Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РАЙОННА ПРОГРАМА

створення містобудівного кадастру та його ведення на 2013-2016 роки 

  1.  Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

 

2.

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 “Про містобудівний кадастр”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.12.2011 року №1074 “Про утворення служби містобудівного кадастру”  

3.

Розробник програми

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець   програми

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Служби містобудівного кадастру у складі спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури місцевого рівня, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання усіх форм власності, які виробляють, оновлюють, обробляють, зберігають, постачають та використовують інформаційні ресурси, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру, спеціалізовані організації, які розробляють та встановлюють і обслуговують програмне забезпечення

7.

Термін реалізації програми

І етап – 2013-2014 роки, ІІ етап – 2015-2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

                             Районний                    

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

                       270,0 тис. гривень

 

у тому числі:

 

1)

коштів районного бюджету

270,0 тис. гривень

2)

коштів інших джерел

0 тис. гривень

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

  

Відсутність відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру регіонального рівня, комплексної системи моніторингу стану розроблення містобудівної документації - генеральних планів населених   пунктів, планів зонування територій (зонінгів), детальних планів не дає можливості забезпечити в повному обсязі ефективне управління розвитком території та раціональним використанням земельних ресурсів для містобудівних потреб.

Відсутність належного моніторингу містобудівних процесів стримує розвиток територій та приводить до нераціонального використання їх ресурсів.

На цей час в області існує система земельного кадастру із внесенням інформації про земельні ділянки. Інформаційні ресурси галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем в області відсутні.

           Дані містобудівного кадастру необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Для виконання вимог чинного законодавства, створення умов для прогнозованого розвитку територій населених пунктів, підвищення ефективності управління, провадження містобудівної діяльності, поліпшення екологічного і техногенного становища населених пунктів району необхідно створити службу містобудівного кадастру районного рівня у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Фінансування робіт з проведення заходів, визначених цією Програмою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 599 “Про містобудівний кадастр”, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

 

3. Визначення мети програми

 

Мета Програми полягає у створенні містобудівного кадастру районного рівня як частини геоінформаційної системи та його ведення з урахуванням даних державного земельного кадастру.

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації реалізує інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на території району, надання документів для підтвердження стану та якості об’єктів, як джерела даних для розвитку ринку нерухомості, проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів.

Комплексність, повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру забезпечить прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території від   наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій   з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території відповідно пріоритетним напрямкам розвитку району.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

         Розв’язанням проблеми є створення та забезпечення діяльності служби містобудівного кадастру районного рівня у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Методом розв’язання проблеми є ведення містобудівного кадастру службою містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації щодо формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру районного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

         Засобом розв’язання проблеми є створення геоінформаційної уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними.

Програма реалізуватиметься протягом 2013-2016 років і поділяється на два етапи:

І етап – 2013-2014 роки;

ІІ етап – 2015-2016 роки.

Кадрове забезпечення служби містобудівного кадастру регіонального рівня здійснюється у межах штатного розпису відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації .

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми станом на 2016 рік становить 270 тис. гривень.

Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться з районного бюджету. Обсяги орієнтовного забезпечення Програми уточнюються щороку, з врахуванням індексу інфляції, конкретних завдань та наявності коштів.

 

Ресурсне забезпечення районної програми створення містобудівного

                          кадастру та його ведення на 2013-2016 роки             (тис. грн)

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання

програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання

програми

І

ІІ

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

 

 

Обсяг ресурсів усього, у тому числі :

145,0

65,0

30,0

30,0

270,0

 

державний бюджет

0

0

0

0

0

 

обласний бюджет

0

0

0

0

0

 

районні та міські   бюджети

145,0

65,0

30,0

30,0

270,0

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Ключовими завданнями реалізації програми є:

- організація функціонування служби містобудівного кадастру районного рівня у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації ;

- формування програмно-технічних комплексів;

- організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;

- формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією;

- кадрове забезпечення.

Реалізація заходів Програми здійснюється у 2 етапи.

На першому етапі, 2013-2014 роки, передбачається:

- розроблення та   прийняття   нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру;

- проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані   яких передбачається ввести до містобудівного кадастру;

- формування служби містобудівного кадастру (затвердження положення про службу містобудівного кадастру, визначення штатної чисельності працівників служби містобудівного кадастру; забезпечення працівників приміщенням, меблями, оргтехнікою);

- розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;

- встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.

На другому етапі, 2015-2016 роки, передбачається:

- встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних;

- організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок;

- експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією.

Загальним результативним показником, який буде досягнуто при виконанні Програми є створення містобудівного кадастру районного рівня як частини геоінформаційної системи та його ведення з урахуванням даних державного земельного кадастру.

