Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

підтримки сім’ї до 2016 року  

1. Паспорт програми  

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року” 

3.

Розробник програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Фінансове управління, відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, РВ ДСНС України в Тернопільській області, РВ УМВС України в Тернопільській області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми міської та сільських рад

7.

Термін реалізації програми

2013 – 2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Кошти районного бюджету

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

47 тис. 900 грн

1)

коштів районного бюджету

 

47 тис. 900 грн 

2)

коштів інших джерел

-

 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

У всьому світі визнано, що сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від сім’ї залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання держави. Без повноцінного функціонування сім’ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності і культури. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й розвиток.

Натомість, населення України та інститут сім’ї вступили у ХХІ сторіччя з тягарем багатьох невирішених проблем. Підвищення рівня індивідуальної свободи та можливостей вибору тієї чи іншої моделі шлюбно-сімейної поведінки в наш час не завжди поєднується з усвідомленням сімейних обов’язків, відповідальним ставленням до шлюбних стосунків та виховання дітей, до свого здоров’я та здоров’я інших членів родини. Низька народжуваність, масова однодітність українських сімей, нестабільність шлюбів та високий рівень розлучень, поширення соціопатичних сімей, які не виконують свої обов’язки з утримання і виховання дітей, старіння населення поєднується в Україні з високим, за європейськими мірками, рівнем смертності та низькою тривалістю життя.

Бережанський район не є винятком: понад 32% укладених шлюбів розпадаються; приріст населення залишається негативним, кількість померлих переважає над кількістю народжених; зросла частка незареєстрованих шлюбів, близько 19% сімей з дітьми – це неповні сім’ї.

Виникнення проблеми функціонування та розвитку сім’ї насамперед зумовлено такими взаємопов’язаними факторами:

-         зниження престижу сім’ї, нівелювання сімейних цінностей у суспільстві;

-         суспільна нестабільність та знецінення ряду моральних принципів – порядності, доброти, відданості, взаємодопомоги тощо;

-         непідготовленість молоді до подружнього життя;

-         низький рівень культури населення у питаннях збереження здоров’я та планування сім’ї, внутрішньосімейних стосунків, запобігання насильству в сім’ї;

-         недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за здоров’я та виховання дітей;

-         незадовільний рівень життя багатьох сімей, слабка мотивація до самозабезпечення.

Подолання негативних проявів у функціонуванні інституту сім’ї на сьогодні є найактуальнішим завданням українського суспільства, вирішення якого потребує цілеспрямованого впливу на відповідні процеси. Необхідно забезпечити узгоджену діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, активізувати роботу інституту громадянського суспільства, залучення приватних структур.

Проведення регіональних інформаційно-просвітницьких та інших заходів не фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а тому потребує фінансування з районного бюджету.

Прийняття районної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року дасть змогу сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації розробити програму та заходи соціальної підтримки сім’ї. Таким чином буде забезпечений комплексний підхід до вирішення нагальних проблем функціонування сім’ї на території району.

 

 

3. Визначення мети програми

 

Мета Програми полягає у забезпеченні системної та комплексної політики щодо підтримки сім’ї на території району, спрямованої на збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вирішення завдань Програми відповідає пріоритетним напрямкам та Стратегії розвитку Бережанського району на період до 2015 року.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Розв’язання проблем функціонування сім’ї та демографічного розвитку має здійснюватися шляхом комплексного застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів впливу, а саме шляхом:

-         проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство;

-         реалізації виховних, консультативно-роз’яснювальних програм та заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього життя та підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей чоловіка та дружини;

-         забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я, посилення відповідальності у разі позбавлення батьківських прав;

-         удосконалення сфери та доступності культурних послуг та підвищення якості відпочинку членів сім’ї: проведення сімейних свят, культурологічних акцій тощо;

-         здійснення на базі діючої мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

-         удосконалення системи первинної профілактики нелегальної міграції та надання допомоги жертвам торгівлі людьми;

-         надання соціальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з особливими потребами;

-         забезпечення доступності до соціальних послуг на рівні громади для допомоги сім’ям, дітям та молоді через діючу мережу закладів соціального спрямування та здійснення широкої інформаційної кампанії з метою популяризації їхньої діяльності.

Програму передбачається виконати трьома напрямами:

-         формування позитивного іміджу сім’ї шляхом проведення широкомасштабних кампаній протягом строку виконання Програми із залученням представників громадських організацій;

-         формування у молоді свідомого ставлення до шлюбу з метою створення міцної сім’ї, народження бажаних дітей шляхом організації діяльності шкіл підготовки молоді до шлюбу та відповідального батьківства;

-         забезпечення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та сімей, які перебувають у зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини, з метою збереження сім’ї, запобігання вилученню дітей із сім’ї, протидії насильству в сім’ї, надання необхідних соціальних послуг шляхом проведення ефективної превентивної роботи.

