Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОГРАМА

підтримки органів державної влади на 2020 рік


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

фінансове управління районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

статті 6, 13, 29, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункт 16 частини першої статті 43, стаття 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 50 Закону України «Про державну службу», статті 85 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» та від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій», доручення голови районної державної адміністрації від 14 травня 2020 року №24

3.

Розробник Програми

фінансове управління районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

апарат районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

фінансове управління районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

апарат, фінансове управління, управління соціального захисту населення, відділ освіти, відділ культури, національностей, релігій і туризму, відділ розвитку інфраструктури, енергетики, житлово-комунального господарства та архітектури, відділ з питань надання адміністративних послуг, архівний відділ, відділ екології, природних ресурсів та цивільного захисту, служба у справах дітей районної державної адміністрації

7.

Терміни реалізації Програми

2020 рік

1)

етапи виконання Програми

Програма не поділяється на етапи

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми (для комплексних Програм)

районний бюджет Бережанського району

Сільський бюджет Саранчуківської сільської ОТГ

Сільські бюджети Нараївської сільської ОТГ

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

1700,0 тис. гривень

1)

у тому числі коштів районного бюджету

1700,0 тис. гривень

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   У 2020 році Урядом продовжено впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності для завершення процесу децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено низку додаткових завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, зокрема з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства, підвищення самостійності місцевих бюджетів. Також щорічно збільшується кількість об’єднаних територіальних громад, які виходять на прямі міжбюджетні стосунки з державним бюджетом. При цьому, повна відповідальність за створення належних умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема й районної ланки.

    Низький рівень заробітної плати державних службовців упродовж останніх років призвів до дискредитації престижності державної служби.

  Відповідно до Закону України «Про державну службу» запроваджено нові підходи до оплати праці державних службовців шляхом збільшення посадового окладу в структурі заробітної плати. Проте і цей заробіток не є конкурентоспроможним порівняно з оплатою праці адмінуправлінського персоналу в реальному секторі економіки. А для деяких категорій посад державних службовців районної ланки (спеціалістів) та працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, розмір посадового окладу залишається меншим за мінімальний розмір заробітної плати (4723 гривні з 1 січня 2020 року).

   Скорочення штатної чисельності в районній державній адміністрації, яке відбулося в січні-березні 2020 року, спричинило виникнення додаткової потреби в коштах на виплату розрахункових, компенсації за невикористані дні відпустки, вихідної допомоги працівникам, які були вивільнені, в обсязі 209,4 тис. гривень та  не дозволить в повній мірі забезпечити видатки на оплату праці працівників районної державної адміністрації хоча б на рівні 2019 року.

  Такий стан бюджетного забезпечення значно ускладнює виконання функцій, покладених на апарат районної державної адміністрації та її структурні підрозділи.

3. Визначення мети Програми

  Програма розроблена з метою забезпечення на належному рівні виконання органами державної влади управлінських повноважень шляхом матеріального стимулювання працівників.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел фінансування,

строки та етапи виконання Програми

   Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є необхідність збільшення розміру заробітної плати з урахуванням диференціації доходів відповідно до вкладу кожного працівника апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

  Реалізацію заходів Програми планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій».

   Розподіл коштів на виконання Програми між апаратом та структурними підрозділами районної державної адміністрації затверджується керівництвом районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

   Програма не поділяється на етапи, оскільки є короткостроковою і розрахована на 1 рік.

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки органів державної влади на 2020 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2020 рік

Усього витрат
на виконання Програми, тис. гривень

Обсяг ресурсів, усього

1700,0

у тому числі

районний бюджет

1700,0

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

   Основним завданням Програми є стимулювання активності працівників органів виконавчої влади районної ланки на досягнення конкретних результатів, прийняття ефективних управлінських рішень та на оперативне розв’язання проблем. Зазначене можливе за наявності збільшення розміру заробітної плати працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації для здійснення ними делегованих, відповідно до закону, повноважень органів місцевого самоврядування, з урахуванням вкладу кожного працівника.

     В результаті виконання заходів Програми буде забезпечено підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом:

     покращення умов оплати праці 76 працівникам;

     упередження відтоку працівників з низьким рівнем оплати праці;

     можливого  зростання оперативності виконання завдань та прийняття управлінських рішень на 10%.


6. Напрями діяльності та заходи
Програми підтримки органів державної влади на 2020 рік

№ з/п

Назва

завдання

Перелік

заходів

Програми

Строк вико-нання заходу 

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансу-вання, тис.гривень

Очікуваний

результат

1.

Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації

1. Забезпечення фінансової та матеріальної підтримки працівників

2020 рік

апарат, фінансове управління, управління соціального захисту населення, відділ освіти, відділ культури, національностей, релігій і туризму, відділ розвитку інфраструктури, енергетики, житлово-комунального господарства та архітектури, відділ з питань надання адміністративних послуг, архівний відділ, відділ екології, природних ресурсів та цивільного захисту, служба у справах дітей районної державної адміністрації 

районний бюджет

1700,0

підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом:

покращення умов оплати праці   працівників;

упередження відтоку працівників з низьким рівнем оплати праці. 

Усього на Програму:

1700,0

 

7. Координація та контроль за виконанням Програми

   Виконання Програми покладається на фінансове управління районної державної адміністрації. Організаційне забезпечення, координацію робіт з виконання заходів і завдань програми та контроль за ходом виконання здійснює фінансове управління районної державної адміністрації, яке подає районній державній адміністрації до 10 липня 2020 року та до 10 січня 2021 року узагальнену інформацію про стан її виконання.

   Заключний звіт про результати виконання програми подається відповідальним виконавцем у встановленому порядку на розгляд сесії Бережанської районної ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми.