Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку і функціонування української мови на 2013-2017 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови ОДА №56-од від 21.02.2013 р.

3.

Розробник програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти районної державної адміністрації  

6.

Учасники програми

Сектор інформаційної діяльності та зв»язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації, управління економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації, сектор у справах сім»ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, районне комунальне радіомовлення, архівний відділ районної державної адміністрації,виконавчі комітети міської та сільських рад.

7.

Термін реалізації програми

2013 - 2017 роки

1)

Етапи виконання програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

45 тис. грн

1)

коштів районного бюджету

                    45 тис. грн

2)

коштів інших джерел

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Районна програма розвитку і функціонування української мови на 2013-2017 роки є однією із програм освітньо-культурного розвитку району, розроблена відповідно до Декларації про державний суверенітет України, Декларації прав національностей України, Закону України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 р., Європейської Культурної Конвенції, на виконання вимог ст.10 Конституції України, яка гарантує всебічний розвиток та функціонування української мови у різноманітних сферах суспільного життя. 

Українська мова – потужне духовне надбання народу, важливий засіб державотворення і суспільного поступу, подальшого інтелектуального й культурного розвитку нації, збереження для сучасників і наступних поколінь унікальної інформації, витвореної нашим та іншими народами.

Утвердження і розвиток української мови, яка згідно з Конституцією України є державною, – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива дальша розбудова Української держави. У районі існує потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови у різних сферах життя: освіті, культурі, рекламі, засобах масової інформації тощо.

Недостатня популяризація української мови, зокрема через засоби масової інформації, телебачення та радіо, використання мовного суржику, зниження естетики спілкування, недотримання мовних правил призводить до формування у пересічної людини занижених вимог до використання літературної мови у побуті тощо.

У зв'язку з недостатнім рівнем державної підтримки українського книговидання, підручники, навчально-методичні посібники з української мови, культурологічні видання краєзнавчого характеру видаються невеликими накладами, тож вони не можуть цілком задовольнити потребу у літературі щодо вивчення державної мови. Доцільно їх перевидавати тиражами, які б могли задовольнити навчальні заклади, публічні бібліотеки та й просто     зацікавлених громадян у поліпшенні мовних знань.

Є необхідність у посилені контролю за дотриманням законодавства про мови     в рекламах, оголошеннях, які розміщуються у транспорті, закладах торгівлі, на вулицях, у   населених пунктах тощо та використанні україномовних музичних творів

Отже, необхідно докласти всіх зусиль для розширення меж   функціонування української мови, забезпечення її всебічного розвитку в   районі як консолідуючої сили громадянського суспільства.

Фінансування організації районних етапів міжнародних і всеукраїнських    мовно-літературних конкурсів, видання навчально-методичної, довідкової   літератури, СД-дисків, проведення науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів з проблем функціонування і розвитку української мови не передбачено державним бюджетом, тому потребує фінансування з районного бюджету.

Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблем. 

 

3. Визначення мети програми

 

Метою Програми є створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови у районі, розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї, національної свідомості у жителів району, дотримання норм законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян та виконання зобов'язань України перед Радою Європи у відповідності до Європейської культурної конвенції.  

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів

та джерел фінансування; терміни та етапи виконання програми

 

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- реалізації державної політики як пріоритетного засобу розвитку української мови на території району;

- здійснення системи заходів щодо популяризації української мови;

- розроблення науково-методичних основ викладання української мови;

- зміцнення статусу української мови як державної.

Програма реалізується протягом 2013-2017 років і не поділяється на етапи, так як заходи Програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від одного.

Фінансування Програми планується у межах видатків, передбачених у районному бюджеті.

Орієнтований обсяг фінансування програми визначається щороку з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

Передбачається щорічне погодження з постійними комісіями з питань освіти, духовності, культури, свободи слова та з питань комісії бюджету Бережанської районної ради щодо розподілу обсягів фінансування заходів та завдань.

Ресурсне забезпечення програми

розвитку і функціонування української мови на 2013-2017 роки

                                                                                                       тис. гривень  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

5 тис. грн

10 тис грн

10 тис грн

10 тис грн

10 тис грн

45 тис. грн

районний бюджет

5 тис. грн

10 тис грн

10 тис грн

10 тис грн

10 тис грн

45 тис грн

бюджети сіл та міста

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

         5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

        Основними завданнями Програми є:

- зміцнення статусу української мови як державної;

- всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- визначення та здійснення заходів для стимулювання поглибленого вивчення української мови;

- створення належних умов для вивчення української мови мешканцями району з числа національних меншин;

- оптимізація мережі навчальних закладів району для безперервного   виховання і навчання українською мовою;

- сприяння національно-культурному розвиткові українців, які проживають за межами України.