Програму планується виконати протягом 2013-2016 років. Виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету. За рахунок коштів державного бюджету передбачено виготовлення соціальних аудіо- та відеороликів, підготовка та видання збірників з питань підготовки молоді до подружнього життя, усвідомленого батьківства, проведення Всеукраїнських культурологічних акцій, підсумкового етапу фестивалю-конкурсу “Таланти багатодітної родини”.

Орієнтовний обсяг фінансування з районного бюджету у 2013 році становить 7,9 тис., 2014 році – 11,2 тис., 2015 році – 13,6 тис., 2016 році – 15,2 тис. гривень.

    Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей.

Ресурсне забезпечення програми  

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі (тис.грн):

7,9

11,2

13,6

15,2

47,9

Районний бюджет,

7.9

11,2

13,6

15,2

47,9

кошти інших джерел

-

-

-

-

-

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання Програми забезпечить:

-         підвищення престижу сім’ї та посилення ролі сімейних цінностей у суспільстві (інформаційними заходами щороку планується охопити 30% населення);

-         зміцнення шлюбу та зменшення кількості розлучень (збільшення кількості зареєстрованих шлюбів не менше 1% протягом дії Програми та щорічне зменшення на 0,5% кількості розлучень порівняно з минулим роком);

-         збільшення кількості сімей, у яких виховується двоє та більше дітей (щорічне збільшення на 1% кількості сімей з двома та більше дітьми);

-         підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері допомоги сім’ї;

-         підвищення професійного рівня спеціалістів, які працюють у сфері надання соціальної допомоги сім’ям, профілактики насильства у сім’ї, дискримінації за ознакою статі;

-         мінімізацію асоціальних проявів у сім’ї, передусім насильства, (збільшення осіб, які пройшли корекційні програми);

-         підвищення обізнаності населення з питань протидії торгівлі людьми та нелегальної міграції (інформаційно-просвітницькими заходами планується охопити 1800 осіб);

-         формування свідомого ставлення населення до збереження здоров’я і планування сім’ї (просвітницькими заходами щороку планується охопити 6 тис. населення);

-         підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя і здоров’я, розуміння необхідності рівного розподілу обов’язків та відповідальності жінки та чоловіка щодо виховання дітей (інформаційними заходами щороку планується охопити 2 тис. населення).

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання. Облік осіб, що пройшли корекційні програми, а також охоплених інформаційно-просвітницькими заходами з питань протидії торгівлі людьми, здійснюється відповідальним виконавцем Програми.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч. по роках:

Очікуваний результат

всього

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

1.

Забезпечення підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей

Проводити рекламно-інформаційні кампанії з питань розвитку та підтримки сім’ї

 

Щороку

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

1.3

0.2

0.3

0.3

0.5

видання інформаційних буклетів накладом

50 шт. у 2013 році

50 шт. у 2014 році

60 шт. у 2015 році 60 шт. у 2016 році

Проводити святкові заходи (День сім’ї, День матері, День Св. Миколая тощо) культурологічні, благодійні та соціальні акції з питань сім’ї та дітей, популяризації народних сімейних обрядів, звичаїв, традицій

 

Щороку

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділи освіти, культури, націонльностей, релігій і туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

24

4

6

7

7

проведення не менше 10 заходів щороку, залучення близько 0.5 тис. населення до участі у заходах щороку

                                                                                                      Разом районний бюджет                            25.3      4.2       6.3     7.3     7.5

2.

Впровадження курсів підготовки молоді до подружнього життя

Розробляти та видавати інформаційні матеріали з питань сім’ї, підготовки молоді до подружнього життя, усвідомленого батьківства тощо

 

Щороку

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

1.3

0.2

0.3

0.3

0.5

видання інформаційних буклетів накладом

100 шт. у 2013 році

100 шт. у 2014 році

100 шт. у 2015 році

100 шт. у 2016році 

                                                                                                        Разом районний бюджет                            1.3      0.2     0.3     0.3       0.5

3.

Підвищення ролі батька у вихованні дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводити семінари та тренінги з питань підвищення ролі батька у вихованні дітей

Щороку

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

проведення не менше 10 заходів щороку

Проводити заходи до Всеукраїнського свята "День батька"

Щороку

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділи освіти, культури, національностей, релігій і туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

2.4

0.5

0.5

0.7

0.7

охопити заходами членів сімей

300 у 2013 році

300 у 2014 році

500 у 2015 році

500 у 2016 році

Розробляти та поширювати соціально-рекламну продукцію щодо ролі чоловіка як батька

Щороку

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

1.0

0.2

0.2

0.3

0.3

видання листівок

100 шт. у 2013 році

100 шт. у 2014 році

100 шт. у 2015 році

100 шт. у 2016 році

                                                                                                         Разом районний бюджет                          3.4       0.7      0.7     1.0      1.0

4.

