Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

боротьби з онкологічними захворюваннями

на період до 2016 року 

 1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року”

3.

Розробник програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації, лікувально-профілактичні заклади району

7.

Термін реалізації програми

2010-2016 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

2010-2012 – І етап,

2013-2016– ІІ етап

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

483,5 тис. грн.

9.1.

Кошти міського бюджету

(рекомендовані обсяги)

         -

9.2.

Кошти районного бюджету

(рекомендовані обсяги)

483,5 тис. грн..

9.3.

Кошти обласного бюджету

           -

 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем є злоякісні новоутворення, які щороку в Тернопільській області виявляють більш як у 3 тис. осіб, в т.ч. по Бережанському району з (+) 121 (2009 р.), 126 (2008 р.). Щороку помирає від раку майже 1800 тис. осіб, з них 35 відсотків - працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (31-32 відсотка). У розвинених країнах такий показник не перевищує 30 відсотків

 В районі рівень онкозахворюваності, як в середньому по області становить 292,9 на 100 тис. населення, відсоток виявлених хворих у запущеній формі становить 17.9 %.

Стійкі тенденції до зростання захворюваності та смертності від раку, можливість онкологічних ефектів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, необхідність включення до системи протиракової боротьби не тільки онкологічних, а й інших лікувально-профілактичних закладів, а також установ та закладів усіх галузей економіки, науки, освіти, культури, засобів масової інформації.

Спеціалізована онкологічна допомога включає:

- облік захворюваності та смертності населення з використанням канцер-реєстру;

- організацію та проведення діагностики;

- лікування онкологічних хворих та їх реабілітацію, що ґрунтуються на принципі диспансерного нагляду, який передбачає активне динамічне спостереження за станом здоров'я хворих, надання їм необхідної лікувально-діагностичної допомоги.

В районі медичну допомогу онкологічним хворим надають один лікар-онколог та лікарі інших спеціальностей. Стаціонарні спеціалізовані ліжка відсутні.

Незадовільним є забезпечення лікувально-діагностичною апаратурою. Потребує капітального ремонту або заміни 80 відсотків апаратури, що істотно обмежує можливості  проведення діагностики та лікування злоякісних новоутворень на ранніх стадіях хвороби.

Не створені умови для комплексного та комбінованого лікування з використанням не лише хірургічного, а й променевого та хіміотерапевтичного компонентів, неможливе адекватне та ефективне лікування, що відповідало б сучасним вимогам.

Фінансові ресурси лікувально-профілактичних закладів району обмежені, що погіршує належне забезпечення обмеженим обслуговуванням онкологічних хворих хіміотерапевтичним лікуванням, без якого неможливе одужання хворого. У зв'язку з цим у 2-3 рази скорочується тривалість життя онкологічно хворих, зростає кількість таких, які стають інвалідами.

Програма створена для розв’язання наступної проблеми: підвищення ефективності заходів з профілактики, своєчасного виявлення та лікування онкологічних захворювань, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

                                        

3. Визначення мети програми

 Метою Програми є підвищення ефективності заходів з профілактики, своєчасного виявлення на ранніх стадіях та лікування онкологічних захворювань, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих шляхом удосконалення методів діагностики та профілактики.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є:

             - удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань (відновлення онкологічних профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбулаторно-поліклінічних закладах; забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів, проведення постійного моніторингу рівня захворюваності населення на рак та стану надання онкологічної допомоги населенню);

             - удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих (впровадження системного підходу і сучасних принципів організації діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення, доведення рівня морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики новоутворень до європейських стандартів, а також оснащення закладів охорони здоров'я необхідним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі онкології на принципах доказової медицини);

             - удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічно хворим;

             - підвищення рівня інформаційного забезпечення онкологічної служби (обізнаність населення з питань онкології шляхом залучення засобів масової інформації до пропаганди здорового способу життя та профілактики злоякісних новоутворень).

Програма реалізуватиметься протягом 2010-2016 років і поділяється на ІІ етапи: І етап – 2010-2012 роки, ІІ етап – 2013-2016 роки.

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених в районному бюджеті на галузь „Охорона здоров’я” та за рахунок інших джерел, передбачених чинним законодавством.

Обсяги орієнтовного забезпечення Програми визначаються щороку, з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

Передбачається щорічне погодження з постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту розподілу обсягів фінансування заходів та завдань.

4.1. Ресурсне забезпечення районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року                                                                                                                                                                                                                   

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
Етапи виконання
Усього витрат на виконання програми
І
ІІ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі
20.0
41.5
43.0
43.0
48.0
145.0
143.0
483.5
 
Районний бюджет (рекомендовані обсяги)
20.0
41.5
43.0
43.0
48.0
145.0
143.0
483.5

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

               - формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування;
              - забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями;
               - запровадження скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу;

               - створення у центральній районній комунальній лікарні мамологічного кабінету, кабінету патології шийки матки та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою;

               - забезпечення проведення щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами;

               - співпраця з громадськими організаціями, що здійснюють контроль за рівнем канцерогенного забруднення навколишнього природного середовища та проведення заходів щодо його мінімізації;

               - залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань;

               - залучення телерадіокомпанії до створення щомісячних теле- та радіопередач з питань профілактики і раннього виявлення онкологічних захворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій і матеріалів у періодичних друкованих виданнях;
               - удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби області, шляхом створення єдиної системи галузевої статистичної звітності; 

              