 Виконання Програми забезпечить:

- практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного   розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- розширення функціонування української мови у засобах масової  інформації, сфері культури, освіти та науки;

- підтримку функціонування української мови в інформаційному   комп'ютерному середовищі;

- підтримку наукових розробок, предметом дослідження яких є українська   мова, література і культура, та випуску видань українською мовою;

- розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;

- поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів     різних типів з метою вивчення державної мови;

- стимулювання вивчення української мови учнями, студентами та іншими мешканцями району.

Результативні показники:

- поповнити фонди бібліотек навчальних закладів району до 2018 року 150 словниками, довідниками, книжками з культури мовлення;

- охопити протягом 2013-2017 років до 2 тис. вихованців загальноосвітніх, позашкільних закладів конкурсами творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт з української мови і літератури;

- провести 5 науково-практичних конференцій, семінарів з питань     підвищення якості викладання державною мовою в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах;

- охопити 300 вихованців загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів участю в міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіадах, конкурсах з української мови і літератури;

- організувати 5 семінарів,практикумів, наукових конференцій, презентацій з української мови і літератури;

- охопити 30 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів участю у районних турах Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” серед учителів початкових класів, української мови і літератури, українознавства та народознавства;

- регулярно закуповувати для бібліотек району до 2018 року літературні видання, присвячені становленню, розвитку української мови, літератури та культури;

- охопити 150 учасників районного конкурсу на кращу науково-дослідницьку роботу з літератури, культури рідного краю;

- провести для 130 учасників тренінги, майстер-класи, семінари щодо популяризації звичаїв та обрядів Бережанщини.

Показники ефективності визначаються по кожному пункту Програми шляхом співвідношення їх вартості до кількості проведених заходів (продукту Програми). 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на відділ освіти районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, до 20 грудня протягом терміну її реалізації інформують управління   освіти і науки облдержадміністрації про хід реалізаці заходів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 6. Напрями діяльності та заходи програми розвитку і функціонування української мови на 2013-2017 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2013

2014

2015

2016

2017

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Заходи щодо моніторин-гу розвитку і функці-онування української мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищен-ня культу-ри мов-лення мешканців області за допомогою засобів масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ учнівської та студент-ської моло-ді до якіс-ної освіти

1. При проведенні державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності не порушувати Закону про мови щодо назв юридичних осіб

2013-2017

Відділ державної реєстрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

2.Забезпечити контроль за розташуванням зовнішньої реклами, використанням іншомовних рекламних вивісок

2013-2017

Управління розвитку та інфраструктури, відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та цивільного захисту, сектор інформаційної діяльності та зв»язків з громадськістю районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

3. Здійснювати перевірки діяль-ності субєктів господарювання на предмет дотри-мання законодав-ства про захист прав споживачів і мовного питання при реалізації то-варів та наданні послуг на спожив-чому ринку району

2013-2017

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

4. Здійснювати контроль за дотриманням мовного питання при розташуванні атрибутів зовнішньої реклами, вивісок, надання реклами в засобах масової інформації

2013-2017

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

5. Заборонити спотворення української мови в зовнішній рекламі на автомобільному транспорті загального користування

 

 

2013-2017

Управління економічного розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

6. Рекомендува-ти суб'єктам підприємницької діяльності випускати продукцію з відповідним маркуванням державною мовою

2013-2017

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

7. Забезпечити виконання вимог нормативно-правових актів щодо функціонування державної мови під час проведення туристичних, спортивно-масових,

молодіжних та культурно-масових заходів

2013-2017

Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділи культури, релігії, національностей і туризму, освіти районної державної адміністрації,

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Забезпечити ведення постійних радіопрограм з підвищення культури мов-лення, поширення знань з історії рідного краю

2013-2017

Сектор інформаційної діяльності та зв»язків з громадськістю районної державної адміністрації, відділи культури, релігії, національностей і туризму, освіти районної державної адміністрації, районне комунальне радіомовлення, виконавчі комітети міської та сільських рад

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

500 грн

1тис. грн.

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

Забезпечення належного рівня якості надання послуг районним радіомовленням

2. Широко висвітлювати хід реалізації районної програми, розвитку і функціонування української мови в засобах масової інформації

2013-2017

Сектор інформаційної діяльності та зв»язків з громадськістю районної державної адміністрації, відділи культури релігії, національностей і туризму, освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Покращення інформованості населення з питань функціонування та розвитку української мови і культури

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Забезпечити дисками з українськими казками, україномовною художньою літературою дошкільні, загальноосвітні,

 

 

позашкільні навчальні заклади району

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районнийбюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

Придбання дисків для дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів району щороку по           1 тиc. шт.