 

Обсяг коштів, необхідних для фінансування заходів Програми, становить 270 тис. гривень, з них :

 

2013 рік – 145 тис. гривень;

2014 рік – 65 тис. гривень;

2015 рік – 30 тис. гривень;

2016 рік – 30 тис. гривень. 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Безпосередній контроль за виконанням заходів, визначених Програмою створення містобудівного кадастру та його ведення на 2013-2016 роки, інформування про стан виконання заходів здійснює відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.     

6. Напрями діяльності та заходи районної програми створення містобудівного кадастру

та його ведення на 2013-2016 роки 

Основним напрямом діяльності є створення та ведення містобудівного кадастру районного рівня, розвиток та вдосконалення діяльності служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

 

 

з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

 

Строк виконання заходу

 

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування                         (вартість) тис. грн.,                                             в тому числі по роках

 

Очікуваний результат

І етап

ІІ етап

2013

2014

2015

2016

 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

   1.

Створення та ведення містобудівного кадастру регіонального рівня

1. Розроблення та   прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру

2013-2014 роки

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Не

потребує

коштів

 

-

 

-

 

-

 

-

Адаптація та доповнення типових методичних та нормативних документів ведення містобудівного кадастру

2. Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру

 

2013-2014 роки

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Не

потребує

коштів

 

-

 

-

 

-

 

-

Створення переліку наявних матеріалів, дані яких будуть введені до містобудівного кадастру

 

 

3. Формування служби містобудівного кадастру (затвердження положення про службу містобудівного кадастру, визначення штатної чисельності працівників служби містобудівного кадастру; забезпечення працівників меблями, оргтехнікою)

2013-2014 роки

Відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Районнийбюджет

 

50,0

 

40,0

 

-

 

-

Створення організаційно-правових засад функціонування служби містобудівного кадастру районного рівня

4. Розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної

системи та геопорталу містобудівного кадастру

2013-2014 роки

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, спеціалізовані організації, які розробляють, встановлюють та обслуговують програмне забезпечення

Районнийбюджет

 

10,0

 

0

 

-

 

-

Створення технічного регламенту роботи служби містобудівного кадастру районного рівня

5. Придбання та     встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру

2013-2014 роки

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, спеціалізовані організації, які розробляють, встановлюють та обслуговують програмне забезпечення

Районнийбюджет

 

65,0

 

20,0

 

-

 

-

Створення матеріально-технічної та інформаційної бази для ведення містобудівного кадастру

6. Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними

2013-2014 роки

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, спеціалізовані організації, які розробляють, встановлюють та обслуговують програмне забезпечення

Районнийбюджет

 

10,0

 

0

 

-

 

-

Проведення електронного кадастрового обліку та обміну кадастровими даними

 

 

7. Встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру

2013-2014 роки

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, спеціалізовані організації, які розробляють, встановлюють та обслуговують програмне забезпечення

Районнийбюджет

 

5,0

 

0

 

-

 

-

Підключення до геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру

8. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу

містобудівного кадастру

2013-2014 роки

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, спеціалізовані організації, які розробляють, встановлюють та обслуговують програмне забезпечення

Районнийбюджет

 

5,0

 

5,0

 

-

 

-

Робота геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру

2.

Розвиток та вдосконалення діяльності служби містобудівного кадастру

1. Встановлення комунікаційних   каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних

2015-2016 роки

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, спеціалізовані організації, які розробляють, встановлюють та обслуговують програмне забезпечення

Районнийбюджет

 

-

 

-

 

15,0

 

15,0

Обмін інформацією з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами

2. Організація системи захисту   інформації   та   доступу   до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру

2015-2016 роки

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, спеціалізовані організації, які розробляють, встановлюють та обслуговують програмне забезпечення

Районнийбюджет

 

-

 

-

 

15,0

 

15,0

Захист інформації від несанкціонованого доступу

3. Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування   і   видача   на   запит кадастрових документів та довідок

2015-2016 роки

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Не

потребує

коштів

 

-

 

-

 

-

 

-

Інформаційне наповнення баз даних містобудівного кадастру формування і видача на запит кадастрових документів та довідок

4. Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, введення   інформаційних ресурсів містобудівного кадастру

2015-2016 роки

Служба містобудівного кадастру у відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Не

потребує

коштів

 

-

 

-

 

-

 

-

Забезпечення успішної роботи містобудівного кадастру

5. Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією

2015-2016 роки

Служба містобудівного кадастру у складі відділу містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Не

потребує

коштів

 

-

 

-

 

-

 

-

Задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві. Прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території від   наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій   з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів