в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету;

 

3) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

 

11. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до чинного законодавства України;

 

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

2. Надати право Бережанській районній державній адміністрації:

12.1. Здійснювати перерозподіл видатків районного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами програмної та економічної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення/зменшення видатків розвитку за рахунок зменшення/збільшення інших видатків районного бюджету у період між сесіями Бережанської ради з наступним внесенням змін до рішення про зміни до районного бюджету.

12.2. Здійснювати за головними розпорядниками коштів районного бюджету, які реорганізовуються, перейменовуються, ліквідовуються або створюються відповідно до розпоряджень голови Бережанської районної державної адміністрації про структуру райдержадміністрації, зміни назв, розподіл та перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень таких головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної та економічної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.

13. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

 

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

15. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Дане рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бережанської районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова Бережанської

районної ради                                 Василь БІЛИК