 

 

2. Забезпечити контроль за дотриманням мовного режиму в навчально-виховному процесі

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування «Бережанський агротехнічний інститут»

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Покращення мовного режиму в навчально-виховному процесі

 

 

3. Формувати мережу гуманітарної освіти: допрофільні, профільні класи, класи поглибленим вивченням української мови і літератури, зміцнювати їх навчально-методичну базу

 

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

У межах загальних бюджет-них призна-чень

-

-

-

-

-

Створення мережі класів філологічного профілю

4. Формувати мережу

українознавчих, народознавчих музеїв у навчальних закладах

2013-2017

 

 

Сектор інформаційної діяльності та зв»язків з громадськістю районної державної адміністрації відділи культури, релігії, національностей і туризму, освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

У межах загальних бюджет-них призна-чень

-

-

-

-

-

Покращення матеріальної бази музеїв для вивчення історичного минулого українського народу

5. Поповнити фонди бібліотек навчальних закладів району словниками, довідниками, фаховою періодикою, книжками з культури мовлення

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування «Бережанський агротехнічний інститут»

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

1тис. грн

2тис. грн

2тис. грн

2тис. грн

2тис. грн

Покращення забезпечення фаховою періодикою та посібниками бібліотек навчальних закладів району щороку по     200 шт.

6. Оновити і модернізувати навчально-методичну базу кабінетів української мови та літератури

 

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

У межах загальних бюджет-них призна-чень

 

 

 

 

 

Оновлення матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу

 

 

7. Проводити в загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладах відповідні конкурси творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт з української мови і літератури

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської та сільських рад

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

500 грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

Виховання в учнів патріотизму, любові до рідного слова.

Охоплення конкурсами учнівської та молоді щороку до 200 учасників

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурна діяльність і засоби її здійснення

8. Проводити науково-практичні конференції, семінари з питань підвищення якості викладання державною мовою в загальноосвіт-ніх, позашкіль-них ,вищих навчальних закладах

2013-2017

 

Відділ освіти районної державної адміністрації, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування «Бережанський агротехнічний інститут»

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

500 грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

Щороку по           1 заходу

 

9. Проводити другий етап та брати участь у третьому етапі всеукраїнських олімпіад, конкурсів з української мови і літератури

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування «Бережанський агротехнічний інститут»

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

500 грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

Покращення роботи з талановитою учнівською та студентською молоддю.

Охоплення конкурсами щороку до       100 учасників

10. Організувати семінари, практикуми, наукові конференції, презентації з української мови і літератури

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування «Бережанський агротехнічний інститут»

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна

чень

500 грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

1тис. грн

Оволодіння сучасною українською літературною мовою, популяризація передового педагогічного досвіду. Щороку

по 1 заходу

11.Організовувати творчі вечори, зустрічі учнів та студентів з письменниками, журналістами, творчими колективами, що популяризують українську мову

2013-2017

Відділи освіти , культури, релігії, національностей і туризму районної державної адміністрації, відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування «Бережанський агротехнічний інститут»

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Залучення студентської та учнівської молоді до вивчення та поширення інформації про відомих культурно-освітніх діячів Бережанщини

12. Проводити районний тур Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” серед учителів початкових класів, української мови і літератури, українознавства та народознавства загальноосвітніх, навчальних закладів району

 

 

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

500 грн

2тис. грн

2тис. грн

2тис. грн

2тис. грн

Популяризація передового педагогічного досвіду.

Участь районному турі щороку по         6 учасників

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поповнити фонди наукових, публічних бібліотек області виданнями,

присвяченими становленню, розвитку української мови, літератури та культури

2013-2017

Відділ культури, релігії, національностей і туризму районної державної адміністрації

Районний бюджет у межах загальних бюджет-них асигну-вань, передба-чених виконвцю

 

 

 

 

 

Забезпечення наукових і публічних бібліотек відповідними періодичними виданнями та книгами щороку по 50 шт.

 

2. Брати участь в обласному конкурсі на кращу науково-дослідницьку роботу з літератури, культури рідного краю

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації

Без фінансування

 

 

 

 

 

Дослідження історії та культури рідного краю.

 

3. Проводити заходи, тренінги, майстер-класи, семінари щодо популяризації звичаїв та обрядів Бережанщини

2013-2017

Відділ освіти районної державної адміністрації

Без фінансування

 

 

 

 

 

Популяризаціїя звичаїв та обрядів Бережанщини