Підвищення рівня народжуваності

Проводити у загальноосвітніх закладах заняття з питань статевого виховання учнів

Постійно

Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

охопити заняттями не менше 50% старшокласників щороку

Проводити заходи, культурологічні акції з питань підтримки багатодітних сімей, матерів, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

Постійно

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

8

1

2

2

3

охопити заходами населення

100 у 2013 році

110 у 2014 році

120 у 2015 році

130 у 2016 році

Надавати консультативну допомогу з питань ефективного планування сім’ї

Постійно

Вдділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

охопити послугами не менше 8 тис. молоді

2000 у 2013 році

2000 у 2014 році

2000 у 2015 році

2000 у 2016 році

Розробляти та поширювати інформаційні матеріали для населення щодо пільг для сімей, пільгового кредитування молодих сімей

Постійно

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Районний бюджет

1

0.2

0.2

0.3

0.3

видання листівок накладом

100 шт. у 2013 році

100 шт. у 2014 році

100 шт. у 2015 році

100 шт. у 2016 році

                                                                                                       Разом районний бюджет                             9        1.2      2.2     2.3      3.3

5.

 

 

Розвиток мережі шкіл відповідаль-ного батьківства

 

Забезпечити діяльність консультативних пунктів з підготовки сімей до відповідального батьківства тощо

2013-2016 роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Не потребує фінансування

-

-

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

охопити інформаційними послугами близько 200 сімей щороку

                                                                                                    Разом районний бюджет

6.

Сприяння активізації місцевих громад щодо соціальної підтримки сім’ї

Поводити заходи щодо активізації ролі громади з питань підтримки сім’ї та дітей

Щороку

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

2.6

0.5

0.5

0.8

0.8

залучення до заходів населення

200 у 2013 році

200 у 2014 році

300 у 2015 році

300 у 2016 році

Підтримувати функціонування груп взаємної допомоги батьків у місцевих громадах

Постійно

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

охопити консультативними послугами близько 50% діючих груп взаємодопомоги

Забезпечити діяльність міжсекторних координаційних рад підтримки сім’ї у громадах

Постійно

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

узгодження діяльності окремих структур та організацій

                                                                                                      Разом районний бюджет                              2.6      0.5     0.5     0.8      0.8

7.

Забезпечення належних умов для запобігання насильству в сім’ї

 

 

 

Проводити інформаційно-просвітницькі рекламні кампанії протидії насильству в сім’ї

Щороку

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

1.5

0.2

0.3

0.5

0.5

 

Забезпечити проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, та з жертвами домашнього насильства

Постійно

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

1.6

0.3

0.3

0.5

0.5

 

Забезпечити діяльність гарячих ліній з консультування у випадках насильства в сім’ї

Постійно

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

надання екстреної допомоги з питань насильства не менше 20 особам щороку

                                                                                                          Разом районний бюджет                         3.1       0.5     0.6     1.0     1.0

8.

 

 

 

 

Запобігання торгівлі людьми та її первинна профілактика

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу (тренінги, семінари, акції тощо) з питань протидії торгівлі людьми та попередження нелегальної міграції

Постійно

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, РВУ МВС України в Тернопільській області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

1.2

0.2

0.2

0.3

0.5

залучення до заходів близько 3000 населення щороку, видавництво буклетів накладом

300 шт. у 2013 році

300 шт. у 2014 році

400 шт. у 2015 році

400 шт. у 2016 році

Надавати соціальну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми

Постійно

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

забезпечення реінтеграції в суспільство постраждалих від торгівлі людьми

Проводити бесіди, лекції, тренінги для осіб "групи ризику" з питань запобігання торгівлі людьми та протидії нелегальної міграції

Постійно

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, РВУ МВС України в Тернопільській області, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

1.0

0.2

0.2

0.3

0.3

кількість осіб, охоплених заходами

100 у 2013 році

100 у 2014 році

100 у 2015 році

100 у 2016 році

                                                                                                             Разом районний бюджет                       2.2     0.4      0.4     0.6      0.8                  

9.

 

 

 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Проводити комунікативні, просвітницькі кампанії заходи, спрямовані на формування суспільства рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання стереотипних уявлень про роль чоловіка і жінки, рівного розподілу обов’язків щодо виховання дітей

Постійно

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділи освіти, культури, релігій, національностей і туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Районний бюджет

1.0

0.2

0.2

0.3

0.3

залучення до заходів близько 1000 населення, видавництво листівок накладом

50 шт. у 2013 році

50 шт. у 2014 році

50 шт. у 2015 році

50 шт. у 2016

                                                                                                            Разом районний бюджет                       1.0       0.2     0.2     0.3       0.3

 

Разом за Програмою

 

47,9

7,9

11,2

13,6

15,2

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, упродовж терміну її реалізації до 1 січня щороку інформують сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації про хід реалізації заходів.

Узагальнену інформацію про стан виконання заходів Програми сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації подає управлінню у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації до 5 січня щороку.