Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

організаційного забезпечення діяльності роботи Бережанського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в

Тернопільській області по здійсненню нагляду за особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та

попередження рецидивної злочинності на період 2020 – 2021 років 


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

відділ управління персоналом, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

2.

Нормативні документи

статті 6, 13, 18, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункт 16 частини 1 статей 43, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Розробник Програми

відділ управління персоналом, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробник

Програми

Бережанський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

5.

Відповідальний виконавець Програми

відділ управління персоналом, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

відділ управління персоналом, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, Бережанський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

7.

Термін реалізації Програми

2020 – 2021 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

районний та місцеві бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

20 тис. грн.

9.1.

кошти районного бюджету

20 тис. грн.

9.2.

інші джерела фінансування

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Злочинність у Бережанському районі Тернопільської області залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на

проведення соціально-економічних перетворень, і становить реальну загрозу безпеці району і його жителів.

У цих умовах особливо важливим є забезпечення повноцінного функціонування органів, робота яких спрямована на зменшення

злочинності, і для цього мають бути створені всі необхідні умови.

Ефективне виконання Бережанським районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

вищезазначених функцій та покладених на нього завдань, у тому числі щодо здійснення контролю за особами, які перебувають на обліку

пробації неможливе без належного матеріально-технічного забезпечення, яке на сьогоднішній день є недостатнім.

Реалізація поставлених перед органами пробації завдань щодо протидії злочинності можлива лише за умови тісного та ефективного

співробітництва з іншими органами влади, органами місцевого самоврядування та районною державною адміністрацією в питаннях

забезпечення належної профілактики правопорушень, правового та соціального захисту громадян України.

Саме тому, з прийняттям Закону України «Про пробацію» виникла нагальна потреба належного матеріально-технічного забезпечення

діяльності сектору, зокрема обладнання робочих місць працівників служби, забезпечення оргтехнікою, папером, конвертами, що можливо

вирішити за підтримки органів місцевого самоврядування в рамках програми організаційного забезпечення діяльності роботи

Бережанського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області по здійсненню нагляду за

особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та попередження рецидивної злочинності на період 2020 – 2021

років.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки

населення Бережанського району шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов

учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів пробації та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній

сфері.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у відповідних бюджетах органів місцевого самоврядування, а

також з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2020

2021

Районний бюджет

20

10

10

Інші джерела

-

-

-

Всього

20

10

10

5. Реалізація Програми сприятиме:

- активізації діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ, що пов’язані з профілактикою

правопорушень;

- підвищенню координації спільних зусиль з профілактики правопорушень між органами місцевого самоврядування, пробації та інших

установ, які працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з випробуванням з метою уникнення дублювання

функцій та поліпшення якості процедур, що виконуються при роботі із цією категорією осіб;

- підвищенню рівня правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів

профілактики, розроблення інформаційно-пропагандисьтських та культурно-виховних програм;

- створенню системи профілактики правопорушень, спрямованої на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- запобіганню втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

- висвітленню в засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ щодо профілактики

правопорушень з метою підвищення поінформованості громадян;

- створенню належних умов на базі Бережанського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській

області, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення

волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними нових кримінальних правопорушень.

Внаслідок посилення профілактичного впливу на осіб, які перебувають на обліку в пробації очікується:

- зниженню рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

- мінімізації злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

- сприянню ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- досягненню належного рівня фінансового і матеріального забезпечення органу пробації та профілактичної діяльності.


6. Напрями діяльності та заходи районної програми організаційного забезпечення діяльності роботи Бережанського районного

сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області по здійсненню нагляду за особами, засудженими до

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та попередження рецидивної злочинності на період 2020 – 2021 років

 

з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Обсяги фінансування (тис.грн) 

Очікуваний результат

2020 – 2021 рік

районного бюджету

інших

джерел

1

Придбання паперу, конвертів, канцтоварів, оргтехніки для Бережанського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

2020 – 2021 рік

відділ управління персоналом, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації,

Бережанський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області

20

-

По інформованість громадян щодо діяльності роботи Бережанського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області по здійсненню нагляду за особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та попередження рецидивної злочинності

Загальний обсяг

20

-

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій та контроль за виконанням Програми здійснює відділ управління персоналом, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату районної державної адміністрації.