Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

енергоефективності та енергозбереження на 2020 рік


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про енергозбереження», рішення сесії Тернопільської обласної ради від 14 листопада 2019 року №1483 «Про внесення змін і доповнень до обласної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки»

3.

Розробник Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

1)

Етапи виконання Програм

(для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Про­грами (для комплексних програм)

обласний, районний

9.

Загальний обсяг фінансових ресур­сів, необхідних для реалізації Про­грами, тис. грн., всього,

у тому числі:

1630,0

1)

коштів державного бюджету

300,0

2)

коштів обласного бюджету

219,0

3)

коштів районного бюджету

536,0

4)

коштів інших джерел

575,0

  

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У структурі споживання енергетичних ресурсів в районі домінуюче місце займає природний газ, а основне та допоміжне теплогенеруюче та теплопередавальне обладнання деяких котелень бюджетних установ та організацій вичерпало допустимі терміни експлуатації, головним напрямком роботи у сфері енергозбереження є залучення до паливно-енергетичного балансу району енергії, виробленої з альтернативних джерел та характерних для нашого регіону альтернативних видів палива.

Одними з основних узагальнюючих показників розвитку економіки будь-якого регіону, що характеризують його ефективність в цілому, відповідність сучасному рівню розвитку техніки, технологій і організації суспільного виробництва є зміна обсягу валового регіонального продукту, а також рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю обсягу валового регіонального продукту, яка характеризується показником енергоємності валового регіонального продукту.

За результатами реалізації заходів із енергозбереження, передбачених відповідними програмами, визначено, що загальний середньорічний потенціал ен ергозбереження по району становить до 5% від річного енергоспоживання.

Проблеми неефективного використання енергоресурсів має місце в усіх секторах економіки району, і в першу чергу, у трьох складових паливно-енергетичного комплексу: виробництво, транспортування та споживання енергії. Це призводить до підвищених витрат енергоресурсів, які в структурі собі­вар­тості витрат на виробництво товарів та послуг неминуче призводять до зни­же­ння видатків місцевих бюджетів на оплату праці і соціальних виплат, змен­шен­ня обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модер­нізацію виробничих фондів і технологій, низки інших негативних факторів.

Постійне зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є реалізація політики енергоефективності та енергозбереження шляхом:

- скорочення споживання природного газу бюджетними установами району, підприємствами комунальної теплоенергетики та бюджетної сфери;

- модернізація виробництва теплової енергії, зокрема, переведення котелень на альтернативні види палива; заміна застарілого енергоємного котельного обладнання; термомодернізація будівель соціальної сфери;

- скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу району;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку району. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Вирішення існуючих проблем та досягнення мети Програми здійснюватиметься шляхами:

- впровадження опалення на альтернативних видах палива;

- впровадження електричного опалення;

- проведення санації будівель і споруд установ та організацій бюджетної сфери;

- розвиток відновлювальних джерел енергії.

На завершення реалізації Програми повинно бути досягнуто:

- переведення всіх бюджетних установ району, які споживають понад 10тис.м3 природного газу на рік на використання альтернативних джерел енергії для опалення;

- повне заміщення освітлювальних приладів енергоощадними на основі використання LED-технології;

- забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 10% від базового року за спожиту електричну енергію та на 10 % за спожиті інші енергоносії, що використовуються для потреб опалення.

Примірний обсяг коштів, необхідних для забезпечення досягнення мети Програми та очікувані джерела фінансування наведені у таблиці:


тис. гривень

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

Разом

2020 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

1630,0

1630,0

державний бюджет

300,0

300,0

обласний бюджет

219,0

219,0

районний бюджет

536,0

536,0

інші джерела

575,0

575,0

 

Термін окупності пілотних   проєктів Програми складає в середньому від 1 до 7 років

 

5. Шляхи розв’язання проблем

Рішення проблем буде забезпечувати реалізація заходів технічного та організаційного характеру.

Основними завданнями технічного характеру є:

- проведення модернізації та переведення котелень, що обслуговують   об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; проведення санації об'єктів соціальної сфери та будівель установ; впровадження електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання у бюджетних установах; використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;

- заміна застарілого котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери на високоефективне енергозберігаюче обладнання з використанням місцевих видів палива (відходи деревини);

- впровадження систем електроопалення (електротепло-акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання в бюджетній сфері;

- впровадження сонячних колекторів;

- впровадження вітрових електростанцій;

- проведення санації будівель бюджетних установ;

- впровадження енергоефективних освітлювальних приладів;

- проведення заходів з популяризації енергоефективності та енергоощадності серед населення району;

- реалізація роботи із стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

 

Основними завданнями організаційного характеру є:

- освоєння нового та розширення існуючого виробництва твердого палива - паливних брикетів;

- розвиток сировинної бази для виробництва біопалива;

- участь у проведенні щорічного науково-практичного семінару - виставки енергоефективного обладнання та технологій з використанням альтернативних видів палива;

- популяризація пропозицій із енергоефективності від грантодавців;

видання матеріалів щодо популяризації енергоефективності та альтернативних видів палива.

 

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Стан споживання енергоресурсів і результати моніторингу районної ком­п­лексної програми енергозбереження засвідчили доцільність визначення ком­плексу заходів, реалізація яких сприятиме оптимізації паливно-енергетичного балансу району, більш високому технічному рівню постачання та упоряд­ку­ван­ня рівня споживання.

Основні завдання та заходи Програми наведені у додатку

 

ПЛАН

заходів на 2020 рік до районної програми   енергоефективності та енергозбереження на 2020 рік

(уточнення переліку об'єктів, на яких будуть впроваджуватись заходи Програми, проводитиметься щороку з

урахуванням умов, в яких вони будуть здійснюватись, стану розвитку   економіки країни в цілому,

фінансових можливостей держави.)

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень, в тому числі по роках

Очікуваний результат

2020 рік

1.

Зменшення обсягу   технологічних витрат і   невиробничих витрат енергоресурсів в   результаті модернізації обладнання,   впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи   державного управління та популяризації енергоефективності

1) заміна та модернізація котелень і котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери з використанням місцевих   альтернативних   видів палива

2020 рік

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради, виконавчі комітети сільських рад

обласний бюджет

18

заміщення споживання 300тис.куб.м природного газу щороку, технічне переоснащення котелень, збільшення частки сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива

районний бюджет

45

інші джерела

240

2) впроваджу-ння систем електроопале-ння
(електро- тепло- акумуляційно-го обігріву та гарячого водопостача-ння)

2020 рік

державний бюджет

45

заміщення природного газу

обласний бюджет

30

районний бюджет

16

3) проведення санації будівель бюджетних установ

2020 рік

обласний бюджет

20

виконання запланованих робіт забезпечить зменшення споживання   природного газу в перерахунку на рік на 0,195тис.куб.метрів

районний бюджет

100

4) впровадже-ння енергоефек-тивних освітлюва-льних приладів

2020 рік

районний бюджет

20

заміна по 540 штук щороку освітлювальних приладів у бюджетній сфері району та зменшення споживання 45тис.кВт.год.

1

інші джерела

25

25

5) розміщення інформації в засобах масової інформації

2020 рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

-

проведення постійної інформаційної та роз'яснювальної роботи із громадськістю та керівниками бюджетних установ району

2.

Оптимізація структури енергетичного балансу району, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

1) сприяння у впровадженні малих   гідроелектростанцій та модернізація існуючих   МГЕС, проведенні науковими установами   фунда-ментальних та прикладних досліджень в галузі фізико-технічних про-блем гідроенер-гетики району

2020 рік

державний бюджет

5

заміщення природного газу

районний бюджет

5

інші джерела

50

2) сприяння у реалізації проектів з використанням

2020 рік

районний бюджет

20

заміщення природного газу

інші джерела

30

енергії сонця для вироблення електричної енергії потужністю понад 30 кВт

3) сприяння у реалізації проектів з будівництва вітрових електростанцій

2020 рік

інші джерела

0

заміщення природного газу

4) сприяння у освоєнні виробництва твердого палива (паливні брикети)

