Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 серпня 2012 року № 654-од “Про проект обласної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки»

3.

Розробник програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації,

органи місцевого самоврядування

6.

Учасники програми

Служба у справах дітей, відділ містобудування та ЖКГ районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації програми

2013 – 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет   

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

360 тис. грн.

1)

коштів обласного бюджету

-

2)

коштів міських, та районних бюджетів 

360 тис. грн.

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

            Районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі – Програма), розроблено на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року  № 1163/2011 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про місцеві державні адміністрації”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”; Указ Президента України “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”; постанов Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, від 19 березня 2008 р. № 219 “Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом”.  

Питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема житлових та майнових прав, розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного  розвитку району.

Станом на 01 вересня 2012 року в районі проживало 60 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до даних служби у справах дітей райдержадміністрації, станом на 01 вересня 2012 р. під опікою та піклуванням громадян в районі проживало 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На сьогодні в районі функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу в якому виховується 7 дітей, позбавлених батьківського піклування  та 7 прийомних сімей в яких виховується 10 дітей цієї категорії. Станом на  01 вересня цього року в інтернатних закладах області виховувалось 13 дітей.

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 9 дітей володіють житлом на правах власності, 5 дітей не мають житла та за ними не закріплене право користування, проте 3 дітей за дорученням органу опіки районної державної адміністрації поставлено на квартирні обліки.

За 55 дітьми закріплено право користування житлом, але часто це житло опікунів, і фактично діти мають право користуватись ним лише до 18 років, або житло батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть. За оперативною інформацією наданою з місць, значна частина житла, що належить дітям, потребує проведення ремонту.

Аналіз ситуації на місцях показує, що на частину житла, яке є у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлені правовстановлюючі документи.

Мають місце випадки, що  особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишаються без будь-якого житла і можливості його придбати.

З державного, міських та районних бюджетів району на вирішення  житлових питань дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошти не виділялись.

Програма передбачає також вжиття ряду інших заходів щодо дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

3. Визначення мети програми

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на правах власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

4. Обгрунтуання шляхів і засобів реалізації положень програми

            Шляхи і засоби реалізації положень Програми:

            - ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

            - вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            - вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом та ведення відповідного обліку;

            - забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років та осіб з їх числа шляхом придбання, будівництва житла органами місцевого самоврядування;

            - вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла; 

            - формування органами місцевого самоврядування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел відповідно до чинного законодавства. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з можливостей місцевого бюджету.

 Строк виконання Програми: 2013-2015 роки.

Ресурсне забезпечення програми

Тис. гривень

Орієнтований обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

У тому числі за роками

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

360 000

160 000

100 000

100 000

Місцевий бюджет

360 000

160 000

100 000

100 000

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Проведення у 2013 році обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оцінки вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог. Відповідно до потреби  складання проектно-кошторисної документації на  проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Реконструкція чи капітальний ремонт житла, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

4.

Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом

Визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання

5.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Передача в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим 

7.

Будівництво нового житла та придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом.

8.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування

 

Виконання Програми дасть можливість:

реалізувати право дітей на захист житлових та майнових прав, забезпечити збереження майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

активізувати роботу органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100% постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства;         

сформувати персоніфікований реєстр житла та нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 

вивчити технічний стан житлових приміщень,що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та впорядкувати житло, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

            сприяти виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах;

            надати соціальне житло для  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа. 

6. Напрями діяльності та заходи

 районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки

№з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування 

(тис. грн)

Очікуваний результат

2013 рік

2014 рік

2015

рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1) ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2013-

2015

Служба у справах дітей райдерж-

адміністрації , виконкоми міської, сільських рад

Без залучення бюджетних коштів 

 

 

 

Наявність бази даних щодо належного дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, нерухомого майна  

2) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

2013-

2015

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації , виконкоми міської, сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Забезпечення збереження та використання нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

3) сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернат них закладах 

2013-2015

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, виконкоми міської сільських рад

Місцевий бюджет

5,0

5,0

5,0

Закріплення

права власності на житло та майно

 

2.

 Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) створення комісій та проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування,         та оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

2013-2015

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, виконкоми міської, сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Вивчення стану нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та визначення потреби у фінансових та матеріальних  ресурсах

 

2) складання проектно-кошторисної документації на  проведення упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

 

2013-2015

Виконкоми міської, сільських рад

Визначається відповідно до потреби

 

 

 

Підготовка до проведення ремонтних робіт житла, яке належить  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

3.

 Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) реконструкція чи капітальний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

 

2013-2015

Виконкоми міської, сільських рад

-

-

-

-

Підготовка житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, для вселення власників

 

 

4.

 Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом

1) аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершується термін піклування над такими

 

2013-2015

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, виконкоми міської, сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Визначення потреби у забезпеченні житлом

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб дітей даної категорії в забезпеченні їх житлом 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

дітьми щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують у наступному році навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах              І-ІУ рівня акредитації, строкову службу у Збройних Силах України або повертаються з установ, де відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом

 

 

 

 

 

2013-2015

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, виконкоми міської, сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Визначення потреби у забезпеченні житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення банку даних щодо потреб осіб даної категорії у забезпеченні їх житлом 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

5.

 Ведення обліку дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

 

2013-2015

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, виконкоми міської, сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Забезпечення дотримання права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського, піклування,  які не мають житла  на отримання соціального житла

 

 

2) ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла

 

2013-2015

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, виконкоми міської, сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

1) будівництво нового житла

2013-2015

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Надання житла

дітям-сиротам та  дітям, позбавленим батьківського піклування

(з розрахунку по

22 кв. м на одну дитину)

 

 

 

 

 

2) придбання житла (квартир)

 

2013-2015

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Місцевий бюджет

75,00

75,00

75,00

Надання житла дітям  (з розрахунку по

22 кв. м на одну дитину)

 

3) реконструкція існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі

2013-2015

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Визначається відповідно до потреби

80,00

20,00

20,00

 

7.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) отримання  житла,  переданого  в  дар  органам   місцевого
самоврядування  українськими та іноземними юридичними та фізичними
особами, міжнародними громадськими організаціями

 

2013-2015

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) передача  в  комунальну  власність  житла,  вилученого  на підставі  судових  рішень  або  визнаного  в установленому законом
порядку безхазяйним або відумерлим

 

2013-2015

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

3) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

2013-2015

Виконавчі комітети міської та сільських рад

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

4) у разі  надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та наявності у такої дитини права власності на житло чи права користування житловим приміщенням батьків, забезпечити звернення до нотаріуса за місцем розташування житла  щодо накладання заборони на його відчуження

2013-2015

Служба у спрвах дітей районної державної адміністрації

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

Забезпечення контролю за збереженням  нерухомого майна яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві користування чи праві власності   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію з виконання Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації.

Контроль за станом дотримання житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють служба у справах дітей районної державної адміністрації та виконкоми органів місцевого самоврядування. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету визначити службу у справах дітей районної державної адміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, щороку до 20 грудня, упродовж терміну   її реалізації, інформують службу у справах дітей райдержадміністрації про хід реалізації заходів.