               - прийняття участі в утворенні на базі Національного інституту раку єдиного інформаційно-аналітичного центру онкологічної служби та формування єдиного інформаційного простору в галузі онкології;
               - підвищення рівня підготовки медичних працівників з онкологічних спеціальностей, а також тих медичних працівників, які надають первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров'я області;
               - забезпечення розвитку онкологічної системи, зокрема з урахуванням положень Глобальної стратегії боротьби проти раку, розробленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я (2005 рік).
               Результатами виконання заходів Програми є:
               - зниження запущеності захворювань на рак; 
               - збільшення можливості виявлення ранніх стадій злоякісних новоутворень;
               - збільшення відсотку проведення онкопрофоглядів жіночого населення;

               - забезпечення цитологічних лабораторій мікроскопами, барвниками, предметними скельцями та відповідним посудом, кабінетів патології шийки матки сіткою комп’ютерів;

               - забезпечення апаратурою;

               - забезпечення підвищення рівня інформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань; 
               - зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу;
               - удосконалення порядку реєстрації хворих на рак; 

               - покращення ефективності роботи онкослужби;

               - покращення оснащенності онкослужби;

               - покращення забезпеченням хіміопрепаратами;

               - забезпечення надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;

               - покращення соціальної та трудової реабілітації онкологічно хворих;

               - створення системи надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;
               - підвищення кваліфікації медичних працівників району.
 

6. Напрямки діяльності та заходи районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями

на період до 2016 року

 

 

 

6. Напрямки діяльності та заходи районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями

на період до 2016 року

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк викона-

ння заходу

Виконавці

Джерела фінансува-ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.гривень, у тому числі по роках :

Очікуваний результат 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань

1.1. Формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування

 

1.2. Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями

 

1.3. Запровадження скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і зло якісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу

 

 

1.4. Створення у лікувально-профілактичних закладах та закладах охорони здоров’я району, що надають допомогу онкологічно хворим, мережі мамологічних кабінетів та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою

 

 

1.5. Створення у лікувально-профілактичних закладах та закладах охорони здоров’я, що надають допомогу онкологічно хворим, мережі кабінетів патології шийки матки та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою і виробами медичного призначення

 

 

 

 

 

1.6. Забезпечення проведення щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами

 

 

1.7. Співпраця з громадськими організаціями, що здійснюють контроль за рівнем канцерогенного забруднення навколишнього природного середовища та проведення заходів щодо його мінімізації

 

 

1.8. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань

 

 

1.9. Залучення телерадіокомпанії до створення щомісячних теле- та радіопередач з питань профілактики і раннього виявлення онкологічних захворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій і матеріалів у періодичних друкованих виданнях області

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, головні лікарі лікувально-профілактичих закладів району

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів району

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, центральна районна комунальна лікарня

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, центральна районна комунальна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, Державний заклад «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція»

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації,

Державний заклад «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція»

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації.

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення можливості виявлення ранніх стадій злоякісних новоутворень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення відсотку проведення онкопрофоглядів жіночого населення до 70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення цитологічних лабораторій мікроскопами, барвниками, предметними скельцями та відповідним посудом, кабінети патології шийки матки сіткою комп’ютерів:

у 2010 - 38%,

2011 – 62%.

 

 

 

 

 

 

Забезпечення мамологічних кабінетів апаратурою:

у 2010 – 7%,

2011 – 8%,

2012 – 18%,

2013 – 15%,

2014 – 18%,

2015 – 17%,

2016 – 17%.

 

 

 

 

 

Забезпечення кабінетів патології шийки матки апаратурою:

у 2010 – 9%,

2011 – 15%,

2012 – 15%,

2013 – 13%,

2014 – 15%,

2015 – 17%,

2016 – 16%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, до 30 відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення ефективності роботи онкослужби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення інформованості населення, збільшення виявлення ранніх форм раку та оздоровлення передракової патології

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення інформованості населення, збільшення виявлення ранніх форм раку та оздоровлення передракової патології

 

2.

Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих

 

2.1. Оснащення лікувально-профілактичних закладів району сучасною апаратурою та забезпечення її технічним супроводом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів району хіміотерапевтичними препаратами, препаратами супроводу для лікування хворих

 

 

2.3. Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації онкологічно хворих

 

 

 

 

2.4. Удосконалення системи психологічної підтримки онкологічно хворих та членів їх сімей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, центральна районна комунальна лікарня

 

 

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, головні лікарі лікувально-профілакичних закладів району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Районний бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення оснащенності онкослужби:

у 2010 – на 9%,

2011 - 13%,

2012 – 13%,

2013 – 15%,

2014 – 15%,

2015 – 16%,

2016 – 19%.

 

 

 

 

 

 

Покращення забезпеченням хіміопрепаратами:

у 2010 – на 9%,

2011 – 11%,

2012 -14%,

2013 – 15%,

2014 – 16%,

2015 – 16%,

2016 – 19%.

 

Покращення соціальної та трудової реабілітації

онкологічно хворих

 

 

 

 

 

Покращення соціальної реабілітації онкологічно хворих

 

 

 

3.

Підвищення рівня інформаційного забезпечення онкологічної служби

3.1 прийняття участі в утворенні на базі Національного інституту раку єдиного інформаційно- аналітичного центру онкологічної служби та формування єдиного інформаційного простору в галузі онкології.

2010-2016

Відділ охорони здоров’я райдерж-адміністрації, центральна районна комунальна лікарня

 

Не потребує вкладення коштів

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення розвитку онкологічної системи області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації.

Інформування відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації здійснюється щороку лікувально-профілактичними закладами району.