Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Додаток

до рішення районної ради

від «04» червня 2020р. № 599

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу відповідальну за організацію та

проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі

у виконавчому апараті районної ради

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи, а також її права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Уповноважена особа призначається розпорядженням голови районної ради шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством.

1.3. Метою діяльності уповноваженої особи є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах районної ради на засадах об’єктивності та неупередженості.

1.4. Уповноважена особа у своїй діяльності керуються Законом України «Про публічні закупівлі», іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

2.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі Закону України «Про публічні закупівлі» та Положення «Про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі у виконавчому апараті районної ради». Уповноважена особа може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання районною радою таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

2.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представни-ки учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати районної ради.

2.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа не повинна створювати конфлікт між інтересами районної ради та інтересами учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на обєктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа інформує про це районну раду, яка приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

2.4. Голова районної ради має право визначити особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

2.5. Уповноважена особа повинна мати:

 • вищу освіту;
 • належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування.

Уповноваженій особі доцільно орієнтуватися:

 • у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються районною радою;
 • у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

2.6. Уповноважена особа під час виконання своїх функцій керується принципами:

 • добросовісної конкуренції серед учасників;
 • максимальної економії та ефективності;
 • відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі;
 • недискримінації учасників;
 • обʼєктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

2.7. Уповноважена особа :

 • складає та затверджує річний план закупівель;
 • здійснює вибір процедури закупівлі;
 • проводить процедури закупівель;
 • забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
 • забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»;
 • забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;
 • представляє інтереси замовника з питань, повʼязаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;
 • надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;
 • аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;
 • здійснює інші дії, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», або рішенням районної ради.

2.8. Уповноважена особа має право:

 • брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;
 • пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;
 • ініціювати створення робочих груп з числа посадових та інших осіб структурних підрозділів районної ради з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;
 • приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;
 • вимагати та отримувати від посадових осіб районної ради інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), повʼязаних з організацією та проведенням процедур закупівель;
 • брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, повʼязаних з функціональними обовʼязками уповноваженої особи;
 • давати розʼяснення і консультації структурним підрозділам районної ради в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;
 • здійснювати інші дії, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі».

2.9. Уповноважені особа зобовʼязана:

 • дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
 • організовувати та проводити процедури закупівель;
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;
 • у встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» порядку визначати переможців процедур закупівель.

2.10. Уповноважена особа несе персональну відповідальність:

 • за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;
 • за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;
 • за порушення вимог, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» сфері публічних закупівель.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                                          Василь СОЛОМКО