2020 рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, ДП «Бережанське лісомисливське господарство», ДП «Бережанирайагроліс»

інші джерела

15

популяризація сировинної бази району з метою залучення інвесторів у розвиток сфери виробництва альтернативних видів палива

5) розвиток сировинної бази для виробництва біопалива

2020 рік

інші джерела

15

придбання подрібнювачів відходів деревини, скорочення споживання     та енергоефективне використання традиційних енергоресурсів, заміщення споживання не менш 20тис.куб.м

природного газу за рахунок використання деревної щепи у якості палива

3.

Енергоефективність та енергозбереження промислової групи споживачів

1) модернізація котельного обладнання

2020 рік

промислові підприємства району

інші джерела (власні кошти підприє-мств)

50

модернізація котельного обладнання, скорочення паливоємності продукції на 4% щороку

2) переведення котелень на використання альтернативних видів палива (відходи деревини, дрова)

інші джерела (власні кошти підпри-ємств)

50

переведення котельного обладнання на альтернативні види палива, скорочення паливоємності продукції на 8% щороку

3) модернізація технологічного обладнання

інші джерела (власні кошти підпри-ємств)

100

скорочення паливо- та електроємності продукції на 3% щороку

4.

Інформаційно-технічне забезпечення впровадження енергоефективності населення

1) проведення заходів з популяризації енергоефективності серед населення (надання

2020 рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

10

скорочення споживання та раціональне використання енергоресурсів населенням району

 

консультацій-них послуг, проведення круглих столів, друк виступів у   засобах масової інформації)

2) заходи із стимулювання населення до впровадження енергоефек-тивних заходів шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефекти-вного обладнання та матеріалів по програмі «Теплий кредит»

2020 рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації спільно із районними відділеннями «Приватбанк» та «Ощадбанк»

державний бюджет

250

скорочення споживання та раціональне використання енергоресурсів населенням району

обласний бюджет

50

3) заходи із стимулювання населення до впровадження відновлюваль-них джерел

2020 рік

районний бюджет

50

впровадження щороку сонячних електростанцій у домогосподарствах, заміщення природного газу

енергії шляхом відшкодування частини від суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на відшкодування частини суми за кредитами, залученими на купівлю сонячних енергетичних станцій та/або теплових насосів та обладнання до них

5.

Підвищення енергозбереження із застосуванням методик енергетичного аудиту та

1) проведення енергетичного аудиту будівель та

2020 рік

відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації,

обласний бюджет

33

проведення енергетичного аудиту у бюджетних уста-

менеджменту

споруд бюджетної сфери

комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районне комунальне некомерційне підприємство «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради

районний бюджет

300

новах та організаціях, на яких впрова-джуватимуться комплексні рішення щодо термомодернізації

 

2) впровадженння системи енергоменедж-менту

2020 рік

обласний бюджет

18

впровадженння системи енергоменеджме-нту, що дозволить скоротити споживання енергоносіїв близько 10%

 

районний бюджет

20

 

РАЗОМ:

державний бюджет

300,0

 

обласний бюджет

219,0

 

районний бюджет

536,0

 

інші джерела

575,0

 

всього

1630,0

 

 

7. Нормативно – правове забезпечення реалізації Програми

Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у відповідності з чинним законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів палива.

При використанні коштів державного бюджету та коштів державних підприємств закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з ви­мо­гами законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з вра­ху­ван­ням прийнятих рішень Уряду, якими встановлюються стимули та за­охо­чен­ня для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів та обладнання.

При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги інших актів Президента, Уряду, відповідних центральних органів виконавчої влади.

 

8. Визначення строків та етапів виконання програми

Реалізацію завдань Програми передбачається провести в один етап за період 2020 року.

 

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Звітування про виконання заходів районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2020 рік розпорядникам коштів проводити щопівроку до 10 числа другого місяця, що наступає за звітним.

Контроль за виконанням районної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2020 рік покласти на відділ економічного розвитку районної державної адміністрації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.